Utredning ska ge klarhet

Av , , Bli först att kommentera 15

Med anledning av VKs granskning som publicerades idag om bl a resor gjorda av verksamheter inom Umeå Kommun vill jag ge lite information.

Allt som rör sakfrågan i dagens artikel i VK besvaras av ansvarig direktör och nämnd. Kommunstyrelsen har dock uppsiktsplikt. Det innebär att vi ska stämma av de synpunkter kommunen får in mot gällande regelverk och vid behov vidta åtgärder för att stärka regelverket och dess efterlevnad. Vi beslutade därför vid dagens kommunalrådsberedning att en utredning ska göras om de uppmärksammade fallen. Vi måste få klarhet i om de regelverk som är fastställda inom kommunen har följts och om åtgärder behöver vidtas.

I kommunens värdegrund MÖTS är det tydligt fastställt att vi som kommun ska verka utifrån medborgarfokus, visa öppenhet, visa tillit och arbeta med ständiga förbättringar. En viktig del i arbetet med ständiga förbättringar är att eventuella avvikelser analyseras och att det vid behov vidtas åtgärder för att korrigera och förebygga. Att våra verksamheter följer gällande lagar och krav, ingångna avtal med fackliga parter och regler/rutiner är förstås grundbultar i vår verksamhet. Det innebär att det både är en rättighet och en skyldighet att reagera på avvikelser.

Vi har nyligen- i ambitionen att effektivisera och minska kostnader- beslutat att verka för en ökad digitalisering där vi möjliggör såväl utbildning som möten och konferenser på distans i högre utsträckning än idag.  Det kommer att ge minskade kostnader för resor, logi, arbetstid och minskad miljöbelastning.

Jag kommer i min roll som kommunstyrelsens ordförande att inhämta fakta och analys i de aktuella fallen för att se om något måste åtgärdas.

 

.

Bli först att kommentera

Lagstiftningen behöver förändras för snabbare byggprocesser

Av , , Bli först att kommentera 5

Hans och landshövdingenBostadsbristen är ett av de viktigaste hindren för framväxten av nya jobb såväl i Umeå som i landet. Tillgången till en egen bostad är något av det viktigaste för att människor ska kunna leva det liv man vill leva. Möjligheten till arbete, studier eller att bilda familj beror på detta.

Vi har i Umeå de senaste åren satsat hårt på just bostadsbyggandet och i år kommer ca 1400 bostäder att färdigställas. Målet är 2000 enheter/år framgent.

Igår träffade jag Länsstyrelsen och landshövding Magdalena Andersson för att prata om Umeås utveckling och specifikt byggandet. 

Det var ett  mycket bra samtal i vilket vi bl a konstaterade att det finns en del lagstiftning som måste förändras för att snabba på byggandet. Det handlar främst om dagens lagstiftning kring buller och strandskydd som sätter krokben för oss. Dessa lagstiftningar kommer med dagens utformning att vara negativa för oss och i allra högsta grad påverka bebyggelse t ex på Ön.

Det är mycket viktigt att vi i kommunen har en bra dialog med länstyrelsen för att vi i god takt ska komma fram i den fortsatta utvecklingen av Umeå.

.

 

Bli först att kommentera