Etikett: Fullmäktige

Dagens fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har vi haft fullmäktige o ett långt sådant. Vi debatterade nästan ända fram till kl 20

Många frågor var på tapeten men det var nog årsredovisningen som tilldrog sig mest intresse. Vård och omsorgsförvaltningen blöder. Det har vi sett i media de senaste dagarna och det är faktiskt så illa att duktiga chefer lämnar jobbet och verksamheten bara   utökas i omfattning.

Det handlar om att verksamheten ökar lavinartat men däremot inte de tilldelade medlen i samma utsträckning. Redan de två första månaderna blöder verksamheten med ca 3 miljoner mot de tilldelade ramarna. Nu har vi ett överskott för året 2017 som vi ska tillföra en resultatutjämningsreserv (RUR) och den kan man sedan använda vid en lågkonjunktur. Man kan inte använda den när man själv tycker utan det är Sveriges kommuner o landsting (SKL) som bestämmer när det är lågkonjunktur i den meningen att man får använda RURen.

Till RURen föreslog kommunstyrelsen att vi ska avsätta 14.5 miljoner. Kristdemokraterna tillsammans med Liberalerna yrkade på att vi till RURen ska tillsätta 7.5 miljoner istället för de föreslagna 14,5 miljoner. De överskjutande 7 miljonerna ville vi tillställa vård o omsorgsnämndens ram för 2018. Centerna förslog endast 6 miljoner och när våra förslag sattes mot varandra så föll våra 7 miljoner till Centerns 6 miljoner. Men i nästa omröstning så ställdes de 6 miljonerna mot majoritetens 0 miljoner till vård o omsorgsförvaltningen.

Och då föl alla extra medel till vård o omsorgsförvaltningen och alla medel lades till RURen alltså de 14,5 miljoner har vi istället kvar i börsen. Men fortsatt en vård o omsorgsförvaltning som blöder och som fullmäktige fortfarande säger ska hålla budget.

Som ni nog vet sitter jag i nämnden sedan många år och är oerhört bekymrad över verksamheten. Vi har en bra verksamhet med personalen går på knäna och vi har stor verksamhetutökningen i form av fler äldre och mer kostnader inom IFO verksamheten.

Detta med fler äldre i kommunen menar jag fullmäktige har blundat för. Flera rapporter har lyfts fram under åren som visat denna ålderspuckel men jag menar att den har man valt att blunda över med att det på nåt sätt bara varit äskanden av medel.

Jag och några till har dock tagit det på allvar och lyft upp frågan under åren. Nu får vi se vad den utredning vi  nu gör i kommunen kommer ge för resultat. Är skeptisk att det ska ge nå många miljoner vi kan hitta. Men vi kommer inte hinna få till ekonomin i nämnden detta år.

Och frågan kvarstår om man som nämndsledamot kan ta ansvar att göra de nerskärningar som krävs för att klara fullmäktiges beslut. Tiden kommer allt närmare när man inte kan försvara verksamheten längre med allt för små resurser och för stora åtaganden. Återkommer i saken.

Tack Östen Berglund!

Av , , 4 kommentarer 12

Idag har vi haft fullmäktige i Vännäs kommun. Det sista för året. Dagordningen bjöd på ganska många punkter så vi höll faktiskt på hela dagen ända fram till 18.30.

Men det roligaste inslaget skedde först. Inbjuden var ingen mindre än Vännäs möjliggörare Östen Berglund. Vi ser honom på bild här ovan. Östen har för er som inte vet det redan skänkt ca 10 miljoner till Vännäs kommun att förvalta för att ge till ungdomar som ska kunna göra aktiviteter. Han har inte satt några regler och tuffa krav utan överlåtit till kommunen att fördela pengarna och vi har vid senaste kommunstyrelsen fördelat årets fördelning.

Det var fantastiskt att få tacka Östen Berglund och applåden från fullmäktigeledamöterna ville liksom inte ta slut och slutade stående. Och när frågan kom till Östen om han ville säga nåt så ville han tacka för kommunens besvär att liksom ta emot o fördela hans pengar. Det svar han fick var att det var ett kärt besvär. Och efter applåden och hans lilla tal syntes det inte en liten tår i Östen Berglunds ögon.

Tänk vad storsint att skänka sina pengar för att barn o ungdomar ska få göra aktiviteter och sedan tackar han för att vi tar emot pengarna. Vi som är genuina Vännäsbor minns Östen Berglund sittande i luckan på järnvägstationen för att sälja biljetter och där fanns det stor kunskap och servicevilja. Och att fortsätta serva Vännäsbornas ungdomar kommer han göra eftersom vi tack vara vare hans donation har medel att utdela till ungdomsverksamheten under många år framåt.

Vill göra mig till tolk vad jag tror alla fullmäktigeledamöter kände. Tänk att det finns så godhjärtade människor i vår värld.

Tack Östen Berglund!

Majoritetens nej till trygghet ekar fortfarande.

Av , , 1 kommentar 11

Dagens fullmäktige innehöll inte mindre än över 60 punkter på dagordningen. Några av dessa var valfrågor som passerade fullmäktige ganska snabbt eftersom vi haft valberedning där vi klargjort vilka som ska inneha posterna i styrelser och nämnder.

Så alla val togs faktiskt i enighet. Värre var det vid förra valfullmäktige men detta är nu historia. Men vi hade också ett antal frågor som vi debatterade och där vi var oeniga i församlingen. En av dessa var frågan om bostadsförsörjningsprogram som pockade på min uppmärksamhet lite extra.

Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden ett särskilt ansvar att vara med i samhälls- planeringen av bostäder. Då detta inte varit aktuellt så fick vi en minoritetsåterremiss för ett tag sen så vård o omsorgsnämnden fick möjlighet att inkomma med ett remissyttrande. I nämnden antog vi ett enigt remissyttrande som var väldigt bra skrivet.  Men av detta var inte mycket inarbetat i programmet.

Så vi ville ha in en skrivning om trygghetsboende för äldre i programmet i enlighet med det yttrande som vård o omsorgsnämnden inkommit med. Men där fick vi inse att nåt sånt ville majoriteten inte ha. Och det är inte första gången som majoritetens ovilja visar sig i just denna fråga.

Tydligen vill inte majoriteten (S, V o MP) att man som äldre ska känna trygghet i vår kommun. Så vi begärde votering och när den verkställdes så fick jag en klump i bröstet. Det kändes som en manifestation när varje röst från majoriteten ekade i fullmäktigesalen och en del höjde rösten lite extra när de utryckte sitt – NEJ.  Nej till trygghetsboende, – nej. Men det var en av majoritetsföreträdarna som trotsade partipiskan och la ner sin röst. Modigt av henne att inse att de äldre vill och behöver känna trygghet även i vår kommun. All heder till henne.

Övriga sa nej till att bygga trygghetsboende, nej till att ha ambitionen att de äldre ska få välja sitt trygga boende, nej till viljan att överhuvudtaget ha med ordet trygghetsboende i vårt bostadsförsörjningsprogram. Behöver jag säga att vi reserverade oss mot ett sånt beslut. (det gjorde alltså KD, FP, C o M)

Som kristdemokrat så kommer jag så länge jag är politiskt aktiv att i alla politiska församlingar hävda de äldres trygghet och vi SKA bygga ett äldreboende i vår kommun i likhet med många kommuner. Jag ger mig inte.

Men majoritetens budskap ekar fortfarande: -Nej, -Nej, – Nej, – Nej………. När får vi ett JA?

Företagarpriset

Av , , Bli först att kommentera 9

Så är vi igång med kommunfullmäktige i Vännäs Kommun. Vi har en dagordning som innehåller 28 punkter.

Vi startade innan lunch med att vi skulle besluta om ett företagarpris i vår kommun. Och man blir ganska matt när man ser och hör hur en del av ledamöterna resonerar. Bara för att vi ska inrätta ett företagarpris så har vi nån timmes debatt i fullmäktige och åsikter allt ifrån avslagsyrkanden till bifall till kommunstyrelsens förslag och massa yrkanden däremellan.

Det är för majoriteten i vår kommun att man liksom ser allfaran när man talar om företag och företagare. I kommunstyrelsen förslag fanns ett antal kriterier och redan där så tyckte jag att man gör det svårt för sig med många kriterier. Sen kom det till massa andra förslag att lägga till de redan tidigare många kriterierna.

Så kom företagsfientliga inlägg i mängd. Några hade förstås också i likhet med KD företagsvänliga inlägg i debatten. Majoriteten vill lägga till ett kriterium för att man ska få priset så måste man ha kollektivavtal. Självklart är kollektivavtal viktiga och en seriös förtagare har ju det redan.

Min och Kristdemokraternas invändning mot att lägga till detta som ett krav i kriterierna är att åter komma med pekpinnar och styrande direktiv. Det är som jag skrev även en självklarhet att man har kollektivavtal och behöver inte skrivas på näsan. Tänk om politiken visste sina gränser och inte pekar med alla pekpinnar som finns.

I förslaget från kommunstyrelsen låg att prissumman ska bli 8000 kr. Det motsades av V och sen anslöt C till det och följden blev att man inte ska ha nån prissumma utan äran och diplom är priset. Förslaget som jag tycker var relevant är att om man som företag vinner har man möjlighet att premiera sin personal med något extra. Men det förslaget föll.

Så av en fjäder blir det oftast en höna. Nu har vi ett företagarpris där man först pekar med stora politiska pekpinnar och att det inte är någon prissumma så man kan prioritera personalbefrämjande åtgärder.

Behöver jag säga att kristdemokraterna reserverad mig mot sånt dravel. När ska vi fullt ut lita på företagen och företagarna. Reserverade sig gjorde förutom KD också FP och M men bara drygt hälften av ledamöterna för C.

Demokratin segrade.

Av , , Bli först att kommentera 7

Så har vi haft fullmäktige idag igen. Vi hade vid ingången i mötet 35 punkter på dagordningen men sen kom det till två punkter.

Det var första sammanträdet som vår nya ordförande Ann-Britt Nilsson satt som ordförande. Och hon skötte sig bra trots att det var ett ganska rörigt fullmäktige med yrkanden kors i tvärs i en del frågor. Men hon höll tråden och sa till oss ledamöter när vi svävade ut som en bra ordförande ska göra.

Två ärenden var lite mer substans i än andra. Eller politiskt sprängstoff kanske vi ska säga. På fullmäktiges dagordning fanns det en punkt om att införa viktbaserad taxa på hushållsavfallet och en annan punkt gick ut på att minska antalet ledamöter i fullmäktige. Ang viktbaserad taxa så har det framkommit detaljer i taxans utformning som inte var känt på kommunstyrelsen så därför kändes det naturligt för mig att stödja en återremiss. Ulf Eriksson C var upp och yrkade återremiss och detta stödde kd, fp, c och även m. Så det blev en minoritetsåterremiss i saken.

Ang fullmäktiges ledamöter så hade en majoritet i kommunstyrelsen bestående av S o M föreslagit att vi ska ha 25 ledamöter i fullmäktige i stället för dagens 35 ledamöter. Det lagrum vi i dag har att luta oss mot har ett minimiantal på 31. Men det ligger en proposition som snart hamnar på riksdagens bord som öppnar för möjligheten att ha 21 ledamöter i fullmäktige. Den är dock inte beslutad ännu.

Så när punkten kom upp begärde jag ordet och förklarade hur jag tycker om att skära ner på den representativa demokratin där väljarna väljer sina ledamöter och även kan utkräva ansvar. Om vi plockar bort 10 ledamöter i fullmäktige så kommer vi spara 122 000 kr. Jag menar att den besparingen kan man med råga spara in på annat sätt i den politiska organisationen förutan att spara på demokratin.

Jag lyfte fran att man kan spara på t ex arvoden. Ingen i salen tog dock upp mitt förslag men däremot så begärde kommunstyrelsens ordförande ajournering. Efter ajournering föreslog Johan Söderling S att vi ska bibehålla 35 ledamöter i fullmäktige. Han förstod mina signaler att man inte ska spara på demokratin utan kan hitta bättre besparingar. Så jag begärde ordet och tackade majoriteten som kommit på andra tankar och drog tillbaka mitt yrkande. Brukar försöka vara noggran att ge både negativ o positiv feedback.

Jag hann inte ens lyfta att C, FP, MP och V var av samma åsikt som Kristdemokraterna och vi hade gemensamt röstat för att frågan skulle återremitteras för att hitta andra besparingar istället för på demokratin som är en grundbult i det här landet.

Det hedrar C, FP, MP och V som tillsammans med oss i Kristdemokraterna förstått att man inte sparar på den representativa demokratin. Och slutligen kom även S till den ståndpunkten. Tråkigt dock att inte alla partier kommit till samma ståndpunkt så vi kunnat fatta detta beslut i konsensus som Kristdemokraterna föreslog i remissyttrandet. Såg att Andreas från V har skrivit om samma ärende.

Så nu återstår att plocka fram förslag där vi kan spara pengar utan att sätta demokratin ur spel.

Skattehöjning!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har vi haft kommunfullmäktige. Kommunens högst beslutande organ har varit samlad. Inte mindre än 35 punkter på dagordningen.

Så fullmäktiges ordförande Lars Lilja vädjade till oss ledamöter att fatta oss kort och konkret i debatten. Vi inledde som brukligt vid sista fullmäktige på året med utdelande av stipendier. Både förenings- samt kulturstipendium utdelades.

Sedan utdelade fullmäktige också belöningen till medarbetare för en hållbar medarbetaride 2012. Vi har varje år att utdela ett pris när medarbetarna har lämnat in någon intressant nydanande idé.

Glädjande kan man konstatera att den sammanställning vi fick är att det är många som lämnat medborgarförslag. Alltid roligt med engagemang från medborgarna. Nu är det upp till oss i politiken att ta väl hand om de förslag som kommer in och gör nåt bra av det.

Vi fick en intressant redogörelse för hur verksamheterna lyckats med budget och verksamhetsplaner. Nyttig information för fullmäktigeledamöter som inte sitter i någon nämnd eller styrelse och då har svårare att tillgodoräkna sig informationen på annat sätt. Naturligtvis föranledde redovisningarna en del frågor och funderingar från ledamöterna.

Vi fick en intressant information från vår duktiga personalchef om det pågående personalstrategiska arbetet. Spännande att följa detta fortsatta viktiga arbetet.

Budgeten inför 2013 tilldrog sig en hel del information. Vegaskolans byggnad var en viktig punkt. Vi fick information om hur läget ser ut i projekteringen. Men också information om de som inte kan vara på skolan pg a att man inte mår bra av ”sjuka hus”.
 
Kommunalskatten beslutades att höjas med 20 öre i o med att vi tar över hemsjukvården från landstinget. Men landstinget sänker skatten motsvarande så för medborgarna i Vännäs blir det samma skatt som detta år.
 
Sen fattade vi beslut om taxor för både verksamhet inom miljöbalken, vatten o avlopp samt renhållningstaxan.  
 
Två motioner behandlades dels en som den gemensamma borgerligheten skrivit för 4 år sedan och en motion som Lars Ågren fp och jag undertecknat. Den handlar om att äldre ska få bo tillsammans livet ut. Och hör och häpna att vi fick bifall till båda två.
 
Nu är det så att den senare motionen bifölls för att det blivit lag. Och det kände vi till när vi skrev den men detta till trots ville majoriteten avslå den förra gången den var uppe för behandling. Men vi lyckades då med en minoritetsåterremiss få den till behandling igen och nu blev det alltså bifall. Bifall under galgen kan man nog säga.  
 
Ytterligare frågor passerade också under klubban innan vi vid 7 tiden efter en lång dag avslutade fullmäktige.

Fullmäktige i eftermiddag!

Av , , Bli först att kommentera 7

I eftermiddag har vi haft fullmäktige igen.

Dagens fullmäktige hade besök av ett antal ungdomar som under sommaren deltagit i Framtidsboxen. De har haft sommarjobb under 3 veckor för att fundera på ett antal förslag hur vi som kommun ska bli roligare och bättre för ungdomar och att ungdomarna ska få mer inflytande i den politiska processen i kommunen. Det kom fram flera intressanta förslag och tankar. Det är alltid roligt att se ungdomars kreativitet och engagemang. Så det som nu ska till är en konkretion av tankarna. Bl a så har det bildats ett ungdomsråd. Så det blir spännande att följa detta arbete!

Förutom flera stående punkter på dagordningen så var det egentligen 3 punkter som tilldrog sig större uppmärksamhet detta fullmäktige. Det handlar om en motion från Christer Andersson och delårsbokslutet samt övertagandet av hemsjukvården.
 
Delårsbokslut.
Delårsbokslutet behandlades med ett antal inlägg och diskussioner. Majoriteten framhåller sin förträfflighet och det är klart och obestridligt att vi har många duktiga tjänstemän i vår kommun. Men vi har lite att jobba på för att få en ekonomi som har en god långsiktig hållning. Vi är en kommun med särdeles goda förutsättningar så det borde också synas i vår totala ekonomi. Vi som opposition deltar i det arbetet med kraft och ser fram emot kommunstyrelsen utvecklingsdagar.
 
Men vi ska alltid komma ihåg att det är majoriteten som är ansvarig, så har Vännäs kommuns invånare velat ha det. Så ansvaret kan inte majoriteten klistra på oppositionen som ibland görs. Men det är som vanligt att när det går bra så är majoriteten stolt och tar åt sig äran, men när det går sämre så vill man att även oppositionen ska ta ansvar. Det är ett bristande ledarskap med ett sådant agerande.
 
Övertagandet av hemsjukvården
ÄNTLIGEN! Vill jag säga. Uttryckte mig även så på fullmäktige. Nu har Vännäs kommun fattat beslut om att överta hemsjukvården från landstingets regi. Det kommer bli riktigt bra för brukarna att slippa flera huvudmän. Och nu återstår det några fler kommuner som ska fatta liknande beslut innan vi är framme med att till regeringen inkomma med en ansökan om skatteväxling för hela länet.

Fullmäktige i eftermiddag!

Av , , 2 kommentarer 4

Så är det då dags för fullmäktige igen. Den enda folkvalda församlingen i Vännäs kommun ska fatta ett antal kloka beslut.

Bl. a ska vi fatta beslut om budget, en inte allt för oviktig fråga. Budgetförslagen kommer att förändras något från förslagen i kommunstyrelsen då det hänt en del under resans gång i ett antal ekonomiska transaktioner. Bl. a så kommer vi få återbetalat drygt 7 miljoner från AFA.

Pengar som vi dock måste lägga på detta års resultat. Lite avundsjuk blir man då jag förra veckan nämnde om pengarna från AFA med kommunalrådet i Umeå så talar man om en nätt summa på drygt 90 miljoner som Umeå kommun får återbetalat.

Vi har också andra viktiga frågor. Dagordningen innehåller 22 punkter. Du kan läsa dagordningen här.

Vi ska också fatta beslut om att upphäva stadsplanen utanför kyrkan och gravplatsen. Det är som vi känner till rasrisk då vägen håller på rulla ut i älven. Och ny vägdragning ska dras på andra sidan kyrkogården. Det kommer nog bli en fråga som kommer diskuteras ordentligt. Miljöpartiet har bestämt sig för att denna lösning inte är bra. Man är rädd om skogen där den nya vägen planeras. Och visst är skogen värdefull. Men jag tror inte att hela skogen blir aktuell att tas i anspråk.

Sedan finns det en poäng som jag ser det att när man åker från Vännäsby och ska till fritidsområdet så ska man genom villaområdena. Blir det en ny väg här så finns det möjlighet att göra en anslutning till fritidsområdet direkt. Men vi fattar bara beslut om att upphäva stadsplanen idag. Men sedan kommer nog processen rulla på rätt snabbt.

När infrias fagra löften?

Av , , 2 kommentarer 8

Vi sitter just nu i fullmäktige och vi har haft en intressant föredragning om det matprojekt som pågår på Pengsjö skola. Ett intressant matprojekt som går ut på att äta mer ekologisk mat. Och det är intressant att det är uppe på 100 % ekologisk inköp från bl a Norrmejeriet och höga procentandelar även inom andra inköp. Som motsvarighet kan vi se att Vännäs Kommuns totala inköp är på ca 8 %. Så ett fokus på dessa frågor ger resultat. Skulle vi hitta samma ökningstakt i hela kommunen får vi en kostnadsökning på lite drygt en miljon.

Den ekonomiska informationen blev kort trots att den kan diskuteras länge. Kommunen står inför ett prekärt ekonomiskt läge. Och verksamheterna visar stora budgetunderskott. Så kommunalrådet flaggade för att vi måste diskutera på nästa kommunstyrelse hur vi ska klara årets resultat. Det blir en spännande och spänstig diskussion som kommer behövas. Det handlar nämligen inte om några småpengar. Det handlar om sammanlagt flera miljoner i ett samlat prognostiserat underkott
 
Jag har också informerat fullmäktigeledamöterna hur processen med hemsjukvårdsövertaganden till kommunerna från landstinget går till. Har som bekant jobbat med den frågan under ett års tid både i presidiet i PKD (gamla kommunförbundet) samt i AC-konsensus där vi är 6 politiker från kommunerna i länet och 6 politiker från landstinget som tillsammans har kommit överens och lagt ett förslag som vi förväntar oss att kommunerna ska gemensamt fatta på varje kommunfullmäktige i detta län alltså 16 stycken.
Många av ledamöterna ställde frågor och vi hade en bra diskussion.  En bra diskussion om ett viktigt ämne som är bra för brukarna. Alltså dem vi är till för. Det är lätt att politiker sitter och fattar beslut efter beslut men glömmer vem vi fattar beslut för. Det är medborgarnas företrädare vi är och det är en viktig uppgift att hela tiden stanna upp och se uppdraget som just ett förtroendeuppdrag.
 
Vi antog också en renhållningsplan och en fundering om vi ska ha utsortering av matavfall och om vi ska införa vägning. Vi har formellt beslutat att vi ska fatta beslut inom en viss tid. Så frågan återkommer. Det är som jag ser det inte helt okomplicerat med att införa vägning. Tänker bl a på barnfamiljer som drabbas då t ex blöjor är svåra att kompostera om man inte använder tygblöjor förstås.
 
Att resonera förra årets årsredovisning är ju alltid en intressant företeelse. Även om det egentligen är historia och det alltid är roligare att resonera det som komma skall i en budget. Förra året gav ett överskott med drygt 3 miljoner. Vi gick in i budgetåret med ett överskott på undre raden med drygt 5 miljoner. Redan det en betydlig försämring mot det av fullmäktige fastställda målet med en krona/ invånare i överskott på nedersta raden så att vi har råd med reinvesteringarna i vår kommun.
 
En annan fråga som låg på fullmäktiges bord var tilläggsbudget för 2012. Här har jag i kommunstyrelsen tyckt att de av nämnden begärda 180 000 kronor för att köpa sängar till våra äldre istället för att hyra med betydligt högre kostnad vore en bra investering. Dessutom har fullmäktige tidigare beviljat en större summa pengar och ger tillbaka en del men man äskar om de 180 000 kronorna. Naturligtvis så föreslog jag fortsatt att de 180 000 kronorna ska tilldelas så sängarna kan köpas. Kan nämna om dessa sängar inhandlas handlar det om en payofftid på ca 4 år. En bra affär där vi istället kan få pengar över till verksamheten.
 
Och som ni som läst bloggen har sett att alla partier har vackert pratat om att äldreomsorgen är viktigt och att vi måste satsa på äldreomsorgen. Hur ser då verkligheten ut? Jag var ensam i kommunstyrelsen om förslaget och i fullmäktige fattades beslut att inte tilldela de tidigare tilldelade 180 000 kronor utan det blev inga slantar till äldreomsorgen i tilläggsbudgeten..
Behöver jag säga att jag reserverade mig till förmån för mitt förslag att kunna köpa sängarna då vi kan tillföra samhällsbyggnads förvaltning flera miljoner och inte tillföra vård o omsorgsnämnden 180 000 kr. Och dessutom haglade det ytterligare löften att man vill tillföra äldreomsorgen pengar längre fram.  Men när kommer dom?
 
Jag är tveksam att dom satsningar som vissa partier pratar om för äldreomsorg någonsin kommer. Men det finns ledamöter med hjärta för äldreomsorgen. Vi var tre stycken som reserverade oss. Folkpartiet Lars Ågren samt Moderaternas Cyrene Degerlund och jag själv.  Nämndens ordförande var tydligen inte ens intresserad att tillskjuta pengar till sin egen nämnd. En knepig hållning. Löften och eskande av pengar ett annat år är ju inte säkert att de kommer gå igenom.

Årets sista fullmäktige.

Av , , 4 kommentarer 5

Gårdagens fullmäktige gick till historien som ett av de längre sammanträden vi haft. Men inte det längsta.

Det var inte länge sedan vi satt med detaljbudgetarna i fullmäktige och ett år var vi i Tväråbäcks skola och om jag inte minns fel så var jag nog inte hemma förrän andra sidan midnatt. Så det var många diskussioner den gången. Så var det också i går kväll. Vi startade mötet med gruppmöten kl 13 och klockan blev 20,30 innan jag satte mig på cykeln för att åka hem.

Men med en dagordning innehållande 39 punkter och pratglada förtroendevalda är det ju upplagt för kvällsplenum.
 
Vi hade många intressanta frågor och resonemanget på vissa frågor rönte större intresse än andra. Bl a en motion som Miljöpartiet lagt om att vi ska inför en köttfri dag i kommunen tilldrog sig rätt många inlägg. Motionärens intentioner är goda i motionen men det är viktigt att man tar med alla aspekter innan man genomför detta. Beslutet blev dock att motionen ska utredas. Fullmäktiges ordf. ajournerade mötet då det behövdes diskutera beslutsgången huruvida minoritetsåterremiss kunde bli aktuell. Men ordf. konstaterade helt korrekt att vi missat begära votering. Så kommunstyrelsen får frågan på sitt bord.
 
Vi fick också en mycket intressant redovisning av SBF om de investeringar som gjort i att sänka energikostnader. KF har tidigare sagt att vi ska vara beredda på att ta investeringar för att minska energikostnader på sikt. Detta har vi gjort under några år och det är rent fantastiskt att se att vissa investeringar är så låg payoff tid som ett år. En fantastisk besparing när vi på sikt har gått igenom alla behövda investeringar för att sänka kostnaderna.
 
Vi hade ett förslag från kommunstyrelsen att förändra den beslutade budgeten utifrån nya förutsättningar men det återremitterades av ett enhälligt fullmäktige. Sen var också investeringsbudget en av frågorna som tilldrog sig lite större engagemang.
 
I övrigt var det också som brukligt i kommunens högsta beslutande organ ett antal ärenden av mer formell beslutskaraktär som vi redan debatterat i tidigare forum.
 
Du som vill läsa vad alla punkter handlade om kan klicka här.
 
Det sista fullmäktige för året är avverkat och ordf önskades oss God Jul.