Vänsterpartiet sviker välfärden

Av , , Bli först att kommentera 10

Scharinska_2Idag beslutade vi på kommunstyrelsens arbetsutskott att lägga ut Scharinska villan på den öppna marknaden för försäljning.

Vi har undersökt alla möjligheter att behålla denna kulturhistoriska byggnad i kommunens ägo men inte hittat någon lösning. Vi har tillfrågat samtliga verksamheter inom kommunen om de har intresse av fastighetens lokaler men ingen har anmält sitt intresse. Vi har erbjudit AB Bostaden att köpa fastigheten men de tackade nyligen nej till ett förvärv.

I kommunen har vi ett principbeslut om att sälja de fastigheter som vi inte nyttjar. I dag har kommunen en kostnad för outnyttjade lokaler kring 22 miljoner kronor. Det är dålig hushållning med skattebetalarnas pengar. Vi kan inte behålla Scharinska villan i kommunal ägo då det inte inom  kommunen finns behov av dess lokaler- det är inte ekonomiskt försvarbart. Vi Socialdemokrater vill inte ta resurser från våra verksamheter som vård, skola och omsorg för att finansiera en fastighet, om än av kulturhistoriskt värde.

Det är med stor förvåning jag noterar att Vänsterpartiet hellre lägger pengar på en byggnad än till våra välfärdsverksamheter. Vänsterpartiets gruppledare Ulrika Edman säger i Västerbottensnytt ”Socialdemokraterna och Miljöpartiet sviker Scharinska”. Jag kontrar med att Vänsterpartiet sviker välfärden. Politik handlar i mångt och mycket om att prioritera. I detta läge prioriterar vi Socialdemokrater barnen, de äldre och de som är i behov av omsorg före en byggnad.

 

.

Bli först att kommentera

Guitars The Museum – en viktig del i Umeås besöksnäring

Av , , Bli först att kommentera 3

GitarrerI dag säkrade S tillsammans med MP i kommunstyrelsens arbetsutskott ett fortsatt tillfälligt (6 månaders) stöd till Guitars The Museum. Vi gav stadsdirektören i uppdrag att arbeta in stödet till Guitars i den budget vi har för kulturinstitutioner och museum på ca 60 miljoner kronor.  En redovisning ska ske under första halvåret nästa år

Guitars The Museum är en viktig del i kommunens ambition att utveckla besöksnäringen. Besöksnäringen i Sverige växer för varje år och har under 2000-talet varit en av de tjänstenäringar som skapat flest arbetstillfällen. Besöksnäringen håller på att utvecklas till en ny basnäring och är en viktig bransch ur flera perspektiv. Den är platsbunden, skapar många arbetstillfällen och är en bransch som i hög grad anställer unga och utlandsfödda.

Besöksnäringen kräver ett system av goda förutsättningar för att människor ska lockas till besök. Det måste erbjudas bra hotell, bra restauranger och kaféer, handel samt ett brett utbud av intressanta aktiviteter. I Umeå har vi en bra infrastruktur, det finns gott om bra boendemöjligheter likaså finns ett brett utbud av restauranger och kaféer samt handel. Det vi behöver är att säkra aktiviteter som erbjuds året om, attraherar många, är sällsynta och ligger stadsnära. Där fyller Guitars – The Museum en unik roll, inte bara för Umeå utan för hela Sverige som turistland.

Vid dagens KS AU beslutade vi även att lägga ut Scharinska villan till försäljning då AB Bostaden nyligen tackat nej till att köpa fastigheten.

 

Bli först att kommentera

Landsbygdsutveckling på agendan

Av , , Bli först att kommentera 4

Lokalt näringslivVid dagens NP (Näringslivs- och planering sutskottet) ska vi behandla den samrådshandling som vi arbetat fram gällande tematisk översiktsplan för landsbygden. Där ingår våra nya mål och skrivningar om landsbygdsutveckling. Handlingen ska efter att NP behandlat den skickas ut på samråd.

I vår stävan att bli 200 000 invånare år 2050 är det oerhört viktigt att vi har strategier för såväl staden, landsbygden och tätorter som kusten.

Vi kan konstatera att nästan var tredje kommuninvånare har valt att bosätta sig utanför själva staden. Umeå kommuns landbygd har en positiv utveckling och befolkningsutveckling motsvarar väl stadens. Såväl andelen barnfamiljer som sysselsättningen är högre på landsbygden än i staden och även den disponibla inkomsten är högre på landsbygden. Då inriktningen i staden är förtätningar och tät kvartersbebyggelse, är kommunens byar och tät orter viktiga för dem som efterfrågar spritt småhusboende.  

Vi Socialdemokrater vill skapa en hållbar bebyggelsestruktur på landsbygden som bidrar till att utveckla befintlig infrastruktur och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik. Vi vill därför att ny bebyggelse ska komplettera befintlig och i första hand lokaliseras till byar invid utpekade kollektivtrafikstråk.

I strategin pekar vi ut fem bystråk;

  • stråk längs väg 363
  • stråk uppströms älven
  • stråk västerut till Hössjö
  • stråk till havet samt stråk från Tavleliden till Sävar.

Inom dessa fem stråk finns en stark utveckling och byarna knyts ihop genom regional busstrafik. Här finns samhällen med befintlig serviceinfrastruktur som skola, förskola samt kommunalt vatten och avlopp. Vissa har även kommersiell service i form av matbutik. På dessa platser kan en samlad bebyggelse utvecklas med ett ökat befolkningsunderlag kan även servicen förbättras. I strategin föreslås bystråken kompletteras med 3000 nya invånare på sikt.

Strategin omfattar även tätorter och stationssamhällen. En hög ambition finns för såväl Hörnefors som för Sävar med mer än fördubblad befolkning på lång sikt. Det beror naturligtvis på att Botniabanan och den framtida Norrbotniabanan borgar för hållbart resande och befolkningstillväxt. Ökad befolkning ger större underlag för utvecklad service som behövs då orterna har ett stort omland och fungerar som servicepunkter för stora delar av kommunens landsbygd. I strategin finns även en tydlig förstärkning av de tidigare kommundelarna som t ex Holmsund och Obbola. Bebyggelseområden finns även utpekade invid tätorter som Norrmjöle, Sörmjöle, Täfteå och Yttersjö.

Vi har idag lokala arbetsgrupper som arbetar aktivt med utvecklingsplaner som vi tar hänsyn till i kommunens översiktsplaner. Kommunen kan tillsammans med dem och andra aktörer hitta nya serviceformer, projekt och aktiviteter. Umeå C har även fått uppdraget att organisera näringsidkare och fastighetsägare i kommundelarna för att utveckla dess centrumkärna. Det är den lokala näringslivsutvecklingen som är motorn för hållbar utveckling. Det är viktigt att skapa förutsättningar för ett livskraftigt skogs- och jordbruk som utgör de primära branscherna tillsammans med bygg- och transportbranscherna. Men det finns även potential för fler branscher t ex besöks- och upplevelsenäringen som är ständigt växande.

Jag är glad över att vi nu kommit fram till beslut om en samrådshandling för glesbygden och ser fram emot konstruktiva diskussioner om hur vi tillsammans kan utveckla kommunens landsbygd.

 

Bli först att kommentera