Etikett: Äldreomsorg

Om ett år..

Av , , 2 kommentarer 6

Om ett år tar vi itu med de rödgrönas vårdköer!

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Västerbotten. Vi vill därför bland annat stärka sjukvården, där primärvården anpassas efter de stora avstånd som finns. Vi värnar att Västerbotten ska ha tre fungerande förlossningsavdelningar, även under somrarna, samt en pålitlig ambulansverksamhet som täcker upp våra stora ytor. De rödgrönas beslut till omorganisation av ambulansen har haft en direkt negativ inverkan på patientsäkerheten.

Mer resurser behöver tillföras till vården men det räcker inte. Uppdelningen i 21 sjukvårdsregioner har visat sig vara förlegad. Därför föreslår KD att det tillfälligt inrättas en nationell vårdförmedling som ger de patienter som har väntat olagligt länge – mer än lagstadgade 90 dagar på operation eller specialistvård – möjlighet att få vård i andra regioner där det finns ledig kapacitet.

Under pandemin har det varit nödvändigt att skjuta upp vård och det kommer ta lång tid att beta av vårdskulden. Men långa väntetider är ingen naturlag – om ett år tar vi itu med de rödgrönas alltjämt växande vårdköer, som slog rekord redan före pandemin.

I Västerbotten ska människor kunna åldras i trygghet och värdighet. För att genomföra detta vill vi se stärkt medicinsk kompetens inom äldreomsorgen, ett nationellt forskningsprogram i syfte att förbättra äldres hälsa, samt en äldreboendegaranti och slopad pensionärsskatt. Kvalitativ äldreomsorg förutsätter även ett personcentrerat bemötande där personalen ges möjlighet att bygga en personlig relation med den äldre.

Det är svårt att förstå varför länet har så låg vägstandard när bilen ofta är det enda sättet att förflytta sig till och från arbete och affärer, skola och fritidsaktiviteter. Vi vill därför öka anslagen för underhåll av regionala vägar och öka statens anslag till enskilda vägar. Det är hög tid att höja vägstandarden istället för att sänka hastigheten.

Vi vill även utreda om en större del av intäkterna från naturtillgångar kan stanna hos kommuninvånarna, något som har haft positiv effekt i Norge. Landsbygden måste ges chansen att leva av egen kraft. Samverkan mellan kommuner måste underlättas, understött av regionen. Det behövs även en ökad polisnärvaro, där den lokala förankringen stärks. Uppklaringen av heminbrott måste öka och rånarligor stoppas.

Kristdemokraterna står redo – hela Västerbotten ska fungera.

Roland Sjögren, partidistriktsordförande samt kommunstyrelsens ordförande Lycksele (KD)

Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten (KD)

Veronica Kerr, gruppledare Umeå kommun (KD)

Per Boström, ordförande Skellefteå (KD)

Äldrefokus

Av , , 2 kommentarer 5

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har idag tillsammans tagit initiativ till ett antal förslag för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekar på, men också för att påbörja arbetet med att avhjälpa de strukturella bristerna som varit kända under längre tid. Det handlar om:

 • ökad medicinsk kompetens
 • färre timanställningar
 • ökad personalkontinuitet
 • ökade möjligheter till tryggt boende.

Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver nu liggande budget. Vi gör detta genom ett utskottsinitiativ till ändring i statens budget för 2021. Detinnebär mer än en fördubbling av Äldreomsorgssatsningen i budgetpropositionen för 2021. För 2022 och 2023 skulle våra förslag medföra ytterligare utgifter på 3,9 miljarder kronor årligen. Du kan läsa mer här.

Det kallar vi kristdemokrater äldrefokus.

Recept för nytt ledarskap

Av , , 2 kommentarer 4

Vi har den politiska förändringskraft som krävs för en långsiktig ekonomi, och för en god och nära hälso- och sjukvård i hela Västerbotten, skriver jag tillsammans med vännerna i Alliansen i Region Västerbotten.

Hur ser Alliansens recept för nytt ledarskap för sjukvården i Region Västerbotten ut? Till att börja med behöver det framhållas att Region Västerbotten har under mycket lång tid haft stora problem med en ekonomi i balans. Det strukturella underskottet, pengar som verksamheten kostar mer än vad det finns budget för, bedöms vara runt 220–280 mkr. Sett till effekterna av pandemin kommer det bli än svårare, men än viktigare, att komma till bukt med detta tillsammans med de växande vårdköerna.

Vi kan inte nog understryka att för att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård och utveckling är det viktigt att regionen har en långsiktigt hållbar ekonomi. I vårt förslag till tilläggsbudget satsar vi bland annat på att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet.

Vårdens medarbetare kämpar i en allt tuffare miljö. Arbetsmiljön måste förbättras, karriärvägar tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning vara en självklarhet. De lärdomar vi tar med oss från år 2020, kring digitalisering, samarbete och effektiviseringar av processer ska vara självklara byggstenar i Västerbottens hälso- och vårdverksamheter framöver.

Pandemin har visat att läkarmedverkan i kommunernas äldreomsorg måste förbättras och här gör vi en riktad satsning. Vi satsar även på en primärvårdsreform och en snabbare omställning till Nära vård. En viktig del i vår reform är att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

De rödgröna fortsätter att skjuta utmaningar på framtiden. I Alliansen har vi däremot den politiska förändringskraft som krävs för en långsiktig ekonomi, och för en god och nära hälso- och sjukvård i hela Västerbotten.

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

Agera eller avgå!

Av , , 11 kommentarer 9

Under tisdagen kom coronakommissionen med hård kritik mot regeringen. Tidigt in i pandemin frågade KD regeringen hur sjukvårdens beredskap att hantera en situation med ökade smittotal såg ut. Behövdes snabbutbildning av personal på vissa fronter? Hur såg det ut med vårdplatser, vårdmaterial och smittspårning? I det läget menade Löfven att Sveriges beredskap var god – idag ”såg vi det inte komma”.

Igår höll partiledare Ebba Busch en presskonferens med anledning av kommissionens kritik mot regeringen, med slutsatsen att KD inte har förtroende för statsministern. Det är hög tid att han utvärderar sitt ledarskap istället för att, som under de senaste nio månaderna, skylla allt ansvar på andra. Den som inte visar sig villig att ta sig an ledartröjan under en kris, är uppenbart fel person att leda landet.

I mitten av mars ville vi att en granskade kriskommission skulle tillsättas, vilket länge förhalades av regeringen – nu när de tar emot dess kritik förstår man varför. Vi ville tidigt höja permitteringsgraden, ersättningar till riskgrupper inklusive gravida som inte har ett arbete de kan utföra hemifrån, samt stimulera fasta anställningar inom äldrevården.

Årsrika medborgare på våra äldreboenden har förtjänat bättre, både innan pandemin som under den. Det behövs krispaket för att lyfta äldreomsorgen och vården, både under pågående pandemi men även mer långsiktigt. Kristdemokraterna har politiken och reformerna för de äldre, vars röst inte verkar höras bland regeringens representanter.

Pandemin har även tydligt visat att staten behöver ta hela ansvaret över vården. Under en lång tid kastades ansvar mellan regioner, myndigheter och stat och Sverige förlorade värdefull tid att agera, i takt med att smittotalen ökade.

Det är dags för Löfven att börja agera, eller avgå!

Här kan du läsa Kristdemokraternas samtliga skrivelser till regeringen under året om Covid-19.

Två halvpunkter räcker inte långt

Av , , Bli först att kommentera 3

På söndag kväll är det debatt i SVT med samtliga partiledare i och med att januariöverenskommelsens partier lagt sin budget och oppositionspartierna sina. Sverige befinner sig i ett osäkert och svårt läge. Dels har coronapandemin orsakat nya utmaningar, utöver att den har förstärkt redan befintliga.

Här kommer en liten kommentar kring vad Kristdemokraternas budget för 2021 innefattar. Vår budgetmotion prioriterar de fyra mest akuta samhällsproblemen:

 • den ekonomiska krisen, där vi presenterar sänkta skatter för att skapa fler jobb
 • de växande vårdköerna, där vi vill införa en nationell vårdförmedling som överblickar ledig kapacitet i hela landet, för att garantera vård i tid till alla oavsett var man bor.
 • äldreomsorgen, där vi vill satsa på höjd medicinsk kompetens med fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.
 • brottsutvecklingen, som vi tar oss an genom stärkt åklagarväsende och fler poliser på gatorna.

Kristdemokraterna vill satsa mer på välfärden än regeringen med stödpartier. I vår budgetmotion läggs 1,8 miljarder mer på vården och hela 4,4 miljarder kronor mer på äldreomsorgen – en historisk satsning – nästa år. Av JÖK:ens 73-punktsprogram handlade bara två halva punkter om äldreomsorgen. Det var på tok för lite. Inget parti värnar våra äldre likt Kristdemokraterna och efter dessa långa, svåra månader förtjänar de att få tillbaka sin värdighet med både gemenskapssatsningar och god personalkontinuitet.

Sverige förtjänar bättre!

Här kan du läsa hela budgeten.

Olämplig ton i debatten

Av , , Bli först att kommentera 6

Coronakrisen är varken en regional eller kommunal kris. Det är en global kris. Den drabbar alla världens länder, diktaturer som demokratier. Den drabbar alla kommuner, socialdemokratiskt som kristdemokratiskt styrda. 

Ingen har hävdat att kristdemokratiskt styrda områden skulle klara sig undan sjukdomsspridningen eller kunna hantera den bättre än någon annan kommun. Det vissa socialdemokrater nu ägnar sig åt, att konstatera att KD är med och styr Stockholm som är den del av Sverige som drabbats hårdast, blir därför ett ganska omänskligt sätt att argumentera. Corona gör inte skillnad på politik.

Den svåraste delen av denna kris utspelas just på sjukhus och äldreboenden. Sjukvården är normalt en regional fråga, äldreomsorgen en kommunal. Men – att 21 regioner eller 290 kommuner ska hantera krisen på egen hand och dömas därefter är inte seriöst, oavsett vilket parti som styr för tillfället. Här måste staten (läs regeringen) gå in med mer stöttning. Både rent ekonomiskt men även genom att säkra upp personalförsörjning. Det är detta som KD kritiserat regeringen för och samtidigt presenterat konkreta sätt för vad mer som behöver göras. Exempelvis genom att uppmana fler med vård- och omsorgskompetens att anmäla sig att återanvända till arbete inom vården ifall de numera arbetar i en annan bransch, genom incitament för företag att låna ut denna personal till sjukhus och äldreboenden där de behövs bättre, samt genom ett koordinerande av staten för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning på äldreboenden. Dessutom en bonus till företag för att uppmuntra att visstidsanställda inom äldreomsorgen får gå upp på heltid.

Regeringen ville häromveckan ha mer makt att exempelvis snabbt kunna stänga caféer, förbjuda resor eller stänga skolor. Allt detta är viktigt, och KD stöttar att regeringen får mer möjlighet att agera snabbt. Men är det någonstans regeringens stöttning verkligen behövs, så är det vid sjukhusen och äldreboendena. Då räcker det inte att peka finger kring vem som lokalt styr enskilda kommuner. Vi är alla drabbade av corona.

Avlasta äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 4

Läget är som vi alla vet ansträngt inom omsorgen. Det är väldigt ledsamt att se hur smittspridningen sker inom just äldreomsorgen. Samtidigt är en stor del av personalen sjuksrivna, vilket kräver en förstärkning av personalstyrkan inom sektorn. 

Flera äldreboenden rapporterar om en tredubbling av sjukskriven personal i mars och självklart är det viktigt att de stannar hemma vid minsta symptom. De har ett oerhört viktigt arbete att vårda våra äldre och behöver vara friska för att inte bidra till ökad risk för de boende.

Tyvärr skapar den höga sjukfrånvaron stora problem inom äldreomsorgen. Risken finns att de äldre inte får den omsorg de behöver, och belastningen på de omsorgsarbetare som faktiskt är friska blir högre och högre. Kristdemokraterna vill förstärka och avlasta äldreomsorgen genom att under april till juli möjliggöra utlåning av personal:

 • Den anställde behöver vara utbildad undersköterska eller fylla de erfarenhetskrav som ställs på vårdbiträden inom äldreomsorg.
 • Den arbetsgivare som lånar ut personal till äldreomsorgen blir ersatt till 120% av den minskade lönekostnaden.
 • Arbetstagaren behåller 80 procent av den gamla lönen och kan alltså tjäna 180 procent under perioden.
 • Reglerna bör gälla till åtminstone 31 augusti för att ge sjukvården utrymme att ge sin ordinarie personal ledighet.

Något måste göras och det snabbt, för att stärka upp och avlasta omsorgspersonalen!

 

Regeringen tar av de fattigaste.

Av , , 2 kommentarer 11

Så är det åter dags för budget. Likt drottningen som i sagan strör pengar över folket vill finansminister Magdalena Andersson att vi ska tro att det nu bli bra för alla i kungariket Sverige. Men det är viktigt att man synar hennes miljarder till svenska folket.

Är det verkligen sant att det regnar pengar över allt o alla. Nej så är det självfallet inte även om vår finansminister gärna vill få oss att tro det. Redan har regeringen berättat att man tänker miljardsatsa på socialtjänstens arbete med barn och ungdomar och att man avser att rusta upp landets skolgårdar samt anställa fler på fritids och satsa på förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Allt detta är bra. Men som vi vet är denna regering den bästa genom tiderna på en sak. Att bryta vallöften. Man talade i valet om att höja barnbidraget med en hundring. Det har man nu gått ut o sagt att det inte blir tal om. Sen har man talat om ett närmast pengaregn över Sveriges äldre. Spännande!

Har synat hur dom räknat och ser att man ger men ena handen och plockar in med den andra. Alltså av de satsade pengarna till kommunernas äldreomsorg kommer det inte att bli några stora nettoslantar. Förvisso tillsätter man mer pengar men tar igen dem på olika delar man tidigare haft.

Man talar om att göra det bättre för Sveriges pensionärer med bl a att höja bostadsbidraget. Men man talar inte om att det äts upp av den höjda maxtaxan. Sedan 2002 har det funnits en maxtaxa hur mycket pengar en kommun får ta ut av en pensionär som behöver hemtjänst. Taket är nu 1 780 kronor i månaden. Men nu vill regeringen alltså höja taket med 211 kronor/månad.

Det är rätt mycket pengar för de som måste betala den högsta avgiften – de äldsta, fattigaste och sjukaste pensionärerna – innebär det en höjning med 2 532 kronor årligen. Lägg därtill behov av mediciner och läkarbesök etc.

Sen höjer man beskattningen för företagen. Det blir dyrare att anställa unga. Dyrare om man vill göra om hemma eftersom man minskar rot avdraget. Lägg därtill att man framöver slopar avdragen för huslån, höjer inkomstskatten m m så nog kommer det bli stramare för medborgarna i kungariket Sverige. Men vi rår för det själva då vi valt en regering som är bra på två saker. Att bryta vallöften och höja skatter till världsnivåer.

Satsning på Äldreomsorgen?

Av , , 3 kommentarer 15

Att nuvarande regering säger sig satsa 1.000 miljoner till äldreomsorgen låter ju bra men hur ser det verkligen ut kan man undra?

Verkligheten visar svart på vitt i deras egen proposition, att det bara egentligen blir 60 miljoner. Men ingen blir väl förvånad att de fortsätter lura svenska folket. Det påstås satsas på utökad bemanning i äldrevården. Istället försämrar man äldreomsorgen med att plocka bort satsning för maten till äldre, plockar bort satsning på dementa och plockar bort kompetenshöjning inom äldreomsorgen. De gör man genom att följande nuvarande reformer tas bort för att finansiera bemanningen:

– stärka kommunernas egenkontroll (220 Mkr).

– bättre samverkan mellan vård och omsorg (50 Mkr),

– en nationell demensplan (50 Mkr),

– förlängt investeringsstöd till äldreboende (50 Mkr),

– stärkt kompetens inom äldreomsorgen (140 Mkr),

– nationellt måltidslyft (75 Mkr).

Så matematiken jag lärde mig i skolan säger att det inte blir 1 000 000 000 utan istället satsar man 60 000 000. Men kanske vi inte gick samma mattekurs Magdalena Andersson och jag. Så av en höna bidde det en fjäder. Sen kan man läsa att regeringen ger 93 000 000 mer till regeringskansliet, alltså till administration. Administration är mer värd att prioritera än äldreomsorg måste man tolka det utifrån storleken på satsningarna.

Ja säger du kanske, det är som vanligt att jag bara vill smutskasta regeringen med att förminska deras satsning. Men det behöver jag inte göra för det gör dom så bra själv, och du kan läsa detta på sidan 86 i regeringens egen skrivning i vårproppen.