Etikett: socialdemokrati

Olof Palmes anda viktigare än någonsin

Av , , Bli först att kommentera 9

Det brukar sägas att nästan alla som levde vid tidpunkten, och är nog gamla för att minnas, vet exakt vad de gjorde när de fick beskedet om att Sveriges statsminister Olof Palme hade mördats.

Det var när jag vaknade på min födelsedag morgonen den 1 mars 1986 som min pappa berättade att Olof Palme var skjuten. Vad som annars skulle vara en dag präglad av glädje blev med ens en dag fylld av undran och sorg.

I takt med att jag blev äldre och mitt politiska intresse och engagemang tilltog blev jag också i allt högre grad förvissad om betydelsen av Olof Palmes gärning för Sverige och världen. Olof Palme var en av dem som på allvar satte jämställdhetsfrågorna på dagordningen i den svenska politiken. Han förde en politik besjälad av strävan efter jämlikhet och att alla människor ska kunna leva ett gott liv. Han omfamnade utveckling, tillväxt och tekniska framsteg. Han såg också möjligheten – och tog vara på den – för Sverige att bli en internationellt betydelsefull aktör i arbetet för nedrustning och fred.

I en av sina sista politiska debatter höll Olof Palme ett anförande som i sin enkelhet förmedlar kärnan i socialdemokratins uppgift:

Orden blir så stora i den politiska debatten ibland. Men livet det är i vardagen. Vi föds, växer upp, utbildar oss, söker jobb och bildar familj. Vi får egna barn och vill ha vård när vi blir sjuka och värdighet när vi blir oundvikligen skröpliga och gamla. Så är det för oss alla. Det är våra liv och där försöker vi förverkliga våra drömmar och förhoppningar. Politikens uppgift är att stödja människorna i att förverkliga sina livs önskningar. Socialdemokratin må ha sina brister, vi kan vara lite fyrkantiga och vad ni vill – men vi lever i vardagen. Kan vi medverka till att livet blir lite lättare, förhoppningarna inför framtiden lite större och drömmarna lite ljusare – då har vi fyllt vår politiska uppgift som är att stå för gemenskapens, solidaritetens och jämlikhetens idéer.

Det är precis detta socialdemokratin handlar om. Vårt arbete handlar om att göra tillvaron bättre för var och en. Att vi ska få en god omsorg när vi är små och när vi är gamla. Att vi får vård när vi blir sjuka, kan utbilda oss, ta ett arbete med sjysta villkor och ha en meningsfull tillvaro. Att människor ska kunna leva i sina bästa stämningars längtan.

Detta bottnar ytterst i att vi, som en del av arbetarrörelsen, organiserar vanligt folk. Det är ur våra livserfarenheter som dessa idéer är sprungna. Vi bildades som fackföreningsrörelsens politiska gren för att på politikens väg säkerställa ett bättre liv för de många. Det är socialdemokratins själ och hjärta.

Vi är både visionärer och pragmatiker. Visionerna är vår färdriktning och för att nå till dem måste vi arbeta utifrån givna förutsättningar för att nå resultat som har betydelse i vardagen. Vårt arbetssätt är alltid demokratiskt. Detta medför att vi ofta angrips från både höger och vänster. Från höger för att borgerligheten ser hur vi gradvis bryter ner klassamhällets barriärer. Från extremhögern för att vi orubbligt försvarar människovärdet, mänskliga rättigheter och demokratiska ideal. Från yttervänstern för att vi utvecklar samhället gradvis och enligt demokratins principer – istället för att omkullkasta det under tumultartade former med den dåraktiga förhoppningen om att något bättre ska resa sig ur askan.

Det bästa sättet att hedra Olof Palmes minne är att fortsätta verka i hans anda. För gemenskapens, demokratins, solidaritetens och jämlikhetens idéer. De är viktigare nu än någonsin tidigare.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Umeå ska växa med god välfärd och livsmiljö som mål

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag deltog i dag under årets Byggardag, ett möte som anordnas av Sveriges byggindustrier Västerbotten, på Folkets Hus Umeå. Jag fick tillfälle att berätta om de spännande bostads- och stadsutvecklingsprojekt som vi står inför i Umeå.

I går skrev jag om att Västra länken, den sista delen av ringleden runt Umeå, har fått klartecken och kommer att kunna byggas inom de närmsta åren. Jag nämnde också att detta får en positiv inverkan på möjligheterna till stadsutveckling i Umeå. Detta berörde jag även i dag på Folkets Hus.

Många investerare har vilat på hanen i avvaktan på om Västra länken kommer till stånd. När den nu blir av öppnas nya möjligheter för investeringar i Umeå.

Västra länken kommer att möjliggöra att den motorväg som i dagsläget klyver Teg kan omvandlas till en trevlig stadsgata. Det skapas också ett större utrymme för förtätning och bostadsbebyggelse på Teg. Även Röbäck kommer att påverkas positivt av att infrastrukturen i Umeå byggs ut.

Vid sidan av detta planeras just nu för ett antal spännande och framtidsinriktade projekt i Umeå. Vi kommer att bygga omkring 3 000 bostäder i det nya bebyggelseområdet Tomtebo strand. Detta är ett projekt som ligger i framkant vad gäller hållbart byggande. Lika många bostäder kommer att tillskapas i Holmsund med start år 2020. Härutöver planerar vi för ytterligare bostäder i Olofsdal (som ligger i anslutning till Nydalahöjd), på Backen, Böleäng, Ön med mera. Vi för också en fortsatt dialog angående möjligheterna till exploatering av delar av det så kallade I20-området.

När Norrbotniabanan inom kort börjar byggas kommer bland annat ytterligare möjligheter till nya industriområden tillskapas. Detta kommer att medföra att centralt belägna industriområden skulle kunna tas i anspråk för bostadsbebyggelse och att industriverksamheter i högre grad förläggs utanför centrala Umeå – till exempel i det nuvarande Dåva-området.

Under dagens möte fick jag också tillfälle att prata om kvarkenfärjan. Vid mötet närvarande forskare och näringslivsföreträdare var överens med mig om att det är viktigt att den befintliga transportförbindelsen mellan Umeå och Vasa finns kvar och utvecklas. Det är nödvändigt för att säkra en fortsatt god tillväxt i Umeå och hela regionen. Färjetrafiken har på sistone uppvisat en god lönsamhet vilket skapar bra förutsättningar för investeringar i denna. Utan färjeförbindelsen riskerar vi att mista viktiga aktörer som Komatsu, som behöver kunna transportera skogsmaskiner över Bottenviken.

När man, som vi gör i Umeå, satsar på utveckling och tillväxt finns det alltid människor som är skeptiska. Det är helt förståeligt. När det byggs och investeras i vår kommun sker förändringar av stadsmiljön som kan skapa en viss osäkerhet. Det som är viktigt att komma ihåg är att vi behöver tillväxten för att Umeå framöver ska vara en plats där människor har en hög livskvalitet och där vi har råd att upprätthålla en god välfärd.

Ett starkare Umeå är också nödvändigt för att vi ska ha en levande landsbygd. Det är där städer mår bra som landsbygden frodas. Utan starka städer saknas förutsättningar för landsbygdsutveckling.

Det socialdemokratiska synsättet är att tillväxt, hållbarhet och välfärd måste förenas och växelverka. Tillväxten behövs för välfärdens finansiering på sikt.

Välfärden behövs i sin tur för att vi ska kunna ha en god tillväxt; det är människor som skapar tillväxten och tillväxten måste vara till för att ge människor bättre liv.

Samtidigt måste tillväxten ske hållbart, ur alla aspekter. Vi kan inte växa på ett sätt som skapar segregation, förorenar eller uttömmer de resurser som står till vårt förfogande.

Det är därför jag tror så starkt på den socialdemokratiska politiken. Vi ser tillväxten som ett sätt att förbättra livsvillkoren för människor, samtidigt som vi tar ansvar för att tillväxten sker på ett sätt som inte ökar klyftorna eller omintetgör våra naturtillgångar.

Moderaterna i Umeå har redan aviserat att de vill genomföra skattesänkningar. De fokuserar därutöver på frågor som kameraövervakning och ogenomförbara åtgärder som kommunala tiggeriförbud.

Vi prioriterar istället välfärd framför skattesänkningar. En stark välfärd skapar större frihet för människor och påskyndar tillväxten. Framförallt garanterar den människor ett gott liv. Det är ju för människornas väl som politiken finns till.

I trygghetsfrågorna stirrar vi oss inte blinda på skenbart handlingskraftiga åtgärder som kameraövervakning. Vi satsar istället på hållbar samhällsutveckling som minskar grogrunden för otrygghet och kriminalitet. Utöver detta arbetar vi inom kommunen, i nära samarbete med polisen och andra myndigheter, för att se till att de förebyggande åtgärderna, på invididnivå och samhällsnivå, fungerar så effektivt som möjligt.

Umeå står inför en spännande utveckling som om den tas tillvara på rätt sätt kommer att förbättra livsvillkoren för Umeborna och göra vår kommun till en allt bättre plats att leva på!