Stora behov av investeringar i infrastruktur

tåg2Vi har från näringslivs- och planeringsutskottet framför våra synpunkter i ett remissyttrande över Länstransportplan 2018–2029. Vår slutsats är att Region Västerbotten måste verka för mer pengar till länets infrastruktur. Det finns goda skäl att begära mer pengar av staten. Länet har mycket att bidra med till rikets välfärd, och det skulle kunna vara ännu mer med en förbättrad infrastruktur.

Den totala ramen för Länstransportplanen är 919 mnkr, vilket är 77 mnkr per år. Omkring 300 mnkr rör åtgärder i Umeå. De största projekten är Umeå hamn (150 mnkr), gc-väg Forslunda-Hissjö (77 mnkr) och resecentra Norrbotniabanan (30 mnkr). Blå Vägen-föreningen, som består av Umeå och fyra andra kommuner längs E12, ser i sitt gemensamma yttrande över Länstransportplanen ett behov av investeringar för 1 700 mnkr i det öst-västliga stråket.

Från Umeå kommuns sida så ser vi det öst-västliga stråket, Norrbotniabanan och pendlingsstråken som prioriterade. Vi välkomnar därför naturligtvis den satsning på Norrbotniabanan med stöd till resecentrum som aviseras i planen. Detsamma gäller valet att prioritera åtgärder som leder till ökat bostadsbyggande och bättre luftkvalitet i linje med stadsutvecklingsprogrammet, när Umeåprojektet slutförs 2021. Länstransportplanen prioriterar både medfinansiering till busskörfält och investering i busshållplats längs väg 503. Om det kan ske en tillräcklig samfinansiering från Nationell plan av mötessepareringsåtgärder, anser Umeå kommun att väg 531 (Holmsundsvägen) och väg 363 (Vindelvägen) är prioriterade.

Tre av elva prioriterade gång- och cykelvägar i planen återfinns i Umeå: Sörmjöle-Åheden, Stöcke-Stöcksjö och Röbäck-Skravelsjö. Enbart sträckan Sörmjöle-Åheden är utredd och planlagd. Om de två övriga inte kan genomföras effektivt, lyfter Umeå kommun fram alternativen Gimonäs-Holmsund (väg 531) och Sockenvägen-Kåddis (väg 632). Trafikverket har utrett och rekommenderat gc-investeringar på sträckorna, som är högt prioriterade av oss i Umeå kommun.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.