Etikett: budget

Sämre kommunekonomi än jag trodde.

Av , , 1 kommentar 10

Kommunens ekonomi för 2011 är ännu sämre än vad jag skrev i min tidigare blogg och som jag utgick ifrån i gårdagens fullmäktige. Kommunen har endast 2,5 miljoner i överskott på 2011-års budget!!  Konstigt att ingen har rättat mig, varken i fullmäktige eller som kommentar i bloggen. 

Det sämre ekonomiska läget innebär följande:

1. Kommunstyrelsens äskade tilläggsanslag på 3 milj och Omsorgsnämndens äskade tilläggsanslag på 3,5 miljoner, tillhopa 6,5 miljoner kan inte tillgodoses överhuvud taget om vi ska uppfylla överskottsmålet. Kör vi en chanstagning med nollbudget kan det väl bli 1,25 milj till vardera KS och ON. Detta innebär mycket smärtsamma neddragningar i äldreomsorgen eftersom MER ÄN  3,5 milj behövs i tilläggsanslag enligt nya bedömningar.

2. Det vore fullständigt ansvarslöst att i detta läge anslå några pengar till fortsatt flyg i Gunnarn. Effektuera kommunfullmäktiges beslut från januari 2010 att avveckla flyg och efterkomma samma fullmäktiges beslut, inga mer pengar till flyg. Det beslutet var glasklart för alla, men tydligen med några undantag. Flygplatsbolaget bör konstatera faktum. Kommunstyrelsen som levt i en annan värld bör konstatera faktum. Släpp prestigen och låt fullmäktiges beslut från januari 2010 gå mot sin fullbordan i all tysthet och obemärkthet. Mer behövs inte! Nu är loppet kört en gång för alla.

Vi vänder blad och koncentrerar krafterna på det som har framtiden för sig i denna kommun. Äntligen!!

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Behöver kommunen förmyndare?

Av , , 5 kommentarer 7

Grekland och Storumans kommun tycks ha en del gemensamt, t ex politiker som kör landets eller kommunens ekonomi i sank. Samma ansvarslösa beteende med inlevererade skattemedel.

Jag deltog i omsorgsnämndens sammanträde 21/4. I stort sett ger den ekonomiska redovisningen samma bedömning som tidigare. Ett antal konton kommer att spricka under detta år eftersom de är underbudgeterade tack vare för liten ram, tack vare miljonrullningen till sponsring av flygbiljetter. Eftersom det nya löneavtalet på X procent inte är inräknat bedömer jag och andra som begriper sig på det här att nämnden ligger back i prognosen med åtminstone 3,5 miljoner med ett antaget läneutfall på 2 %. Blir löneutfallet större blir det värre.

De av kommunstyrelsen och fullmäktige tilldelade nettoramarna är

2009  118 milj

2010  118 milj

2011  118 milj

2012  118 milj

Om löneutveckling och övrig inflation blir 2 % per år är det bara att ta fram kulramen och räkna hur många tjänster som måste bort för att klara break even.

År 2010 blir det minus minst 3,5 milj.

År 2011 blir det minus med ytterligare 3,5 milj. Ska vi bemanna ett synnerligen behövligt nytt demensboende med 8 brukare lär vi gå back  med 1 – 3 milj till.

År 2012 blir det minus med ytterligare 3,5 milj plus ytterligare kanske minus 2 milj för det nya demensboendet.

För de självutnämnda "positiva tänkarna" är det nu bara att med kulramens hjälp räkna hur många tjänster som måste bort. Tips: räkna med 3 tjänster per miljon.

Nämnden skulle alltså behöva en budget år 2012 på omkring 132 miljoner om vi räknar med att demensboendet på 8 platser blir klart under den aktuella tiden. Vi har tilldelats 118 miljoner! De flesta nyckeltal och indikatorer tyder på att vi redan slimmat verksamheten utöver det lämpligas gräns. Enligt Västerbottensnytt idag finns 12 st i kö för äldreboende och kommunen riskerar pga detta stora böter.

Omsorgsnämnden behöver alltså 14 miljoner extra fram till år 2012. Den styrande majoriteten i kommunen har slösat bort 22 miljoner på att leka Rikstrafik i Gunnarn. Namnen på dessa ska offentliggöras i denna blogg före valet. Annars är det bara att gå in på kommunens hemsida och läsa kommunstyrelse- och fullmäktigeprotokoll.  Man måste nog vara i besittning av ett speciellt intellekt om man påstår att Rikstrafikleken i Gunnarn inte påverkar situationen för de äldre och även de unga i kommunen, ja all övrig verksamhet!  Jag uppmanar nu de tomma tunnor som brukar skramla på kommentarspalterna att komma med en trovärdig lösning på kommunens självförvållade ekonomiska problem i stället för innehållslöst svammel. Eller komma med förslag på vilket boende av Sibyllagården och Vikbacka som ska läggas ned först och vilket boende som ska läggas ned som nummer två. Den summa på 12 milj som ska sparas in fram till 2012 är nämligen lika med den totala budgeten för både Sibyllagården och Vikbacka. På kommunalhuset angrips den som försöker påskina att det finns ett samband mellan 22 miljoner till att leka Rikstrafik och de 12 miljoner som fattas för att Omsorgsnämnden ska klara omsorgen för äldre, handikappade och övriga behov i omsorgens verksamhet. Sanningen går inte att förtrycka i Sverige, det ska jag se till!

 

5 kommentarer
Etiketter: , ,

Kommunens usla ekonomi

Av , , 1 kommentar 5

Jag har tidigare visat räkneexempel på kommunens usla ekonomi. Nu har jag kommit över lite färskare siffror från budgetberedningsarbetet. Som synes har flygäventyret slagit ett jättehål i kommunens ekonomi. De ledamöter i kommunstyrelse och fullmäktige som anser att det är klokt att leka Rikstrafik på kommunal nivå kommer att ha åtskilligt att förklara för kommunens väljare framöver. Alla svångremmar och besparingar som skett år 2009 har medfört goda siffror för omsorgsnämnd och fritid-kultur-skola. Förhoppningsvis har besparingarna inte medfört oacceptabelt låg kvalitet på verksamheten. Den temporära sänkningen av avskrivningarna 2009 med 3,2 milj ser ut som en frisering av siffrorna för att inte tappa ansiktet alltför långt nedanför naveln. Vad vet jag?  Observera att de oförändrade budgetramarna för 2011 – 2013 inte innebär oförändrad verksamhet. Om vi antar en kostnads/löneökning på 2 % per år framöver får vi följande budgetramar för omsorgsnämnden i reala kronor:

År 2010 = 115,6 milj

År 2011 = 113,3 milj

År 2012 = 111,1 milj

År 2013 = 108,8 milj

En minskning från 118 – 108,8 milj torde motsvara nästan 30 anställda. Eller 1, 5 gånger Sibyllagårdens budget. Nu tror jag inte detta kommer att ske i ovanstående omfattning eftersom staten i så fall långt innan har tillsatt en förmyndare för Storumans kommun. De ansvariga för slakten på kommunens ekonomi kommer säkerligen att försöka mörka effekterna av jätteförlusterna tills efter valet i höst. Jag kommer att se till att det blir en svår uppgift för de berörda. De ska inte komma undan så lätt.

  Budg Boksl Avvik Budg Budg Budg Budg
  2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013
Kommunstyrelsen -75,6 -76,4 -0,8 -73 -73 -73 -73,2
               
Storumans flygplats 0 -14,4 -14,4 -7 0 0 0
               
Nytt industrihus hyrestrapp 0 -2,2 -2,2 0 0 0 0
Fritid-kultur-utbildning -114 -112 2,3 -111 -111 -111 -111
Omsorgsnämnd -119 -116 3 -118 -118 -118 -118
Miljö-bygg -3,6 -3,4 0,2 -3 -3 -3 -3
Summa verksamhetskostn -313 -325 -11,9 -312 -305 -305 -305
Pensioner -11,5 -10,3 1,2 -12 -12 -12 -12
Avskrivningar planenliga -22 -18,8 3,2 -22 -22 -22 -22
Verksamhetens nettokostn -346 -354 -7,45 -346 -339 -339 -339
Skatteintäkter o statsbidrag 342 339 -3,2 340 336 338 343
Kommunal fastighetsavgift 10,5 10,4 -0,1 10,4 11 11 11
Finans intäkt/kostn netto -3,6 -3,1 0,5 -2,3 -2,1 -1,9 -1,9
Summa intäkter 348,9 346 -2,8 348 345 347 352
Årets resultat 2,75 -7,55 -10,3 2,1 6,6 8,4 13,1
Minskad avskrivning   3,2          
Res god hushålln = mål 7 7   7 7 7 7
Avvikelse god hushållning -4,25 -14,6   -4,9 0,4 1,4 6,1
Obs! Minskad avskrivning 2009 3,2 milj = hokuspokus?              
Behov åtgärda enl arb mtrl       -4 -6 -5 -1
1 kommentar
Etiketter: , , ,