En extern granskning är viktig

Av , , Bli först att kommentera 15

Jag har sedan dag ett av VK:s granskning av samhällsbyggnadskontoret sagt att vi ska göra såväl en intern som extern utredning av vad som hänt för att kunna vidta rätt åtgärder och kunna utkräva ansvar om så krävs. Detta står jag fast vid!

Den interna granskningen kommer att hanteras av tre instanser, politiskt av Tekniska nämnden och Kommunstyrelsens arbetsutskott samt på tjänstemannanivå av stadsdirektörens ledningsgrupp.

Den externa processen har påbörjats av kommunrevisionen genom att de fått en redogörelse av samhällsbyggnadsdirektören samt material i ärendet. Revisionen har uppdragit till sakkunnigbiträden att gå igenom materialet för vidare bedömning vid deras möte i januari. Skulle inte Kommunrevisionen gå vidare med ärendet efter sitt sammanträde i januari är jag beredd att anlita annan extern utredare för att få fullständig klarhet i vad som skett och vilka åtgärder som behöver vidtas från kommunens sida.

Uttalandet nedan som publicerades på kommunens intranät under gårdagen har godkänts för publicering av kommunrevisionens ordförande Johnny Sandström (L).

 

Kommunrevisionen granskar
efter VK:s artikelserie

 

Kommunrevisionen har inlett en granskning med anledning av Västerbottens-Kurirens artikelserie om Umeå kommun de senaste veckorna. Dessutom kommer en rapport från Samhällsbyggnad att tas upp av SDL, tekniska nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott, ks au.

Grunden för Umeå kommuns egen analys är en sammanställning av vilka beslut som fattats samt vem som fattat besluten och på vilka grunder. Det arbetet leds av samhällsbyggnadsdirektör Margaretha Alfredsson.

– Detta är ingen ”utredning” av sig själv, som har påståtts. Det är helt nödvändigt att hon leder arbetet. Som högsta chef för området har Margaretha Alfredsson ett ansvar för att undersöka vad som har hänt, säger stadsdirektör Jonas Jonsson.

Flera instanser

En statsvetare har i VK använt ordet ”jäv” för att beskriva Margaretha Alfredssons ledande roll i sammanhanget.

– Han gjorde också tillägget att man måste ”be någon annan titta på det också”. Det är precis vad som kommer att ske. Rapporten från Samhällsbyggnad kommer inte bara att behandlas i min ledningsgrupp, tekniska nämnden och ks au utan också av revisorer, säger Jonas Jonsson.

Material till sakkunniga

Den externa och oberoende Kommunrevisionen har nämligen, efter förfrågan från förvaltningen den 14 december, beslutat sig för att göra en granskning utifrån VK:s artikelserie.

– Revisorerna har fått samma material som VK, plus lite till, och de har fått möjlighet att ställa frågor. De har nu lämnat över materialet till sina sakkunniga. Baserat på vad de kommer fram till, beslutar revisorerna om de ska gå vidare med en djupare granskning, säger Jonas Jonsson.

Eventuella åtgärder

Målsättningen är att Kommunrevisionen kan överlämna ett yttrande till Umeå kommun den 18 januari. Ärendet ska sedan behandlas av tekniska nämnden den 26 januari och av kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 januari.

– Då står det klart om vi kommer att ändra rutiner, skapa nya styrdokument eller genomföra andra åtgärder, säger Jonas Jonsson.

 

Bli först att kommentera