Fler jobb och ökad välfärd

Av , , Bli först att kommentera 2

1: Få fler människor i jobb, samt göra särskilda satsningar för att minska ungdomsarbetslösheten.

2: Öka bostadsbyggandet. Fler bostäder för unga och äldre.

3: Göra en omställning av Umeå för miljöns skull. Införa ett omställnings- och innovationsråd, samt göra gång och cykel till de vanligsate transportsätten.

4: Halvera barnfattigdomen till år 2020. Barngruppernas storlek i förskolan ska fortsätta minska och alla elever i skolan ska nå målen.

5: Förbättra arbetsmiljön, arbetsvillkoren och kvaliteten inom äldreomsorgen. Alla äldre ska få åldras med värdighet.

Detta söker vi stöd för i valet den 14 september.

Hans Lindberg (s)

Bli först att kommentera

En desillusionerad Ågren inger inte förtroende

Av , , Bli först att kommentera 5

Ågren har vid upprepade tillfällen visat sin oro över att Moderaternas inflytande i Umeå skulle minska efter valet. Detta försöker han förtäcka till att hela tiden prata om Socialdemokraterna skulle ha glömt jobben. Så låt oss då prata om jobb och välfärd.
Socialdemokraterna är fullt medvetna om sambandet mellan fler företag och skapandet av nya jobb, behovet av fler jobb men också vikten av att utveckla redan befintliga jobb. Och det är på det sista som Ågren fastnar och inte riktigt hänger med. I detta har han uppehållit sig i flera artiklar. Och det ska vi strax återkomma till.
Under Lennart Holmlunds ledning har Socialdemokraterna under otaliga år belyst vikten av att Umeå utvecklas med fler företag så att nya jobb skapas. Det i sin tur ger mer resurser till vår gemensamma välfärd. Det är ett viktigt förhållningssätt och inte något som kommer att förändras. Mitt mål är att fortsätta bygga den hållbara staden och kommunen, precis som tidigare, så att människor vill verka och bo här. Det kommer inte att innebära någon ny färdriktning.
Men nu till de förslag som vi har beslutat om när det gäller förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen. De är ju dessa som Anders Ågren försöker få till att Socialdemokraterna helt plötsligt nu inte skulle värna om jobben längre. Så låt oss då få diskutera Ågrens oro kring detta och framförallt förslaget kring arbetstidsförkortning som verkar fungera som ett rött skynke för honom.
Vad innebär detta förslag? Jo, Socialdemokraterna har sagt att alla förslag som gör att arbetsmiljön och kvaliteten inom äldreomsorgen kan förbättras är bra. Därför har vi varit positiva till att på försök genomföra arbetstidsförkortning på en eller flera arbetsplatser i kommunen med bibehållen lön, givetvis under förutsättning att personalen också tycker att det är ett bra förslag. Exakt hur kort eller lång denna arbetstidsförkortning ska vara har politiken inte bestämt. Ågren far därför med villfarelser när han skriver att det kommer att vara sex timmar. Alla förslag ska nämligen bygga på ett underifrånperspektiv och komma från de som arbetar i verksamheten. Det innebär alltså inte som Ågren skriver att vi kommer att tvinga någon.
Anledningen till att vi vill prova detta är för att se om det går att minska ohälsan och sjukskrivningarna så att fler människor inom omsorgen orkar jobba längre. Idag slits många ut i förtid på grund av stress och hög arbetsbelastning. Höga sjukskrivningskostnader, på grund av bristande arbetsmiljö, kostar kommunen mycket pengar varje år. Det borde Ågren känna till. Lyckas vi däremot vända trenden och förbättra arbetsmiljön så innebär det att sjukskrivningspengarna istället kan användas till att få fler händer inom omsorgen.
Vi menar därför att de projektmedel som vi avsatt, 25 mkr till förbättrad arbetsmiljö inom äldreomsorgen, är väl investerade medel. Våra förslag är därför finansierade. Ågren behöver därför inte vara orolig för kostnaden. Snarare borde Ågren vara mer orolig för varför så många slits ut. Moderaterna har ju inte direkt gjort det lättare för människor som jobbar inom offentlig verksamhet då de under sitt regeringsinnehav inte ökat statsbidragen till kommunerna och landstingen. Istället leker regeringen svälta räv med kommunerna. Det gör att många kommuner tvingas skära i sina verksamheter. Vad händer då? Jo, resultatet blir att personalen tvinga jobba hårdare. Är det bra arbetsmiljö, Ågren? Är det hållbart?
Det vore intressant om Moderaterna själva kunde komma med några förslag istället för att hela tiden kritisera andras. Socialdemokraterna har nu dessutom nationellt, via Stefan Löfven, gått ut och lovat att om vi får väljarnas förtroende vill vi inför 20 000 nya jobb inom äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen. Det är ett förslag som kommer att finansieras via staten. Märk väl Ågren, staten ska börja ta sitt ansvar. Det är något helt annat än nu. Inga förslag i den här riktningen har kommit under hela tiden ni har styrt. Och vad beror det på? Jo, för att det för er i Moderaterna har varit viktigare att sänka skatterna för att gynna de välbeställda än att satsa på välfärden. Vård- och omsorgssektorn var inte perfekt när Socialdemokraterna styrde tidigare. Men det har inte blivit bättre under de senaste åtta åren. Nu kommer det förslag, både lokalt och nationellt, som faktiskt på allvar är ett steg framåt. Detta skrämmer Ågren.
Vi Socialdemokrater tror att det går att göra omsorgen bättre. Det innebär på intet sätt att vi inte förstår sambandet mellan arbete och välfärd. Vår viktigaste fråga är att fortsätta utveckla Umeå så att nya jobb skapas. Men vi vill också skapa ett socialt hållbart Umeå så att alla människor får plats och trivs här. Det innebär att vi faktiskt har ett ansvar för de som jobbar för oss. Det verkar Ågren ha glömt bort.
Hans Lindberg (s) kommunalrådskandidat

Bli först att kommentera

Beska droppar från Alliansen

Av , , Bli först att kommentera 5

Förra veckan uttryckte sig personer från Alliansen att det skulle vara ansvarslöst att lägga budget i augusti. Mina reflektioner över denna ilska är att alliansen kunnat ta fram en egen budget i juni.

Problemet är att alliansen inte klarar av att lägga en egen budget utan inväntar alltid vår budget och sedan utgår från Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budget. Jag blir orolig då alliansen inte kan lägga en egen budget utan nu desperat skäller på andra.

Socialdemokraterna tar ansvar och kommer att lägga fram en budget nu på augustifullmäktige där satsningar på äldreomsorgen är i fokus. För oss Socialdemokratern går välfärden före skattesänkningar.

Hans Lindberg (s)

Bli först att kommentera

Äldrelyft

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi socialdemokrater ser att välfärden håller på att gå sönder, därför vill vi satsa på 20000 traineejobb inom äldreomsorgen i Sverige. Tanken är att ungdomar ska få jobb inom äldre och funktionshinderomsorgen. Det innebär ökad kvalitet inom äldreomsorgen med fler händer som kan hjälpa till men också att arbetslösa unga får jobb inom en bransch som har och kommer att ha brist på personal.

Socialdemokraterna vill:
– Höja kvalitén i välfärden, specifikt inom äldreomsorgen
– Trygga den framtida kompetensförsörjningen till välfärden.
– Stimulera långtidsarbetslösa bland unga och ge dem både ett meningsfullt jobb och en utbildning till ett bristyrke.

När vi vinner valet kommer vi att genomföra detta nationellt.

Hans Lindberg (s)

Bli först att kommentera

Budget i linje med Socialdemokraternas valprogram

Av , , Bli först att kommentera 4

Socialdemokraterna i Umeå har idag tillsammans med Vänsterpartiet presenterat sitt förslag till Budget för 2015. Ett budgetförslag som ligger i linje med det valprogram som Socialdemokraterna tidigare har presenterat.

Ett av de löften som Socialdemokraterna har lyft i sitt valprogram handlar om att förbättra arbetsmiljön, arbetsvillkoren och kvaliteten inom äldreomsorgen. Alla äldre ska få åldras med värdighet. Sedan tidigare har fullmäktige beslutat om en arbetsmiljösatsning på 25 miljoner kronor för 2014 och 2015. Nu fortsätter den satsningen med att förstärka äldreområdet rent budgetmässigt med nästan 33 miljoner kronor i förstärkta budgetramar.

– Den största satsningen i budgeten går till att finanisera kommande utmaningar inom äldreområdet. De budgetar som lagts tidigare har varit fokuserade på barn och unga. Nu kommer en satsning på äldreområdet. Det är de äldres tur. Vi vill att alla äldre ska kunna trygghet och få åldras med värdighet, säger Hans Lindberg.

Budget för framtiden
De prioriteringar som görs i budgeten är viktiga för framtiden. Utöver de särskilda uppdragen till kommunstyrelsen kommer Socialdemokraterna arbeta för att få fler människor i jobb. Det är en nyckel till att kunna fortsätta utveckla Umeå. Direkt kopplat till det är att efterfrågan på bostäder kan tillgodoses. Socialdemokraterna kommer därför arbeta för att upprätthålla och om möjligt öka bostadsbyggandet i Umeå. Fler bostäder för såväl unga som äldre är viktigt.

Socialdemokraterna i Umeå vill:
* Förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkoren och kvaliteten inom äldreomsorgen. Alla äldre ska få åldras med värdighet.

Hans Lindberg (s)

Bli först att kommentera

Presskonferens budget

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag kl 11 00 kallar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till presskonferens angående budgeten som vi ska lägga i fullmäktige.

Vi tar ansvar och ska utveckla Umeå med denna budget.

Plats: Kaptenen och ligger på ekonomiavdelningen i Stadshuset.

Välkomna!

Bli först att kommentera

Olas reflektioner över uppdraget som kommunstyrelsens ordförande

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens ledare i VK går det att läsa Ola Nordebos reflektioner över uppdraget som kommunstyrelsen ordförande. Jag tycker det är ett mycket intressant inlägg och det ur flera aspekter. Nordebo börjar med att konstatera att det är blåsigt, kallt och ensamt på toppen. Och till viss del är det så. Det är det ledarskap handlar om. Ju längre upp en kommer i beslutstrappan desto ensligare blir det. Samtidigt är politik ingen enmanshow.
Visserligen är det enbart en person som vanligen uttalar sig för kommunstyrelsens räkning och då kommunstyrelsens ordförande. Men det har också oftast varit många som varit med och resonerat och diskuterat innan besluten går upp till kommunstyrelsen. Det innebär att det har varit en politisk process, innan besluten fattas.
Nordebo reflekterar också över det Socialdemokratiska ledarskapet och hur det har sett ut över tid. Från Torsten W Persson, till Margot Wikström, till Lennart Holmlund och nu till mig. Alltifrån vilka politiska frågor dessa ledare har fokuserat på till deras karaktärer. Och det är ju ingen nyhet att varje ledare för med sig olika ledarstilar. Det har att göra med att vi är olika individer med olika egenskaper.
Jag får ofta synpunkter på min person. Oavsett om det handlar om vilka frågor jag kommer att driva till vilken ledarstil jag står för. Jag tolkar denna nyfikenhet på min person på ett positivt sätt. För jag är glad att folk bryr sig. Det betyder att en också bryr sig om Umeå och vart Umeå är på väg.
Nordebo tar även upp kollektivt- kontra individuellt ledarskap och risken för att ansvarsutkrävandet reduceras eller försvinner om kollektivet går för det individuella ansvaret. Det är viktigt att reflektera över dessa frågor. För Socialdemokratin är det viktigt att visa på att vi har många ledare. Så har det alltid varit, såväl under Torsten, Margots och Lennarts ledarskap, även om det ytterst endast finns en kommunstyrelseordförande. Men för att fatta demokratiskt fattade beslut och kunna genomföra svåra prioriteringar är det viktigt att varje respektive ledare och ordförande ges möjlighet att vara med så att en på bästa sätt kan resonera sig fram och stå upp för de beslut som fattas.

Detta har jag tagit intryck från Lennart Holmlunds ledarskap. En styrka i hans ledarskap är att han gett varje respektive nämndsordförande utrymme att växa i sina respektive ledarroller, inklusive jag själv. Och det är viktigt. Talesättet att under stora granar växer inga andra träd gäller även för politiskt ledarskap. Att vara ledare innebär att i många stunder vara ödmjuk och låta andra omkring sig ta plats. Det skapar ett starkt lag.
Som ledare har jag själv haft erfarenhet både yrkesmässigt och idrottsmässigt av att vara egenutövare men också ledare. I ett lag behövs både starka individer men också ett kollektiv och här skiljer sig Socialdemokratin från borgerligheten när det gäller synen på kollektivet kontra individen. Och det är viktigt att ha med sig. Vi menar att det är en styrka. Ett starkt kollektiv ger många självständiga individer.
Vad är då politiskt ledarskap? För mig handlar det mycket om att kunna opinionsbilda för sin sak, att få med sig människor, skapa majoriteteter och att sedan gå till beslut. Under tiden som förhandlande ombudsman hände det många gånger att det blåste till i förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare. Som ombudsman hamnar en då lätt i skottlinjen. Det gör att du ibland varken är populär hos arbetstagaren eller hos arbetsgivaren. Men det handlar om att hitta en gemensam nämnare mellan parterna, även om jag i detta fall företrädde en part.
Spelet mellan arbetsmarknadensparter liknar det politiska spelet mellan partierna. Vissa kallar detta ibland för Umeåandan där vi har lärt oss att hitta gemensamma lösningar mellan näringsliv, myndigheter och politiken. Och jag tror att det är bra. Att många gånger hitta ett samarbetsklimat där vi kan samtala med varandra, istället för att direkt gå till konfrontation. Min uppfattning är att det visar på en styrka i det politiska ledarskapet, inte en svaghet.
I mitt nuvarande uppdrag som ordf i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som förövrigt är kommunens tredje största budget sett till nämndens budgetram, testas en i sitt ledarskap. Dels för att nämnden innebär ett ekonomiskt ansvar men också för att det är en verksamhet som är direkt kopplad till kommunmedborgarna. Och det har varit otroligt roligt att få ha varit ordförande i denna nämnd. Även om jag nu går vidare och söker mandat som kommunstyrelsens ordförande.
Jag tror nämligen att en lär sig något av alla olika uppdrag och erfarenheter längs vägen. Hittills har jag haft förmånen under mitt politiska liv att få erfarenheter från många olika nämnder och många olika ordförandeuppdrag. Allt detta tar jag med mig i det nya uppdraget om jag får förtroendet av väljarna att bli kommunstyrelsen ordförande efter valet.
Jag vill också avsluta med att säga något om det som Nordebo skriver om som handlar om förändringen av Umeå. Socialdemokraterna har en politisk vision för Umeå. Och det är många, många år sedan vi på allvar så intensivt internt diskuterade vår politik som vi nu har gjort när vi tog fram nästa mandatperiods politiska program. Vi söker väljarnas stöd får vårt handlingsprogram som vi menar är bästa sättet att fortsätta förändra Umeå. Självklart kommer jag som den yttersta ledaren för Socialdemokraternas lag att vara den som försöker hitta breda politiska överenskommelser och över blockgränserna i viktiga frågor för Umeås framtid. Så har Socialdemokraterna alltid arbetat. Det vill vi göra även fortsättningsvid. Men sen kommer det alltid att finnas frågor som vi skiljer oss åt mellan partierna. Frågor där vi utifrån vår ideologiska övertygelse tycker olika. Då kommer jag att stå upp för den politik som vi Socialdemokrater har resonerat oss fram till. Jag är beredd att ta ansvar, jag ser fram emot det och ser många möjligheter till hur Umeå kan fortsätta utvecklas. Sen kommer vi i det politiska hantverket prövas och behöva göra prioriteringar. Och det är det som är politikens kärna. Att kunna väga olika beslut mot varandra, sätta ner foten och sedan stå för det. Jag vill ta mig an den utmaningen.
Hans Lindberg (s)
Kandidat till Kommunstyrelsens ordförande

Bli först att kommentera

Bromma flygplats en knutpunkt.

Av , , Bli först att kommentera 5

Det har under sommaren framförts synpunkter på Bromma flygplats framtid. Kritikerna menar att flygplatsen har stor miljöpåverkan och därmed ska flygplatsen läggas ner. Många gånger uttalar sig personer från Stockholmsregionen utan att reflektera över Bromma flygplats betydelse i ett nationellt perspektiv.

Bromma är idag en viktig knytpunkt för att resten av Sverige då vi ska transportera oss från och till huvudstaden och även senare resa vidare. Många som bor i Umeå men jobbar i Stockholm dagspendlar med flyg. Kapaciteten är begränsad även på Arlanda vilket gör att nerläggning av Bromma flygplats skulle få katastrofala följder för Umeå.

Regeringen måste ta sitt ansvar och bygg ut järnvägen med fler snabbtåg så att fler kan börja pendla med tåg. Men så länge det inte finns det allternativet måste Bromma vara kvar som flygplats.

Hans Lindberg (s)

Bli först att kommentera

Blockchoklad

Av , , Bli först att kommentera 5

Den senaste tiden har Alliansen tagit på sig konditorimössan i deras nya reklamfilm. Politik ska helt plötsligt förklaras genom att gräva i tårtor, ja det kunde ha blivit paj av alltihopa men nu blev det tårta. För mig kommer frågan rätt snabbt vad de vill servera för politik. Reklamfilmen lyfter inte på något sätt fram vad Alliansen vill, hur de ska minska arbetslösheten, minska samhällsklyftorna, skapa en bättre skola för våra barn, bygga fler bostäder osv. Det handlar enbart om att gnälla på motståndarna och ifrågasätta sammarbetsviljan mellan oppositionspartierna. Det man från alliansens sida inte beaktat är att Kd och centerpartiet eventuellt inte kommer in i riksdagen vilket skulle innebära att den gamla alliansen försvinner. Därtill ska även räknas att nya partier kan tillkomma.

Reklamfilmen ger endast sken av att den gamla blockpolitiken ska finnas kvar efter valet vilket jag starkt ifrågasätter. OJ vad jag tycker det är ett cementerat påstående att tänka i politiska block.

Jag ser filmen endast som bränd (block)choklad med sur grädde tillsammans med arbetande händer som tvingats in i fas 3.

Umeåandan handlar för mig om att hitta breda politiska överenskommelser som blir tydliga för våra umeåbor och då är blockpolitiken ett gammalt sätt att lösa Umeås framtida utmaningar.

Hans Lindberg (S)

Bli först att kommentera