Oansvarigt, Anders Ågren (M)!

Av , , Bli först att kommentera 5

ÅgrendebattI dagens VK skriver Anders Ågren (M) på debattplats att han tycker att det är nödvändigt att riva upp beslutet om en förvaltning i Umeå kommun. Det gör mig inte bara förvånad utan även bekymrad.

Dagens organisation infördes den 1 januari 2010. Stadsdirektören har under 2016 haft uppdraget att ta fram en utvärdering/utredning av den nya förvaltningsorganisationen. Utredningen kommer att presenteras i början av nästa år. Allt detta är Anders Ågren (M) väl medveten om. Att utspelet kommer nu innan utredningen är presenterad är inte bara märkligt det är dessutom oansvarigt.

Att riva upp organisationen med en förvaltning nu skulle ställa till med en massa oreda och otrygghet, främst för personalen (nya turordningslistor mm). Jag är inte beredd att skapa kaos, för mig är det viktigt att ha en genomtänkt plan. När vi fått ta del av utredningen och dess samlade slutsatser kommer vi att ha kunskap om vad som fungerar bra och vart vi behöver göra förändringar och förbättringar.

I stora organisationer finns det alltid bitar som man behöver ”skruva i” för att få till bättre effektivitet och/eller funktion. Det är inget konstigt med det. Det som är viktigt är att vi har fakta bakom de förändringar vi gör.

Att politiskt leda en kommun kräver en stor portion ansvar, då kan man inte -likt Anders Ågren (M) i denna fråga- hur som helst slänga ut sig ”tyckanden” som berör så många människor.

Bli först att kommentera

Utveckling och samverkan i Umeåregionen

Av , , Bli först att kommentera 6

Hans i ÖvikSedan igår är jag i Örnsköldsvik tillsammans med företrädare för Umeåregionen. Vi har hunnit avhandla en hel del intressanta och viktiga områden; t ex vad som för oss är regional hållbar utveckling. Vi fick bra input av CERUMs Lars Westin i våra resonemang.

Vi har även diskuterat vad en ev storregion skulle innebära för oss. Vad ska vi vara rädda om i en möjlig framtida storregion, vad behöver vi förtydliga och vad bör våra gemensamma satsningar i så fall ligga.

Träffen kom av naturliga skäl att i mångt och mycket handla om just regionförstoringen. Många ser fördelar med att riva länsgränserna och möjliggöra mer samverkan mellan t ex Örnsköldsvik- Nordmaling och Umeå. I dag är det lite svårare att genomföra gemensamma projekt och satsningar eftersom vi inte har möjlighet att gemensamt söka externa medel för finansiering. Örnsköldsvik måste söka hos Länsstyrelsen i mellan Norrland och vi i Umeå ansöker hos Region Västerbotten. Det är inte ett optimalt arbetssätt. Genom en regionförstoring skulle vi riva administrativa gränser vilket skulle vara till fördel för en gemensam strategi och projekt för utveckling av våra städer.

Nu är det strax dags för mig att återvända till Umeå för att ta emot statsminister Stefan Löfven (S) som idag besöker Umeå.

 

Bli först att kommentera

Vi måste bekämpa mäns våld mot kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 13

Andreas Lex LottaI går var en dag då det på många fronter fokuserades på mäns våld mot kvinnor och ett mer jämställt samhälle. I Umeå och Stockholm genomfördes manifestationer för en ny lag Lex Lotta och regeringen presenterade sin jämställdhets-politiska skrivelse samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Socionomer utan gränser har i kölvattnet av mordet på Lotta Rudholm börjat arbeta för ett förslag till en nya lag Lex Lotta som ska innebära en kedja av insatser med samordning  -mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialtjänsten- och beslut som ska fungera som skydd för utsatta. Lex Lotta ska även ge tydliga verktyg och direktiv till åklagare att använda sig av allmänt åtal i de fall kvinnan inte orkar står fast vid sin anmälan. Förslaget till lagstiftningen ska även förtydliga, stärka och stödja socialtjänstens roll när det gäller utredningsförfarandet. Det måste finnas en lyhördhet för såväl subtila som tydliga hot.

Vid manifestationen här i Umeå talade bl a Andreas Lundgren (S) ordförande i Individ- och familjenämnden. Han konstaterade att arbetet för en ny lagstiftning, Lex Lotta, är just de konkreta förslag som behövs. Men han talade även om hur viktiga frågorna om kvinnofrid och våldets effekter är för oss Socialdemokrater i Umeå. Vi Socialdemokrater har därför tagit i initiativ i Individ- och familjenämnden för en kommunövergripande handlingsplan mot våld som ska presenteras under 2017. Handlingsplanen ska sedan diskuteras och antas i kommunfullmäktige.

Vi ska gemensamt se till att hela kommunorganisationen arbetar mot våld och vi ska försöka se till att den kraft som finns hos allmänhet och hos ideella organisationer och föreningar används i det arbetet. Det är för oss Socialdemokrater oerhört viktigt att detta arbete inte under några omständigheter bli en arena för politiskt käbbel, frågan är för viktig för det. Vi måste alla samverka och hjälpas åt för att stävja problematiken med mäns våld mot kvinnor.

Igår presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen med en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringen avser att under 2018 inrätta en ny myndighet som ska bidra till en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Vi från Umeå har uppvaktat regeringen tillsammans med länsstyrelsen om att den nya jämställdhetsmyndigheten bör ligga i Umeå. Vi har idag en stark kultur, miljö och infrastruktur uppbyggd som skulle gynna en ny jämställdhetsmyndighet.

Vi har t ex Umeå centrum för genusstudier (UCGS) vid Umeå Universitet som är en av tre forskningsmiljöer i Sverige som tilldelats vetenskapsrådets utmärkelse Centre of Gender Excellence. UCGS  bedriver utbildning i genusvetenskap på grund- avancerad- och forskarnivå. Umeå universitet är ett fullbreddsuniversitet, det enda norr om Uppsala, det i sig ger en god kompetensförsörjning inom samtliga kompetensområden som en Jämställdhetsmyndighet har tillgång och nytta av.

Vi har även en lång tradition av att samverka  mellan praktik, idéburen sektor och forskning gällande jämställdhetsfrågor. Umeå kommun är även en av de kommunerna i Sverige som har jobbat längst med jämställdhetsintegrering och vi har ett framgångsrikt arbete. De har lyfts av CEMR – observatoriet som en modellstad för jämställdhet i Europa och är i Sverige en av SKL:s modellkommuner i jämställdhetsfrågor.

I regeringens skrivelse ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kommer regeringen särskilt att fokusera på förebyggande insatser.

Jag är glad över regeringens initiativ på området och även vårt initiativ i Umeå kommun. Jag är även oerhört stolt över att så många Umeåbor igår slöt upp på manifestationen för Lex Lotta som föreningen Handihandförkvinnofrid anordnade. Det visar på det engagemang, den kunskap och den avsky som vi umeåbor har om och inför mäns våld mot kvinnor. Det måste få ett stopp, och då måste vi politiskt prioritera dessa frågor högt på dagordningen.

Bli först att kommentera

Hedrande tillväxtpris till Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_1830Umeå kommun har tilldelats en hedrande andra plats i Västerbotten i Synas utmärkelse bästa tillväxt 2016.

Syna granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna i respektive län. Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag.

Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

 

 

Bli först att kommentera

Umeå satsar på hållbar utveckling

Av , , Bli först att kommentera 4

Hans PlatsenI dag inviger jag Konferensen ”Platsen” på Sliperiet. Det är ett samarrangemang mellan regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling, Umeå universitet och Umeå kommun.

I samband med konferensen sjösätts två nya pusselbitar i Umeås miljöarbete. Umeå är en av de vinnande städerna i ett internationellt partnerskap som tillsammans med Rotterdam och Glasgow beviljats 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s H2020-program. Det är ett europeiskt forskningssamarbete  där vi med de två syskonstäderna gemensamt  utvecklar lösningar för framtidens energi-, transport- och IT-system. Det två projekt som sjösätts idag är Den smarta universitetsstaden och Den koldioxidsnåla platsen.

  • Den smarta universitetsstaden

Visionen för Universitetsstaden är en stadsdel för utbildning, forskning, sjukvård och områdesanknuten företagsutveckling i internationell toppklass. En attraktiv stadsdel som lever dygnet runt med en blandning av verksamheter, bostäder, service och handel . Som har miljöer som inbjuder till rörelse i vardagslivet och som kan bidra till bättre hälsa.

Vi har tilldelats 40 miljoner kronor i EU-medel som ska investeras i Universitetsstaden för att den ska bli en så kallad Smart City. Teknik, marknad och konsumenter ska samverka för hållbara och smarta teknologier och lösningar. Det är ett lokalt samarbete mellan Umeå universitet, Akademiska hus, Upab, Umeå Energi, Västerbottens läns landsting, SP/RISE, Swedish ICT och Umeå kommun. Ambitionsnivån för Universitetsstaden är redan hög och nu får vi möjlighet att göra ännu mer. Projektet blir en viktig del i genomförandet av visionen i den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden. Universitetsstaden innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Alla parter kommer att vara inblandade i ett eller flera delprojekt inom området.

Några exempel på projekt som kommer att genomföras:

•Solpaneler för att ladda och lagra energi i batterier till elcyklar och elbilar

•Energiutbyte mellan olika verksamheter inom området

•Smart styrning av energianvändning i lägenheter. Hyresgästen kan göra aktiva val för att minska energianvändning och klimatpåverkan under tiden som man inte vistas i lägenheten. Återkoppling görs till hyresgästen och skapar incitament som uppmuntrar till klimatsmart beteende.

•Ny typ av inbyggd busshållplats för snabbare av- och påstigning på bussen och för att minska energiförluster och uppvärmningsbehov för bussen vintertid.

•Optimering och styrning av enskilda byggnader och en hel stadsdel för att reducera värmeeffektbehov och minska CO2-utsläppet. Optimering och styrning sker i nära samverkan mellan energileverantör och fastighetsägare.

•”Grönt parkeringsköp” för att uppmuntra resor med kollektivtrafik eller cykel

•100 % förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden

 

  • Den koldioxidsnåla platsen

Den koldioxidsnåla platsen är även det ett samarbetsprojekt som ska ta reda på hur Umeåbornas klimatpåverkan från resande, boende och konsumtion ser ut. Tillsammans med Umeå universitet, näringsliv, myndigheter, föreningar och allmänhet hoppas vi kunna komma fram till nya sätt att minska koldioxidutsläppen och göra det enklare att leva hållbart i Umeå. Umeå ska utvecklas till en plats med så lite koldioxidutsläpp som möjligt. Tillväxtverket stöder projektet ”Den koldioxidsnåla platsen” med en total budget på 24 miljoner kronor genom EUs regionala utvecklingsfond.

Syftet med projektet är att:

•ta fram metoder och verktyg för att göra det möjligt att på ett bättre sätt planera och utveckla en stad med så lite koldioxidutsläpp som möjligt

•förändra konsumtions-, resvane- och boendemönster i Umeå

•sprida kunskap om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar

•få fram bättre underlag och statistik som ska användas när invånarnas och Umeås egentliga klimatpåverkan utreds.

Dessa projekt är två viktiga pusselbitar i Umeås miljöarbete de närmaste åren. Med målet om ett fossilfritt Umeå kommer vi i början av 2017 att bjuda in till fortsatta samtal och dialoger med näringsliv, universitet, civilsamhället och annan offentlig sektor om hur vi kan ta oss an andra stora miljöutmaningar som vi står inför, såväl i Umeå som regionalt, nationellt och internationellt.

Vi  från Umeå kommun är mycket  stolta över att WWF utsett Umeå till Sveriges klimatstad för vad vi gjort och planerar att göra. Samtidigt är vi ödmjuka inför att mycket arbete ännu återstår för att nå full hållbarhet i vår växande stad.

Bli först att kommentera

MIljön ska bli en vinnare i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

IMG_1770I dag skriver jag tillsammans med min kommunalrådskollega Anders Ågren (M) om hur miljön ska bli en vinnare i Umeå.

Vi har de senaste åren varit mycket aktiva i vårt miljöarbete och medverkat i flera nationella och internationella utvärderingarna av miljö- och klimatarbetet. T ex genom kandidaturen till Europas miljöhuvudstad och arbetet med Earth hour city challenge / Sverige klimatsstad. Utvärderna har bedömt Umeås genomförda, pågående och planerade aktiviteter vilket ger oss ett bra material till att förbättra vårt miljöarbete.

Läs gärna hela artikeln här:

http://www.vk.se/1858005/miljon-ska-bli-en-vinnare-i-umea

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Välförtjänt pris till Restaurang Rex

Av , , Bli först att kommentera 5

Mia RexIgår hade jag äran att dela ut Umeå företagspris till Restaurang Rex. Det kändes mycket roligt att få uppmärksamma det fantastiskt fina arbete som Mia Karlsson-Jonsson gjort och gör med sin verksamhet.

Motiveringen till priset lyder: ” företaget har lyckats förena en Umeåhistorisk byggnad till ett nutidens nöjeshus med stor betydelse för Umeås besöksnäring och nöjesliv.”

Jag är imponerad av hur Restaurang Rex Maincourse lyckats få verksamheten att växa långsiktig. De har ökat såväl omsättningen som antal anställda genom framåtsyftande investeringar i en mycket tuff bransch som ställer stora krav.

Besöksnäringen är en viktig del av Umeå utveckling och framtid, det poängeterade även Mia Karlsson-Jonsson i sitt tacktal under gårdagskvällen.  ”Vi är en jobbmotor som skapar tillväxt” sa hon bland annat. Jag kunde inte sagt det bättre själv.

 

Bli först att kommentera

Tillväxt och skatteintäkter hör ihop

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_1666I dag genomför vi Umeågalan. Det är ett oerhört viktigt evenemang där vi lyfter goda entrepenörer.

Entreprenörer som genom sin verksamhet växer och anställer fler är viktiga för Umeå. De är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vård skola och omsorg.Tillväxt och skatteintäkter hör ihop.

Jag ska ikväll under Umeågalan dela ut Företagspris. Det känns oerhört bra då jag vet att företaget kämpat på och ökat såvöl omsättning som anställda. Att Umeås företag växer belyser vi idag under Umeågalan!

Bli först att kommentera

Dialog för centrums utveckling

Av , , Bli först att kommentera 3

Rdhusparken med Vven i bakgrundenIgår träffade jag tillsammans med presidiet i tekniska nämnden och park- och gatuchefen Karin Isacsson några fastighetsägare i centrum. Vi diskuterade dels om den kommande sommaren och dels om höstens byggnationer.

En hel del goda tankar fördes fram om hur vi bättre planerar byggnationer i centrum framgent. Det är extra viktigt med dialog i en utvecklings- och tillväxt stad som Umeå. Det är många intressen som ska vägas samman för att vi ska kunna göra det absolut bästa för vår kommun och medborgarna. 

Parkeringsfrågan blev en central del av diskussionen. Vi vet att det finns partier som motionerat om gratis parkering i centrum och vissa handlare har även fört fram kravet. Jag tror faktiskt inte att det är gratis parkering som kommer att lösa centrumhandelns problem.  Skulle vi införa gratis parkering under delar av lördagarna under två år som M föreslagit skulle det för det första innebära en inkomstförlust på ca 8 miljoner. För det andra skulle det kunna vara en ojuste konkurrens mot de privata parkeringsaktörerna och för det tredje kan jag inte hitta ett exempel från andra städer av Umeås storlek som visar att avgiftsfri parkering har gett den önskade effekten.

Vi vill minska kontorsparkeringen i centrala stan och vi vill ha ett levande centrum. Då handlar det om att göra kollektivtrafiken så bra och tillgänglig som möjligt, det handlar om bra parkeringsmöjligheter i centrala stans utkanter och den handlar om en attraktiv stadsmiljö. Vi har nyligen fixat till rådhusparken och delar av centrum, vi har påbörjat arbetet med ett nytt p-hus vid järnvägsstationen som kommer att bli ett bra tillskott för handeln och kollektivtrafikens förutsättningar ligger i pipeline att förbättras.

Vi måste naturligtvis ta de negativa konsekvenserna av Umeås tillväxt (som besvärligheter i samband med ombyggnationer och nybyggnationer) på allvar och försöka minimera dessa. Men vi får aldrig bli rädda för tillväxten och de olägenheter som den periodvis skapar för då kommer Umeå att stagnera.

Vi kommer från kommunen sida att förbättra informationen i centrum om parkeringsmöjligheter. Vårt kommunala bolag UPAB ska sätta upp vägledningskyltar på Teg med parkeringshänvisning via Kyrkbron till Åhléns parkering, Navet- samt Nanna parkeringshus. På så sätt kan vi underlätta och göra det såväl snabbare som lättare att hitta parkering i centrum. Umeå C kommer att jobba med aktiviteter i centrum så att centrum blir än mer attraktivt för våra medborgare.

Umeå centrum har attraktionskraft! i dagens tidningar kan vi t ex läsa att Porsche nu öppnar, en pop-up butik mitt i centrum, i Utopia. Centrum har en stor potential  i och med förtätning och en handel och kvällsekonomi som växer.

 

Bli först att kommentera

Umeå visade upp sig från sin bästa sida

Av , , Bli först att kommentera 6

Maggan kristallnattenIgår manifesterade omkring 200 människor på Renmarkstorget till minne av kristallnatten 1938. Umeå visade upp sig från sin bästa sida med gemenskap, medmänsklighet och solidaritet. 

Talare från sju partier i fullmäktige samt Corinne Sjöberg från den Judiska föreningen i Umeå visade tillsammans upp sin övertygelse om alla människors lika värde. Margareta Rönngren talade för oss Socialdemokrater (se bild). Huvudtalare var Herbert Hillel Goldberg 86 år gammal född i Polen, nu boende i Israel. Han berättade gripande -på svenska- om sina upplevelser.

Vi vet att tusentals judar under kristallnatten tvingades se sina hem slås sönder av nazisterna, tusentals av de butiker som ägdes av judar fick sina skyltfönster krossade, butikerna plundrades och vandaliserades. Nazisterna misshandlade, mördade och tog judarnas frihet ifrån dem när de skickades till koncentrationsläger.

Kristallnatten låter som något vackert. Men det var allt annat än vackert det som hände på Nazi-Tysklands gator mellan den 9 och den 10 november 1938. Det var sannerligen inte vackra kristaller som präglade den natten. Det var skärvor av sönderslaget glas, det var människoliv som togs och sargades, det var ren ondska och ett av historiens starkaste uttryck för bristande medmänsklighet.

Hitlerregimen ville utplåna judar, romer, funktionshindrade, homosexuella, politiska motståndare som den organiserade arbetarrörelsen. Att manifestera och hedra dem som föll offer för nazisterna innebär att kämpa för alla människors lika värde, mot segregation och diskriminering, mot alla system som ger människor olika rättigheter beroende på etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning.

Vi måste minnas och dra lärdom av vår historia. Händelser, som Kristallnatten, får aldrig ske igen. Vi måste reagera och agera mot orättvisor, mot förtryck och mot det hat och hot som vi ser i en allt ökande grad idag.  Det är en skrämmande utveckling som sker såväl ute i världen som hemma hos oss i Sverige. Den här utvecklingen är något som måste bekämpas och är något som vi aldrig kan acceptera.

Vi vill inte se ett samhälle uppdelat i vi och dem, där du blir dömd efter din hudfärg, din religion, eller var du kommer ifrån. I vårt samhälle är alla välkomna och alla lika mycket värda. Det är något som vi tillsammans måste visa, varje dag. Varje dag måste vi ta kampen för ett solidariskt och medmänskligt samhälle. Varje dag måste vi ta kampen mot rasismen. Det är allas vårt ansvar.

Bli först att kommentera