Etikett: Regionfullmäktige

Diskrimineringen måste upphöra

Av , , Bli först att kommentera 3

Under två dagar av regionfullmäktige har vi kristdemokrater lyft ett antal viktiga frågor. Bland annat:

Är situationen vid Skellefteå lasarett, med den stora bristen på vårdplatser, verkligen försvarbar ur ett patientsäkerhetsperspektiv?

Läget är akut men de rödgröna slår ifrån sig. Personal larmar om att man riskerar tvingas ställa in operationer. Särskilt allvarlig är situationen på kvinnokliniken och förlossningen. KD arbetar för mer medel till både kvinnovård och BB.

Vad gäller BB, och stängningen i Lycksele har vi återigen lyft våra förslag, som vi var ensamma om förra vintern. Bland annat trohetsbonus till anställda som arbetat länge som en uppmuntran för sina insatser. Även mer rotation, särskilt för nyexaminerade barnmorskor som vittnar om att man tvingas ta ett allt för stort ansvar när man är ny på arbetsplatsen.

Det kan inte vara så att gravida som bor i Västerbottens hjärtland ska tvingas känna oro och osäkerhet, där sträckan till närmsta BB riskerar bli ännu längre än den redan är idag.

Vår interpellation om ambulanssituationen i Storuman, Vilhelmina och Vindeln, som skrevs för flera månader sedan, togs upp idag. Sedan de rödgrönas beslut att Region Västerbotten ska ta över inlandets ambulansstationer, från de privata aktörer som föredömligt skött detta, har många anställda valt att lämna sina tjänster.

Återigen, visar det rödgröna styret att de inte vill stärka Region Västerbotten som arbetsgivare, när man ignorerat vårdpersonalens synpunkter under processen.

Idag togs även vår motion upp om att regionen bör överlåta sina folkhögskolor till de rörelsedrivna aktörerna. Samtidigt bör ersättningen till dessa höjas, då Region Västerbotten idag betalar betydligt mer till skolor utanför länet, där länsbor väljer att studera. Denna diskriminering måste upphöra.

Regionens egna skolor får sex gånger högre ersättning av regionen. Helt klart är de rörelsedrivna mer kostnadseffektiva vilket skulle kunna frigöra mer pengar till regionens kärnuppdrag – vården. KD är en stark anhängare av folkbildningen. Men vi att det är kvaliteten som ska vara viktig, vem som utför utbildningarna är sekundärt. Tyvärr avslogs frågan av de rödgröna.

Även vår motion om en civilsamhällesstrateg togs upp, men fick inte bifall.

Men vårt enträgna arbete fortsätter – Västerbotten förtjänar bättre!

Dagens fullmäktige

Av , , 2 kommentarer 2

Under dagens regionfullmäktige lyfter Kristdemokraterna bland annat:

Det råder brist på slutenvårdplatser vid Skellefteå lasarett. Även om den verkligt akuta situationen uppkom först häromveckan har platser saknats ända sedan innan sommaren. Detta i ett bekymmersamt läge när vårdskulden byggts på under lång tid. Köerna var långa redan innan pandemin – nu måste den uppskjutna vården börja betas av. Vad gör de styrande rödgröna för att säkra patientsäkerheten samt personalens arbetsmiljö?

Varför har starten av den nya ME/CFS-mottagningen vid NUS skjutits upp gång på gång? Dessa diagnoser drabbar särskilt många kvinnor, och sedan länge har KD arbetat för att stärka just kvinnovården i länet. Kan vi lita på att mottagningen öppnar i vinter?

Vi hör varningssignaler att de som drabbas av långtidssjukdom efter Covid har fått vänta ända sedan i våras och fortfarande inte fått hjälp. Vi kristdemokrater är oroade över ifall denna låga kapacitet verkligen möter upp de behov som finns. Att efter en pandemi ta emot alltför få patienter för eftervård är allvarligt. Det krävs mer insatser för att hjälpa denna patientgrupp!

Ta gärna del av sändningen och häng med i debatten!

En björntjänst gör ingen glad

Av , , Bli först att kommentera 3

Tisdag och onsdag har ägnats åt regionfullmäktige som fortsatt sker digitalt. Många intressanta diskussioner har ägt rum och det märks att vi kristdemokrater i allt fler frågor har tagit taktpinnen.  

Den ekonomiska situationen är fortsatt illa. Redan i bokslutet för 2019, alltså innan pandemin, förekom negativa balanskravsresultat på 333 miljoner kr som enligt lagkrav ska återställas senast inom tre år.

Socialdemokraterna låter som Baloo och tar budgetunderskottet med en klackspark. ”Var nöjd med allt vad bokslutet ger, och allting som du kring dig ser. Glöm bort underskott, bekymmer och besvär.” Nu gör man västerbottningarna en björntjänst genom att ignorera de stora utmaningar som finns, men förr eller senare kommer dessa att behöva hanteras.

Det är orättfärdigt av de rödgröna att skylla alla misslyckanden på pandemin. Västerbotten hade enorma vårdköer långt innan pandemin slog till. Ekonomin hade visat stora underskott i tio-femton år. Strukturella budgetunderskott och nettokostnadsökningarna var faktum långt innan någon av oss hört talas om Covid-19.

De extra statsbidragen till trots, Region Västerbotten har landets sämsta ekonomiska resultat. Omställningsplanen är ett luftslott, enbart uppfylld till 61 %. Västerbotten har också landets högsta pensionsskuld, vilket gör mig orolig för framtida generationer. ”Varje generation ska bära sina egna kostnader” står tydligt i kommunallagen. Vi har dessutom näst högst bruttolåneskuld i landet och ligger även långt ned vad gäller soliditet, samt har störst budgetavvikelse bland landets regioner.

Region Västerbotten har sedan många år haft stora ökningar i kostnaderna för hyrpersonal. Norrbotten har gått åt motsatt håll, så frågan är: gör de rödgröna tillräckligt? Regionen måste bli en bättre arbetsgivare, både för personalen, patientsäkerheten och för skattebetalarnas skull.

Några av våra övriga förslag inför detta fullmäktige var: 

  • införandet av en särskild app för att stärka barn- och ungdomspsykiatrins arbete med dess unga patienter. Där KD styr i Skåne används en sådan med mycket gott resultat.
  • åtgärder för att säkerställa tillräckligt med personal inom mammografin.
  • genomföra screening av tjocktarmscancer på åldersgruppen 60 – 74 år, som är på väg att införas från årsskiftet 2022-2023. Bättre sent än aldrig..

Det finns en avsaknad av styrning och ledning av verksamheten, men de rödgröna låtsas som problemen är uppkomna av nån annan. Det är ca 500 dagar till nästa val, Västerbotten förtjänar bättre!

Ensamma tillsammans

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag höll vi så dag två av regionfullmäktige. Vi diskuterade bland annat vår motion att läkare ska få skriva ut social aktivitet på recept. Detta i syfte att uppmuntra den som upplever ofrivillig ensamhet eller psykisk ohälsa att våga söka nya kontakter och sociala sammanhang. Detta har haft goda hälsoeffekter i övrigt där det testats, bl.a. Storbritannien.

Fler och fler, särskilt äldre, ringer jourlinjer för att få samtala med någon och få lite stöttning under dessa tider. Men även efter pandemin kommer många fortsatt leva i ensamhet, något som har stor påverkan på hälsan. Tyvärr avslogs detta av de rödgröna. Lite märkligt, då de höll med om betydelsen av detta men ändå valde att avslå.

Under gårdagen diskuterades även vår kristdemokratiska motion kring ofrivillig ensamhet. Vi yrkade att Region Västerbotten ska ta den ofrivilliga ensamheten på allvar och att frågan lyfts i patientmöten. Många höll med om vikten av detta, men ändå avslog de rödgröna motionen. Tyvärr! Hoppas som sagt att frågan ändå tas upp vid patientmöten, av vår kompetenta vårdpersonal.

Ensamhet löser vi bäst tillsammans!

Hela Västerbotten ska fungera!

Av , , Bli först att kommentera 6

”Vi måste prata hela länet när vi pratar den regionala utvecklingsstrategin!” är orden jag uttalar på bilden. 

Idag håller vi digitalt regionfullmäktige. Lite annorlunda att göra anföranden från distans, men ack så viktigt.  Den stora frågan som tas upp idag är beslut om en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som ska gälla hela detta decennium. En viktig strategi som står överordnad många av kommunernas dokument.

Dessutom ska ex. ansökningar för bidrag och projektmedel hänvisas till RUS, så ni förstår verkligen dess tyngd. Kristdemokraterna har därför tagit RUS på största allvar och har haft ett flertal digitala möten sista halvåret för att bearbeta de utkast som kommit och sett till att få gehör för vår politik. Vi har skickat in tre yrkanden och fått mycket gehör vid varje tillfälle.

Bland annat lyfter RUS nu civilsamhället som en utvecklingsaktör, vikten av fungerande infrastruktur i alla dess former och i hela länet, fortsatt bredbandsutbyggnad och behovet av tillgänglig vård och omsorg. Den regionala livsmedelsstrategin tas upp i RUS tack vare oss, liksom arbetet för att säkra kompetensförsörjning i hela Västerbotten.

Inför dagens regionfullmäktige la vi fram ett gemensamt tilläggsyrkande från Alliansen, där vi bland annat tryckte på vikten av att RUS tar upp den växande ensamheten och dess påverkan på människors hälsa, äldres livskvalitet precis som strategin redan tar upp särskilda satsningar på barn och ungas livskvalitet. Men vår största ansats förblir att vi måste samverka mer inom länet. Landsbygd och stad, kommuner med varandra, och såklart regionen med kommunerna.

Enbart så bygger och utvecklar vi ett län som människor kan och vill bo i!

Upphandlingar och fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har jag och Betty-Ann Nilsson, Kristdemokraternas ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden här i Västerbotten, haft ett intressant möte med upphandlingschefen i regionen, Tommy Svensson.

Vi ställde frågor bl.a. kring vad som händer i frågan om måltider vid Lycksele lasarett. Avtalet med Lycksele kommun är uppsagt och regionen har tagit fram två alternativ: ”cook and chill” där mat lagas på NUS, kyls ned, fraktas och värms upp, eller steamplicity där mat ångas varm.

Vi Kristdemokrater la för några veckor sedan fram ett tilläggsyrkande – och fick gehör – för ett tredje alternativ: att se ifall någon privat aktör, ex. ett hotell eller restaurang, kan ta över måltidsservicen. Frågan behöver lösas och det ganska snart, så vi är glada att man breddar tänket även utanför egen regi.

Vi fick även en genomgång kring det nya inköpssystemet som är på väg att tas fram, så att regionen bättre kan föra statistik över vad som köps och hur pengarna används. Det är viktigt, medborgarnas skattepengar ska användas på bästa sätt!

På eftermiddagen blev det regionfullmäktige, där vi i KD lagt fram fyra interpellationer:

  • Varför ökar Region Västerbottens kostnad för hyrpersonal?
  • Har våra KOL-patienter i Västerbotten en personcentrerad vård?
  • Insatser för jämlik och rättvis barnhälsovård.
  • Utrustning vid länets öronmottagningar.

På grund av reducerade fullmäktige under året har många interpellationer lagts på hög och vi hann tyvärr inte lyfta dem alla. Jag följde detta via länk idag, men kollegorna Betty-Ann Nilsson och Veronica Kerr representerade våra kloka idéer i debatterna!

Låt inte nästa generation betala

Av , , Bli först att kommentera 5

Dagens regionfullmäktige är ihopkrymt både i tid och antal ledamöter på plats, som sitter utspridda i lokalen. Här är mitt inlägg från dagens debatt gällande det ekonomiska läge regionen gick in i år 2020 med:

I regionens årsredovisning för 2019 står citatet: ”ekonomisk balans – en bit bort”. Och det är inte överord. Det är såklart ingen tvekan om att vi är i en historiskt svår och oviss situation på många sätt. Allt fokus just nu ligger på att hantera och ta oss igenom denna tid, och sen hantera de ekonomiska delarna i efterhand.

Vi Kristdemokrater brukar ofta prata om förvaltarskapstanken. Att inte lämna över kostnader till våra barn och barnbarn. Kommunallagen är också tydlig att varje generation ska bära sina egna kostnader. Därför är det extra bekymmersamt de framtida investeringsbehov vi har. Men också att vi långt innan viruset nådde Europa hade ett negativt balanskravsresultat på 333 miljoner kronor – medel som ska vara återställda inom tre år. Summan motsvarar en skuld på mer än ettusen tvåhundra kronor per Västerbottning. I Norrbotten har man satt målet att ha ett positivt balanskravsresultat och man når också målet. Det torde vara möjligt även här i Västerbotten.

Regionen kunde i och för sig redovisa ett positivt resultat (på 225 miljoner kronor). Men det överskottet förklaras enbart med vinster från värdepapper och placeringar. Ingenting annat. Vi kan inte i framtiden enbart förlita oss på stigande börsmarknader, allra minst i oroliga tider som den vi nu befinner oss i. Om jag inte minns fel är varje procent i värdeminskning ca 40-50 miljoner.

Budgetavvikelsen för verksamhetens nettokostnader blev just under en halv miljard kronor. Vi lyckades trots allt göra en del besparingar i omställningspaketet annars hade summorna varit ännu högre. Men det är bekymmersamt att våra sparpaket inte får den effekt vi önskar. Istället för 315 miljoner blev det 153 miljoner alltså en uppfyllnadsgrad av 46 %. Det är en del mål som faktiskt är gröna och därmed avklarade, vilket är bra. Men det är ekonomin och tillgängligheten som fortsatt lyser starkt rött.  Och om man får utrycker sig lita vanvördigt i denna församling så gör vi allt mindre till högre kostnad och utmaningen fortsätter växa.

Som i de flesta verksamheter är den stora kostnaden personalen. Och det är precis som det ska vara. Våra hjältar i vården gör en oerhört viktig insats såväl under kristid som under normalläge. Men kostnaden för hyrpersonal är däremot nåt vi behöver se över. Ifjol ökade kostnaden igen, den här gången med ca 8 procent. Beräkningar ger oss en merkostnad på över 100 miljoner kronor. Det belopp som ska återställas inom 3 år enligt balanskravet, skulle vi kunna skaka fram genom att en gång för alla genomlysa problematiken med kortsiktig hyrpersonal och istället agera mer långsiktigt vad gäller personalfrågan.

Jag behöver nog inte påminna om att fortsatt så har Västerbottens innevånare bland landets högsta pensionsskuld. Istället för att de finansiella intäkterna ska tillföras resultatet borde de istället kunna användas för att minska pensionsskulden.

Den ekonomiska balansen är tyvärr ”en bit bort” och har varit det under alldeles för lång tid. När vi tagit oss igenom den prövning vi befinner oss i är det dags att skapa ordning och reda i finanserna.

Regionstyrelsens sammanträde.

Av , , Bli först att kommentera 7

På dagens regionstyrelse hade vi som vanligt rätt många ärenden. Handlingarna innefattade inte mindre än 1039 sidor.

Det är dock garvade politiker i församlingen så ärendemängden till trots så tog inte sammanträdet längre tid än nödvändigt. Vi var klar vid halv ett tiden. Då regionens ordförande Eric Bergkvist var frånvarande och styrelsens v ordf. Ewa-May Karlsson inte heller var närvarande. Enligt kommunallagen så är principen att den äldste ledamoten träder in när ingen av de valda ordförandena finns närvarande. En kort fundering för detta gjordes och det blev Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande i Umeå som satt som ordförande.

Delårsbokslutet för regionen var ett av ärendena som tog lite tid i anspråk från oss ledamöter och en stunds diskussion. Det finns en bild att regionen växer utan koll och styrning. Den frågan diskuterade en stund. Och jag försökte i debatten diskutera om att detta ska tydliggöras från regionförbundet. Det är ju enkelt att göra en organisationsskiss som tydliggör vilken omfattning av tjänster som förts över initialt när regionen bildades och sedan vad som kommit till utifrån politiska beslut etc. samt även att tydliggöra hur stor del av verksamheten är projekt och projektanställning.

Då får man en tydlighet och kan ta död på den misstänkliggörande diskussionen att Region Västerbotten växer okontrollerat. Jag är inte själv av den åsikten och vill därför att det tydliggörs så vi kan lämna den diskussionen bakom oss. Fick styrelsens gillande i saken och det blir spännande att se det framtagna materialet.

Budget inför 2013 diskuterades och beslutades. Kristdemokraterna har lagt en motion både i Regionförbundet samt till Landstingsfullmäktige. Den handlar om att vi anser att region Västerbottens fullmäktige ska vara ett direktvalt organ. Alltså att du som väljare ska välja vem som ska sitta även i detta fullmäktige som sker i kommunfullmäktige i kommunerna.

Som det är nu så tillsätts fullmäktige med 2 från varje kommun och sedan ett antal från landstingsfullmäktige. Detta sker helt utan påverkan av valmanskåren och som Kristdemokrat känns detta inte bra. Det är ett stort demokratiunderskott.

Men förslaget från AU var att i remissyttrandet till landstinget avslå motionen. Nu ändrade sig majoriteten till att anse att vi inte ska ge något remissyttrande. Jag tolkar det som att det fanns personer i majoritetens gruppmöte som tyckte att förslaget inte var så dumt.  Och för att inte majoriteten ska upplevas splittrad så valde man att inte svara. Naturligtvis försökte vi diskutera frågan och jag yrkande på att vi ska lämna yttrande på motionen och att vi ska förorda ett bifall.

Det var lyckligtvis tre partier till förutom Kristdemokraterna som har förstått det odemokratiska i det förfarandet vi nu håller på med och röstade med mig. Det var en ohelig allians bestående av Folkpartiet, Centern, samt Vänstern som stödde mitt yrkande. samt biföll min argumentation.  

Hade innan mötet skrivit ett utkast till reservation som justerades under mötet och skrevs under av ledamöterna. Och det är nog försa gången jag skrivit en reservation tillsammans med Vänstern.

Men nån gång ska ju bli den första. Tack Lennart Gustafsson!

2(5)

Av , , Bli först att kommentera 4

Så är möte 2 av 5 för idag avverkat. Först regionfullmäktige och nu senast intressanta diskussioner i AC-Konsensus.

AC-konsensus är den konstellation som tidigare hette LAKO eller ännu tidigare KOLA. Det är i alla fall det forum där vi diskuterar frågor mellan landsting och kommun. Och som bekant är den stora frågan nu kommunaliseringen av hemsjukvården.
 
Och det är en viktig fråga att bevaka detta inte minst ekonomiskt för kommunernas räkning. För som ni förstår så kostar egentligen inte hemsjukvården nästan någonting när nu kommunerna ska ta över om man lyssnar till landstinget. Så det blir spännande diskussioner framöver i detta forum.
 
Sedan har vi ett presidiemöte i Regionförbundets Primärkommunala delegation (tidigare kommunförbundet) och vi ska hitta tider etc för möten nästa år. Det är inte enkelt att synka almanackorna. Men en fördel har man när man sitter i presidiet för att påverka tiderna i mindre forum.
 
Sedan på kvällen ett mer internt möte med några partikamrater för att förfärdiga ett uppdrag vi fått från partiets verkställande utskott i länet för att sedan avsluta med ett telefonmöte med vår äldreminister Maria Larsson. Har inte sett dagordningen men kan med ganska låg odds gissning gissa att det kommer handla om nåt som börjar med C och slutar med arema.