Pendeltåget till Holmsund och den politiska (o)viljan

Vad jag kommer skriva om nu är ingen ny debatt. Men förhoppningsvis kommer den ge ett historiskt, ekonomiskt och dagspolitiskt perspektiv. Jag kommer försöka vara så tydlig som möjlig inom de olika avsnitten och slutligen argumentera för vad jag anser är rimligast. Det är alltså inte att betrakta som en snabb hopskriven bloggpost, utan ett debattinlägg sprunget ur flera års diskussioner, högar med material och studier som eskalerat i synnerhet de senaste sex månaderna.

 

1. Historiskt perspektiv
Rälsburen kollektivtrafik till Holmsund är inget nytt. Fram till mitten av 60-talet bedrevs det persontrafik mellan Umeå och Holmsund regelbundet med rälsbuss. Inte mindre än tretton stationer fanns mellan Umeås centrala tågstation och hamnen i Holmsund. Tidigare hade persontrafiken främst förts fram med färja mellan Umeå och Djupvik hamn. När beslutet togs att avskaffa persontrafiken så var det ett ytterst impopulärt beslut. Det som kom att ersätta denna form av kollektivtrafik blev istället busstrafiken och inte minst den privata bilismen. Denna är idag, tillsammans med den från andra kringliggande områden som Vännäs, en stark bidragande faktor till en smutsig innerstadsmiljö. Hade denna persontrafik fortsatt, i synnerhet då Holmsund och Obbola trots allt fortsatt växa, så hade dagens fråga om pendeltågstrafik varit helt onödig. Pendlingen till Umeå har ur ett historiskt perspektiv snarare ökat markant, än sänkts, vilket var tron på 60-talet när antalet industriarbetare var som högst i samhället. Dagens holmsunds och obbolabo arbetar till allra största del inne i Umeå. Och nu i efterhand kan man konstatera att det nog var ganska dumt att avsluta persontrafiken när det var Holmsunds Köping som styrde och ställde.

 

11214368_10153673546666624_7427050050638611721_n

En av de gamla stationerna för tågtrafiken till Umeå
Denna station låg nedanför bron Storgatan – Holmsundsvägen

2. Samtida perspektiv
Ingenting tyder idag på Obbola eller Holmsund kommer minska i befolkningsmängd. Umeås expansion föranleder en ständig migration till Holmsund och Obbola, i synnerhet för barnfamiljer som nyttjar kollektivtrafiken mest. Samtidigt har missnöjet mot Länstrafikens busslinje ökat med mindre platser, sämre säkerhet (Se t.e.x. Norrtåg ABs undersökning) och flertalet avgångar som ställts in. Slitaget på vägarna förväntas också öka i takt med ökad bilism och i framtiden kan det mycket väl uppstå enskilda miljöproblem p.g.a. bilism i samhället. I holmsunds fall går holmsundsvägen in till Umeå en stor del rakt igenom samhället där all trafik samlas till och från Umeå.Samtidigt har nu pendeltågstrafiken till Vännäs börjat gå, vilket redan 2010 inledde en diskussion om Holmsunds pendeltågsmöjligheter. I efterhand går det bara att konstatera att satsningen på pendeltågstrafik till Vännäs varit mycket lyckad.

 

blast-jpgHolmsundsvägen – rakt igenom ett villaområde.
Här ska alla bilar i en ständigt växande befolkning igenom.

3. Lokalsamhällets vilja
Intresset för pendeltågstrafik till Holmsund har inte avtagit med åren. Under 2000-talet har frågan belysts flertalet gånger i lokalpressen. Bland annat har lokalt näringsliv och föreningar hållt studiecirklar, diskussioner och fört debatt i frågan. Studier som bland annat rett ut frågor kring en ny perrong, en brodragning över rälsen samt undersökt det hela ur ekonomiska perspektiv. I många år har alltså frågan legat och bubblat i samhället. Denna bild förstärkts ytterligare om man följer diskussioner på sociala medier som Facebook. Det här är också det forum som kommer vara avgörande om det blir en pendel till Holmsund eller ej.

 

4. Norrtåg AB
Norrtåg AB är tydliga i sin rapport i frågan. För att citera länkad PDF.

”På sikt skulle en förlängning till Holmsund kunna vara aktuell av flera skäl. Pendlingen är betydande från Holmsund till Umeå och en tåglösning skulle kunna vara ett attraktivt alternativ för att minska biltrycket men även kunna ta bort dimensionerande bussar. En poäng är även att det är en stor fördel ur kapacitetssynpunkt om tågtrafiken inte blir stillastående vid vändningar centralt inne i Umeå utan fortsätter vidare. Holmsund kan dock inte bli aktuellt förrän kapacitetsfrågan på Holmsunds station är löst. Detta sker närförflyttningen ner till Umeå hamn blir klar, sannolikt 2012”

(….)

Norrtågs bedömning är att trafiken är fullt möjlig att bygga upp förutsatt att politiska beslut finns.”

5. Trafikverket
I en brevväxling med mig skriver Trafikverket så här.

”Vi har från Trafikverkets sida tittat på en förlängning av pendeltågsupplägget Vännäs-Umeå till Holmsund och konstaterat att det åtminstone krävs åtgärder på Holmsunds bangård i form av bland annat plattform och anslutningar samt viss spårombyggnad och signalreglering. För att få till en bra kollektivtrafik krävs även åtgärder i spår i form av upprustning och högre hastigheter (dagens hastighet är 70 km/h) från Botniabanans anslutning i Gimonäs till Holmsund).

 Det är alltså inte möjligt att i dagsläget trafikera till Holmsund med persontrafik, men det är definitivt tekniskt möjligt att åstadkomma med investeringar i infrastrukturen. Dock är det en fråga om kostnad relativt nytta och en prioriteringsfråga.”

Sedan tidigare har Trafikverket beräknat att ha linjen färdig år 2030. Man får hoppas! Det beror på politiken!Och prioriteringarna!

Entreprenadkarta_2012-10-24 Hela

 

6. Slutsatser hittills
Det man kan konstatera hittills är alltså följande. Sedan (minst) 2010 har det pågått undersökningar, politiska processer och folkrörelsearbete för att dra pendeltågstrafik till Holmsund. Under perioden 2010-2015 så har problem med bland annat vändningsmöjligheterna i Hamnen, och andra åtgärder, åtgärdats genom t.e.x. EU projekt. Detta helt enkelt för att Kvarken Ports (Umeå Hamn) satsar på att bli ett nav i handeln här uppe. Det har alltså och kommer satsas enorma infrastrukturella satsningar ute i hamnen, dock ej tydligen för att klara av persontrafik? En sund skeptiker ställer sig frågan varför man inte slår två flugor i en smäll – i synnerhet när samtliga projekt är mycket närstående varandra som kommunala intressen.

Det som alltså återstår i dagsläget är alltså den minsta delen av arbetet, en station i Holmsund. Som vi idag i princip redan har även om inget hänt där på 50 år. Tyvärr. Detta hus har också övergått i privat ägo men kommunal mark finns att tillgå i området.

Det är värt att notera här att Norrtåg AB och Trafikverket alltså ser på situationen som helhet, helt olika. Där Trafikverket ser betydligt fler kostnader och problem – och Norrtåg pragmatiska lösningar. Vidare kan man konstatera att lösningar som t.e.x. rälsbuss och annat ej ännu nämnts i debatten. Något som dock Norrtåg AB förespråkar i sin utredning. Även om dessa två uttalanden har några år mellan sig, så är det värt att hålla dessa paradoxer i bakhuvudet när har i åtanke andra stora projekt i Umeåområdet. Eller som Trafikverket skrivet ”Dock är det en fråga om kostnad relativt nytta och en prioriteringsfråga”.

 

content-img-1

 

Både Trafikverket:

”Trafikverket styr inte heller över själva trafikeringsfrågan utan det är en fråga för, i detta fallet, Umeå kommun, regionala kollektivtrafikmyndigheten (Region Västerbotten) och/eller Norrtåg.

Den politiska viljan som vi uppfattar den i dagsläget för att starta persontrafik till Holmsund finns där på längre sikt men det är inget som vi får påtryckningar om att ordna på kort sikt.

Och Norrtåg AB:
”Norrtågs bedömning är att trafiken är fullt möjlig att bygga upp förutsatt att politiska beslut finns. Ett politiskt beslut bör va ra fattat senast under 2010.”

 

1881035_1200_6757. Pekar på politiken!
Politiskt sett är det här en fråga som fått brett stöd även om Socialdemokraterna förhållit sig något i bakgrunden. Man kan dock notera att Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet tydligt uttalat sig i frågan. Inför valrörelserna att påpeka för den observante.Efter valet 2014 dock var frågan så gott som, helt, bortblåst. Efter att ha levt ett tynande liv från 2010. Från en bred politisk överenskommelse, inte om, utan när förlängningen av sträckan Vännäs – Umeå – Holmsund skulle ske, för fem år sedan, så har politiken helt retirerat från frågan.

Angående det här med prioriteringar så bör vi notera att detta varit en period där politiken istället storsatsat på projekt som Väven, Nya badet. Kulturhuvudstadsår. Listan kan göras lång. Nu när kommunen söker efter ”Miljöhuvudstadsåret” envist (ett avslag har redan kommit) så är det dock värt att notera att denna fråga – fortfarande – inte är aktuell för politikerna i Umeå.

Detta tillstånd riskerar att bli cementerat i och med kommundelsnämndernas nedläggelse i Januari 2015 då Holmsund förlorat sin geografiska parlamentariska makt. Forumet för att föra fram frågan har helt enkelt försvunnit i och med ambitionerna att bilda en ”storregion” – inte i infrastrukturell betydelse då, såklart. Det som står kvar i realiteten är de lokala S-föreningarna.

Följaktligen måste de krafter som vill se en utökad kollektivtrafik till Holmsund alltså peka på, peta i och trycka på de politiska krafterna som kan fördela resurserna även till utkanterna i Umeå Kommun. Vilket är lättare sagt än gjort med tanke på de storslagna projekt som dånar fram stup i kvarten. Detta är dock den väg man måste gå för att uppnå resultat i frågan. Prat om att det inte finns pengar torde ju falla ganska platt med tanke på de 3 Miljarder som Kommuninvest nyligen trollade ur fickan. Vill man så kan man. Det har Umeå Kommun bevisat i snart fem år nu när i princip alla satsningar skett inom en radie på femhundra meter.

 

956390_800_457

 

8. Att genomföra förändring
Självfallet så börjar all förändring med diskussioner, på forum och på facebook, Samtidigt kan man gå med i ett parti. Eller helt enkelt ta diskussionen med dem. Man kan också såklart som medborgare påverka Umeå Kommun Men faktum kvarstår att det här är en framtidsfråga för de expanderande orterna Holmsund och Obbola. Det berör säkerhet, miljö, vägslitage, kollektivtrafiken och pendlingen. Ytterst påverkar det också trafiksituationen i Samhället – där kritik redan idag hörs kontinuerligt.

Dock.

Idag, nu och de kommande året, har vi alla möjligheter dock för en ”sista push”, nu när Vännäs-Umeå linjen är färdig. Att se till att skapa politisk opinion om detta samhällsbehov. Att sluta dra det hela i långbänk och se tydliga beslut! Vi behöver bara skramla ur mynten som behövs från Umeå Kommun som stirrat sig blinda på sina glashus. Låt oss ta den chansen för att i framtiden slippa en ännu brötigare situation. För faktum kvarstår att det här bör vara ett intresse för Umeåborna också som har tusentals av oss ute på vägarna varje dag när vi tar oss till jobbet. Och fler kommer det bli i takt med ungarna!

Så skärgårdsbor, låt oss visa på politisk bredd och framtidsanda! För ett hållbart Holmsund!

(Noterbart är att inga åsikter om det här har hittats hos Miljöpartiet...)

 

3 kommentarer

  1. Pingback: Holmsundssång | Holmsundarn

  2. Pingback: Det saknas visioner för framtidens Holmsund | Holmsundarn

  3. Pingback: Cykelbanorna och deras kamp | Holmsundarn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.