Jag är trygg i såväl processen som beslutet ang AB Bostaden

Bostaden2I dag har vi vid KS AU hanterat det yttrande som Umeå kommun ska skicka till Förvaltningsrätten angående de överklaganden som skett i ärendet Bostadens framtida finansieringslösning. Vi föreslår i vårt yttrande att Förvaltingsrätten avslår samtliga överklaganden.

Vi har inför vårt yttrande låtit jurister analysera de grunder som de överklagande anfört. Det handlar dels om de handlingar som legat till grund för beslutet. Jag bedömde inför behandlingen att de underlag som sändes till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige var fullgoda. De innehöll enligt min mening inte några fel som skulle göra Bostadens beslut olagligt. Jag kan nu konstatera -efter kommunens närmare granskning att den bedömningen var riktig.

När det gäller frågan om Bostaden kallat till styrelsemöte och handhållit handlingar enligt regelelverket kan jag konstatera att den 5 juni 2017 kallades styrelsen i Bostaden till ett extra styrelsemöte och den 9 juni 2017 fick samtliga styrelseledamöter i Bostaden dokumentet ”Förslag till försäljning”, som beskrev ärendet. Det extra styrelsemötet hölls den 12 juni 2017. Gången följer arbetsordningen för Bostaden, som anger att underlag för beslut ska, om möjligt, översändas tre dagar före ett extra styrelsemöte. Helt enligt regelboken med andra ord.

Flera klagande menar att ärenderubriceringen ”Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå” är missvisande och att ärendet därför inte skulle ha avgjorts av kommunfullmäktige. Min och kommunens uppfattning är dock att rubriken mycket väl speglar ärendets innehåll. Finansiering via en försäljning har genom åren diskuterats vid en rad tillfällen, bland annat i kommunfullmäktige. Den utredning om möjligheten att sälja mellan 600-1000 lägenheter som AB Bostaden genomförde 2014 har t ex diskuteras i fullmäktige via en interpellation till AB Bostadens ordförande 20140224. Den utredningen var en beredskapsplanering, en förberedelse för kommande utmaningar.

Vissa av de klagande har anfört att AB Bostaden har brutit mot reglerna om otillåtet statsstöd genom att köparen skulle ha gynnats. Inför affären inhämtade Bostaden anbud från tio olika fastighetsbolag. Efter en andra omgång med tre av anbuden accepterades det högsta budet. Den senaste värderingen av Bostadens fastighetsbestånd gjordes i december 2016, och då värderades de aktuella fastigheterna till 772 miljoner kronor. Det slutgiltiga anbudet var 1 100 miljoner kronor.

Jag känner mig trygg såväl i den process som förevarit och den affär som kommunfullmäktige beslutat om. Med detta kan AB Bostaden fortsätta bygga hyresrätter, genomföra renoveringar och satsa på boende för äldre i olika former. Allmännyttan är viktig och vi måste ha en långsiktig ekonomisk stabilitet.

Jag kan bara beklaga att det finns ett parti –motståndare till beslutet- som fortsätter misstänkliggöra såväl den politiska processen som enskilda tjänstemän och politiker. När ordförande och VD i AB Bostaden t om drabbas av polisanmälan av  en fullmäktigeledamot från detta parti då har det sannerligen gått långt.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.