Nyårsblogg- en politisk resumé

Av , , Bli först att kommentera 10

E0CC5FE7-E652-4651-B021-072A84B09A6DSå här på årets sista dag sitter jag och summerar mandatperioden och det politiska året som gått. Jag är stolt över det arbete vi Socialdemokrater har gjort och allt det som vi i det ”nya laget” har åstadkommit. Jag kan konstatera att det går bra för Umeå kommun. Visst har vi utmaningar men i det stora hela går det mycket bra. Nedan kan du läsa en politisk resumé av vad vi Socialdemokrater åstadkommit.

 

  • Ekonomi

Vi kan först och främst konstatera att kommunens underskott 2015 på -42 miljoner kronor vänts till ett överskott 2016 på + 85 miljoner kronor och enligt prognosen ett överskott på ca 200 miljoner kronor 2017.  Vi kan även se att Umeå växer så det knakar. Under förra året blev vi över 2000 medborgare fler och 2017 förväntas Umeå ha växt med ytterligare 2300 invånare. 

  • Välfärd

När individer och familjer väljer vart de ska leva och bo vet vi Socialdemokrater att barnomsorg, skola, äldreomsorg tillsammans med kultur och fritidsaktiviteter har stor betydelse för vart man väljer att bosätta sig. När företagen i Umeå behöver kompetent arbetskraft kan vi locka dem till vår kommun med en god välfärd samt ett inspirerande och engagerande fritids- och kulturliv. För oss Socialdemokrater är det självklart att välfärden består av såväl vård, skola och omsorg som av kultur och fritid. Vi har gjort mycket inom dessa områden och jag nämner här några exempel.

Jag är otroligt stolt över att Umeås kommunala gymnasieskola som enligt SKL:s öppna jämförelser är i absoluta Sverigetopp och jag är lika stolt över att även grundskolan levererar. De preliminära siffrorna för skolresultat 2017 visar att 90 procent av de elever som slutade åk 9 i de kommunala grundskolorna är behöriga till gymnasieskolans Naturprogram.

Vårt stöd till personer med funktionsnedsättning, individer i ordinärt boende och hälso- och sjukvård i hemmet samt för de äldre utvecklas hela tiden och syftar till att skapa ett meningsfullt liv. Maten lagas i kommunal regi, både för äldre som bor hemma och på vård och omsorgsboende. Vi har invigt två nya vård- och omsorgsboenden för äldre, totalt 120 platser på Ersboda 60 platser och Marieberg 60 platser. Det senare är ett samarbete med för- och grundskolan som har verksamhet i samma lokaler.

Vi har även startat ett boende för kvinnor i riskzon för hemlöshet och missbruk och vi har utökat fältgruppen som arbetar förebyggande bland kommunens ungdomar. Vi har även byggt ut den sk. första linjen så att socialsekreterare ska kunna arbeta nära elevhälsa och primärvård ute i skolområdena.

De senaste tio åren har kulturnämndens stöd ökat från 2,7 till 6,5 miljoner kronor. Under samma period har 16 nya kulturföreningar fått årligt verksamhetsstöd. Dessutom har stödet till olika konst- och kulturföreningar ökat med närmare 70 procent, från sex till tio miljoner kronor. Vi är den kommun i Sverige som satsar mest på kultur per medborgare. Vi genomför kulturverksamheter i Väven och har genomfört en utbyggnad av de publika utrymmena i Stadsbiblioteket. Vi har ett Kvinnohistoriskt museum, vi har en ny kommunal konsthall, en ny rikt utrustad scen och en omfattande programverksamhet samt nya filmsalonger. Stimulanspengar har även avsatts för arrangemang utanför centrala staden Diskussioner förs löpande med kulturens festivalarrangörer bl a om att genomföra arrangemang i stads- och kommundelar så att fler nås.

Umeå är även en fantastisk idrottskommun och har varit det under en längre tid. Vi Socialdemokrater har länge haft en medveten satsning på idrott. Vi har satsat på såväl bostadsnära hallar och anläggningar som specialidrottsanläggningar som t ex Hippologum, friidrottsarenan och curlinghallen. Vi har även satsat på idrottens föreningsliv med ett generöst aktivitetsstöd. Det är viktigt eftersom föreningslivet gör en stor insats genom demokratisk och social fostran, genom att underlätta integration och genom arbetet med att nå jämställdhet. Föreningsidrotten är dessutom viktig för folkhälsan och påverkar både fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. Vi vet även att stödet till idrotten har en stor förebyggande effekt då den t ex motverkar ungdomars användning av droger och alkohol. Vi har nu ett nytt badhus Navet och vi har även kunnat inviga Gymnastikens hus/Marielundshallen, Nydala cykelbana, Multiarenan i Obbola samt Soft- och basebollanläggningar på Mariehemsängarna och på Nydala Sportfält. Vi jobbar även tillsammans med föreningslivet och entreprenörer för att på det sättet hitta mervärden och medfinansiering till våra utvecklingsprojekt. Det handlar t ex om privata medel, EU-medel och medel från Allmänna arvsfonden. Den kommande rullskidbanan och de kommande fotbollshallarna är bra exempel på detta. För att alla barn och ungdomar ska kunna ta del av aktiviteter under sommarlovet har vi infört Händer på lovet-kortet. Kortet får alla elever i grundskolan och det ger möjlighet till fria bad och gratisaktiviteter vid utvalda anläggningar/aktiviteter inom kommunen.

Jag är mycket stolt och glad över att Umeå kommun uppmärksammade och utsågs till Årets superkommun  2017 med motiveringen; När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

  • Trygghet

Bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Tryggheten i vår kommun är något vi Socialdemokrater arbetat länge med och prioriterar högt. Vi arbetar för ett tryggt Umeå genom fortsatt utveckling av kommunens offentliga miljöer genom en medveten gestaltning som främjar möten mellan människor och platser där alla känner sig delaktiga. Ett starkt och aktivt föreningsliv bidrar till ökad trygghet. Tillsammans med polisen fortsätter vi det brottsförebyggande arbetet. Med ett trygghetsskapande tänkande- i stads- och samhällsplaneringen värnar vi allas rätt till det offentliga rummet. Utformningen av det offentliga rummet är viktig för samhällets karaktär, trygghet och trivsel. Frivilligorganisationerna och föreningslivet är viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Centrum mot våld, som innefattar barnahus och kvinnomottagning behöver vidareutvecklas, liksom kunskaps- och metodutveckling för att kunna bemöta och motverka könsrelaterat våld. Kvinnojouren och tjejjouren ska även fortsättningsvis stöttas.

Umeå har idag inget område som enligt polisens klassificering klassas som ”Social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat problem som till viss del klassas som social oro. Det är av oerhört stor vikt att vi direkt -när vi får kännedom om den här typen av utveckling- tar tag i problemen och vidtar åtgärder. När vi nu fått kännedom om social oro inom de östra stadsdelarna agerar vi kraftfullt. Vi har avsatt knappt 2 miljoner för att tillsammans med polisen möta den sociala oron med en samordnande kommunal funktion i ett tre-årigt projekt. 

  • Bostäder och utveckling

En av våra utmaningar är att bygga bort bostadsbristen. Vi har fokuserat tydligt på detta under mandatperioden. Vi kan vi konstatera att vårt arbete ger resultat, Umeå ligger på sjätte plats bland kommuner som bygger mest bostäder just nu. Nya bostadsområden växer fram och befintliga kompletteras med ny bebyggelse. Vi Socialdemokrater menar att bostäder är en social rättighet.

När Umeå växer ska hela Umeå växa. För att klara det och för att bygga bort bostadsbristen behövs byggklar mark för nya bostäder, företag och andra verksamheter i såväl kommundelarna, stadsdelarna som i centrala Umeå. Förutom planering av vägar och kommunikationer, avlopp, vatten mm är också sociala funktioner viktiga, inklusive behovet av anpassade bostäder.

  • Tätorter och landsbygd

Nästan var tredje kommuninvånare har valt att bosätta sig utanför själva staden. Vi kan konstatera att våra tätorter och landsbygden är välmående delar av kommunen, dess befolkningsutveckling motsvarar väl stadens. Såväl andelen barnfamiljer som sysselsättningen är högre på landsbygden än i staden och den disponibla inkomsten är högre på landsbygden. Vår inriktning i staden är förtätningar och tät kvartersbebyggelse, det ger våra byar och tätorter en viktig funktion för dem som t ex efterfrågar spritt småhusboende. Vi har tagit fram en indelning där områden som klassificeras som tätort utgörs förutom av Umeå stad även av Ersmarks- och Röbäcks tätorter samt Holmsund, Hörnefors och Sävar. Vi arbetat för att skapa en hållbar bebyggelsestruktur på landsbygden som bidrar till att utveckla befintlig infrastruktur och ge ökat underlag till service och kollektivtrafik. Vi har pekat ut fem naturliga tillväxtstråk där det redan finns en stark utveckling och byarna knyts ihop genom regional busstrafik. Här finns samhällen med befintlig serviceinfrastruktur som skola, förskola samt kommunalt vatten och avlopp.

  • Hållbarhet och miljö

Vi arbetar även intensivt med hållbarhetsfrågorna och en internationell jury utsåg Umeå till Årets klimatstad 2016 i WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge. Vi belönades för vår förmåga att omsätta klimatstrategi till handling och engagera kommunens invånare och företag att agera klimatsmart. Med sikte på 200 000 invånare till 2050 arbetar vi med hållbarhet, inte bara ur ett miljöperspektiv utan även med jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet. Vi är nettoexportör av grön el, framförallt från vatten- och vindkraft, men även från en av Sveriges största solcellsanläggningar.

Vi arbetar även i ett 5-årigt ”Smart City-projekt” som kallas RUGGEDISED för Umeå Universitetsstad. Vi har tilldelats 40 miljoner kronor i EU-medel som ska investeras i Universitetsstaden. Projektet innebär att teknik, marknad och konsument ska samverka för hållbara och smarta teknologier och lösningar. Projektet är en viktig del i genomförandet av visionen i den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden. Universitetsstaden innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Det handlar om 100 % förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden.

 Vi kan konstatera en stor ökning av kollektivtrafiksanvändningen i kommunen med ca 1 miljon nya resenärer, en av Sveriges snabbaste ökningar.Umeås kollektivtrafik är kraftigt utbyggd och idag helt fossilfri. En utmaning är att få männen i kommunen att välja hållbara resesätt. Umeå är  även en av Sveriges bästa cykelstäder.

Luftkvaliteten i Umeå når fortfarande inte upp till de nationella miljökraven. Det är ett problem vi länge varit medvetna om och som vi gör vad vi kan för att lösa. Mätningarna för 2016 visar att de genomsnittliga utsläppen under den senaste 5-årsperioden ligger lägre än den tidigare 5-års periodens mätningar. Det är bra, men inte bra nog. För att komma tillrätta med luftkvaliteten måste ringleden färdigställas via den nu återstående delen västra länken. Västra länken ska vara färdig 2021 enligt den fastställda planen.

  • S-ledd regering

Vi har även en del stora beslut att tacka den S-ledda regeringen för. I ett svårt parlamentariskt läge har regeringen lyckats sluta några viktiga blocköverskridande uppgörelser. Det handlar om kärnkraft och förnybar energi, höjda försvarsanslag och en ny pensionsöverenskommelse. De välfärdsmiljarder som regeringen avsatt till kommunerna är naturligtvis en annan viktig satsning. Jag är även nöjd med regeringens satsning på polisen med 2 miljarder kronor för 2018, 2,3 miljarder 2019 och 2,8 miljarder 2020. Det är även bra att Polismyndigheten får i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och skapa bättre karriärvägar för poliserna. För oss i Norrland är naturligtvis regeringens satsning på Norrbothniabanan med 7 miljarder oerhört viktig. Dagens S-ledda regering är faktiskt den första regeringen som aktivt satsar, som går från ord till handling.

Nu tar vi avstamp inför 2018 och det kommande valet. Vi summerar det som varit och vad som gjorts och kavlar upp ärmarna för det kommande politiska arbetet. Vi är ett bra lag inom Socialdemokratin, vi har bredd, kompetens och förmågan till nytänkande. Jag ser verkligen med tillförsikt och beslutsamhet fram emot 2018.

Gott nytt år!