Olaglig kommunbudget i Vilhelmina? Självklart!

Av , , 8 kommentarer 88

På budgetfullmäktige i oktober ställdes två kompletta budgetförslag mot varandra. Från socialdemokraten Mikael Österberg påstods att oppositionens budget var olaglig och inte kunde ställas i proposition mot majoritetsförslaget, men ordförande KG Abramsson tillät förslagen prövas.

Oppositionens budgetförslag hade föregåtts av budgetremissyttrande samt flera yttranden, besparings- och utredningsförslag under sommaren, samt en slutlig summering PA driftbudget 2016 – 2018  Ett tämligen gediget arbete som inget alliansparti utfört. Ändå framställer socialdemokrater och kristdemokrater detta som ihoprafsade siffror, underförstått ett mindre seriöst hastverk. Om politik är att nedvärdera och förminska, så beträds åter väl upptrampade vilhelminastigar. Fler exempel följer längre ner i texten.

Om ett budgetförslag är olagligt eller inte, kan debatteras men avgörs formellt vid förvaltningsrättslig prövning, men någon överklagan följde inte. Frågan – varför hjälper partierna inte varandra att göra rätt? – är mer intressant, då man genom ett penndrag (pensionskostnader minskas genom fonduttaget istället för att skrivas in som intäktspost) skapa nya hållbara budgetförlag!? Självklart enklare att ställa alternativ i skamvrån än att ställas mot väggen själv.

Att använda medel från pensionsfonder som tilläggsfinansiering (13,7 mkr) för att täcka rusande pensionskostnader och stärka budgeten som helhet, har dock inte fallit i god jord. ”Metoden” har kristdemokraten Göran Jonzon betecknat som stöld ömsom konfiskation. Som också påtalat, ni ska veta hur det pratas i kommunhuset. Och det vill ju ingen, att det ska pratas. Bäst att tiga. Men för klarhetens skull: Pensionsfondens grundkapital är taget från kommunkassan, under goda år med stor s.k. överlikviditet, dvs egna medel som kommunen förfogar över efter eget huvud.

Men när majoriteten i december plockade 10 miljoner ur nämnda fond, för att lösa ut pensionskostnader för vissa årgångar, fanns varken ny långtidsprognos (trots löften från kommunalrådet) eller strategi framtagen. Missminner jag mig inte helt, utlovade kommunalrådet att uttag från pensionsfonden inte skulle ske under denna mandatperiod. Vidare: Stöld!? Och vilket prat förekommer nu i kommunhuset? Hur kommer det sig att närmast alla partier slöt upp i december? Tillika helt okritiskt, då en samlad strategi frånvarar om hur dåvarande fondvärde om 80 miljoner kr borde användas på bästa vis sett över 5-10 års horisont. Används pensionsfonden till pensionskostnader (som idag överstiger 35 mkr/år) så finns varken rättsliga eller moraliska betänkligheter (avstämt med SKL:s jurister och ekonomer).

Efter kommande månadsskifte blir vi varse om underskottet för Vilhelmina kommun blir 10 eller 17 eller mer för 2015. Skälet till upprepat stora underskott är att verksamhetsbehoven inte tillfredställs i grunden, budgetramarnas ribba läggs tidigt, utifrån förväntade intäkter, dessvärre långt under behoven. Sista åren mellan 20 och 30 mkr. Men ännu en post spökar, de årliga pensionskostnaderna har ökat med runt 10 mkr och fortsätter stiga. Vilket indirekt sänker marginalerna för driftsbudgeten och verksamheter. Socialnämnden har upprepat satts i strykklass med stora och krävande sparbeting.

KPA (pensionsbolag ägt av Folksam och SKL) har under många år påtalat att kommuner måste ha en tydlig strategi, då de ökade pensionskostnaderna riskerar dränera kommunekonomin och påverka kärnverksamheterna direkt negativt. Hur många lokalpolitiker som läst KPA:s långstidsprognos för Vilhelmina (2010) låter jag vara osagt. Men är det socialnämnden som nu ska drabbas hårdast pga detta? Besparingar och tilläggsfinansiering genom pensionsfonder alt. skattehöjning är enda farbara väg, men merparten partier har vägrat sistnämnda. Om egentligt behov är, låt säga 30 mkr, och man tillskjuter 13,7 mkr för att mildra åverkningarna (främst till socialnämnden), är det att strö pengar runt och ge mer åt alla? Nej, ingen i PA har någonsin sagt mer åt alla, snarare skär ner mindre på lagpliktig kärnverksamhet och tillåt vissa mycket värdefulla verksamheter bestå (museiverksamheten samt musikskola till dess en alternativ kulturskola i föreningsregi etableras).

Oppositionens bedömning vilade på KPA:s långtidsprognos 2010 och de senaste årens utfall och pensionsprognoser tre år framåt (se skiss utfall och trend). Kombinationen med stora kostnadsökningar inom socialnämnd och pensioner, i läget där vi befinner oss i början av en kostnadsplatå/puckel pensionskostnad / skatteintäkter inkl utjämning, gör att kommunen kan (och bör) använda pensionsfonden under 7-8 år framåt (t.o.m. 2022-2023) med cirka årliga 10 mkr i förstärkning. Det ger en hyfsad avlastning och minskar underskotten som annars måste återställas utslaget över tid.

Den här lösningen är något som Göran Jonzon (gruppledare KD) anser vara oansvarig och benämner oppostionspartiet PA:s medlemmar som privat vara färdiga för kronofogden – om PA vidhåller sin politik. Detta dumkallande och kollektiva nedvärderande (som berör medlemmarnas privata sfär) måste vara mandatperiodens absoluta lågvattenmärke. Om Jonzon erinrar sig KD:s inlaga under PSG (politisk samverkansgrupp) så öppnade KD för en tillfällig ”värnskatt” om hela en eller två kronor, vilket skulle innebära en förstärkning i runda tal 10 alt. 20 miljoner. KD signalerade både krismedvetande och föreslog extraordinära åtgärder för en betydligt bättre balans. Så varför betecknar inte Jonzon sitt eget partis utspel som att gödsla kommunekonomin helt i onödan?

Vidare har Jonzon insinuerat att budgetförslaget tagits någon annanstans än i partiet (PA), när varje yttrande och ställningstagande beslutats löpande vid medlemsmöten. Spekulationerna om ”arkitekten” visar bara att Jonzon anser det legitimt att ryktessprida falskt om partiers inre arbete. Men när budgeten inte var taget vid köksbordet, då ansåg Jonzon vara det ännu värre. Undertecknads förtydligande: Allt har skett i partidemokratisk ordning. Där summan av delarna gav det slutliga budgetförslaget vilket klubbades på partimöte några dagar före budgetfullmäktige. Tyvärr påminner det om hur Åke Nilsson för några år sedan spred förtal på sin och socialdemokraternas bloggar, där undertecknad framställdes som despot med järnhand. Någon ursäkt följde aldrig.

Samma misstänkliggöranden om odemokratiskt partiarbete och toppstyrning har Göran Jonzon nu spridit till tusentals läsare på VK-bloggen, samtidigt som partimedlemmarna i PA beskrivs som ansvarslösa oduglingar i kö till fogden. Subtila frågetecken reser också Jonzon när han omskriver andra partiers frånvaro vid beredningar, men Jonzon nämner aldrig när han själv frånvarar eller när alla KD-ledamöter helt frånvarar vid t.ex. ett partigruppsfullmäktige (vilket förekommit). Vidare har Jonzon påstått att PA:s Ks-ledamöter aldrig lagt ett besparingsförslag. I PA:s yttrande och budget godkänns verksamhetsbesparingar om 20 mkr och egna besparingsförslag förmedlade till PSG (och delgivna kommunstyrelsen) landade kring 2-3 mkr. Förtal och misskreditering har nu staplats i sociala medier. Nålstick efter nålstick. Metoden, att med återkommande nedsättande personomdömen och vild fabulering sänka förtroendet för ett parti och dess medlemmar – istället för att diskutera sakfrågan – känns bekant. Men från ett helt annat håll, under åren 2006-2014 i Vilhelminabloggen m.fl sociala medier. Alla vackra ord från talarstolen i fullmäktige, om ett gott politiskt klimat, ekar ihåligt. Personligen är mitt förtroende fullständigt förbrukat för kristdemokraternas gruppledare. Så var befinner sig sakfrågan?

Att ta ekonomiskt ansvar är lika mycket att ta långsiktigt ansvar för lagpliktiga kommunala verksamheterna som inte kan skäras ner hur som helst. En för liten ”personalstat” skapar arbetsmiljöproblem, ökar ohälsotalen, ökar kostnader för sjukskrivningar och omfattande övertid. Organisationsstabiliet är ett ledord för hållbarhet. Ett svårt planeringpussel sliter på ledning (chefer och mellanchefer) och botas inte med ökad fortbildning. Att låta vakanser stå vakanta, på ”golvet” eller i ledningsnivå, blir sparmetoder som biter sig i svansen. Om socialnämnden är underbudgeterad med närmare 10%-enheter, under flera år, så kommer konsekvenserna bli alltmer kännbara. Kompetensförsörjning och rekrytering försvåras dessutom om kommunen inte ses som en attraktiv arbetsgivare. Verksamhetsutveckling ges inte heller utrymme (som även kan ge intäktsförstärkning). Vilka blir istället kostnaderna, kommun- och samhällsekonomiskt? När ska den negativa spiralen brytas?

För socialnämnden, i budgetarbetet för 2016, innebar det 20 miljoner kr för lite. Under april/maj 2015 utredde förvaltningen besparingsförslag. 10 miljoner nåddes, sedan vart det ogörligt. En enig socialnämnd äskade då 10 mkr från kommunfullmäktige, men ärendet kom aldrig dit. Intressant är att samma fenomen skedde 2014. Är det kommunstyrelsen som vägrar att ta upp ärendet, vägrar bereda det, respektive vägrar ge beslutsförslag till fullmäktige? Finns det några politiska partier som sätter luppen på oegentligheterna respektive opponerar sig? Det är tunt. Om ärendet kom upp till fullmäktige, så skulle politiken tvingas ta den nödvändiga debatten.

Anmärkningsvärt nog slank ett äskande om drygt 4 miljoner igenom i december, eftersom vårdavdelningen ”Svalan” återuppöppnats. Men äskandet åkte på pumpen i kommunstyrelsen liksom i fullmäktige, inte en krona gavs. Att bedriva verksamheter obudgeterat och ofinansierat, borde vara oacceptabelt. Förmodligen olagligt (vid en rättslig prövning). När kommunalrådet Nilsson frågade fullmäktige (december) om socialnämnden abdikerat, kanske han själv borde ge synen på vem som fastlägger nämndsramarna från första början, ramar 20 mkr under behoven. Egentligen borde 14 mkr tillskjutas efter att 10 mkr skurits bort inför 2016. Men frågetecken ska ständigt resas kring socialnämndens oförmåga och ordförande Wibrell talade då om för ks-ordförande Nilsson, hur verkligheten faktiskt förhåller sig. Men inga pengar. Vårdavdelningen ”Svalan” drivs fortsättningsvis ofinansierad.

I majoritetens (S+V-BB+C+Kd+M) budget förekom även ”generella besparingar” för utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen, annars hade ”överskottsmålet” aldrig uppnåtts. Då ska vi minnas att nämnder/kommunstyrelsen utrett besparingar i flera omgångar. De generella besparingarna (5 mkr) är inte fromma förhoppningar, de är högst osannolika – tomma luftbesparingar. Det är inte en budget i balans som tagits. Det är en flykt undan kravet på antingen konkreta besparingar (realistiska) eller tilläggsanslag (ramhöjning). Kommunbudgeten ger inte ett överskott på 3 mkr utan ett underskott på minus 6,4 mkr. Allianspartierna borde riktat kritik mot de inkastade generella besparingarna, men skulle då satt sig i stolen att tvingas tilläggsfinansiera. Att sopa behoven under mattan istället för att tala om den krassa verkligheten och tillskjuta 9-10 mkr, är utslag av ansvarlöshet. Att gömma sig bakom en bred enighet duger inte. Sett till kommunallagen, finns inga undantag från att ha en budget i balans (finansierad till varje krona eller prissatt åtgärd) när år av underskott står på tur att återställa. Den av majoriteten klubbade kommunbudgeten kan alltså betraktas som olaglig.

Märkligast är att hur allianspartierna ställt sig bakom S/V/BB:s förslag, då en mängd förändringar tillfördes till kommunstyrelsen vid sittande bord. Men utan krav eller vidare diskussioner (eller ens ajournering) slukande allianspartierna budgeten med hull och hår. Ingen i C, M eller KD har kunna förklara vad man fått igenom konkret, i ljuset av att vissa talar om en kompromisslösning. Kompromiss om vadå? Textmässigt, smög (s) in ett antal punkter in i strategidokumenten, markerande t.ex. att nu var byaskolornas fortsatta existens rent ekonomiskt betingad. Det parti som skrivit under ett sådant plandokument, legitimerar nedläggning av alla byaskolor, vilket indirekt styrs av vilka budgetramar som utbildningsnämnden tillförs (vilka vi vet har varit snäva och krasst sett ofta underbudgeterad).

Att glesbygdsvärnaren Centerpartiet även i fullmäktige ograverat skrev under plan- och strategidokumentet är också anmärkningsvärt. Samtidigt stod Latikberg skola kvar på pappret. Ett löfte som socialdemokraterna gav i sitt valmanifest, som man även ställde sig bakom i slutsummering i skolberedningen. Så länge verksamheten är pedagogiskt försvarbar. Men på ekonomiska premisser läggs nu skolan ner. Kristdemokraternas splittring understryker. Moderaterna gör som man gör. Någon samstämming allians synes icke.  Alliansväljare torde ha svårt att se ett ”regeringsalternativ” inför nästa val.

Vad ska väljare och kommuninvånare förvänta sig? Kan man lita på valmanifest och vallöften? Nej, ekonomiska prioriteringen genomför den majoritet som tillskapas. Vilket numer är tillåtet genom politiskt sjöröveri, stulna fullmäktigemandat och köpta politiska vildar. Är politiken döende i Vilhelmina, genom det maktspel som aldrig vill upphöra? Närmar vi oss en sovjetkommun där opposition snart är utraderad till förmån för en konsensusbaserad ”samlingsregering” med en och endast en tydlig stämma. Som väljare skulle jag idag vara väldigt brydd över vilket parti jag skulle rösta på idag. Om det vore val.

Skapas ett konstruktivt politiskt arbete genom att undvika debatt eller svåra frågor? Får man ett gott samarbetsklimat genom en politisk kultur som fortfarande framvisar förtal, härskartekniker och vuxenmobbing? Vilhelmina har inte de politiker man förtjänar. Det krävs en omfattande revitalisering och ett generationsbyte i alla partier, om så ska ske. Blir det samma laguppställningar, inför nästa val, då förblir jag allvarligt oroad. Å både kommunens och befolkningens vägnar. Vilhelmina förtjänar bättre.

8 kommentarer