Mitt inledande tal vid dagens budgetfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 10

Herr/fru ordförande, ledamöter och åhörare,

Det går bra för Sverige. Vi kan konstatera att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten sjunker. Sysselsättningsgraden är nu på rekordnivån 81,2 procent! Det är det starkaste läget vi haft sedan 1992. Kommer ni ihåg när vi Socialdemokrater under Göran Perssons ledning satte det tuffa målet om 80 % i sysselsättningsgrad, och hur omöjligt det tedde sig för så många?  Det har vi nu lyckats passera. Faktum är att Sverige idag har den högsta sysselsättningsgraden i hela EU.

Även tillväxten är stark i vårt land. En diversifierad ekonomi och konkurrenskraftiga exportbolag lägger grunden för en tillväxt i Sverige på 3,4 procent i år. Det går faktiskt bäst i Norden för Sverige och vi vet ju att Nordens ekonomi är bland de starkaste i Europa.

Den svenska statsskulden minskar som andel av ekonomin och de offentliga finanserna är urstarka. Sverige har idag ett unikt positivt läge. Men visst finns det politiska utmaningar att ta tag i. Vi vet t ex att över 200 000 barn lever i fattigdom, att vi är hårt pressade inom flyktingmottagandet och att skolans segregation måste brytas.

 

Herr /Fru Ordförande,

Att det går bra för landet är viktigt för oss i kommunerna. Sveriges ekonomiska utveckling ligger som grund när vi nu ska debattera och fatta beslut om budgeten för 2017 i Umeå kommun. Våra intäkter och utgifter hänger samman med landets förmåga och utveckling. Att sysselsättningsgraden nu ökar och att arbetslösheten sjunker påverkar den kommunala ekonomin i positiv riktning. Att regering inför 2017 fattat beslut om 10 nya generella miljarder till kommunerna är oerhört glädjande. Det ger oss bättre möjligheter att garantera en bra skola, en välutvecklad omsorg och intressanta kultur- och fritidsalternativ.

Vi socialdemokrater har gemensamt med Miljöpartiet lagt fram ett budgetförslag för 2017. Vårt budgetförslag med mål och uppdrag är en helhet som bygger på den strategiska plan som fullmäktige tidigare har fastställt. Den strategiska planen pekar ut den långsiktiga riktningen för kommunen och lyfter fram viktiga utvecklingsområden. Det övergripande målet i såväl strategisk plan som vårt budgetförslag är att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. I denna budget med mål och uppdrag fokuserar vi på att steg för steg uppfylla den startegiska planen.

Ordförande, jag vill redan nu yrka bifall till Socialdemokraterna och Miljöpartiets budgetförslag med tillhörande uppdrag och mål för 2017.

 

Herr/Fru ordförande,

I årets – alltså den gällande budgeten- prioriterade vi Socialdemokrater skolan och de sociala verksamheterna. Nu i förslaget till budget 2017 lyckas vi, S och Mp, tillmötesgå samtliga nämnder i deras äskanden av ökade behov och vi ger i stort sett täckning för indexökningarna. Vissa effektiviseringar är naturligtvis nödvändiga, det är en signal till verksamheterna. Det är oerhört viktigt att vi hela tiden ser över vår verksamhet för att söka ständiga förbättringar och effektiviseringar.

Vi prioriterar dessutom de utvecklingsområden och de problemområden vi kan identifiera med utgångspunkt i den strategiska planen. Vi gör en stor satsning på kollektivtrafiken, vi fortsätter infrastruktursatsningarna och vi möjliggör byggandet av 2 000 nya bostäder/år.

Vi gör en stark prioritering av bostadsbyggandet i budgeten. Vi avsätter hela 5,6 miljoner kronor för att möjliggöra denna satsning. Umeå ska fortsätta växa då krävs det att det finns bostäder för människor att flytta in i och nya jobb och företag för dem att ta anställning hos. Vi har redan under detta verksamhetsår genomfört flera insatser för att underlätta processerna för bostadsbyggande och företagsetableringar. Nu fortsätter detta arbete.

När Umeå nu fortsätter att växa med fler medborgare och nya bostäder är det viktigt att det sker på ett för medborgarna tryggt sätt. Därför vill vi Socialdemokrater tillsammans med MP även investera i brandförsvaret, utvecklingen kräver att vi satsar på en ny snabbinsatsbil med bemanning dygnet runt för att kunna garantera en uttryckningstid på max 10 minuter.

När det gäller investeringssidan kan vi konstatera att nämndernas önskemål är betydligt större än vad vi i budgeten kan tillgodose. En stad i tillväxt kräver investeringar i t ex lokaler. Tekniska nämnden får därför ett tydligt uppdrag att samordna och organisera samnyttjande mellan verksamheterna i kommunens lokaler och fastigheter. Vi måste bli mer effektiva i vårt lokalanvändande. Tekniska nämnden får dessutom uppdraget att renovera befintliga skol- och omsorgslokaler som har behov. Vi ger dessutom ett ägardirektiv till AB Bostanden om att de vid planering av bostadsområden även skall samordna planeringen av förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden på ett klimatsmart sätt, tillsammans med verksamheterna. Vi måste bli bättre på att samverka inom kommunens olika delar och med de kommunala bolagen.

 

Herr/Fru Ordförande,

Vi vet att barnfattigdomen är ett stort problem i vårt land, vi Socialdemokrater har därför tillsammans med Mp satt tydliga mål om att barnfattigdomen i kommunen ska halveras till år 2020. Vi ska även prioritera skolans verksamhet, vi ska ha en likvärdig skola och förbättra kvaliteten i grundutbildningen för att uppnå jämlika uppväxtvillkor.

För att kunna garantera en jämlik utveckling i vår kommun vill vi -Socialdemokrater tillsammans med Mp-inrätta en kommission för ett socialt hållbart Umeå. Kommissionen ska analysera skillnader i livsvillkor i Umeå kommun mellan grupper och geografiska områden, samt ge förslag på konkreta åtgärder för en jämlik och socialt hållbar utveckling i hela Umeå kommun.

 

Herr/Fru ordförande,

Innan jag går över till att kommentera andra partiers budgetförslag vill jag först tacka Miljöpartiet och deras gruppledare Nasser Mosleh för ett mycket bra och konstruktivt samarbete. Det har varit intressant och givande att tillsammans med Mp bryta ned vårt gemensamma mål -om att Umeås utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050- till konkreta handlingar.

Jag är särskilt glad över Miljöpartiets bidrag när det gäller en fossilfri stad. Genom Miljöpartiets förtjänst har vi tillsammans lagt en rad uppdrag på detta område. Vi ska ta fram en tidplan för att möta målet om att nå en fossilfri kollektivtrafik år 2020. Vi ska ta fram en plan för att fjärrvärme och el ska bli fossilfri och vi ska utreda hur fordonsflottan ska bli fossilfri. Vi kommer även att utreda förutsättningarna för att bygga förskolor och skolor fossilfritt/klimatneutralt.

 

Fru/Herr Ordförande,

Vi kan konstatera att för första gången på 10 år finns ingen alliansbudget som motförslag, i dag lägger de borgerliga partierna egna budgetförslag. Splittringen inom alliansen är tydlig. Föga förvånande föreslår Moderaterna med Anders Ågren i spetsen en skattesänkning med 20 öre i årets budget- trots de stora utmaningar kommunen står inför. Moderaterna har dessutom siktet inställt på att återkomma med skattesänkningar även kommande år.

De andra borgerliga partierna verkar dock inte se en skattesänkning som någon framkomlig väg. Vi socialdemokrater ser definitivt inte någon anledning att sänka skatten, vi vill kunna garantera umeåborna en bra, skola och omsorg samtidigt som vi erbjuder såväl kultur som fritidsaktiviteter för våra medborgare. Dessutom måste vi satsa på tillväxtfrämjande åtgärder. Det handlar t ex om vårt fokus på bostadsbyggande och den näringslivsstrategi vi vill arbeta fram.

Jag kan konstatera att såväl Liberalerna som Centerpartiets budgetförslag generellt ligger hyfsat nära vårt och Mp:s förslag. Det är framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna som skiljer sig och de gör det på två helt olika sätt.

Anders Ågren slår sig för bröstet och kallar Moderatförslaget för ansvarsfullt och att M visar på regeringsduglighet. Tillåt mig småle. Besparingar inom viktiga områden för att sänka skatten är inte att ta ansvar. Det är endast ett uttryck för dogmatisk ideologi.

Moderaterna vill spara 20 miljoner på Individ- och familjnämnden. En nämnd som redan idag har det kämpigt med att klara den lagstadgade verksamhet de har att hantera. Besparingen ,ska enligt M, ske genom att lägga ut den personliga assistansen till privata aktörer. Att man skulle kunna spara 20 miljoner på upphandling av assistansen är helt felaktigt och det finns inget stöd för detta påstående. Moderaterna verkar tro att kommunens assistans går dåligt men så är inte fallet. Man blandar förmodligen ihop kommunens ansvar för kostnader för myndighetsutövning med kommunens utförarenhet inom assistans. En besparing på Individ- och familjenämnden med 20 miljoner skulle drabba många människor som är i behov av denna verksamhet mycket hårt.

M vill även spara 20 miljoner på den tekniska nämnden vilket inte är något annat än ren kapitalförstöring. Drift och underhåll på fastigheter och gator är viktigt för att behålla dess värde. M:s förslag om att hålla drift och underhåll på en låg nivå är inte att ta ansvar för våra gemensamma tillgångar, när de tillåts förfalla handlar det om ren och skär kapitalförstöring. Dessutom skulle denna besparing stjälpa den politiska prioriteringen om att Umeå ska tillhandahålla trygga miljöer för alla. Det är inte okey att tjejer och kvinnor undviker platser i centrala Umeå då de idag, i undersökningar, uttalar att de känner sig otrygga i dessa miljöer.

Att sälja Scharinska villan till privata alternativ som M föreslår ger ett engångsutrymme i investeringssammanhang, men stärker ingen budget långsiktigt.

Moderaterna föreslår även att Kvinnohistoriska museet ska läggas ned vilket de räknar med skulle ge en besparing på 13,5 miljoner kr. Det är inget allternativ för oss Socialdemokrater. Vi är stolta över att Umeå var först i Sverige med att lyfta fram kvinnors historia. Nu vill moderaterna osynliggöra kvinnors historia och förpassa den till historiens skräpkammare. Det gör man bara för att kunna sänka kommunalskatten. Vi socialdemokrater vet att varje skattekrona behövs för att vi ska klara av att upprätthålla och utveckla en bra kvalitet i välfärden, fortsätta utveckla tillväxtUmeå och kunna erbjuda en bra och tillgänglig kultur och fritid för alla Umebor. Dessutom har kvinnornas historia allt för länge varit i skuggan. Det är viktigt att kvinnornas historia lyfts fram. Sen är ju Moderaterna väl medvetna om att hyreskontraktet i Väven är skrivet på 25 år, det ger knappast några 13,5 miljoner i besparing om kvinnohistoriska museet läggs ned. Det handlar i så fall endast om en besparing på verksamhetsmedlen.

 

Fru/Herr Ordförande,

Jag vill även yrka bifall till vänsterpartiets förslag till uppdrag nr 9 som handlar om att utvärdera effekten av beslutet om en gemensam förvaltning. Det är drygt sex år sedan beslutet fattades och det är hög tid att -precis som Vänsterpartiet föreslår- utvärdera effekterna avseende ekonomi, interna och externa processer samt kvalitativa aspekter.

Med detta herr/fru ordförande ser jag fram emot en konstruktiv och rolig budgetdebatt med siktet inställt på vårt gemensamma mål om ett Umeå med 200 000 invånare 2050.

Tack!

Bli först att kommentera