Etikett: klimatanpassning

Pressmeddelande: S och Mp:s budget för 2025 för Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande, 21 maj 2025
Socialdemokraterna i Umeå och Miljöpartiet i Umeå

VI INVESTERAR I EN TRYGG OCH HÅLLBAR FRAMTID FÖR UMEÅ

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i dag presenterat sitt förslag till budget för Umeå kommun för 2024.

 • Med den här budgeten bygger vi framtidens trygga och hållbara Umeå.
  I dessa oroliga tider när regeringen inte tar sitt ansvar för välfärdskrisen, klimatkrisen eller säkerheten, behöver vi i Umeå ta ett extra stort ansvar.

säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

 • Välfärden underfinansieras med flera miljarder, men regeringen prioriterar skattesänkningar för de rikaste. Vi prioriterar i stället en stark och jämlik välfärd för alla. Vi bygger ett robust Umeå genom investeringar i välfärden, klimatomställningen och säkerheten. Det gör vi samtidigt som vi möjliggör avgörande investeringar framöver genom att höja resultatmålet.

Några av förutsättningarna för budgeten
Välfärden är underfinansierad med 30 miljarder, samtidigt som regeringen lägger åtskilliga miljarder på skattesänkningar för de rikaste. Det saknas och dras in nödvändiga statliga stöd till kommunerna för både välfärden och klimatomställningen. Dessutom förvärrar regeringen aktivt klimatkrisen genom att kraftigt öka Sveriges utsläpp. Det ställer högre krav på kommuner som Umeå att växla upp klimatarbetet.

I Umeå säger prognoserna att vi får färre barn och fler äldre som vill bo kvar hemma, vilket påverkar hur vi planerar för förskolor och äldreomsorg. Gällande kompetensförsörjningen har vi precis som hela Norrlandskusten fortsatt låg arbetslöshet, till och med landets lägsta i Umeå och Västerbotten. I stället råder personalbrist, vilket Umeå kommun måste planera för. Ovanpå detta minskar dessutom regeringen arbetskraftsinvandringen ytterligare, vilket försvårar personalförsörjningen i såväl välfärden som de växande gröna näringarna i norra Sverige.

Inför 2025 har vi valt att höja resultatmålet till två procent, efter 2024 års exceptionella undantag med kraftigt höjda kostnader och planerat nollresultat för att skydda välfärden. Vi vet att vi kommer ha stora investeringsbehov framöver inom både välfärd, klimat och säkerhet och beredskap. Därför investerar vi i år, men möjliggör också framtida investeringar genom denna hållbara ekonomiska politik. Att investera i välfärd, klimat och säkerhet, är en förutsättning för en trygg och hållbar framtid för Umeå. Vi prioriterar det, istället för onödiga skattesänkningar för de rikaste.

Vårt förslag på driftsbudget för 2025

Nämnd/styrelse Ram 2025 (mnkr) Ökning inkl. justering PO och KF-beslut (mnkr)
Kommunstyrelsen 1315,728 + 16,482 
Tekniska nämnden  1550,904 + 94,887 
För- och grundskolenämnden 2340,717 + 79,015
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 652,453 + 46,161
Individ- och familjenämnden 1774,784 + 111,230
Äldrenämnden  1396,749 + 90,713
Kulturnämnden  169,845 + 6,277
Fritidsnämnden  158,692 + 7,659
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 21,753 + 2,072
Byggnadsnämnden 62,929 + 6,615

Särskilda satsningar i driftsbudget
Umeå ska fortsätta växa tryggt och hållbart, därför satsar vi på välfärden, klimatet och den sociala hållbarheten. I Umeå ska man kunna lita på att det finns en fungerande välfärd. Därför väljer vi att prioritera välfärden istället för att, som regeringen gör, sänka skatten. Människor ska känna en tillit till att samhället finns där när man behöver det som mest.

Basen för ökningen av nämndernas budgetramar baseras på principer som tillämpas lika för alla nämnder. Det vill säga respektive nämnds behov utifrån volymer, grunduppdrag, inriktningsmål och tidigare beslutade ambitioner. Utöver detta ges särskilda tillskott för nya satsningar och för att möta vissa prioriterade behov inom ramen för budgetens fokus på välfärd, klimat, trygghet samt säkerhet och beredskap. Följande är exempel på särskilda satsningar:

 • Byggnadsnämnden: extra medel för att utöka planeringsresurserna för Umeås landsbygd, för uppdatering av äldre detaljplaner samt utökade medel för bostadsanpassning och elrullstolsgarage.
 • Fritidsnämnden: extra medel för vandringsleder och friluftsliv. Fritidsnämnden får även extra resurser för att förstärka arbetet med Umeå växer tryggt och säkert, tillsammans med föreningslivet.
 • För- och grundskolenämnden: extra medel för ökad grundbemanning i de högre årskurserna i grundskolan, samt förstärkning av elevhälsan och satsning på Naturskolan.
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: extra medel för sommarjobb i lägre årskurser och för att hantera ökade volymer av elever.
 • Kommunstyrelsen: extra medel för säkerhet, beredskap och totalförsvar. Extra medel för arbete mot välfärdskriminalitet, för klimatanpassning och beredskapsåtgärder avseende livsmedel. Medel tillskjuts även för att stärka arbetet mot diskriminering och för inkludering.
 • Kulturnämnden: extra medel för Kulturlöfte och för att förstärka arbetet med föreningslivet gällande Umeå växer tryggt och säkert, samt för folkbildningsinsatser. 
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden: extra medel för arbetet med åtgärdsprogrammet för klimat och biologisk mångfald.
 • Tekniska nämnden: extra medel för att intensifiera arbetet med digitalisering, AI och ny teknik. Syftet är att öka skyddet mot angrepp samt förbättra möjligheterna att klara arbetskraftsbristen. 
 • Äldrenämnden: extra medel för att öka bemanningen, ge gott stöd till den ökande andelen äldre, och att accelerera det omställningsarbete som behövs för att säkra en god äldreomsorg långsiktigt trots arbetskraftsbrist och ökning av antalet äldre.

Vi gör nya investeringar för en trygg och hållbar framtid för Umeborna

Säkerhet och beredskap
I närtid har vi sett otaliga exempel på hur svenska myndigheter, företag och kommuner har drabbats av allvarliga cyberattacker, och hur hela Sverige oftare drabbas av extrema väderhändelser såsom kraftiga översvämningar. Det är två av många exempel på sådant som blir allt vanligare och utgör ännu större risker framöver. Vi behöver därför satsa på säkerhet och beredskap, för Umebornas trygghet. En viktig del i att öka Umeås robusthet, i såväl kris som normalläge, är att sätta välfärd och grundläggande samhällsviktiga funktioner före skattesänkningar och urholkning av välfärd och beredskap. Vi gör följande satsningar för att Umeå ska öka sin beredskap för kris, krig och klimatförändringar:

 • Rekonstruktion brandstation Signalvägen (30 mnkr)
 • Brandstation Holmsund (44,5 mnkr)
 • Ökad säkerhet och beredskap (50,1 mnkr)
 • Klimatanpassning Djupbäcken (65 mnkr)
 • Klimatanpassning Tvärån (65 mnkr) 

Klimatomställning
Vi är mitt inne i en klimatkris som regeringen gör sitt yttersta för att accelerera genom kraftigt ökade utsläpp. När regeringen monterar ned, måste Umeå växla upp! Vi har beslutat om klimatmål och ett åtgärdsprogram, men det vi gör nu är inte tillräckligt. Vi måste öka takten i klimatomställningen markant och investera i både omställning och anpassning. Att investera i klimatomställningen är inte bara solidariskt utan gör också Umeå mer attraktivt som kommun och är samhällsekonomiskt lönsamt. Följande är några av de satsningar vi gör:

 • Hållbara färdsätt & hållbara vägprojekt: 290 miljoner (2025-2028)  
 • Klimatsmart byggande & energieffektivisering: 73 miljoner (2025-2028)
 • Cykelgarage på Umeå C och Umeå Ö

Och vi satsar särskilt på kollektivtrafiken:

 • Mål om 100% elbussar i Umeås stadstrafik 2026
 • En ny kollektivtrafiknod vid Mariehem Centrum
 • Åtgärder för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken
 • Total investering 45 miljoner för kollektivtrafiken

Tryggt och socialt hållbart Umeå
Umeå är fortsatt en kommun som saknar utsatta områden, detta är en utveckling som måste värnas. En stark välfärd är en förutsättning för att bygga ett tryggt Umeå. Men det måste kombineras med ett långsiktigt förebyggande arbete, samverkan mellan olika samhällsaktörer, insatser mot kriminalitet, ett starkt föreningsliv och en meningsfull fritid. Det här är ett arbete som måste fortsätta, därför har “Umeå växer tryggt och säkert” fått 60 miljoner redan i år. Vi gör ytterligare satsningar för att Umeå ska vara en trygg kommun  att leva i:

 • Kulturskola (46,5 mnkr)
 • Utveckling av stadsmiljö och park på Ålidhem (10 mnkr)
 • Ny hemtjänstlokal och dagverksamhet i Sävar (40,9 mnkr) 
 • Höjda reinvesteringar för fritidsanläggningar (tot. 37,6 mnkr till 2028)
 • Vi investerar i vårt hållbara samhällsbygge. Ett Umeå där vi tar ansvar för klimatomställningen och rustar oss mot konsekvenserna av klimatkrisen. Ett social hållbart Umeå där vi håller ihop som samhälle, aktivt jobbar för jämlikhet och mot diskriminering, säger Nils Seye-Larsen (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Umeå.

I tider av kris och en regering som inte tar ansvar, tar vi vårt ansvar och investerar i klimat, välfärd och säkerhet/beredskap. Vi satsar på en trygg och hållbar framtid för Umeborna, som både kräver investeringar och en hållbar ekonomisk politik. Vi bygger för en framtid för alla att se fram emot i Umeå.

Kontakt för ytterligare information: 

Hans Lindberg
Kommunalråd Socialdemokraterna
070 – 589 01 66

Nils Seye Larsen
Gruppledare Miljöpartiet
070 – 295 15 01