Umeå satsar på hållbar utveckling

Av , , Bli först att kommentera 4

Hans PlatsenI dag inviger jag Konferensen ”Platsen” på Sliperiet. Det är ett samarrangemang mellan regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling, Umeå universitet och Umeå kommun.

I samband med konferensen sjösätts två nya pusselbitar i Umeås miljöarbete. Umeå är en av de vinnande städerna i ett internationellt partnerskap som tillsammans med Rotterdam och Glasgow beviljats 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s H2020-program. Det är ett europeiskt forskningssamarbete  där vi med de två syskonstäderna gemensamt  utvecklar lösningar för framtidens energi-, transport- och IT-system. Det två projekt som sjösätts idag är Den smarta universitetsstaden och Den koldioxidsnåla platsen.

  • Den smarta universitetsstaden

Visionen för Universitetsstaden är en stadsdel för utbildning, forskning, sjukvård och områdesanknuten företagsutveckling i internationell toppklass. En attraktiv stadsdel som lever dygnet runt med en blandning av verksamheter, bostäder, service och handel . Som har miljöer som inbjuder till rörelse i vardagslivet och som kan bidra till bättre hälsa.

Vi har tilldelats 40 miljoner kronor i EU-medel som ska investeras i Universitetsstaden för att den ska bli en så kallad Smart City. Teknik, marknad och konsumenter ska samverka för hållbara och smarta teknologier och lösningar. Det är ett lokalt samarbete mellan Umeå universitet, Akademiska hus, Upab, Umeå Energi, Västerbottens läns landsting, SP/RISE, Swedish ICT och Umeå kommun. Ambitionsnivån för Universitetsstaden är redan hög och nu får vi möjlighet att göra ännu mer. Projektet blir en viktig del i genomförandet av visionen i den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden. Universitetsstaden innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Alla parter kommer att vara inblandade i ett eller flera delprojekt inom området.

Några exempel på projekt som kommer att genomföras:

•Solpaneler för att ladda och lagra energi i batterier till elcyklar och elbilar

•Energiutbyte mellan olika verksamheter inom området

•Smart styrning av energianvändning i lägenheter. Hyresgästen kan göra aktiva val för att minska energianvändning och klimatpåverkan under tiden som man inte vistas i lägenheten. Återkoppling görs till hyresgästen och skapar incitament som uppmuntrar till klimatsmart beteende.

•Ny typ av inbyggd busshållplats för snabbare av- och påstigning på bussen och för att minska energiförluster och uppvärmningsbehov för bussen vintertid.

•Optimering och styrning av enskilda byggnader och en hel stadsdel för att reducera värmeeffektbehov och minska CO2-utsläppet. Optimering och styrning sker i nära samverkan mellan energileverantör och fastighetsägare.

•”Grönt parkeringsköp” för att uppmuntra resor med kollektivtrafik eller cykel

•100 % förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden

 

  • Den koldioxidsnåla platsen

Den koldioxidsnåla platsen är även det ett samarbetsprojekt som ska ta reda på hur Umeåbornas klimatpåverkan från resande, boende och konsumtion ser ut. Tillsammans med Umeå universitet, näringsliv, myndigheter, föreningar och allmänhet hoppas vi kunna komma fram till nya sätt att minska koldioxidutsläppen och göra det enklare att leva hållbart i Umeå. Umeå ska utvecklas till en plats med så lite koldioxidutsläpp som möjligt. Tillväxtverket stöder projektet ”Den koldioxidsnåla platsen” med en total budget på 24 miljoner kronor genom EUs regionala utvecklingsfond.

Syftet med projektet är att:

•ta fram metoder och verktyg för att göra det möjligt att på ett bättre sätt planera och utveckla en stad med så lite koldioxidutsläpp som möjligt

•förändra konsumtions-, resvane- och boendemönster i Umeå

•sprida kunskap om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar

•få fram bättre underlag och statistik som ska användas när invånarnas och Umeås egentliga klimatpåverkan utreds.

Dessa projekt är två viktiga pusselbitar i Umeås miljöarbete de närmaste åren. Med målet om ett fossilfritt Umeå kommer vi i början av 2017 att bjuda in till fortsatta samtal och dialoger med näringsliv, universitet, civilsamhället och annan offentlig sektor om hur vi kan ta oss an andra stora miljöutmaningar som vi står inför, såväl i Umeå som regionalt, nationellt och internationellt.

Vi  från Umeå kommun är mycket  stolta över att WWF utsett Umeå till Sveriges klimatstad för vad vi gjort och planerar att göra. Samtidigt är vi ödmjuka inför att mycket arbete ännu återstår för att nå full hållbarhet i vår växande stad.

Bli först att kommentera