Etikett: Äldreomsorg

Delade turer i Storuman

Av , , 6 kommentarer 9

Min motion om delade turer och deltid kommer upp i tisdagens (16/6) kommunfullmäktige. Jag föreslår i motionen att delade turer för de anställda icke skall vara en skyldighet men ska kunna vara en möjlighet för den som så önskar. Jag föreslår också att heltid ska vara det normala men att en anställd som så önskar ska kunna beredas deltidsanställning inom framför allt vård och omsorg. Orsakerna är flera.

1. Det är svårt att motivera unga att satsa på vård- och omsorgsyrken när så flagranta nackdelar som delade turer och deltidstjänster florerar.

2. Det är stor brist på utbildad personal och rekryteringsläget är svårt med dessa nackdelar som dessutom paras med ett jämförelsevis lågt löneläge i Storuman.

3. Det är en jämställdhetsfråga. Det är inom yrken med stor kvinnodominans som oskicket med delade turer och deltidstjänster förekommer. Inom vilket område med mansdominans skulle sådant accepteras?

4. Det handlar delvis om pengar. Tycker man att  kommunens största verksamhet och ansvar, vård och omsorg är ett nedprioriterat kommunalt åtagande då kan kommunen hålla på att försämra arbetsmiljö och löneläge  som kommunen länge har gjort. Kraftig underbudgetering snart sagt vartenda år med mångmiljonunderskott som följd.

 

Kommunens räkenskaper har visat plusresultat de senaste åren men  priset för dessa resultat har jag beskrivit ovan. Kommunen saknar strategi för personalförsörjning vilket jag påtalat ofta under min tid i Storumanpolitiken. En av frågorna som brukar komma är att det skulle kunna bli ”död tid” om bemanningen ökar när behovet av personal är som lägst. Mitt svar är att man aldrig behöver vara sysslolös på ett äldreboende. Aktivering av de äldre och utevistelser är eftersatta områden som skulle kunna förbättras. T ex.

En annan möjlighet kan vara samordning inom kommunkoncernen varvid delade turer kan försvinna. I så fall måste en eller annan anställd inom äldrevård delvis arbeta inom ett annat område. Kanske hemtjänst. Kanske individomsorg.

Politik i Storuman

Av , , 2 kommentarer 12

En snabbtitt i de olika partiernas program ger inte mycket information om hur kommande 4 år kommer att bli. Samma rundhänta löften som tidigare. Här ska satsas på byskolor, äldreomsorg, glesbygdsmedicin, elever med särskilda behov etc etc. Samtidigt! Inte ett ord om hur alla önskningar till jultomten skall finansieras. I rikspolitiken heter det numera att alla reformer skall finansieras ”krona för krona” men i Storuman inte ett knyst om hur finansieringen skall ske. En bekant till mig säger alltid när de ljusblå löftena basuneras ut till väljarna, ”men vem skall betala?”

Byskolorna skall tydligen vara kvar till den siste eleven sitter och grupparbetar med sig själv i skolbänken. Vi får till och med höra att byskolorna skall vara kvar för att hindra byarnas avfolkning. Barnen omvandlas alltså till lokaliseringspolitiska pusselbitar i stället för att vara dem som är i centrum för lärdom och framsteg. Skolan är inte till för att utveckla byar utan för att utveckla elever! Svårt att fatta? Vilka skall betala för att politiker saknar förmåga att prioritera? I fallet med byskolorna, dit även Stensele räknas, finns den solklara målkonflikten mellan dyr skolstruktur och pedagogiskt stöd för elever med särskilda behov. Längre bort har vi målkonflikten mellan skola och omsorg om sjuka och äldre. Elevantalet minskar och antalet äldre-äldre ökar men det har inte påverkat budgeten de senaste åren och detta oskick fortsätter. Fullmäktige beslöt på 1980-talet att gränsen för byskolor 1-6 skall vara 20 elever. Under 20 elever skall skolan läggas ned. Och detta inte bara för att spara pengar utan för elevernas eget bästa. En klass med endast 2-3 elever är alldeles för liten och gränsen för byskolor 20 elever är redan pedagogiskt och verksamhetsmässigt passé. Utvecklingen har sprungit ifrån denna gamla gräns i Storuman. Alternativ till nedläggning kan också vara samverkan med närliggande kommun men se det går ju inte! Har man världshorisonten vid kommungränsen är det mycket som inte går. Och varför samordnas inte skolorna i Stensele och Storuman? Är Stensele på en annan planet? Här finns stora summor att spara som kan användas till klokare saker!

De politiker som inte klarar att göra de svåra avvägningarna mellan olika behov  utan lovar guld och gröna skogar åt alla som råkar stå framför näsan  har hamnat på fel plats. Vi får alltså inte inför valet veta hur finansieringen av EXTRA ALLT i julaftonskatalogen skall ske. Krona för krona är ett okänt begrepp i Storuman.  Vissa partier har inte en rad om hur personalförsörjningen till de kommande årens äldreomsorg skall klaras.  De senaste åren har personalen på äldreboendena fått sämre scheman genom delade turer och dessutom florerar deltidstjänster i stor omfattning. Dessutom stressas personalen genom underbemanning. Storuman har den lägsta bemanningen på äldreboendena inom 10-kommungruppen i Västerbotten. Omsorgsbudgeten inför 2015 skall enligt uppgift räknas upp med 1,5 %. Om löneutvecklingen blir 2,5 % inom omsorgsverksamhet  säger en enkel uträkning att 3 tjänster måste bort.

Hur klokt är det att skapa arbetsmarknadens uslaste arbetsscheman och anställningsförhållanden för kvinnorna inom vård och omsorg, därtill med usla löner, när rekryteringsläget är kritiskt? Centern som annonserar för 10 000-tals kronor i Storumanbladet kanske kan sätta in en annons och förklara hur de ska lösa det problemet med ännu lägre personalbudget än den omsorgen redan har. Gärna  finansiering ”krona för krona”.

De 5 miljoner kommunen fick från staten för några år sedan för att rädda sysselsättningen inom kärnverksamheterna skola-omsorg använde kommunen till att täcka förlusterna för kommunalt flyg i Gunnarn. De politiker som tyckte det var rätt prioritering är i stor utsträckning samma politiker som nu annonserar stort och begär förtroende från väljarna. De nya politiker som finns på valbar plats på listorna, vågar de tänka själva eller kommer det gamla gubbiga grabbgänget att styra i bakgrunden?

Ja hur ska man rösta? S och C lägger numera upp bollen för varandra i fullmäktige. M hade en ung, klok, självständigt tänkande fullmäktigeledamot från Tärna, Levinsson,  men var är han? FP har senaste valperioden dominerats av politiska amatörer men har nya lovande namn på fullmäktigelistan. Vågar dessa nya ställa frågor om finansiering och prioriteringar som måste göras? Lova guld och gröna skogar kan överlåtas till en slumpgenerator. KD har haft sin tunga period med bortslösade miljoner. Finns några nya där som vågar tänka självständigt? V har i många frågor haft sunda åsikter och röstat emot det slöseri som jag beskrivit i föregående blogg. Kommunlistan har varit frifräsare och många gånger sagt ”stopp och belägg” när ”cirkusgänget” i alliansen hittat på kostnadskrävande saker långt utanför det kommunala uppdraget. T ex påfundet att bygga butikslokaler åt en stor butikskedja och därmed bl a utsätta skattebetalarna för risken att förlora ca 15 miljoner inom en snar framtid.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Äldreomsorg i kris

Av , , 2 kommentarer 3

Antalet äldre (80+) i Sverige har ökat kraftigt tack vare att vi lever allt längre. Samtidigt har antalet platser i särskilt boende minskat kraftigt. Enligt forskare på området har minskningen av antalet platser  varit långt större än vad som kan motiveras av förbättrad hälsa för äldre. Många är multisjuka när de äntligen får en plats på särskilt boende vilket innebär ökad vårdtyngd. Trots försämrade arbetsvillkor med massor av deltidsanställningar och delade turer har antalet huvuden, händer och fötter som skall ge de gamla en acceptabel tillvaro ändå minskat. Det man ofta hör är att personalen går på knäna och inte hinner med att stilla ångest och vara den trygghet för de äldre som man vill vara. Den genomsnittliga överlevnaden för en som får plats i särskilt boende är i Storuman 2½ år. På andra håll i Sverige rör det sig om betydligt kortare tid. Det är alltså fråga om sjuka och multisjuka äldre som borde få den bästa omvårdnad den tid de har kvar.

Plats i särskilt boende eller hemtjänst får man genom biståndsbeslut. Om den äldres behov kan tillgodoses genom hemtjänst får den äldre regelmässigt avslag på sin ansökan till särskilt boende.Biståndsbesluten grundar sig på en noggrann genomgång enligt ett regelverk som jag inte i Storuman i vart fall har sett någon förändring i.  Numera finns en statlig piska över kommunerna som säger att om kommunen inte inom en stadgad tid (3 månader?) ser till att effektuera ett gynnande biståndsbeslut får kommunens kommunstyrelse böta. Jag vet inte om denna piska påverkat biståndshandläggarna att vara ”hårdare” i sina bedömningar. Det är viktigt att biståndshandläggarna inte låter sig påverkas av politiker som missköter sina uppgifter att skaffa fram nödvändiga resurser. Jag har i varje fall inga belägg för att något sådant skulle förekomma i Storuman. Ett annat problem är att många äldre vill bo kvar i sitt ordinära boende längre än vad som är hälsosamt för dem. Undrar om inte det problemet är större i glesbygd än annorstädes. Här bor många människor som är vana vid att alltid reda sig själva och inte vill ligga samhälle och anhöriga till last.

Resurserna till äldreomsorg har alltså minskat  trots ökade behov. Det är viktigt att kommunerna ser över sina budgetar och tillgodoser välfärdens behov innan man pytsar ut pengar till det grabbar gillar, t ex överstora näringslivsavdelningar, miljoner till flygplatser som inte behövs och mycket mer.  Det sticker också i ögonen när man ser att kommunala områden med minskande underlag, t ex skolan, ökar sin andel av kommunbudgeten på andra sektorers bekostnad och den drabbade sektorn råkar oftast vara äldreomsorgen där behoven ständigt ökar! Varför inte någon gång börja med omsorgens behov i budgeteringen och se vilka extravaganser man därefter kan unna sig.

De största pengarna hittar man i oekonomisk och ineffektiv skolstruktur och äldreboendestruktur. Vi kan inte ha kvar det gamla duttandet med enheter i små byar. För äldreomsorgens del finns också klara medicinska motiv för denna översyn.