Etikett: Primärvård

Recept för nytt ledarskap

Av , , 2 kommentarer 4

Vi har den politiska förändringskraft som krävs för en långsiktig ekonomi, och för en god och nära hälso- och sjukvård i hela Västerbotten, skriver jag tillsammans med vännerna i Alliansen i Region Västerbotten.

Hur ser Alliansens recept för nytt ledarskap för sjukvården i Region Västerbotten ut? Till att börja med behöver det framhållas att Region Västerbotten har under mycket lång tid haft stora problem med en ekonomi i balans. Det strukturella underskottet, pengar som verksamheten kostar mer än vad det finns budget för, bedöms vara runt 220–280 mkr. Sett till effekterna av pandemin kommer det bli än svårare, men än viktigare, att komma till bukt med detta tillsammans med de växande vårdköerna.

Vi kan inte nog understryka att för att klara dagens och framtidens behov av hälsa, vård och utveckling är det viktigt att regionen har en långsiktigt hållbar ekonomi. I vårt förslag till tilläggsbudget satsar vi bland annat på att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet.

Vårdens medarbetare kämpar i en allt tuffare miljö. Arbetsmiljön måste förbättras, karriärvägar tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning vara en självklarhet. De lärdomar vi tar med oss från år 2020, kring digitalisering, samarbete och effektiviseringar av processer ska vara självklara byggstenar i Västerbottens hälso- och vårdverksamheter framöver.

Pandemin har visat att läkarmedverkan i kommunernas äldreomsorg måste förbättras och här gör vi en riktad satsning. Vi satsar även på en primärvårdsreform och en snabbare omställning till Nära vård. En viktig del i vår reform är att införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

De rödgröna fortsätter att skjuta utmaningar på framtiden. I Alliansen har vi däremot den politiska förändringskraft som krävs för en långsiktig ekonomi, och för en god och nära hälso- och sjukvård i hela Västerbotten.

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

Replik: Vi kan lära oss av Norges vårdmodell

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens Folkbladet kan du läsa min replik kring ledaren om förstaligande av vården. 

* * * * *

Kata Nilsson, Folkbladet, lyfter i en ledare frågan vad som händer med vården om makten flyttas från Västerbotten till riksdagen. Idag är det stora regionala skillnader i både vårdköer och överlevnadsstatistik av såväl cancer som hjärt- och kärlsjukdomar. Sverige bör titta på Norges modell med statligt huvudansvar men med kommunalt skött primärvård. Så kan vi bygga en nära vård som också är jämlik i hela landet.

Som kristdemokrat delar jag synen att frågor hanteras bäst närmast medborgaren. Vi tror starkt på subsidiaritetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det har dock visats sig gång på gång och inte minst inom nuvarande pandemi att vården inte beslutas på den lägsta ändamålsenliga nivån.

I dag är det dessvärre stora skillnader på vården beroende på var i landet man bor. Chansen att överleva svåra cancerdiagnoser har blivit ett geografiskt lotteri, vilket vi behöver förändra istället för att försvara.

Även om det börjar ske samarbeten över regiongränserna så väljer varje enskild region sin egen leverantör av ex journalsystem, system som ofta har problem att kommunicera med varandra. Den som skadar sig under en resa till grannregionen men senare behöver fortsatt vård på hemmaplan, riskerar mötas av en läkare som inte har tillgång till vad som redan journalförts.

Under de senaste veckorna har det blivit tydligt att huvudansvaret för vården behöver flyttas till staten. Kriser slår nationellt och varje enskild region har inte ensamt musklerna att kämpa på en internationell marknad för att köpa in skyddsmaterial. Nu arbetar man med nationella inköp, men det tar tid att bygga upp de fungerande kommunikationskedjor som måste till, jämfört med om staten redan haft huvudansvaret. Planering runt behovet av vårdpersonal bör också skötas nationellt, för att säkra kompetensförsörjningen i krisläge.

Vi kan lära oss av Norge, där man gått över till det system vi önskar se i Sverige. I grannlandet bär staten huvudansvaret för vården och sjukhusen medan primärvården sköts av kommunerna. Här får man en bra fördelning av nära vård till medborgarna samtidigt som det stora, övergripande helhetsansvaret och riktlinjerna sätts nationellt. Kommunerna bestämmer hur många fasta läkare det ska finnas utifrån befolkningsmängd och behov – idag har nästan alla norrmän en fast läkare och patienterna inom primärvården är väldigt nöjda. Att staten äger huvudansvaret innebär alltså inte nödvändigtvis att vårdbesluten hamnar längre bort från patienten. Däremot säkerställer nationella riktlinjer att vården blir jämlik över hela landet.