Erik Bergkvist, Umeå

Snabba ryck

Igår hade vi finansmarknadsminister Mats Odell på besök i Umeå. Han vill på plats skaffa sig en uppfattning om läget, det är bra. Från Regionförbundet i Västerbotten överlämnade vi en skrivelse med åtgärder som vi ser som absolut nödvändiga för att våra medlemmar kommunerna och landstinget skall slippa säga upp personal. Återger den nedan. Förutom det vi begär där om att statsbidragen snabbt skrivs upp krävs att ytterligare två saker sker snabbt.
– Bostadsbyggandet måste stimuleras. Det byggs idag för få bostäder och ett ökat byggande underlättar dessutom för vår träindustri och byggbranschen. En bra och enkel stimulansåtgärd för ekonomin helt enkelt.

– Kompetensutveckling måste bli lättare/billigarer för företagen innan det kommer till varsel. Då kan vi dämpa antalet varsel och klara den framtida kompetensförsörjningen bättre. Att dessutom ha kvar sin anställning skapar större trygghet och framtidstro vilket inte är oviktigt i dessa dagar.
Idag besökert Odell Vilhelmina, antar att budskapet där blir ungefär detsamma. Min förhoppning nu är att vi skall få snabba besked, alltför många svävar i ovisshet och att vänta ändå till budgeten på besked den 15 april kommer att ytterligare förvärra situationen.
En annan önskan är att vi i detta ytterst bekymmersamma konjunkturläge kunde hitta lösningar över blockgränserna, det kommer att behövas omfattande åtgärder och en bred majoritet vore en styrka. Det sista vi behöver just nu är partipolitiskt käbbel.

—————————————————————————————–
Lågkonjunkturen slår hårt mot kommunerna – staten måste ta ett ekonomiskt ansvar

Upphäv frysningen av statsbidragen, d v s räkna upp statsbidragen för att upprätt¬hålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen och lätta på balanskravet. Det bör vara två snabba första åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna som blir följden om kommunerna och landstingen måste vidta åtgärder som omintetgör kommunernas krav på vård och omsorg, vilket blir resultatet av att besparingar måste ske genom att personal sägs upp.

Västerbottenskommunerna kräver att uppdateringen av skatteutjämningssystemet (SOU 2007:61) ska genomföras. Så länge inte detta sker tillåts systemet bygga på inaktuella förhållanden. Exempelvis tar inte barnomsorgsmodellen hänsyn till att allmän förskola införts. Utan uppdateringar förlorar till exempel Robertsfors kommun 1 622 kronor per invånare, Vilhelmina 928 kronor per invånare och Dorotea 1 055 kronor per invånare och år.

Kommunernas och landstingens ekonomiska situation har kraftigt försämrats och ytter¬ligare för-sämringar kommer att ske under de närmaste åren på grund av den rådande lågkonjunk¬turen. I detta läge är det absolut nödvändigt att staten nu tar ett ekonomiskt ansvar. Konsekvenserna för kommun¬er¬na och landstingen riskerar att bli ytterst kännbara och bland dem som drabbas hårdast finns kommuner som redan förut är svaga, d v s befolk¬ningsmässigt små inlands- och fjällkommuner.

Företag, som på grund av vikande eller obefintlig orderingång och finansmarknadens kollaps, inte klarar sin likviditet går i konkurs. Befolkningsmässigt små men ytmässigt stora kommun¬erna har en liten egen arbetsmark¬nad och långt till andra större arbetsmark¬nader. Personer som sägs upp måste därför i många fall söka sin utkomst på annan ort, ofta efter hänvisning från arbetsför¬med-lingen. Personer och familjer som på detta sätt flyttar kommer inte, eller i mycket liten omfattning, att återvända till "hemkommunen" när konjunkturen vänder.

När personer i yrkesverksam ålder flyttar innebär det att den i många kommuner redan mycket höga andelen äldre ytterligare ökar. I de små inlands- och fjällkommun¬erna är andelen äldre (65+) redan avsevärt större än i landet som genomsnitt. I Sveriges tre minsta kommuner (Bjurholm, Sorsele och Dorotea) utgör andelen personer 65 år och äldre 28-29 % av kom¬munens befolkning, jämfört med rikets genomsnitt på 18 %.

Generellt sett drabbas alla kommuner av ökade kostnader för försörjningsstöd till arbetslösa och minskade skatteintäkter på grund av minskad skattekraft. Beräkningar visar på ökade kostnader för försörjningsstöd på minst 20 % i vissa kommuner, jämfört med 2008. Utflytt¬ningskommunerna drabbas särskilt hårt på grund av befolknings¬minsk¬ningen. För varje person som kommunens befolkning minskar förlorar kommunen intäkter i form av minskade skatteintäkter och statsbidrag. För t ex Nordmalings kommun innebär varje minskad kommuninvå¬nare en minskad intäkt med närmare 50 000 kronor.

Minskade intäkter och ökade utgifter innebär att många av länets kommuner kommer att vara tvungna att varsla och säga upp personal. Detta drabbar direkt de viktigaste kärn¬verksamheterna, skola, vård och omsorg och innebär att kommuner och landsting kommer att tvingas att medverka till att förstärka arbetslösheten om inte stöd ges. Det innebär dessutom att det är kvinnorna som drabbas hårdast eftersom de är överrepresen¬terade inom dessa verksamheter.

Vi ser mycket allvarligt på det ekonomiska läget för länets kommuner och landsting och efterlyser snabba signaler och åtgärder från regeringen.

Region Västerbotten
Erik Bergkvist
Regionstyrelsens ordförande

Ewa-May Karlsson
Regionstyrelsens vice ordförande
——————————————————————

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.