Miljözon för dieselbilar inte aktuella i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

Kommunfullmäktige pågår för fullt och vi har hittills hunnit avhandla flera viktiga frågor.

Liberalernas Peder Westerberg hade ställt en interpellation till mig angående miljözoner för dieselbilar. Vi har under förmiddagen debatterat frågan. Mitt svar på interpellationen var följande:

1. Har Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, förhandlat om att införa miljözoner i Umeå kommun?

I dagsläget finns ingen avsikt att införa fler miljözoner än den vi redan har för tung trafik. För att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå fokuserar vi i dagsläget på att skapa incitament och förutsättningar för umeborna att välja, och kunna välja, andra transportmedel än personbil. Vi arbetar också aktivt med att försöka leda bort den tunga trafiken från centrala Umeå. Västra länken och en framtida ombyggnad av Västra Esplanaden till stadsgata är viktiga pusselbitar i detta. Om ett införande av miljözon 2 och 3 i framtiden skulle bli aktuellt så kommer det inte att tas på delegation utan av tekniska nämnden och kanske i förlängningen av kommunfullmäktige.

Peder Westerberg frågar vidare.

2. Tror du att några umebor kommer att drabbas negativt av införande av miljözoner?

Det är givetvis en fråga som måste analyseras när och om det blir aktuellt att införa fler miljözoner än den vi redan tillämpar. Om ytterligare miljözoner skulle bli aktuella måste ett införande av dessa givetvis föregås av noggranna överväganden av för- och nackdelar. Vårt fokus måste dock alltid vara att luften i centrala Umeå ska vara så ren som möjligt, så att våra barn och medborgare inte riskerar att bli sjuka av den luft de andas i sin hemstad.

Under debatten gick vågorna höga och Moderaterna hoppade in i debatten med ett högt tonläge. Moderaterna vill reducera frågan om miljözoner till en JA eller NEJ-fråga. Låt oss inte förenkla politiken på ett så olyckligt sätt.

Som framgår av mitt svar så är miljözoner för dieselbilar INTE aktuellt i Umeå i dag. Förbud är en ingripande åtgärd som aldrig ska vidtas om det inte är absolut nödvändigt. Därför jobbar vi hårt för att få till stånd Västra länken och kunna ta över västra esplanaden på sikt och förtäta i anslutning till den. På så vis kan trafiken minskas och framförallt den tunga trafiken kan minskas så att luftkvaliteten blir bättre. I dag har vi en miljözon för tung trafik men tyvärr har vi anledning att tro att den inte respekteras i tillräcklig utsträckning. Med Västra länken kan vi på allvar leda bort den tunga trafiken och på så vis få en bättre luftkvalitet.

Vi har ett ansvar för Umeborna att kunna leda trafiken på ett hållbart sätt. Vår överenskommelse är att bygga Västra länken innan vi vidtar åtgärder i centrum.

Vi har redan en miljözon för tung trafik och det finns inga planer på att införa miljözoner för dieselbilar i centrum. Det viktiga är dock att vi ser till att inga barn i Umeå blir sjuka av luften de andas. Där måste vi jobba med att lägga om infrastrukturen i första hand, eventuellt förtäta Västra Esplanaden när vi tar över den från Trafikverket.

Jag vill ge Peder Westerberg en eloge för en sansad hållning där han framhöll att vi måste ta fram statistik efter hand och utifrån hur läget ser ut utvärdera vad vi behöver göra.

Jag tycker att det är olyckligt att Moderaterna slutat ta ansvar för Umeås utveckling, där vi varit överens tidigare. Det är beklagligt att Moderaterna vill förenkla frågan till ja eller nej till miljözoner. Det handlar om att vi måste få Västra länken byggd och därefter resonera kring hur vi bygger om västra esplanaden för att minska trafiken och förbättra luftkvalitén. Det är beklagligt att Moderaterna reducerar politiken till Ja och Nej-frågor.

Nytt cykeltrafikprogram på gång i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 1

I tisdags förra veckan ställde sig kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott bakom ett nytt cykeltrafikprogram.

Gator och parker har arbetat fram ett nytt cykeltrafikprogram för Umeå som ersätter det tidigare cykeltrafikprogrammet från 2009. Nu återstår bara att programmet fastställs av kommunfullmäktige.

Målet med cykeltrafikprogrammet är att 65 procent av umebornas resor ska ske via hållbara färdmedel. Där är cykeln väldigt viktig. Det nya cykeltrafikprogrammet syftar också till att trafiksäkerheten för cyklister ska förbättras.

För att uppnå målen finns fyra insatsområden i programmet samt ett antal åtgärder kopplade till varje insatsområde.

Ökad samverkan och samsyn: Handlar om samverkan mellan kommunens olika avdelningar och bolag men även med externa aktörer för att vi på bästa sätt ska arbeta tillsammans för att nå målen.

God framkomlighet för cyklisterna: Handlar om hur cykelinfrastrukturen ska planeras, utformas och skötas för att ge plats åt ett ökande antal cyklister, ge en högre trafiksäkerhet samt för att fler ska välja cykeln som sitt färdmedel.

En cykelstad för alla: Visar vad som behövs för att alla ska kunna, vilja och våga cykla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. Detta insatsområde handlar också om hur vi ska arbeta med beteendepåverkan för att fler ska välja att cykla och göra det på ett säkert sätt.

God service till cyklisterna: Visar vad cyklisterna behöver utöver cykelvägar, så som parkering, vägvisning, cykelkarta samt utrustning som ger mervärde (till exempel luftpumpar och cykeltvätt).

Cykeltrafikprogrammet följs upp i ett årligt cykelbokslut som utvärderar resultaten av implementeringen.

Det nya cykeltrafikprogrammet är ett viktigt steg i att stärka Umeås ställning som cykelstad och pionjärstad vad gäller politik för hållbar utveckling!