Etikett: Personalförsörjning

Det är Norrlands tur.

Av , , Bli först att kommentera 3

Kom ni ihåg 80 och 90 talet. Arbetsförmedlingen betalade ut flyttbidrag så man kunde flytta söderut där jobben fanns. Nu har det vänt och det är fortsatt viktigt införa flyttbidreg, fast åt andra hållet. 

Det går väldigt bra nu för Norra Sverige med stora investeringar i alla kommuner, vi bygger ut hamnar, nya fabriker, och en massa infrastruktur. Elektrifiering i gruvor, laddstationer, bildande av ett batteriebälte och fantastiska satsningar på våra universitet med AI-forskning mm.

  • Det investeras massor av FÖRTROENDE för vår del av världen. Vi utvecklar attraktiva livsmiljöer och samhällen. Av många goda anledningar:
  • Vi har uppmätt den högsta tilliten i världen. Mkt goda nyheter för de som vill samskapa här, samarbete med oss. Effekten på samverkan blir hög!
  • Mest jämställda i världen. En investerad krona här är en investerad krona i jämställdhet.

Utmaningen är att ge hela länet samma goda förutsättningar och möjligheter. Återigen: nu har vi chansen att göra om och göra mer rätt den här gången.

Vi börjar få ihop ett nytt sätt att leva och verka. Liv 3.0 eller vad det nu ska kallas. När EU försöker mäta livskvalitet i ”social progress-index” hamnar vi redan i topp. Vi är nåt på spåren.

Historia av hållbarhet på vår landsbygd och i vildmark. Ursprungsbefolkning som vet hur man lever med naturen och inte bara av den – och samtidigt har vi här världsledande tech-forskning. Vi älskar hantverkstraditioner på samma gång som vi gillar ny design. Designhögskolan bäst i världen för femte året och vi har tre universitet i Västerbotten.

Men nu måste staten vara med och vända trenden av arbetskraft. Vi behöver 100 000 personer till om vi ska klara personalförsörjningen. Och klarar vi inte den så kommer det inte satsas mer i norr. Om man ser att vi är ca 280 000 i Västerbotten så förstår man att vi klarar inte av egen kraft att få 100 000 till. Utan vi måste få inflyttning.

Så staten måste införa flyttbidrag igen till de som flyttar norröver och får jobb här. Så omvänt 80-90 tal. Först då kommer vi lyckas.

Får vara slut med centraliseringsivern!

Av , , Bli först att kommentera 3

Skriver i dagens VK tillsammans med alliansgruppledarna om vikten av ett nära ledarskap. 
Centraliseringen till Regionens hus har gått så långt att verksamhetscheferna för dessa stora enheter har tagits ifrån mandat och befogenhet att styra och därmed förutsättningarna att leda, det skriver oppositionen i Region Västerbotten.

Problemen i region Västerbotten är många och omfattande. Det märks inte minst på de kollapser, vårdkriser och den personalflykt som just nu sker på område efter område. Det som gör situationen ännu mer allvarsam är att regionen står utan en politisk ledning som har ambition att leda verksamheten. Ansvariga socialdemokrater med sina stödpartier i form av Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör sig till offer för omständigheterna och skyller på andra för sina misslyckanden.

Kulmen på detta är när de saknar moralisk kompass och går så långt att de deltar i manifestationer mot sig själva. När verksamheten och dess ledning inte vet vartåt de ska styra så blir en redan svårstyrd organisation ännu svårare att leda. Vi har länge efterlyst tydliga prioriteringar där vård ska gå före annat. Framför allt i vårt tydliga ställningstagande att minst 100 medarbetare som inte jobbar i den direkta vården behöver lämna för att frigöra resurser. Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att styra regionen på rätt kurs.

Under minst 20 års tid har regionledningen styrt till alltmer centralisering. Mindre basenheter har samlats ihop till mycket stora centrumbildningar. Nästa steg har varit att bilda än större länskliniker där ledar- och chefsansvar flyttats ifrån orten. Medarbetare har fått en allt större känsla av att närmste chef är schysst, en av oss, men inte den som bestämmer utan det är någon annan som man aldrig har träffat utan bara hört talas om.

Centraliseringen till Regionens hus har gått så långt att verksamhetscheferna för dessa stora enheter har tagits ifrån mandat och befogenhet att styra och därmed förutsättningarna att leda. Exempelvis så tillåts inte en chef med 400 till 500 anställda själv sätta löner utan förväntas följa det Excel-ark som skickats från Regionens hus. Därför är det inte konstigt att en av regionens största fackförbund i form av vårdförbundet väljer att säga upp sitt samverkansavtal med regionen. Ett annat tydligt tecken är att verksamhetschefer flyr på löpande band och många väljer att inte förlänga sina chefsförordnanden.

Vi har under lång tid föreslagit ett tydligare ledarskap på de respektive sjukhusen i form av en platschef. Nu vill vi ta ytterligare ett steg genom att göra länets tre sjukhus till egna resultatenheter med en egen sjukhuschef. Det betyder att sjukhuschefen får ett långtgående mandat och befogenhet att inom given budgetram lösa respektive sjukhus vårduppdrag. För den enskilda kliniken är vår ambition att avdelningschefen får ett väsentligt större mandat, att vara både chef och ledare.

Det innebär också att de mandat och befogenheter som idag finns på regionens hus i Umeå flyttar ut till respektive sjukhus. HR- och ekonomistabsfunktioner blir således en del av sjukhuschefens stab för att kunna lösa sitt uppdrag. De många och otydliga chefsleden blir färre och medarbetare och chefer vet vem som bestämmer. De tre sjukhuscheferna får därmed i uppdrag att lösa en god och nära vård utifrån de givna förutsättningarna som finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Sjukhuschefen för NUS får ett särskilt uppdrag att värna och utveckla NUS som ett universitetssjukhus och regionsjukhusvård, samtidigt som det lokala uppdraget att lösa hälso- och sjukvård för Umeåregionen behöver prioriteras. Därmed förändras Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag i grunden och blir att värna till helheten och en gemensam färdriktning. Vi har idag ett fungerande samarbete mellan sjukhusen där olika vårdingrepp flyttas till ett enskilt sjukhus för att kunna kraftsamla. Det behöver givetvis beaktas och utvecklas i linje med en förändrad organisation.

Vi är väl medvetna om att det inte finns en perfekt organisation och en organisationsförändring i sig löser inte alla problem. Däremot ser vi ett stort behov av att bryta den stora centraliseringsvåg som skett under de senaste årtiondena i vår region. Mandat och befogenhet måste tillbaka till vårdgolvet och den enskilda kliniken eller hälsocentralen. Det löser i sig inte behovet av ytterligare prioriteringar att exempelvis minska på administration och överbyggnad.

Vi har fortsatt mycket stora utmaningar när det gäller att få en fungerande primärvård som kan jobba förebyggande. Det i sig avlastar trycket på sjukhusens akutmottagningar. Trots en förändrad organisation och en minskad överbyggnad kvarstår dock en politisk ledning utan vilja, initiativförmåga eller handlingskraft vilket i sig är den mest problematiska delen av regionens utmaningar. Den går emellertid att byta ut efter valet 2026, men fram till dess kan vi som en konstruktiv opposition peka på en annan väg som regionen kan ta.

Nicklas Sandström (M), Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), Gruppledare

Från dagens arbetsutskott

Av , , Bli först att kommentera 2

Har idag suttit i Regionstyrelsens arbetsutskott. En hel dag med viktiga frågor som dryftas. Bl a var det budget och budgetprocess och förstås även om det omställningspaket vi antog för nåt år sedan. Behöver jag påpeka att vi också förstås diskuterar Corona som överskuggar alla frågor.

Ekonomin är förstås också en genomgående fråga i alla frågor. Med ett underskott på ca en halv miljard i fjol så finns det lite att prata om.

Utöver ekonomi, är här några av de viktigaste frågorna v har vi tagit upp och beslutat kring:

  • Personalförsörjningen under sommaren där vi haft diskussioner med facken, huruvida semestrarna ska flyttas fram och vilken ersättning som då ska utgå
  • Den nya ekonomidirektören har tagit på en ny budgetprocess, som vi har sett fram emot
  • Beslut om att skynda på viktiga investeringar i Skellefteå lasarett

Många digitala möten idag som fortsätter långt in på kvällen. Tur man har ett bra hemmakontor.