Löfte om byggstart för Norrbotniabanan i år

Av , , Bli först att kommentera 1

Länge har vi väntat, men nu har det gått dithän, att nu så får ni lov att ta å öppna portmonnän! 

Så inleds refrängen en norrbottnisk kampsång av Piteå-gruppen Euskefeurat. Och nu öppnas äntligen, efter lång väntan, portmonnän för en investering som kommer att ge god avkastning. I dag meddelade Stefan Löfven, under sitt besök i Skellefteå, att regeringen tänker hålla sitt löfte om att inleda byggandet av Norrbotniabanan under innevarande mandatperiod. Det är goda nyheter!

Den sedan länge planerade Norrbotniabanan är en tilltänkt järnvägsförbindelse från Umeå till Skellefteå, vidare norrut till Luleå. Den blir på så vis en naturlig fortsättning på den redan befintliga Botniabanan.

Norrbotniabanan utgör en för oss i norra Sverige efterlängtad infrastruktursatsning som skulle knyta samman de nordligaste länen ytterligare – med varandra och med resten av Sverige. Den planerade järnvägen skulle skapa än bättre förutsättningar för tillväxt, hållbart resande och hållbara godstransporter. Både persontrafiken och godstrafiken skulle effektiviseras, vilket såklart får positiva samhällsutvecklingseffekter för hela norrlandskusten.

Många socialdemokrater har jobbat hårt för att denna infrastruktursatsning ska komma till stånd. Under många år arbetade vi i motvind, inte minst på grund av den borgerliga regeringens ovilja att satsa på ny järnväg längs Norrlandskusten. Därför är det glädjande att statsministern och den socialdemokratiskt ledda regeringen ser till att bygget äntligen blir av!

Euskefeurats låt innehåller en vers med raden ”Ja din politik den har varit sig lik oavsett regeringar!” – vilket vi i detta fall kan konstatera inte stämmer! Alliansregeringens motstånd mot satsningar på infrastruktur i norra Sverige har bytts ut till en framåtsträvande politik som tillvaratar tillväxtpotentialen, och förbättrar människors tillvaro, i Norr- och Västerbotten.

Vi räddar kulturskatten på Gammlia!

Av , , Bli först att kommentera 1

Under dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) avhandlades ett antal trängande ärenden. Bland annat hade vi att ta ställning till det omfattande underhållsbehov som föreligger för det fastighetsbestånd som ingår i friluftsmuséet på Gammliaområdet. Det krävs skyndsamma åtgärder för att rädda 12 av byggnaderna på området från att förfalla helt och därutöver behövs en långsiktig underhållsbudget för att bevara dessa byggnader över tid.

Västerbottens läns museum har därför önskat anslag för detta och som ägare kommer vi i kommunen att ta ansvar för att bevara den kulturskatt som friluftsmuséet utgör. Därför tillskjuter vi nu medel, tillsammans med Västerbottens läns landsting/Region Västerbotten, för att möta underhållsbehoven.

Jag beklagar dock att det inte har varit möjligt att ansöka om anslag för underhåll av byggnaderna från Länsstyrelsen, med tanke på det ansenliga kulturminnesvärde som står på spel. Hur som helst ser vi det inte som ett alternativ att försumma underhållet.

Friluftsmuséet har ett stort attraktionsvärde för Umeås och Västerbottens invånare. Gammlia är en plats för möten mellan kultur och natur, hälsa och idrott – en plats där människor umgås och har det trevligt. Området är tillgängligt hela året, oavsett tid på dygnet och helt kostnadsfritt. Det är en gemensam kulturskatt som vi värdesätter högt. Sammanlagt besöks området av mer än 200 000 människor årligen och besöksfrekvensen är särskilt hög vid midsommar och under den årliga julmarknaden.

Därför är det självklart för oss att agera för att rädda det unika fastighetsbeståndet, som utgör en viktig del av Västerbottens historiska arv och en betydelsefull social knutpunkt för Umeå och hela Västerbotten.

Utöver frågan om muséet beslutade KSAU att låta NorrlandsOperan behålla sitt överskott av de kommunala anslag som verksamheten erhållit under räkenskapsåret 2017. Operan behöver kostnadstäckning för verksamheten under 2018 och har därför hemställt om att få behålla överskottet från föregående år. NorrlandsOperan är en stor tillgång för det lokala kulturlivet och därför anser vi det såklart påkallat att låta verksamheten behålla de medel som annars skulle återbetalas. Operan har för övrigt ett gediget program under våren, med en uppsjö intressanta föreställningar.

Minnessten för veteraner invigs 29 maj i Döbelns park

Av , , Bli först att kommentera 0

Fredsbaskrarna Västerbotten har under 2017 föreslagit Umeå kommun att i likhet andra kommuner i landet bidra med en plats och en minnessten för att hedra de veteraner som verkat på olika sätt, tillsammans med världssamfundet, för fred och säkerhet. Jag har agerat för att påskynda handläggningen av detta ärende för att få till stånd en sådan minnesplats och minnessten inför veterandagsfirandet den 29 maj i år.

Den 6 februari fattade vi i kommunstyrelsens arbetsutskott följaktligen beslut om att tillskjuta 58 000 kr för detta ändamål från kommunstyrelsens bidrag för oförutsedda kostnader.

Minnesplatsen kommer att anläggas i Döbelns park i centrala Umeå och invigas den 29 maj i år i samband med veterandagsfirandet. I juli förra året ändrade regeringen förordningen om allmänna flaggdagar så att veterandagen numer är en allmän flaggdag. I år blir alltså första gången veterandagen firas som allmän flaggdag vilket gör det särskilt fint att kunna inviga minnesplatsen just i år.

Det är viktigt för oss att hedra och påminna om svenska veteraners civila och militära insatser för fred, frihet och säkerhet under de utlandsuppdrag som de deltagit i. Under årens lopp har omkring 100 000 svenskar tjänstgjort i fredsbevarande och humanitära insatser runt om i världen och omkring 86 svenskar har dött i utlandstjänst. Bland de som avlidit i sitt arbete för fred och säkerhet kan nämnas personer som Folke Bernadotte (17 september 1948, Västra Jerusalem, Palestina), Dag Hammarskjöld (18 september 1961 i Ndola, Nordrhodesia nuvarande Zambia) Joakim Dungel (1 april 2011 i Mazar-i-Sharif, Afghanistan) och Zaida Catalán (27 mars 2017 i Kasaï, Kongo-Kinshasa). Fem svenska soldater omkom under Sveriges deltagande inom ramen för ISAF-styrkan i Afghanistan. Läs gärna mer om detta på Försvarsmaktens minnessida för de som avlidit och stupat i fredens tjänst i den svenska utlandsstyrkan.

Från Umeå har ett stort antal personer deltagit i utlandstjänst och vi vill visa vår tacksamhet och vördnad inför deras insatser. Många av våra veteraner är organiserade i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna som har föreningar i hela landet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag till tekniska nämnden/gator och parker att ombesörja genomförandet av beslutet om minnesplatsen och minnesstenen. En beställning har lagts till Löbe granit så att minnesstenen blir färdigställd till den 29 maj. Jag ser med stor förväntan fram emot invigningen.

Nedan syns en bild på en minnessten i Sjuhärad. Snart kommer alltså en liknande att invigas i Döbelns park i Umeå.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,