Etikett: kommunaliseringen

Björklund-vad var det jag sa?

Av , , 1 kommentar 1

Utredningen av kommunaliseringens verkningar är klar. Pekar entydigt på att kommunaliseringen av lärarna var ett misslyckande från början till slut och att kommunaliseringen är en bidragande orsak till skolresultatens tillbakagång.  Mycket har hänt på resans gång vilket jag påvisat i tidigare inlägg i frågan.

Före kommunaliseringen var det vanliga att man tog en akademisk grundexamen och därefter gjorde 2 terminer på lärarhögskola för att lära sig pedagogik, didaktik mm (jag talar nu om lärare i teoretiska ämnen på högstadiet och gymnasiet). Praktikperioder ingick. Efter 1991 fick något ljushuvud för sig att ämnesstudier och pedagogiska studier skulle integreras vilket innebär att lärarstudenterna har egna ämneskurser skilda från övriga studerande på universiteten.Ganska snart kom rykten igång som talade om lägre krav på ämneskurserna för lärarstudenter. Lärarstudenterna läser inte heller ämneskurserna så att de får en akademisk grundexamen i en ämneskombination. Därmed försvåras möjligheterna att konkurrera om jobben på marknaden utanför skolan. Lärarna blir inlåsta i läraryrket. Kommer man in på lärarhögskola med synnerligen skrala gymnasiebetyg kan man inte upprätthålla kraven på studieresultat. Genomströmning är viktig för lärarhögskolornas finansiering.  Urusel finansiering från arbetsgivaren-kommunens sida av fortbildning i ämnesprofessionen gör också att attraktionskraften på den övriga arbetsmarknaden efter hand urholkas.

Det finns säkert en eller annan fördel att integrera ämnesstudier och pedagogik men den stora fördelen för arbetsgivaren är nog att ämneslärarna blir inlåsta i sitt läraryrke och då kan arbetsvillkor och löner kontinuerligt försämras utan att lärarna säger upp sig. Förr hade behöriga ämneslärare i grundskola och gymnasium  titeln adjunkt. Senare kom förändringen att ALLA som sysslade med någon form av undervisning skulle kallas lärare, enda undantaget var lektorerna som även framgent skulle ha kvar titeln lektor. En eftergift åt något på tidens altare vad det nu kunde vara. Ett Jantelagsundantag? Även lönenivelleringen inom skolan tog fart efter 1990  efter att ha existerat på lågfart före 1990. ”Mao-blusarna” från universiteten började blanda upp lärarkollegierna efter 1967 och de ville inte alls ha högre lön än vaktmästare och lokalvårdare vilket blev ett pikant inslag i lönekampen för facket. Strejka för högre lön var omoraliskt enligt Maos Lilla Röda.

Alla äldre  adjunkter fick ännu uruslare löneutveckling för att bereda löneutrymme till yngre lärare som annars inte skulle ha råd att betala på sina studielån. Äldre adjunkter kunde få lönepåslag på t ex 1 % när övriga arbetsmarknaden hade lönepåslag på 5 % och yngre lärare kanske 3 %. I dag har vi slutresultatet av ”reformerna”. Läraryrket är ett låglöneyrke från vaggan till graven, i synnerhet om man väger in amorteringarna på studielånen, vilket man skall göra. Läraryrket är numera ett lågstatusyrke för studenter med höga betyg. Skadeverkningarna av detta kommer att ta årtionden att bota.

Politiskt kommer kommunaliseringens del i skolans tillbakagång att bli intressant. Lärarna själva, allmänheten, föräldrarna anser enligt alla undersökningar att skolan bör förstatligas igen. Av partierna är det FP,V och SD som är bestämda i sin åsikt att skolan bör förstatligas. Eftersom väljarnas flertal är av samma åsikt finns det röster att tjäna på att lyssna på väljarna och ta till sig vad de tycker. Vad har vi annars politiker till? Det är obegripligt att de sargade Moderaterna inte tar chansen. Går S in för ett förstatligande av skolan och inte M är loppet definitivt kört för alliansen. Kaputt! Så här nära valet hinner inte något färdigt förslag arbetas fram men en AVSIKTSFÖRKLARING skulle räcka långt. Vilket av de negativa partierna hinner först?

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Bra Jan Björklund!

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringens förslag om karriärtjänster inom skolan är bra. Dagens ungdom förväntar sig annat av sitt val av yrke än att allt är förutsägbart fram till pensioneringen. Det vill säga samma typ av arbetsuppgifter till en jämförelsevis allt lägre lön. Den fantastiska bonus som lärarna har är att få jobba med barn och ungdom hela tiden. Men trivsel betalar inga räkningar och studieskulder. Sedan kommunerna övertog löneansvaret för lärarna för 20 år sedan har löneläget kontinuerligt försämrats. För sådär 10-12 år sedan slogs ett kraftfullt slag i luften. Lärarna skulle få 10 % extra utöver andra kommunalanställda under en femårsperiod. Resultatet blev att även under denna period fortsatte det relativa löneläget jämfört med övriga arbetsmarknaden att försämras!

Sveriges kommuner och landsting har haft 20 år på sig att fixa det nu Björklund och regeringen åstadkommer. Varför har inget hänt?

Den svenska skolan har presterat allt sämre resultat enligt internationella jämförelser sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Rekryteringen till läraryrket har försämrats kvalitetsmässigt  år efter år sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Lärarnas och skolledarnas relativa löneläge har kontinuerligt urholkats sedan kommunaliseringen. Varför har inget hänt?

Jan Björklund tvår sina händer inför den bisarra situationen att han och regeringen har ansvaret för skolans kvalitet och prestationer men SKL och kommunerna bestämmer över löneutveckling och arbetsvillkor. Jag är personligen ett hundra procent (100%) säker på att SKL och kommunerna kommer att fortsätta läraryrkets rutschkana utför så länge de anförtros makten över löneläge och arbetsvillkor för lärarna. Det räcker inte med att några fåtal i sammanhanget får karriärtjänster och tjänar lite mer än den övriga stora majoriteten "vanliga lärare" tack vare statliga riktade pengar.

Tillsätt en haverikommission som får utreda hur SKL och kommunerna kunnat missbruka förtroendet och förstöra löneläge, lärarrekrytering och skolresultat under de 20 år de haft makten över skolan. För ett klockrent haveri är det!

Majoritet för statlig skola

Av , , 6 kommentarer 3

Enligt en ny undersökning vill 56 % att staten ska återta ansvaret för skolan. Fick Jan Björklund bestämma skulle det nog redan varit på gång. Det är en konstig tingens ordning att den som har ansvaret för den svenska skolans kvalitet saknar det kanske viktigaste verktyget nämligen löneläget. Löneläget  är avgörande för läraryrkets attraktivitet och staten sitter med bakbundna händer medan Kommunförbundet jobbar febrilt med att detaljreglera lärarnas arbetstider enligt gamla brukspatronprinciper, hålla nere lönerna och på så sätt göra läraryrket mindre attraktivt. Jag ska inte upprepa vad Maciej Zaremba skrivit i sin artikelserie om den svenska skolan i DN. Jag är jättesnäll jämfört med honom.

Lärare och skolledare har åkt lönehissen nedåt sedan 1960-talet och farten nedåt ökade markant efter kommunaliseringen. Tar inte staten tillbaka ansvaret för löneläget inom skolan kommer störtdykningen utför att fortsätta ty kommunerna tar inget ansvar för den svenska skolans konkurrenskraft internationellt. Här råder den enkla lagen att världshorisonten ligger vid kommungränsen och har man bara ett namn i katedern, vilket som helst, så är uppgiften för läsåret löst.

6 kommentarer
Etiketter: , ,

Högre lärarlöner

Av , , 7 kommentarer 8

Lärarförbundet visar hur lärarna under 50 år släpat efter i löneutvecklingen vilket fått till följd att männen överger läraryrket. I dag är bara var fjärde lärare i grundskolan man och från förskola t o m åk 6 är kvinnodominansen total. På gymnasiet är samma utveckling på väg. Lärare inom naturvetenskap, teknik och företagsekonomi måste vara rena idealister för att välja läraryrket. I näringslivet är lönerna minst 10 000 kr högre per månad  redan efter några år. I slutskedet av karriären är löneskillnaderna ofta ofantliga. En  gymnasierektor i Umeå tjänar mindre än en gymnasieingenjör som jobbar på Vattenfalls olika regleringskontor. Något måste göras, men när?  När även gymnasielärarna till över 90 % består av kvinnor?

Det som gör utvecklingen en smula problematisk är att skolan har en fostrande och danande roll och då är det viktigt att den 12 år långa skoltiden inte tillbringas i en skola med lärare och personal bestående av uteslutande ett kön.

Jag finner några orsaker till att det blivit som det blivit.

1. Under tiden lärarna var statstjänstemän behölls tarifflönerna alldeles för länge. Individuella löner skulle ha genomförts redan på 1970-talet när andra yrkesgrupper inom stat och kommun började lämna tarifflönesystemet.

2. Kommunaliseringen i början på 1990-talet påskyndade hissen nedåt trots att individuella löner började införas. Lönemässigt är kommunaliseringen en katastrof för lärarna. Det är bara att titta på utvecklingen som varit och är.

3. Den allmänna lönenivelleringen som Sverige är världsbäst-sämst på  beroende på vilka preferenser man har. I denna process utgjorde skolan en egen värld, alla inom skolan skulle ha lika lön oavsett utbildningsnivå och vad man gjorde. Problemet med denna avskildhet från övriga arbetsmarknaden blev synlig när det inte gick att rekrytera yrkeslärare. En byggnadsarbetare tjänade kanske 10 000 mer i månaden än en byggnadslärare. Men i regleringssamhället fixade man även detta något så när. Yrkeslärare fick segla ifrån skolans övriga lärare lönemässigt, som ett undantag. I en internationell jämförelse är också svenska lärarlöner unikt låga. Jämför vi här skolledarnas löner är skillnaderna uppseendeväckande.

4. Minskad utbytbarhet med övriga arbetsmarknaden. En lärare på högstadium – gymnasieskola är numera mycket mer specialiserad än förr. Filosofie kandidater och filosofie magistrar hade ofta en kompetens som kunde ge chans till många andra jobb på arbetsmarknaden. En uttunning av ämneskunskaperna gör detta svårare. Men undantag finns.  När en lärare går till en marknadsförings- eller personalavdelning på ett företag får han/hon oftast betydligt högre lön och det är väl OK.  Men när en examinerad lärare går till ett okvalificerat jobb på en massafabrik och får högre lön än som lärare har det väl spårat ur.