Omsorgen om de äldre är viktig

Av , , Bli först att kommentera 4

JanetDet är glädjande att konstatera att det är en positiv trend inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Kontinuiteten inom hemtjänsten har förbättrats, fler aktiviteter arrangeras för äldre och stödet vid utskrivning från sjukhus har förstärkts. Äldrenämnden med dess ordförande Janet Ågren (S) i spetsen förtjänar beröm.

Kontinuiteten av personal är viktig för många av våra äldre. Hemtjänsten har därför arbetat med att minska antalet medarbetare som besöker brukarna per månad. Hemtjänsten har organiserats om och har nu mindre arbetslag som ansvarar för brukarna i ett nära geografiskt område. Detta har gett önskad effekt och brukarna inom hemtjänsten möter idag färre medarbetare när de beviljade insatserna utförs.

Äldrenämnden har även prioriterat fler aktiviteter för våra äldre. Hittills i år har 11 018 stycken gruppaktiviteter genomförts på kommunens vård- och omsorgsboenden. Fler personer än tidigare kommer också till kommunens träffpunkter.

För att bättre kunna ta emot personer som är utskrivningsklara från sjukhuset har ett ”hemteam” startat. Hemteamet ger extra stöd i hemmet och därmed en tryggare hemgång.

Det känns oerhört bra med den positiva trend som finns inom äldreomsorgen i vår kommun. Dock vet vi att kompetensbehoven inom äldreomsorgen är stora. Bristen på utbildade undersköterskor har ökat under flera års tid och fram till år 2023 behöver 100 000 nya medarbetare nyanställas inom äldreomsorgen.

Det är därför glädjande att S- och MP regeringen efter dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal föreslår en utbildningssatsning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Utbildningssatsningen ska möjliggöra viktig kompetensutveckling och tillsammans med extratjänster och traineejobb förbättrar kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Det är bra och nödvändigt att regeringen föreslår åtgärder som syftar till att öka kvaliteten inom äldreomsorgen.

 

 

Bli först att kommentera