Olas reflektioner över uppdraget som kommunstyrelsens ordförande

I dagens ledare i VK går det att läsa Ola Nordebos reflektioner över uppdraget som kommunstyrelsen ordförande. Jag tycker det är ett mycket intressant inlägg och det ur flera aspekter. Nordebo börjar med att konstatera att det är blåsigt, kallt och ensamt på toppen. Och till viss del är det så. Det är det ledarskap handlar om. Ju längre upp en kommer i beslutstrappan desto ensligare blir det. Samtidigt är politik ingen enmanshow.
Visserligen är det enbart en person som vanligen uttalar sig för kommunstyrelsens räkning och då kommunstyrelsens ordförande. Men det har också oftast varit många som varit med och resonerat och diskuterat innan besluten går upp till kommunstyrelsen. Det innebär att det har varit en politisk process, innan besluten fattas.
Nordebo reflekterar också över det Socialdemokratiska ledarskapet och hur det har sett ut över tid. Från Torsten W Persson, till Margot Wikström, till Lennart Holmlund och nu till mig. Alltifrån vilka politiska frågor dessa ledare har fokuserat på till deras karaktärer. Och det är ju ingen nyhet att varje ledare för med sig olika ledarstilar. Det har att göra med att vi är olika individer med olika egenskaper.
Jag får ofta synpunkter på min person. Oavsett om det handlar om vilka frågor jag kommer att driva till vilken ledarstil jag står för. Jag tolkar denna nyfikenhet på min person på ett positivt sätt. För jag är glad att folk bryr sig. Det betyder att en också bryr sig om Umeå och vart Umeå är på väg.
Nordebo tar även upp kollektivt- kontra individuellt ledarskap och risken för att ansvarsutkrävandet reduceras eller försvinner om kollektivet går för det individuella ansvaret. Det är viktigt att reflektera över dessa frågor. För Socialdemokratin är det viktigt att visa på att vi har många ledare. Så har det alltid varit, såväl under Torsten, Margots och Lennarts ledarskap, även om det ytterst endast finns en kommunstyrelseordförande. Men för att fatta demokratiskt fattade beslut och kunna genomföra svåra prioriteringar är det viktigt att varje respektive ledare och ordförande ges möjlighet att vara med så att en på bästa sätt kan resonera sig fram och stå upp för de beslut som fattas.

Detta har jag tagit intryck från Lennart Holmlunds ledarskap. En styrka i hans ledarskap är att han gett varje respektive nämndsordförande utrymme att växa i sina respektive ledarroller, inklusive jag själv. Och det är viktigt. Talesättet att under stora granar växer inga andra träd gäller även för politiskt ledarskap. Att vara ledare innebär att i många stunder vara ödmjuk och låta andra omkring sig ta plats. Det skapar ett starkt lag.
Som ledare har jag själv haft erfarenhet både yrkesmässigt och idrottsmässigt av att vara egenutövare men också ledare. I ett lag behövs både starka individer men också ett kollektiv och här skiljer sig Socialdemokratin från borgerligheten när det gäller synen på kollektivet kontra individen. Och det är viktigt att ha med sig. Vi menar att det är en styrka. Ett starkt kollektiv ger många självständiga individer.
Vad är då politiskt ledarskap? För mig handlar det mycket om att kunna opinionsbilda för sin sak, att få med sig människor, skapa majoriteteter och att sedan gå till beslut. Under tiden som förhandlande ombudsman hände det många gånger att det blåste till i förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare. Som ombudsman hamnar en då lätt i skottlinjen. Det gör att du ibland varken är populär hos arbetstagaren eller hos arbetsgivaren. Men det handlar om att hitta en gemensam nämnare mellan parterna, även om jag i detta fall företrädde en part.
Spelet mellan arbetsmarknadensparter liknar det politiska spelet mellan partierna. Vissa kallar detta ibland för Umeåandan där vi har lärt oss att hitta gemensamma lösningar mellan näringsliv, myndigheter och politiken. Och jag tror att det är bra. Att många gånger hitta ett samarbetsklimat där vi kan samtala med varandra, istället för att direkt gå till konfrontation. Min uppfattning är att det visar på en styrka i det politiska ledarskapet, inte en svaghet.
I mitt nuvarande uppdrag som ordf i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som förövrigt är kommunens tredje största budget sett till nämndens budgetram, testas en i sitt ledarskap. Dels för att nämnden innebär ett ekonomiskt ansvar men också för att det är en verksamhet som är direkt kopplad till kommunmedborgarna. Och det har varit otroligt roligt att få ha varit ordförande i denna nämnd. Även om jag nu går vidare och söker mandat som kommunstyrelsens ordförande.
Jag tror nämligen att en lär sig något av alla olika uppdrag och erfarenheter längs vägen. Hittills har jag haft förmånen under mitt politiska liv att få erfarenheter från många olika nämnder och många olika ordförandeuppdrag. Allt detta tar jag med mig i det nya uppdraget om jag får förtroendet av väljarna att bli kommunstyrelsen ordförande efter valet.
Jag vill också avsluta med att säga något om det som Nordebo skriver om som handlar om förändringen av Umeå. Socialdemokraterna har en politisk vision för Umeå. Och det är många, många år sedan vi på allvar så intensivt internt diskuterade vår politik som vi nu har gjort när vi tog fram nästa mandatperiods politiska program. Vi söker väljarnas stöd får vårt handlingsprogram som vi menar är bästa sättet att fortsätta förändra Umeå. Självklart kommer jag som den yttersta ledaren för Socialdemokraternas lag att vara den som försöker hitta breda politiska överenskommelser och över blockgränserna i viktiga frågor för Umeås framtid. Så har Socialdemokraterna alltid arbetat. Det vill vi göra även fortsättningsvid. Men sen kommer det alltid att finnas frågor som vi skiljer oss åt mellan partierna. Frågor där vi utifrån vår ideologiska övertygelse tycker olika. Då kommer jag att stå upp för den politik som vi Socialdemokrater har resonerat oss fram till. Jag är beredd att ta ansvar, jag ser fram emot det och ser många möjligheter till hur Umeå kan fortsätta utvecklas. Sen kommer vi i det politiska hantverket prövas och behöva göra prioriteringar. Och det är det som är politikens kärna. Att kunna väga olika beslut mot varandra, sätta ner foten och sedan stå för det. Jag vill ta mig an den utmaningen.
Hans Lindberg (s)
Kandidat till Kommunstyrelsens ordförande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.