Miljonlånet till Cloudberry och bröderna Grimms sagor

I en fullmäktigedebatt, när undertecknad redovisade synen på miljonlåns-”ärendet”, dels i en inlaga, dels detaljerat i en partiblogg, https://politisktalternativ.wordpress.com/2011/05/22/ett-forsok-att-redovisa-cloudberryarendet-del-1/ så blev omdömet från kommunstyrelsens ordförande att trovärdigheten var i klass med bröderna Grimms sagor. Kanske var det andra inlägget som väckte så mycket anstöt att återberättelsen förpassades till sagans värld. https://politisktalternativ.wordpress.com/2011/06/21/del-2-cloudberry-ett-arende-som-i-varsta-fall-aldrig-funnit/

Formellt sett prövades aldrig miljonlånsärendet, som ett nytt ärende under sammanträdet, det bubblade upp plötsligt i ett detaljplansärende gällande Kittelfjäll. Min kritik i kommunstyrelsen då, som jag för övrigt satt som ledamot i för första gången någonsin, var omfattande, mitt ifrågasättande torde varit besvärande. Ett återremissyrkande, uttalade jag. vilket jag aldrig återtog. Det försvann. Inte en rad i protokollet, inte heller hade jag enligt protokollet yttrat mig. På pappret ser det ut som om jag tigit mig igenom ”ärendet” och beslutet –  och ställt mig bakom allt. Ärendeavslutningen var så forcerad och svajig, att jag inom mig bara skakade på huvudet. Jag hade även krävt en protokollanteckning, att ärendet skulle beredas djupare, men som synes i protokollet varken sa jag eller yrkade jag något.

Formellt bär jag ansvar för vad som skett. Jag misslyckades kapitalt med att ta ansvar. Och blev delaktig i något som jag aldrig trodde mig kunna bli delaktig i. Här kommer för en gång skull den politiska kulturens kärna upp till ytan och visar allmänheten, skattebetalarna, hur saker kan ske, bortom all sans. För i enighet, måste alla utkrävas ansvar, alla partier ställa sina egna mot väggen. Och när sker så? Enighet kan verkligen vara en sköld.

I dag framstår verkligen allt som en saga, en mörk saga. För än idag är partiföreträdare inte överens om lagligheten i varken miljonlånet eller Clodberrys nyemission som kommunen skulle delta i med ett flertal miljoners insats. Den sistnämnda med stora frågetecken från min sida, då Cloudberrys fastighetsinnehav var ett luftslott, köpekontrakt fanns på flera större fastigheter men de var aldrig betalda (lagfartsärendena var vilade på inskrivningsmyndigheten). Även nyemissionshistorian blev föremål för överklagande till förvaltningsdomstolen.

Miljonslånsärendet fanns inte skriftligt, det skulle ändå direktjusteras och miljonen sedan direktutbetalas på minuten. Att allt var riggat och klart, står bortom allt rimligt tvivel. Idag undrar jag hur jag blev delaktigt i ett så märkligt beslut som detta. Miljonlånet var av principiell karaktär och kommunstyrelsen överskred sina befogenheter, men det betecknades även av förvaltningsrätten som ett otillåtet företagstöd: ”Mot bakgrund av klagandenas uppgifter om det aktuella företaget, som är oemotsagda, finner förvaltningsrätten att beslutet om lån måste ses som ett stöd till en enskild näringsidkare”

En del tycker nu att mediabevakningen varit förvånansvärt tyst när miljonen nu är konstaterat som förlorad. Jag instämmer. En mindre notis fanns i Folkbladet efter fullmäktige 26/4 2015 då frågan ställdes och Åke Nilsson svarade att miljonen är borta. Min förvåning är att detta inte blev någon debatt kring, just själva ansvarsfrågan. Det var verksamhetsåret 2014 som miljonen konstaterades vara förlorad vilket kommunstyrelsen bär ansvar för. Förvaltningsdomstolen upphävde ju beslutet. Så ansvarsbefriades kommunstyrelsen vid fullmäktige i april 2015. Att inte kommunrevisionen på något vis reagerade kring detta, är faktiskt förvånande, då miljonen diskuterats varje år, som varande en kortfristig fordran (återkommenade ifrågasatt som säker eller osäker). Nu vet vi. Noll kronor.

För en återblick på omfattande mediareaktionerna i maj 2011, då förvaltningsdomstolen kom med sina ”fällande” domar, kan man läsa följande:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=4491966 Där Åke Nilsson (s) är kritisk mot dom om lån, och han delar inte förvaltningsrättens uppfattning. Och förespeglar överklagande till Kammarrätten, ja, hur blev det med det, blev det en ny dom?

http://www.vk.se/540581/forvaltningsratten-upphaver-miljonlan Min kommentar är här, om beslutet nu upphävdes, varför återkrävde kommunen inte miljonen direkt? Detta påminde jag om, efter domen i maj 2011, men ingen gjorde en ansats att omgående försöka återkräva miljonen. Det tog anmärkningsvärt lång tid att komma till skott, att försöka ”rätta till” vad som sades vara så angeläget.

http://www.folkbladet.nu/253691/ett-markant-brottmot-kommunallagen?mobil

Slutligen http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/gladje-over-cloudberrydom där Jonny Kärkkäinen (kd) uttalar sig om olagligheterna.

I dag är det förvånansvärt tyst. Fyra år är kanske för lång tid för massmedias och politikens minne. Den bröderna Grimm-saga som jag tycker Vilhelminapolitikens värsta dikeskörningar främst liknar, är sagan om Haren och Igelkotten. Där en kapplöpning mellan djuren om och om igen slutar med att Igelkotten vinner. Haren ger sig inte. En gång till, utmanar han. Den 73: gången dör Haren av utmattning. Precis så är det med sanningen kring miljonlånet, nyemissionen och fallet med Regnbågens kostnadsrusning och absurda ansvarsjakt (som fortfarande är ett ärende i Vilhelminapolitiken då omprövningar och överklaganden fortsätter på allt högre prövningsnivå efter hela fyra år). Vilhelminapolitiken gör aldrig fel och vissa politiker ska punktmarkeras till dess de faller av – utmattning.

Och sanningen har i Vilhelmina alltför många gånger dött av utmattning. Tänk om detta fenomen kunde upphöra. Ruta ett är efterlängtad.

 

12 kommentarer

 1. Åke Nilsson

  Tommy, du yrkade aldrig återremiss och begärde aldrig någon protokollsanteckning. Protokollet justerades av två personer.
  Sekreteraren uppfattade aldrig några yrkanden från dig.
  Du reserverade dig aldrig. Du var med och tog beslutet.
  Stå för dina beslut och sluta slingra dig. Jag står för mina beslut.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Åke!

   Jag yrkade på återremiss och begärde en särskild protokollsanteckning. Minns inte du eller sekreteraren, så är det inget jag kan hjälpa. Inför domstol skulle jag hävda detta.
   Vad som hände i slutet av ”ärendet” kan bara en ljudupptagning återge, har du någon sådan? Mp-3 räcker bra som format, behöver inte vara CD-ljud.

   Det finns en logisk lucka för missförstånd eftersom kravet på en särskild anteckning till protokollet handlade om fördjupad beredning i ärendet, som någon kan ha tolkat som något annat än ett återremissyrkande. Samtidigt tycker jag själv, att kombinationen godkänna ett miljonlån och samtidigt kräva fördjupad beredning, inte är helt logiskt följdriktig heller. Ska se om jag kan skramla fram några vittnen som kan intyga mina utsagor.

   För övrigt så var hanteringen lite av en klassiker (har jag senare erfarit). När någon förordar återremiss, så hävdar en ordförande att beslutet måste tas här och nu och ingen respit finns på några villkor. Av principiella skäl kan man som ledamot återremissyrka ändå, men många fogar sig i det praktiskt omöjliga, tiger och samtycker. Enighet blir lätt en chimär på så vis. Jag var inte ensam som kände mig grundlurad i efterhand.

   Protokollsjusteringar garanterar inte att vad som är sagt och gjort under överläggningen, och kommer på pränt. Därför föreslog jag väldigt snart efter händelsen att man i kommunstyrelsen skulle tillåta ljudupptagning som stöd för protokollskrivning och ev. tvister och justeringar.

   Vad som dock är sant är att jag inte reserverade mig. Här fanns chansen till att sätta ner foten formellt och markera. Eftersom jag aldrig tidigare bevistat ett kommunstyrelsesammanträde, så fanns mycket osäkerhet och okunskap i botten från min sida kring det procedurmässiga.

   I blogginlägget skriver jag, att jag har ansvar för vad som skedde och beslutades. Så tillvida är jag ansvarig. Skulle jag krävas på 90000 kr så skulle betala det. Men ansvarsutkrävande för det här haveriet hör nu till historien, antar att det var nu i april som sista chansen gavs fullmäktige.

   Bra att du står för dina beslut. Jag gör det inte, aldrig har jag blivit så blåst i ett beslutssammanhang. Men skulle jag krävts på skadestånd skulle jag betalat för kalaset. Det står jag för.

   • Åke Nilsson

    Tommy, det är din efterhandskonstruktion. Jag är oerhört noga med att kontroller vilka yrkanden som lagts. Jag har både kommunchef och sekreterare till hjälp. De skulle aldrig komma på tanken att manipulera protokollet eller beslutsgången. Tyvärr Tommy så yrkade du inget vid sammanträdet. Stå för det istället för att slingra dig.

    • Tommy Streling (inläggsförfattare)

     Vi är inte överens om vad som skett eller utspelat sig. Det kan jag bara beklaga. Ord står mot ord. Att diskutera vem eller om någon har slingrat sig blir meningslöst.
     Utmärkt att kommunchefen eller sekreteraren aldrig skulle komma på tanken att manipulera protokollet eller beslutsgången. Något annat har jag heller aldrig trott.
     Om nu någon missat något eller inte hört vad jag sagt, den 3 nov 2010, så är det inget vi längre kan reda ut på den här kommentarstråden.

    • Tommy Streling (inläggsförfattare)

     Åke, här kommer ett andra fördjupat svar med några förtydliganden.

     Först och främst står jag bakom varje ord och skrivning som de två inledanden länkarna om miljonlånsärendet som närmast ordagrant återger händelseförloppet.
     https://politisktalternativ.wordpress.com/2011/06/21/del-2-cloudberry-ett-arende-som-i-varsta-fall-aldrig-funnit/

     Det återremissyrkande jag framlade trodde jag få kunde ha missat. Men det fördes uppenbarligen inte till protokollet, inte heller lästes upp när kommunstyrelsen skulle gå beslut (här borde jag varit mer alert, men var verkligen förbluffad av turerna och tappade faktiskt målföret, när allt vad som tidigare sagts, lades åt sidan. (Jag kan också ärligt erkänna att jag också var osäker på hur det formellt gick till i ett dylikt beslutsförfarande).
     Eftersom jag formellt aldrig återtog det återremissyrkande, anser jag det försvann på vägen. Och jag var inte medveten nog att påtala det inför beslut. Det är mitt tillkortakommande och det erkänner jag. Men jag utsade det explicit under överläggningarna.

     Ingen kan ha missat både min och Bengt Bergstens (då PA) kritiska hållning och förslag om fördjupad beredning för ett eventuellt beslut. Med innebörden att vi förordade återremiss vilket kommunstyrelsens ledamöter kunde betänka, under överläggningarna. Ingen kunde ha missat kritiken och vår ståndpunkt. I efterhand såg jag allt tydligare både olämpligheterna och olagligheterna staplas, och överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen.
     Rickard Norbergs fråga, om kommunstyrelsen hade rätt att ta beslutet, fick aldrig ett svar. Jonny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson, bägge (kd) överklagade miljonlånsbeslutet.
     Katharina Hahlins (m) fråga, är detta verkligen lagligt, fick aldrig något entydigt svar. Man ”bedömde” det och kommunstyrelsens ordförande vågade inte ta gift på det.

     Det fanns verkligen en utbredd skepsis men det avgörande skälet till att många ledamöter i oppositionen ändå föll till föga var, att ordförande hävdade att det går inte att återremittera utan måste beslutas idag, nu. Den fällan har alltför många gått under årens lopp, från min horisont sett. Men vilken politiker vågar tillstå att de rentav blivit övertalade och övergett sin egentliga ståndpunkt? De skulle framstå odugliga och röstboskap.

     Om ordförande missade eller inte ville höra mitt återremissyrkande, kan inte jag avgöra. Ord mot ord står kvar, i vad ledamöter och ordförande uppfattade under överläggningarna.

     Eftersom ärendet inte ens var ett ärende, utan dök upp under ett detaljplansärende, så hade allianspolitikerna eller PA inte en susning om något, ansvaret för miljonlånet anser jag ligger helt på socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande. Att inte ens på morgonen, eller efter lunch, avisera att ett dylikt ärende, ett miljonlån till ett privat företag, är och förblir en skandal ur demokratisk synvinkel. Men formellt åligger ansvaret kommunstyrelsen.

     Det är för övrigt ingen gammal skåpmat som jag nu gräver upp (eller Jonzon heller för den delen). Det är en rykande aktuell politisk fråga, då vi först i årsredovisningen för 2014 kunde notera cloudberrymiljonen som slutligt förlorad, till många politikers och allmänhetens kännedom i april 2015. Ansvarsutkrävande för detta, för ekonomisk skada men även en betydande förtroendeskada, anser jag sopats under mattan. Det borde debatterats i sista fullmäktige för bara två veckor sedan.

     Däremot vet vi alla idag, att yttranden inte behöver inskrivas i protokollet, varken om någon gjort det, eller vad innehållet i yttrandet var. För den som följer politiken eller sitter i kommunstyrelsen, är dock väl medveten om att yttranden från vissa faller bort samtidigt som yttranden från andra omnämns. Det har aldrig funnits någon konsekvens i, som jag ser det. PA och PA:s ledamöters agerande har blivit osynliggjort ett otal gånger de senaste fyra-fem åren.

     Men så här lät tongångarna, enligt det länkade referatet.
     För till protokollet, ett särskilt yttrande att vi förordar fördjupad beredning, säger Streling.
     Mmm ok. För till protokollet, svarar Åke Nilsson.
     Vi tror det är lagligt, jag utgår från att vi kan göra det här, säger Åke Nilsson när Hahlin fortsätter vara tvivlande.
     De vill ha en skrivning att de är tveksamma och det är väl ok, säger Åke Nilsson om Streling och (PA).

     Summering. Kring det särskilda yttrandet jag önskade föra till protokollet. Jag ställde frågan till sekreteraren en vecka efter Ks den 3 november och han mindes att jag tydligt yttrat denna begäran. I yttranden till förvaltningsdomstolen 2010/2011 nämner jag också detta vittnesmål. Alla mina yttranden har sedan kommit kommunen/majoriteten till kännedom, så det här är ingen nyhet. Jag blir därför förvånad att du inte står för dina ord som ordförande, i kommunstyrelsen 3 nov, att undertecknad skulle få sitt särskilda yttrande om fördjupade beredning inskrivet i protokollet. Istället framstår det som om jag aldrig sagt ett ord under överläggningarna.

     • Åke Nilsson

      Tommy, du kan sitta här 4 och ett halvt år efter nämnda KS sammanträde och hitta på vad som helst. Det är bara du som tror att du har yrkat på det du säger. Du gjorde inget yrkande. Stå för ditt beslut och sluta slingra dig.
      Jag är van vid att folk står för det de gör och inte hittar på undanflykter när de blir ifrågasatta.

     • Tommy Streling (inläggsförfattare)

      Åke,
      jag skriver precis samma sak, med samma fakta och referat som jag återgav ett halvår efter lånekarusellen, november 2010. Blogginläggen är daterade 20 maj och 21 juni 2011.
      Det intressanta är du antyder att jag hittar på vad som helst i efterhand och att det är efterhandskonstruktioner. Då tror jag vi lämnar frågan där, oenigheten om verkligheten och ärendeförloppet består.

      Jag tycker hela diskussionen är signifikativ för Vilhelminapolitikens väsen. Är man inte överens om verkligheten (vilket kan bli ett självändamål) kan sakfrågan projiceras bort och istället ända i parti- och personpolitik. Där frågan om vem som mest och bäst står för sina beslut, görs till huvudnummer. Där trovärdighetsdebatten blir politikens ansikte utåt mot allmänhet och väljare.
      Jag står inte för skitbeslutet om ett vanvettigt miljonlån till ett konkursmässigt företag, men jag tar ansvaret och konsekvenser, om det skulle bli ett personligt ansvarsutkrävande.

      Du är van vid folk står för vad de gör, alldeles utmärkt. Jag är en av dem.
      Undanflykter, ja, det är ett intressant ämne. Ska sondera lite djupare i detta.
      Vem har för övrigt ifrågasatt mig? Berätta gärna det för mig och allmänheten, tack på förhand!

      Synd att ingen i socialdemokraterna står upp för den representativa demokratin och partiväsendet som grund. Att bygga en politisk majoritet på både mandatstöld och programkonfiskation, det kommenterade varken du Åke, K G Abramsson eller Vanja Marthin i fullmäktige i december. Stod ingen av er för vad ni gjort?
      Står du och ni för vad ni gör? Premierar politiska partilösa vildar till andre vice ordförande i KS! Det är helt absurt att ni ger en politisk vilde ”förtroendet” att vara representant för Vilhelmina kommun i Region 8 eller nu senast i Coompanion? Eller som ni fortsätter göra, upprepat släpper in denne politiske vilde i fullmäktigeberedningar som vore vilden ett eget parti? Står ni för det också? Bengt Bergsten är inget parti, punkt slut och kan därför inte heller vara gruppledare för ett parti som inte finns, om det nu skulle bli nästa påhitt. Apropå att stå för sina politiska handlingar.

 2. Åke Nilsson

  För övrigt så har kommunfullmäktige godkänt lånet och det beslutet har vunnit laga kraft.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Åke, det här är något som jag inte delar din uppfattning om. Av förvaltningsrätten upphävda beslut, får man en komplicerad process då en beslutskedja bryts. En sak om beslutsdelegationen var enda orsak till upphävande, en annan om miljonlånet föll under otillbörlig gagnande av enskild. För mig stred lånet mot ks-delegation, mot riktat stöd till företagare och i efterhand kan konstateras att farhågan för förluster besannades. Affärsmässigheten kan inte sägas vara vid handen i första fallet, då Cloudberry var konkursfärdigt, inte heller i andra fallet, då panten aldrig föll ut. Men det här var inte någon överklagningspunkt, men skulle kunna ha varit. Men kommunallagen kräver affärsmässighet oavsett för hur en kommun agerar. Men jag ska återkomma med ett mer detaljerat svar, när jag tittat lite mer noggrant på domarna från förvaltningsrätten.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Här kommer en kommentar kring Lagligheten

   Vad gäller överklagandet av beslutet (§225 Ks 3/11 2010) av miljonlånet till Cloudberry så upphävde förvaltningsdomstolen detta genom dom meddelad 2011-05-03, mål 3024-10.

   Det finns åtskilliga punkter man kan kritisera miljonlånsbeslutet på. Enligt undertecknad även gällande god medelförvaltning, vilket även Kommunallagen (KL) 8 kap reser krav på. I överklagandet framvisades tydliga bevis på bristerna (Dom mål 3024-10, s.9).

   Man kan kritisera kommunstyrelsens beslut för att strida mot likställdhetsprincipen, kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Här ansåg undertecknad att sakliga skäl ej förelåg. Lagrum: KL kap 2 §2.

   Överskridande av delegation: kommunstyrelsen borde överlämnat ärendet vidare till fullmäktige för beslut då ärendet var av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Regleras av KL 3 kap 9§ första stycket.

   Stöd till enskilda näringsidkare är ej tillåtet från en kommun. Ett stöd får inte innebära otillbörligt gynnande av enskild, utan synnerliga skäl. Här ansåg undertecknad att lånet således stred mot KL 2 kap 8§. Det var i huvudsak detta som anfördes som domskäl och förvaltningsrätten fann, att kommunstyrelsens beslut om lån ska upphävas som olagligt.

   Vilhelmina kommun (genom sittande s-majoritet) överklagade domen till Kammarrätten som dock avvisade överklagan och ej gav prövningstillstånd (Mål nr 1371-11). Förvaltningsrättens avgörande stod fast. Miljonlånet var olagligt. Punkt sattes i prövningsprocessen.

   Domskälen handlade således inte om delegationsrätten, ett nytt eller senare beslut i fullmäktige rättar därför inte till ett olagligt beslut i kommunstyrelsen som handlat om otillbörligt gynnande av enskild. När ett kommunstyrelsebeslut upphävs pga olaglighet måste alla beslut som bygger på förutvarande beslut korrigeras. En sådan rättelse såg jag aldrig till i kommunstyrelsens beslutsprocess. Det är för mig fullständigt obegripligt att någon kan påstå att miljonlånet är lagligt, genom att detta beslutats i fullmäktige och vunnit laga kraft. Synen på kommunallagens rättstillämpningar är helt uppenbart avgrundslik mellan olika partiföreträdare. Det underlättar inte för att förbättra det politiska klimatet, det är en sak som är säker.

   Det finns ett antal juridiska punkter, reglerade av kommunallagen, som borde utretts och presenterats i detalj, inför idén om ett miljonlån till en privat företagare, för att kommunstyrelsens skulle haft ett fullgott underlag som stöd i beslutet. Och framför allt, hinna instudera, värdera och bedöma, men inte minst förankra saken i sitt parti. Att försätta merparten kommunstyrelseledamöter i denna situation, ett miljonlån som inte ens är formellt prövat som ärendet utan inkastat mitt under ett detaljplansärende, är oetiskt och odemokratiskt. Sådant här utsätter man inte ledamöter för, synnerligen inte vid det första Ks-sammanträdet efter valet.

   Minns i detta nu utlåtandet från en konsult i fallet fastighetsförvaltningsbolagsärendet VIFAB och det tämligen komplicerade Teckal-undantaget, där vi som beslutsfattare erhöll ett konkret underlag att ta del av, vilket gav ett bra stöd i ställningstagandet. Betydligt mer föredömligt.

 3. Håkan Rombe

  Jag uttalar mig inte om det formella i detta fall. Men massmediabevakningen av politikerna i inlandskommunerna har upphört och därför kan inkompetenta politiker omväljas i val efter val. Den mediabevakning som förekommer är av ’Expressenkaraktär’. Skvaller och bråk får helsidor. De tiotals miljoner som försnillats i Storuman har inte varit värd en notis. Skulle behövas en samhällsvetenskapligt utbildad journalist i inlandet.

  • Tommy Streling (inläggsförfattare)

   Hej Håkan,
   tack för din kommentar.
   Det formella i Cloudberry är en ren snårskog och som grädde på moset gjordes överklagningar gällande kommunen deltagande i Cloudberrys nyemission. Är man inte överens i politiken om vad som sagts eller inte, ja då blir det surdegar. Vad mycket handlar om är desperata kommuner i utförslutet som gång på gång söker sparka i gång utvecklingen med alla medel och lycksökarna under åren är inte få.

   Men apropå laglighet så var det mer entydigt i senaste ärendet i Storuman med ett kommunalt byggvaruhus för uthyrning till en kommersiell aktör. Politiken gick bet där, bara laglighetsprövning visade vad som var rätt. Vilket jag helt håller med om.
   Dorotea har levt i gråzonen sedan 70-talet, men så länge industrihus och nya företagsetableringar inte konkurrerar lokalt så har förfarandet haft en annan karaktär och tillåtlighet, som jag ser det.
   Insatserna i Storumans flygplats och energibolag är intressanta objekt att analysera i ett politiskt och samhällsekonomiskt hänseende, för inlandskommunerna har verkligen begränsat med medel att hushålla med. Uttalar mig inte om varken det formella eller ekonomiska, känner till dessa ärenden men inte i detalj.

   Massmediabevakningen är otillräcklig och det krävs både kompetenta journalister och resurser för att vi ska få någon slags tillstymmelse till grävande journalistik. Sensationer och gräl, ja allt som väcker känslor och skapar läsar- och reklamsiffror, är en måttstock men den går inte på djupet. Anser också att SVT borde haft kvar en lokalredaktion som kunder operera i inland/fjällkommunerna kontinuerligt. ”Västerbottensnytt” är verkligen Västerbotten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.