Etikett: visselblåsarfunktion

Har Ulrika Edman (V) läst tryckfrihetsförordningen?

Av , , Bli först att kommentera 8

Förra veckan kunde jag berätta att kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) ställt sig bakom ett förslag till inrättande av en visselblåsarfunktion. Ärendet kommer att komma upp till beslut i kommunstyrelsen framöver. Denna funktion blir ett komplement till de övriga strukturer som finns för att uppmärksamma och beivra oegentligheter.

Umeå kommun har sedan länge samverkansavtal med alla fackliga organisationer med arbetsplatsträffar som främsta forum för dialog om arbetsförhållanden. Det finns möjlighet att uppmärksamma kommunens internrevision på felaktigheter. Vidare har alla offentliganställda en grundlagsfäst meddelarfrihet som möjliggör att anonymt dela med sig av information med publiceringsavsikt till media. Det finns också kontrollmyndigheter som JO och JK som utövar tillsyn och tar emot anmälningar om oegentligheter i bl.a. myndighetsutövning.

Information om den grundlagsfästa meddelarfriheten ingår i kommunens utbildningar om offentlighet och sekretess för medarbetarna.

Det är viktigt att det finns goda möjligheter att genomlysa missförhållanden och oegentligheter. En rättsstat måste präglas av transparens i maktutövningen och för mig som har facklig bakgrund är det otroligt angeläget att våra medarbetare har goda möjligheter att göra sig hörda och peka på missförhållanden i verksamheterna.

Tyvärr har beslutet i KSNAU åtföljts av mer eller mindre medveten desinformation från delar av den politiska oppositionen. I debatten om en interpellation, om ett helt annat ämne, under kommunfullmäktige i dag försökte Vänsterpartiets gruppledare Ulrika Edman sprida misstro kring visselblåsarfunktionen genom att insinuera att kommunen inte vill garantera visselblåsare som hör av sig anonymitet. Hon kan rimligen inte ha satt in sig i underlaget.

Som jag påpekade i mitt tidigare inlägg finns det många legala aspekter att beakta när man utformar en sådan här visselblåsarfunktion. Anledningen till att det i riktlinjerna för förslaget till visselblåsarfunktion står att anonymitet inte kan garanteras, om den som hör av sig uppträder med namn, är kort och gott svensk lagstiftning. Närmare bestämt tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar och offentlighets- och sekretesslagen.

Tips som inkommer via visselblåsarfunktionen kan bli allmänna handlingar som bl.a. journalister kan komma att begära ut och de riskerar också att bli offentliga om en domstol efter överklagande bedömer att det inte finns någon sekretessregel som hindrar utlämnande av uppgifter i ett individuellt tips. En sådan bedömning kan kommunen inte råda över eller förhindra – förvaltningsdomstolarna är fristående och offentlighetsprincipen stark, vilket också är viktigt för transparensen i myndigheters maktutövning.

Frågan är alltså inte helt enkel.

Det är därför de tjänstepersoner, som berett ärendet, varit tydliga med att den som inte lämnar ett helt anonymiserat tips inte kan garanteras anonymitet med full säkerhet. Det har att göra med svensk grundlag och rätten att begära allmänna handlingar. Detta måste framgå tydligt så att ingen förs bakom ljuset. 

Visselblåsarfunktion kommer äntligen till stånd vid Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 2

I går fattade vi beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) om att inrätta en visselblåsarfunktion vid Umeå kommun. Frågan har varit aktuell under lång tid och genomarbetats noggrant på tjänstemannasidan. Äntligen har vi kunnat fatta beslut.

En visselblåsarfunktion innebär att enskilda medarbetare kan anmäla misstankar om oegentligheter i organisationen utan att behöva gå den så kallade ”linjevägen”. Man ska också ha möjlighet att välja att vara anonym.

Det är viktigt att notera att det redan i dag finns ett antal möjligheter för anställda inom det offentliga att uppmärksamma oegentligheter och missförhållanden. Man har bl.a. en grundlagsstadgad meddelarfrihet när man lämnar uppgifter med publiceringsavsikt till media, det finns möjlighet att göra revisorerna uppmärksamma på misstankar om oegentligheter eller prata med någon inom organisationen som har möjlighet att agera. Brott kan anmälas till de rättsvårdande myndigheterna och brister i myndighetsutövning granskas av bl.a. Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern (JK).

Ibland kan dock dessa olika möjligheter, av olika skäl, upplevas som otillräckliga när man snabbt och anonymt vill kunna tipsa om något man uppmärksammat. Därför tror jag att den visselblåsarfunktion som nu ska inrättas kommer att utgöra ett viktigt komplement för att öka transparensen och möjliggöra bättre kontroll av missförhållanden och oegentligheter.

När en sådan här funktion inrättas är det viktigt att tänka på att det är ett stort antal rättsregler som måste beaktas (personuppgiftsreglering, sekretesslagstiftning, arbetsrättslig lagstiftning med mera) och att saker som hur anonymitet säkerställs, vilka rutiner för uppföljning av tips och rapporter som ska finnas, med mera, måste utformas ändamålsenligt – vilket är en del av förklaringen till varför det tagit lång tid.

För mig är det dock otroligt viktigt att vi nu får till stånd en väl fungerande visselblåsarfunktion som kan bidra till ökad transparens och större möjligheter att komma åt eventuella, allvarliga oegentligheter inom verksamheter och vid myndighetsutövning. 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,