Etikett: beredskap

Tal vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i dag

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag sammanträder kommunfullmäktige för att fastställa Umeå kommuns planeringsdirektiv och budget för 2025 och investeringar för åren framåt. Det är årets viktigaste sammanträde där de olika partierna formulerar sin vision för Umeå och hur kommunens resurser ska användas för att nå dessa mål och visioner. Jag hade förmånen att inleda sammanträdet med ett anförande om den budget som Socialdemokraterna lägger tillsammans med Miljöpartiet. Du kan ta del av talet nedan.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare,

Jag vill börja med att yrka bifall till det förslag till planeringsdirektiv och budget för Umeå kommun för 2025 som läggs av Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet.

Vi lägger en budget som prioriterar investeringar och resurser till välfärden, tryggheten, klimatet samt för att öka Umeås säkerhet och beredskap.Vi växlar också upp arbetet för att klara arbetskraftsbristen och vi satsar på kultur, fritid och föreningslivet.

Vi tar ansvar för det osäkra läge som världen och Sverige befinner sig i genom att lägga fast en långsiktigt hållbar ekonomisk politik.

Det är en budget för att Umeå ska fortsätta stå stadigt i dag och i framtiden, samtidigt som vi tar vara på möjligheterna att bygga en framtid som vi alla kan se fram emot.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, årare,

Just nu pågår en intensiv utveckling av Umeå. På lite mer än femtio år har kommunen mer än fördubblat sin befolkning och fortsätter växa i snabb takt.

I det läge vi befinner oss i har politiken särskilt stor betydelse för att forma stadens och kommunens karaktär i framtiden.

Det som gjort Umeå till en så fantastisk kommun är att det funnits en stark enighet om att vi löser problem och skapar utveckling bäst tillsammans.

Det har gjort att vi kunnat växa utan utsatta områden med ett väl utvecklat kultur- och föreningsliv och med forskning, innovativa företag och starka industrier.

När vi byggt vårt Umeå har vi inte heller låtit arbetet stanna vid kommungränsen.

Vi har visat att vi tar ansvar för vår region, vi har samarbetat över Kvarken och tagit plats i Europasamarbetet. Vi visar nu också vägen för en stärkt militär och civil beredskap efter NATO-inträdet.

Det är viktigt att komma i håg vad som byggt Umeå starkt när vi nu möter vår tids problem och ritar upp det Umeå vi vill se i framtiden.

För oss innebär det att säga nej till skattesänkningar, utförsäljningar och nedskärningar på kulturen, klimatarbetet och det förebyggande arbetet.

Umeå ska välja en annan väg än den regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna stakar ut.

Vi vill fortsätta bygga ett robust Umeå där vi har kraft och resurser att tillsammans forma framtiden.

Vi sätter välfärden i första rummet, eftersom vi vet att en stark välfärd är garanten för ett samhälle som håller ihop.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, årare,

Inför 2024 beräknade SKR att det saknades 30 miljarder för att bevara de befintliga nivåerna i skola, vård och omsorg.

Regeringen mötte inte ens upp hälften av detta och valde samtidigt att sänka skatten för över 20 miljarder, allra mest för de som har de högsta inkomsterna.

Just nu går därför kommuner och regioner mot stora underskott 2024. Det gäller också våra verksamheter i Umeå kommun.

Även om inflationen börjar mattas av så kommer vi även framöver att inte kunna lita på att regeringen tar ansvar för välfärden.

Om Umeås utveckling inte ska stanna av måste vi därför säkerställa att vi kan parera osäkerheter med en långsiktigt hållbar ekonomi.

I budgeten för 2024 låg fullt fokus på att skydda välfärden, det förebyggande arbetet och klimatarbetet.

Då använde vi alla tillgängliga medel och nollade resultatmålet.

Det var en budget för att överleva ett svårt år där bland annat pensionskostnaderna ökade med 200 miljoner och regeringen skar ned på välfärden i hela landet med över 30 miljarder.

Tack vare att vi på ett ansvarsfullt sätt hanterat de tillfälliga överskott vi haft under tidigare år, kunde vi göra mer för att skydda verksamheterna från krisen.

Genom att vi minskat låneskulden med omkring en miljard har vi frigjort tiotals miljoner årligen som kan användas för skola, vård och omsorg istället för räntebetalningar.

Vi har också fyllt resultatutjämningsreserven med 903 miljoner som kan användas för att klara en situation där skatteunderlaget viker.

När vi nu ser en ljusning i ekonomin är det dags att rikta blicken framåt. Nu måste vi båderusta för framtiden och värna vår förmåga att fortsätta rusta över tid.

Vi har stora investeringar framför oss och investeringar som släpat efter på grund av pandemin.

Därför föreslår vi ett höjt resultatmål till två procent i årets budget, för att vi inte ska hamna i en situation där kommunens soliditet försvagas, låneskulden rusar eller där det saknas utrymme för svängningar i ekonomin.

Vi vill förhindra att kommunen hamnar i en situation med stora underskott på grund av oansvarig budgetering. Då tvingas vi att återställa underskottet under kommande år.

Det skulle leda till plötsliga nedskärningar och att vårt utvecklingsarbete stannar av.

Det finns de som vill ta tillfället i akt att bränna hela kommunens buffert för att plocka politiska poänger.

Det ser kanske bra ut på delningsbilder i sociala medier, men i verkligheten får det samma effekter som den oansvariga skattesänkarpolitiken.

Höjningen av resultatmålet handlar också om att vi inte ska lämpa över våra kostnader på kommande generationer umebor.

Även de förtjänar att vara i ett läge där de kan ta sig an sin tids utmaningar och visioner.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare

Vi befinner oss fortfarande i ett nytt, allvarligt säkerhetspolitiskt läge med krig i vårt närområde.

Vi ser också hur demokratin pressas av auktoritära ledare som också motverkar våra gemensamma ansträngningar för att klara klimatkrisen.

I vår budget möter vi det säkerhetspolitiska läget med att rusta Umeås beredskap för kriser, krig och klimatförändringar.

Vi planerar för omfattande investeringar i säkerhet och beredskap, i brandförsvaret och i klimatanpassningsåtgärder.

Vi fortsätter att höja driftsmedlen för beredskapsarbetet och vi gör också en historisk satsning på digitalisering, ny teknik och AI.

Som vi sett flera exempel på den senaste tiden är svenska kommuner, myndigheter och lärosäten utsatta för digital hybridkrigföring från främmande makt. Intensiteten har ökat efter Rysslands olagliga invasion och Sveriges NATO-inträde.

Därför är det av stor vikt att vi har robusta IT-system som kan stå emot detta.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, årare,

Vår satsning på AI och ny teknik är också ett viktigt led i att möta arbetskraftsbristen.

Bristen på arbetskraft är just nu ett av de största hoten mot välfärden och tillväxten, särskilt i Västerbotten.

De närmsta åren kommer Umeå kommun att behöva anställa omkring 10 000 nya medarbetare, samtidigt som arbetskraften i Umeå endast ökar med 8 000 personer. Behoven av personal är också stora i sjukvården och vårt växande näringsliv.

Vi behöver kraftsamla teknikutvecklingen för att möta denna utmaning och skapa förutsättningar för vår personal att klara sitt viktiga uppdrag, trots att det saknas händer och huvuden.

Parallellt med detta behöver kommunen fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder personalen en god arbetsmiljö, inflytande och utvecklingsmöjligheter.

Då behöver vi också prioritera våra resurser till välfärden, så att personalens villkor kan värnas i ett läge där vi behöver varenda människa som kan och vill jobba i välfärden.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, årare,

I vårt budgetförslag görs kraftfulla satsningar på att Umeå ska fortsätta ta sitt ansvar för klimatomställningen.

När Umeå fortsätter att ta täten i klimatomställningen får vi också ett försprång i framtidens gröna ekonomi och skapar en tillväxt som säkrar välfärden för kommande generationer.

I vårt budgetförslag lägger vi fram investeringar på över 300 miljoner fram till 2028 i hållbara färdsätt, hållbar stadsomvandling, klimatsmart byggande och energieffektivisering.

Vi förstärker också nämndernas arbete med åtgärder för klimat, miljö och biologisk mångfald.

Inte minst fortsätter vi med Umeås offensiva satsningar på kollektivtrafiken och håller fast vid målet om 100 procent elbussar i lokaltrafiken år 2026.

Att satsa på hållbara färdmedel är bra för klimatet och bra för den luft vi andas. Det gör det också möjligt att använda mer yta i vår stad för bostäder, arbetsplatser, kultur och rekreation.

När det blir enklare för alla att ta ansvar och resa hållbart ser vi också till att de som även i framtiden behöver bilen kan ta sig fram.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, årare,

För oss är det viktigt att Umeå fortsätter vara en trygg kommun som växer mot framtiden, utan att utsatta områden uppstår.

Jag kommer ihåg när vi för sju år sedan kontaktades av polisen om en oroande utveckling i några av Umeås stadsdelar.

Vi svarade då upp med ett batteri av åtgärder. Det handlade om alltifrån att rusta upp utemiljöer och belysning, nya konstgräsplaner, feriejobb och riktat förebyggande arbete. Polisen svarade upp med förstärkt närvaro och samverkan. Föreningslivet och näringslivet slöt också upp med insatser.

Vi visade att vi i Umeå bygger tryggheten tillsammans och att vi är starkare när vi samlar våra krafter mot gemensamma mål.

Vi har fortsatt på den inslagna vägen genom att fastställa att Umeå kommun ska ha som övergripande mål att växa hållbart utan utsatta områden.

Vi har fortsatt att rusta det förebyggande arbetet, satsat på kultur, fritid och ett starkt föreningsliv, fortsatt styra mot blandade upplåtelseformer och förstärkt samverkan med polisen, bland annat genom lokal operativ samverkan.

Vi har också förstärkt arbetet mot välfärdskriminalitet och fortsätter göra det i det budgetförslag som ligger på fullmäktiges bord nu.

Vårt arbete i Umeå har inte gått obemärkt förbi.

Umeå har utsetts till Årets förebyggande kommun, fått Socialpolitisk förenings pris och toppar rankingar om den bästa svenska kommunen att leva i.

Umeå sticker ut med en hög grad av mellanmänsklig tillit och förtroende för rättsväsendet och myndigheter. Samtidigt är brottsligheten låg i förhållande till andra större städer. Umeå är också den största svenska staden utan utsatta områden.

Så vill vi att det ska fortsätta vara och därför måste vi gå vidare på den resa vi kallar Umeå växer tryggt och säkert.

Vi ser nu hur gängkriminaliteten från storstadsregionerna har börjat expandera längs Norrlandskusten. När vi i höstas på nytt uppmärksammades av polisen om en ny lägesbild agerade vi därför omedelbart.

Det resulterade i en historisk satsning på nästa steg i Umeå växer tryggt och säkert, med 60 miljoner som fördelades till nämnderna för att växla upp arbetet med att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet.

I den budget vi nu presenterar permanentar vi satsningen på 60 miljoner till nämnderna, för att säkerställa den långsiktighet som är nödvändig för att bygga trygghet.

Vi gör också nya satsningar i vårt budgetförslag för 2025.

Vi förstärker elevhälsan och skjuter till medel för att erbjuda sommarjobb lägre ned i åldrarna, eftersom en god hälsa och möjligheter till meningsfull sysselsättning ökar skyddet mot att hamna i missbruk eller kriminalitet.

Vi satsar också på en meningsfull fritid för alla barn och unga genom ett kulturlöfte, investeringsmedel för kulturskola och höjda anslag till fritid, föreningsliv och folkbildning.

Vi vill med vår budget att Umeå ska fortsätta utmärka sig som en kommun med ett levande kultur-, idrotts- och föreningsliv. Det är en oerhört viktig del av det förebyggande arbetet.

Det stärker också den delaktighet och demokrati som är särskilt viktig att värna i dessa tider när högerextrema rörelser och auktoritära ledare sprider mörker omkring oss.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, årare,

När vi pratar om hur vi ska bygga ett tryggt och säkert Umeå är det viktigt att komma ihåg att basen för detta är en stark välfärd.

Det är ett av skälen till att vi socialdemokrater ständigt återkommer till att välfärden måste sättas före skattesänkningar.

Därför prioriterar vi välfärden i vårt budgetförslag och säkerställer de investeringar som behövs i skola, vård och omsorg.

Förutom att vi prioriterar välfärdens behov utifrån grunduppdrag och volymer gör vi ett antal särskilda satsningar.

Vi tillför extra medel för ökad grundbemanning i de högre årskurserna i grundskolan, vi förstärker elevhälsan och satsar på Naturskolan.

Vi tillför extra medel för att öka bemanningen i äldreomsorgen och för att öka takten det omställningsarbete som behövs för att säkra en god äldreomsorg trots bristen på arbetskraft.

När regeringen sätter välfärden på svältkur gör vi allt för att motverka den utvecklingen.

Umeå ska ha en skola, vård och omsorg som vi kan lita på genom hela livet.

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, årare,

Vår budget innehåller flera delar som jag ännu inte hunnit beröra, men som går i linje med det helhetsperspektiv vi har på samhällsbyggandet.

Det är en budget för hela vår kommun, en kommun som rymmer alltifrån tät stad, till mindre orter, vacker landsbygd och byar med stark gemenskap och framåtanda.

För att Umeå ska bli starkare i framtiden behövs hela kommunen och alla som bor här. Därför förstärker vi bland annat arbetet med att planera för bostäder och utveckling på landsbygden. Vi stakar också ut riktningen för att Umeå kommun ska vara en plats där alla människor kommer till sin rätt, oavsett bakgrund eller trosuppfattning.

Vår budget har som ambition att möta de stora samhällsutmaningarna vi står inför. Vi vill skapa en stabil grund att bygga en hoppfull framtid på.

Vi prioriterar att bygga en trygg och hållbar framtid att se fram emot i Umeå. Ett robust Umeå som står stadigt när det stormar i omvärlden.

Tack för att ni lyssnade!  

Pressmeddelande: S och Mp:s budget för 2025 för Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande, 21 maj 2025
Socialdemokraterna i Umeå och Miljöpartiet i Umeå

VI INVESTERAR I EN TRYGG OCH HÅLLBAR FRAMTID FÖR UMEÅ

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i dag presenterat sitt förslag till budget för Umeå kommun för 2024.

 • Med den här budgeten bygger vi framtidens trygga och hållbara Umeå.
  I dessa oroliga tider när regeringen inte tar sitt ansvar för välfärdskrisen, klimatkrisen eller säkerheten, behöver vi i Umeå ta ett extra stort ansvar.

säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

 • Välfärden underfinansieras med flera miljarder, men regeringen prioriterar skattesänkningar för de rikaste. Vi prioriterar i stället en stark och jämlik välfärd för alla. Vi bygger ett robust Umeå genom investeringar i välfärden, klimatomställningen och säkerheten. Det gör vi samtidigt som vi möjliggör avgörande investeringar framöver genom att höja resultatmålet.

Några av förutsättningarna för budgeten
Välfärden är underfinansierad med 30 miljarder, samtidigt som regeringen lägger åtskilliga miljarder på skattesänkningar för de rikaste. Det saknas och dras in nödvändiga statliga stöd till kommunerna för både välfärden och klimatomställningen. Dessutom förvärrar regeringen aktivt klimatkrisen genom att kraftigt öka Sveriges utsläpp. Det ställer högre krav på kommuner som Umeå att växla upp klimatarbetet.

I Umeå säger prognoserna att vi får färre barn och fler äldre som vill bo kvar hemma, vilket påverkar hur vi planerar för förskolor och äldreomsorg. Gällande kompetensförsörjningen har vi precis som hela Norrlandskusten fortsatt låg arbetslöshet, till och med landets lägsta i Umeå och Västerbotten. I stället råder personalbrist, vilket Umeå kommun måste planera för. Ovanpå detta minskar dessutom regeringen arbetskraftsinvandringen ytterligare, vilket försvårar personalförsörjningen i såväl välfärden som de växande gröna näringarna i norra Sverige.

Inför 2025 har vi valt att höja resultatmålet till två procent, efter 2024 års exceptionella undantag med kraftigt höjda kostnader och planerat nollresultat för att skydda välfärden. Vi vet att vi kommer ha stora investeringsbehov framöver inom både välfärd, klimat och säkerhet och beredskap. Därför investerar vi i år, men möjliggör också framtida investeringar genom denna hållbara ekonomiska politik. Att investera i välfärd, klimat och säkerhet, är en förutsättning för en trygg och hållbar framtid för Umeå. Vi prioriterar det, istället för onödiga skattesänkningar för de rikaste.

Vårt förslag på driftsbudget för 2025

Nämnd/styrelse Ram 2025 (mnkr) Ökning inkl. justering PO och KF-beslut (mnkr)
Kommunstyrelsen 1315,728 + 16,482 
Tekniska nämnden  1550,904 + 94,887 
För- och grundskolenämnden 2340,717 + 79,015
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 652,453 + 46,161
Individ- och familjenämnden 1774,784 + 111,230
Äldrenämnden  1396,749 + 90,713
Kulturnämnden  169,845 + 6,277
Fritidsnämnden  158,692 + 7,659
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 21,753 + 2,072
Byggnadsnämnden 62,929 + 6,615

Särskilda satsningar i driftsbudget
Umeå ska fortsätta växa tryggt och hållbart, därför satsar vi på välfärden, klimatet och den sociala hållbarheten. I Umeå ska man kunna lita på att det finns en fungerande välfärd. Därför väljer vi att prioritera välfärden istället för att, som regeringen gör, sänka skatten. Människor ska känna en tillit till att samhället finns där när man behöver det som mest.

Basen för ökningen av nämndernas budgetramar baseras på principer som tillämpas lika för alla nämnder. Det vill säga respektive nämnds behov utifrån volymer, grunduppdrag, inriktningsmål och tidigare beslutade ambitioner. Utöver detta ges särskilda tillskott för nya satsningar och för att möta vissa prioriterade behov inom ramen för budgetens fokus på välfärd, klimat, trygghet samt säkerhet och beredskap. Följande är exempel på särskilda satsningar:

 • Byggnadsnämnden: extra medel för att utöka planeringsresurserna för Umeås landsbygd, för uppdatering av äldre detaljplaner samt utökade medel för bostadsanpassning och elrullstolsgarage.
 • Fritidsnämnden: extra medel för vandringsleder och friluftsliv. Fritidsnämnden får även extra resurser för att förstärka arbetet med Umeå växer tryggt och säkert, tillsammans med föreningslivet.
 • För- och grundskolenämnden: extra medel för ökad grundbemanning i de högre årskurserna i grundskolan, samt förstärkning av elevhälsan och satsning på Naturskolan.
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: extra medel för sommarjobb i lägre årskurser och för att hantera ökade volymer av elever.
 • Kommunstyrelsen: extra medel för säkerhet, beredskap och totalförsvar. Extra medel för arbete mot välfärdskriminalitet, för klimatanpassning och beredskapsåtgärder avseende livsmedel. Medel tillskjuts även för att stärka arbetet mot diskriminering och för inkludering.
 • Kulturnämnden: extra medel för Kulturlöfte och för att förstärka arbetet med föreningslivet gällande Umeå växer tryggt och säkert, samt för folkbildningsinsatser. 
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden: extra medel för arbetet med åtgärdsprogrammet för klimat och biologisk mångfald.
 • Tekniska nämnden: extra medel för att intensifiera arbetet med digitalisering, AI och ny teknik. Syftet är att öka skyddet mot angrepp samt förbättra möjligheterna att klara arbetskraftsbristen. 
 • Äldrenämnden: extra medel för att öka bemanningen, ge gott stöd till den ökande andelen äldre, och att accelerera det omställningsarbete som behövs för att säkra en god äldreomsorg långsiktigt trots arbetskraftsbrist och ökning av antalet äldre.

Vi gör nya investeringar för en trygg och hållbar framtid för Umeborna

Säkerhet och beredskap
I närtid har vi sett otaliga exempel på hur svenska myndigheter, företag och kommuner har drabbats av allvarliga cyberattacker, och hur hela Sverige oftare drabbas av extrema väderhändelser såsom kraftiga översvämningar. Det är två av många exempel på sådant som blir allt vanligare och utgör ännu större risker framöver. Vi behöver därför satsa på säkerhet och beredskap, för Umebornas trygghet. En viktig del i att öka Umeås robusthet, i såväl kris som normalläge, är att sätta välfärd och grundläggande samhällsviktiga funktioner före skattesänkningar och urholkning av välfärd och beredskap. Vi gör följande satsningar för att Umeå ska öka sin beredskap för kris, krig och klimatförändringar:

 • Rekonstruktion brandstation Signalvägen (30 mnkr)
 • Brandstation Holmsund (44,5 mnkr)
 • Ökad säkerhet och beredskap (50,1 mnkr)
 • Klimatanpassning Djupbäcken (65 mnkr)
 • Klimatanpassning Tvärån (65 mnkr) 

Klimatomställning
Vi är mitt inne i en klimatkris som regeringen gör sitt yttersta för att accelerera genom kraftigt ökade utsläpp. När regeringen monterar ned, måste Umeå växla upp! Vi har beslutat om klimatmål och ett åtgärdsprogram, men det vi gör nu är inte tillräckligt. Vi måste öka takten i klimatomställningen markant och investera i både omställning och anpassning. Att investera i klimatomställningen är inte bara solidariskt utan gör också Umeå mer attraktivt som kommun och är samhällsekonomiskt lönsamt. Följande är några av de satsningar vi gör:

 • Hållbara färdsätt & hållbara vägprojekt: 290 miljoner (2025-2028)  
 • Klimatsmart byggande & energieffektivisering: 73 miljoner (2025-2028)
 • Cykelgarage på Umeå C och Umeå Ö

Och vi satsar särskilt på kollektivtrafiken:

 • Mål om 100% elbussar i Umeås stadstrafik 2026
 • En ny kollektivtrafiknod vid Mariehem Centrum
 • Åtgärder för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken
 • Total investering 45 miljoner för kollektivtrafiken

Tryggt och socialt hållbart Umeå
Umeå är fortsatt en kommun som saknar utsatta områden, detta är en utveckling som måste värnas. En stark välfärd är en förutsättning för att bygga ett tryggt Umeå. Men det måste kombineras med ett långsiktigt förebyggande arbete, samverkan mellan olika samhällsaktörer, insatser mot kriminalitet, ett starkt föreningsliv och en meningsfull fritid. Det här är ett arbete som måste fortsätta, därför har “Umeå växer tryggt och säkert” fått 60 miljoner redan i år. Vi gör ytterligare satsningar för att Umeå ska vara en trygg kommun  att leva i:

 • Kulturskola (46,5 mnkr)
 • Utveckling av stadsmiljö och park på Ålidhem (10 mnkr)
 • Ny hemtjänstlokal och dagverksamhet i Sävar (40,9 mnkr) 
 • Höjda reinvesteringar för fritidsanläggningar (tot. 37,6 mnkr till 2028)
 • Vi investerar i vårt hållbara samhällsbygge. Ett Umeå där vi tar ansvar för klimatomställningen och rustar oss mot konsekvenserna av klimatkrisen. Ett social hållbart Umeå där vi håller ihop som samhälle, aktivt jobbar för jämlikhet och mot diskriminering, säger Nils Seye-Larsen (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Umeå.

I tider av kris och en regering som inte tar ansvar, tar vi vårt ansvar och investerar i klimat, välfärd och säkerhet/beredskap. Vi satsar på en trygg och hållbar framtid för Umeborna, som både kräver investeringar och en hållbar ekonomisk politik. Vi bygger för en framtid för alla att se fram emot i Umeå.

Kontakt för ytterligare information: 

Hans Lindberg
Kommunalråd Socialdemokraterna
070 – 589 01 66

Nils Seye Larsen
Gruppledare Miljöpartiet
070 – 295 15 01