Umeå har bostadspotential

Av , , Bli först att kommentera 5

Alexander StåhleHyresgästföreningen har anlitat analysföretaget Spacescape för att identifiera byggbar mark på goda lägen i tio städer. Goda lägen innebär att man kan nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 min med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Alexander Ståhle som är stadsbyggnadsforskare och driver företaget Spacescape resenterade rapporten i Almedalen i onsdags.

Analysen visar att det går att bygga en miljon nya bostäder i goda lägen i de kommuner som undersökts, dvs Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Västerås, Helsingborg, Umeå och Borås. Det täcker enligt rapporten utbyggnadsbehovet på dessa orter till år 2030, i vissa fall till 2050. Hälften av all byggbar mark ligger på redan exploaterade trafikytor och industrimark.

I Umeå har vi redan i översiktsplanen från 2011 anammat detta med att bygga i goda lägen. ”Umeås tillväxt bör så långt det är möjligt samlas inom femkilometersradier från stadskärnan eller universitetsområdet. Det möjliggör en stad som gynnar gång- och cykeltrafik och skapar en hög tillgänglighet utan att för den skull vara transportintensiv. Den täta staden gynnar barn och ungdomar samt, framförallt, kvinnors rörlighet i staden. En väl definierad och tydlig stadsgräns skulle bidra till en långsiktig och önskvärd förtätning av Umeå stad. Den stora delen av tillväxten bör rymmas inom denna radie eller inom lämpliga områden där kollektivtrafikens stomlinjer kan förlängas. En tät kompakt och funktionsblandad stad med korta geografiska avstånd minskar transportbehovet och gör alternativ till bilen såsom gång och cykel mer konkurrenskraftiga.”

I analysen görs bedömningen att 33 000 nya bosträder kan byggas i Umeås goda lägen. ”Störst potential finns i längs nya stadsgator som exempelvis gamla E4an vid Teg, detta är också i enlighet med den fördjupade översiktsplanen över Umeås centrala delar som föreslår just sådana förtätningar. Det finns även stor potential i förtätning av villaområden och förortsmiljöer samt i utpekade utbyggnadsområden, främst på grönområden såsom Ön och Lundeåkern. Totalt innebär bostadspotentialen bostäder för ca 66 000 nya invånare, dvs nästan sju gånger behovet fram till 2024 i Umeå.”

Bli först att kommentera