Våra gemensamma resurser måste prioriteras rätt

Av , , Bli först att kommentera 3

Budget2018Förra tisdagen presenterade vi Socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet vårt budgetförslag för 2018. Vi har en röd tråd i vårt politiska arbete som utgår från den strategiska plan som kommunfullmäktige fastställt för 2016-2028. Det övergripande målet i denna strategiskaplan är att Umeå ska bli 200 000 invånare år 2050. Vi har även beslutat att denna tillväxt skall ske med med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Vi vill nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun. Människor ska vilja flytta till Umeå eftersom vi har en bred arbetsmarknad och ett brett utbud av bildning, omsorg, kultur och fritid.

Med en sådan kraftig tillväxt som Umeå har skapas naturligtvis nya utmaningar och vi har drabbats av växtvärk. Under 2018 förväntas Umeå växa med ytterligare 2300 invånare och vi kan konstatera att det är vissa grupper som uppskattas växa mer än andra.

Äldregruppen växer kraftigt fram till år 2027 och även gruppen unga ökar. Barn i åldern 1-5 år förväntas öka med 776 personer mellan 2017-2021 och med 1494 mellan 2017-2028. Barn och ungdomar mellan 6-15 år förväntas öka med 1718 personer mellan 2017-2021 och med 3137 mellan 2017-2028. Vi vet även att Individ och familjenämnden har kö till de lagstadgade LSS-boendena. 31 mars 2017 stod 44 personer i kö och under 2016 betalade vi 5 miljoner i viten.

Vi Socialdemokrater har lagt ett budgetförslag där vi klarar av att tillgodose förskolans och skolans behov fram till 2021 och att bygga bort LSS-kön för att klara lagstiftningens krav.

Samtliga nämnder får i vårt budgetförslag ökade ramar men vi har starkt prioriterat välfärdsnämnderna. För- och grundskolan får en ökning med 5%, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden en ökning med 3%, Individ och familjenämnden en ökning med 6% och Äldrenämnden en ökning med 4%. Vi har även avsatt medel för löneökningar under 2018 med 3,04 % vilka fördelas per nämnd och kan komma att justeras beroende på resultat i löneöversynen. Under 2018 ligger investeringsbudgeten på 677,2 miljoner kronor och även här prioriterar vi förskolor, skolor och LSS-boenden.

Vi lägger även ett antal uppdrag för att klara tillväxten och bli mer effektiva i användandet av våra gemensamma resurser. Vi vet att vi måste fortsätta arbetet med att utöka mängden byggklar mark. Men vi behöver även utveckla investeringskalkylerna så att de är ett bättre stöd för planering och prioritering. Vi vill även revidera dagens lokalförsörjningsdirektiv för utveckla lokalförsörjningsprocessen och minska såväl investerings- som driftskostnader samt optimera användningen av kommunens lokaler. Vi lägger även uppdrag om att kommunen ska ta fram standarder för typlokaler med syfte att korta byggtider samt minska investerings- som driftskostnader.

Vi behöver även effektivisera tidsåtgången från uppstått lokalbehov till faktiskt inflyttning med fokus på LSS-boenden samt förskolor och skolor. Vi poängterar även i ett uppdrag vikten av att samhällsplaneringen syftar till att bygga Umeå mer jämlikt och jämställt, bland annat ska vi dra nytta av erfarenheter i den kommissionen för social hållbarhet som tillsatts efter förslag av oss Socialdemokrater i juni förra året.

Jag är stolt över att vi Socialdemokrater tillsammans med Mp kan presentera ett budgetförslag med så tydliga välfärdsprioriteringar som vi gör. Det är tuffa tider och det är oerhört viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på allra bästa sätt.

Bli först att kommentera