S-föreningen och medlemskapet i Holmsunds Socialdemokrater

En inledande analys

Sedan 2010 har Holmsunds S förening gått från 75 medlemmar till 45 st. På sju år har alltså medlemsskaran halverats. Vissa skulle här säga att det beror på ena eller andra saken ensidigt t.e.x. bristande verksamhet, svag styrelse, enskilda politiker eller för den delen minskat samarbete med LO. Självklart kan ett sånt här ras inte förklaras av enkla modeller, även om allt ovan säkerligen kan ha spelat in och spelar in för att få en aktiv S förening att fungera. Självfallet spelar också rikspolitiken in i analysen man måste göra. Valet 2014 såg vi en tydlig ökning av Arbetarpartiet (AP) och Feministiskt (F!) samt Sverigedemokraterna (SD) i Holmsund. D.v.s. nya politiska aktörer baserat på missnöje.

Man måste alltså här dra ett likhetstecken med missnöje och minskat inflytande från S föreningen. En hel del av detta missnöje går i mellanled till känslan av minskat inflytande (nedlagd kommundelsnämnd) och en känsla av att ej bli tagen på allvar. I fallet SD tenderar dock åsikterna handla om Socialdemokratiska rikspolitiken, och inte kommunalpolitiken. I fallet Arbetarpartiet, så dominerar dock kommunalpolitiska åsikter. Vilket inte minst framgick av deras valmaterial 2014 som koncentrerade sig kring kritik mot kultursatsningar, vävenbyggandet och andra lokala frågor. Feministiskt Initativ tenderar att variera fokus mellan lokalt och nationellt, men i överlag stå nära Vänsterpartiets kritik av Socialdemokraterna. Vänsterpartiet lokalt tenderar att fortsättningsvis vara ganska stort, långt över rikssnittet, men utan lokal verksamhet.

 

Vad kan man konstatera är ytterligare följande matematiska sanningar:
– Desto färre medlemmar i Holmsunds S förening, desto mindre makt har Holmsunds S förening i Arbetarkommunen (att påverka Socialdemokraternas kommunala politik, t.e.x. byggande, äldrenämnden, skolnämnden m.m.)

– Desto färre medlemmar i Holmsunds S förening, desto mindre chans att fånga upp, behandla och opinionsbilda kring ämnen som rör Holmsunds framtid, väl och ve

– Desto färre medlemmar i Holmsunds S förening, desto mer beroende blir föreningen av en starkare styrelse som kan försöka vända utvecklingen, istället för en bredare förening med många starka aktörer

– Desto färre medlemmar i Holmsunds S förening, desto färre representanter kommer Holmsund Socialdemokrater kunna ha i nämnder, beslutande organ och bolagsstyrelser (T.e.x. Holmsunds Bostäder AB) som rör vår ort

– Desto färre medlemmar i dessa organ, desto mindre påverkan och insyn, information, makt kommer man ha och desto mer beroende kommer man vara av att ”känna rätt personer” för att få fram information som rör Holmsund

– Slutligen så desto färre medlemmar i Holmsunds Socialdemokrater, desto större känsla av maktlöshet kommer finnas lokalt.

 

Man kan också konstatera följande, rörande andra partiers engagemang i Holmsund:

– Inget annat parti har en partiavdelning i Holmsund, om än enskilda representanter finns

– Alla andra partier förväntar sig att ni röstar på dem, var fjärde år, vi förväntar oss att ni kommer på våra möten som hålls minst en gång i månaden lokalt

Man också konstatera att i fallen, AP, F! och SD att;
– Dessa tenderar locka yngre väljare, mer missnöjda väljare och från det område där Socialdemokratin traditionellt varit starka.

– Känslan av otrygghet ökat i samhället, inte dock den reela kriminaliteten, att SD finns lokalt är dock ett tydligt bevis på att vi måste vara tydligare i vår strävan att sträva efter gemenskap, trygghet och en känsla av att alla medborgare ska känna att de kan påverka politiken

– Socialdemokraterna misslyckats att lyssna på (främst) ungdomars strävan efter nya politiska målsättningar och därför inleda dialog kring dessa frågor. Varför röstar de på små partier, utan påverkan, istället för på oss?

– S föreningen måste bli bättre på att synas, engagera och ta tillvara folks oro och politiska visioner!

 

Varför ska man då vara med i Holmsunds S-förening?

Största anledningen till varför man vill vara med i en förening är för att man får ut någonting av det. Man ska veta vad man betalar för. Det kortfattade svaret till varför du ska vara med i Holmsunds S förening är därför för att:

– Du ges chansen att påverka den kommunala politiken genom Socialdemokraterna och påverka Socialdemokraterna genom en demokratisk ordning, gå på möten, utbildas och på så sätt öka Holmsunds representation i Umeås kommunalpolitik

– Du får verktygen at kunna göra din röst hörd i lokala frågor, du kommer gå från att ha en åsikt till att påverka beslut och ta del av ett nätverk som kommer ge dig kraft och ork att ta reda på saker

– Du får en plattform att dryfta dina frågeställningar, inhämta information och folkbilda dig själv och dina kamrater i de aktuella frågorna

– Du slipper åka till Umeå för att få ett forum att diskutera politik

Slutligen så kommer du bli aktiv i det enda parti som faktiskt bryr sig om Holmsund och starkt identifierar sig med ortens utveckling och en progressiv framtid för vårt samhälle. Holmsund har nu i över 100 år haft en aktiv socialdemokrati och har så länge som mätningar förts, också dominerat den lokala politiken. I brist på en kommundelsnämnd har därför det demokratiska uppdraget att ta tillvara medborgarnas intressen och erbjuda en politisk plattform, fallit på S-föreningen som enda lokala politiska aktör.

Det enda som krävs är att du delar den socialdemokratiska ideologin och arbetarrörelsens värderingar.

Detta innefattar – per automatik – i princip alla partier vänster om Socialdemokraterna som idag är populära (men maktlösa och oaktiva) i Holmsund till politikens mittenfåror. Den delen av svensk politik täcks upp av Socialdemokraterna ideologiskt. Mot vänster håller vi rent från ren kommunism, och mot höger från nyliberalism. Därför hoppas jag verkligen att t.e.x. lokala vänsterpartiser, arbetarpartister och feministiska initativare likväl som klassisa mittenväljare, och för den delen missnöjda Sverigedemokrater, engagerar sig och åtminstone kommer på våra möten för att ta debatten med oss. Vi finns i alla fall där du bor. Istället för att bestämma sig på förhand vad vi lokalt tycker. Likväl så är våra öppna möten öppna för – alla – medborgare för att dryfta frågor och problem med oss. Kom med i en förening som kan göra verkstad! Politik handlar inte bara om att tycka, utan att göra saker! Här har du möjligheten!

Vad kan man göra i en S-förening?

Potentialen för en S-förening att agera och att hänga med i samtiden är i princip outtömlig. Desto fler medlemmar vi har desto fler saker kan vi realisera. Här är en lista av saker man göra:
– Göra en regelbunden lokaltidning
– Arrangera offentliga debatter i olika politiska frågor mellan olika aktörer
– Arrangera studiecirklar inom olika ämnen
– Skriva debattartiklar
– Bjuda in föreläsare
– Samarbeta med lokala föreningar och folkrörelser i olika frågor
– Ställa politiker ”mot väggen” när de gör konstiga beslut
– Arrangera sociala sammankomster, arbeta för t.e.x lokala marknader och mötesplatser
– Diskutera och bjuda in lokala näringslivet i olika frågor
– Besöka lokala arbetsplatser och erbjuda sin hjälp
– Driva en facebookgrupp
– Skapa vlobbar, youtubevideos m.m.
– Experimentera med olika former av mer direkt demokrati genom internetlösningar och andra medel för att fånga in medborgares åsikter
– Demonstrera, göra aktioner och annat för att väcka opinion i olika frågor

Allt är inte bara att var fjärde år delta i en valrörelse och att knacka dörr. Som förening så kan man vara precis lika aktiv och nytänkande som vilken förening som helst. Vill man ändå inte gå med oss så är man hjärligt välkommen på våra verksamheter.


Vilka medlemmar behöver Holmsund S förening?

Alla. Även om partiet i stort och socialdemokratin som rörelse börjar bli åldersstigen så ser vi det som en nödvändighet att få så bred representation som möjligt. Vi behöver därför allt från skolungdomar till småbarnsföräldrar, låginkomsttagare och villaägare, pensionärer. Föreningsaktiva och vanliga knegare. Det är tillsammans vi ska forma en politik för Holmsund och i slutändan kommunen och landet.

I synnerhet så behöver S föreningar generellt, i min mening, få in perspektivet från de som arbetar. Skulle bara en tiondel av LOs medlemmar (1,5 miljoner medlemmar) gå med i Socialdemokraterna (ca 100 000 medlemmar) så skulle också perspektiven förändras avsevärt. Samma sak gäller såklart för alla folkrörelser. Desto fler medlemmar vi har som har tydliga demokratiska åsikter och vill förändra partiet, desto bättre. Det är lätt att vara förbannad, men maktlös. Bättre då vara förbannad, och påverka. Bara genom fler medlemmar kan man demokratiskt påverka partiet. Jag kan ha stor sympati för folks ilska i lokalpolitiska frågor, men, det tenderar att just rinna ut i sanden om man politiskt inte mobiliserar kring frågan. Vars gör man då det. I S-föreningen. Man kommer förlora vissa saker, man kommer vinna vissa saker. Men någonting händer, den knutna näven i fickan blir praktik. Det är enklare att påverka politiken än vad man tror. Framförallt så kan vår förening vara ytterligare det där verktyget ni behövde för att göra er röst hörd.

 

S föreningens roll och lokala tryggheten?

Trygghetsfrågorna har ökat i betydelse för alla medborgare. Som S förening har vi aktivt bjudit in en kriminolog för att redovisa utvecklingen i vårt lokalsamhälle samt för dialog med fältare och polismyndigheten. Vill vi sträva mot en närpolis igen så måste vi dock få den politiska kraften för att genomföra detta. Politiskt kraft mäts i reela termer bara i medlemskap och aktivitet.

 

S föreningens roll och föreningslivet?

Holmsunds S förening har en stark tradition att samarbete och föra dialog med lokala föreningar. Här kan inte minst dialogen med PRO nämnas. Desto fler medlemmar vi har som också är medlemmar i olika föreningar, desto större kraft finns det i dessa föreningars åsikter och välmående. I slutändan innebär detta också lokalt att man får ett starkare lokalsamhälle där demokratiska besluten diskuteras inte bara i S-föreningen, utan även i andra föreningar och bidrar till att stärka legitimiteten i beslut likväl som om det finns kritik mot dessa

 

S föreningens roll och arbetsplatserna?

Som politisk organisation håller vi oss ifrån att ta fackföreningarnas roll. Vi värnar Den Svenska Modellen. Däremot så erbjuder vi en yta för fackföreningar att komma och presentera sitt arbete, lokala utmaningar och bidra med sina kunskaper. Det är bra att lokalsamhället får en insyn hur de lokala arbetsplatserna fungerar. Likväl så erbjuds även företag samma möjlighet. Ett exempel på ett gott samarbete mellan S föreningen och Fackförening kan vara när lokala hemtjänsten vill rapportera problem (som s föreningen kan förmedla till sittande nämnd/politiker) eller när företag vill diskutera om varför det är svårt att bygga i Holmsund.

S föreningen har också medlemmar som är aktiv i lokala fackföreningar, inte minst inom Pappers avdelning 29 och andra fackliga medlemmar. Dock har vi sett en tendens att fackligt aktiva inte i samma grad vill vara medlemmar i föreningen, vilket såklart påverkar politiken. Är man mån om ett fackligt perspektiv inom socialdemokratin så ska ni självklart vara medlemmar i vår förening!

 

S föreningen och oberoende folkrörelser?

Som socialdemokrater glädjs man såklart över oberoende folkrörelser t.e.x. kring EU migrantfrågan. Som S förening har vi ingen ambition att gå in och bestämma över er verksamhet men för gärna en dialog med er. Politisk verksamhet kan inte bara mätas in antal aktiva socialdemokrater, men, man bör vara tydlig med att om man vill påverka kommunal- och rikspolitik utöver att bedriva opinion – och istället vinna voteringar och motioner – så uppmuntrar vi såklart att man blir medlemmar (också). Självfallet välkomnar vi alla demokratiska folkrörelser. Vi själva är en sådan.

 

S föreningarnas roll inom Socialdemokratin?

De geografiska S föreningarna, där Holmsund och Obbola både ligger på ungefär 45 st medlemmar var, är partiets basorganisationer. Inget annat parti i Sverige har en sådan väl utvecklad infrastruktur för lokal demokrati och påverkan som Socialdemokraterna. Desto värre så ser vi en tendens nationellt att de avvecklas och tappar sin roll och potential.  De geografiska S föreningarnas roll, för att återgå till hur dessa presenterades när de hade större fokus är att ”på samma sätt som fackföreningarna vårdar arbetsplatsens intressen, vårda kvarterets och samhällets intressen”.

S föreningens roll är därför att driva lokala frågor med socialdemokratisk politik och ideologi som ramverk.

Desto fler aktiva S föreningar vi har, desto starkare tryck underifrån och desto starkare demokratisk förankring i tagna beslut. Det är konkret din lokala S förening som kommer stå dig närmast som partimedlem utanför arbetsplatsen, där det ska vara din fackförening som är den du ska vända dig till.

Det är därför av lika vikt att vara med i en S förening, om du vill ta tillvara lokala intressen, som att vara med i facket. Det är med en stark S förening som man oftast kan ha en stark hyresgästförening, påverka beslut om kollektivtrafik, påverka byggande med mera. Gör vi ett bra arbete i vår S förening är det mycket väl att likna med fackets fördelar med försäkringar. Man ser helt enkelt till så att trafiksäkerheten är god, demokratin öppen och nära medborgarna, informationen lättillgänglig och så vidare.

Som känt så saknar Holmsund idag en Hyresgästförening. Blir du medlem i oss så kan vi arbeta mot att denna startar. Det är precis sådant vi ska finnas till för. Främja lokala folkrörelser.

Slutligen behövs de lokala S föreningarna för att garanterat att partiet fortfarande har en lokal demokratisk förankring och karaktär, med en myllrande folkrörelse med oss, så kommer det inte bli som det blivit i andra delar av landet där t.e.x. Kommunalråd från (S) inte är bundna av Arbetarkommunens riktlinjer, och i slutändan föreningarnas åsikter. Bara aktiva S-föreningar kan motverka ett toppstyre!

”Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och människors inbördes förhållande. Medborgarnas gemensamma vilja, utvecklad i en fri och öppen debatt och uttalad i demokratiska val, är alltid överordnad andra maktanspråk och intressen”

Hur blir man medlem då?

Du blir medlem på www.socialdemokraterna.se sedan tar du och mailar eller ringer partiexpeditionen i Umeå och begär att få gå med i Holmsunds S förening, antingen som huvudmedlemskap (Vilket påverkar vår representation i t.e.x. Umeå Arbetarkommun) eller som stödmedlem för att du ställer dig bakom den verksamhet vi bedriver i Holmsund. Är du redan medlem är du hjärligt välkommen att teckna stödmedlemskap i vår s förening!


Nästa möte då?

Vårat nästa möte är måndag den 27/3, 17.30 på Holmsunds Kyrka.
18.30 kommer representanter från Umeå Kommun komma och presentera den reviderade översiktsplan som tar bort Holmsunds hållplats från vasaplan. Kom och säg din mening om detta! Därefter följer sedvanligt styrelsemöte. Det kommer vara möjligt på plats, genom dator, att bli medlem i partiet och i synnerhet då, Holmsunds S förening.

Andra frågor som kommer behandlas på mötet är föregående distriktskonferens, arbetarkommunens årsmöte, rikspolitiken och den intepellation som blivit inskickad med frågor kring varför det ska vara så förbannat svårt att bygga i Holmsund och Obbola.


Men, jag vill att ni ska…

Då tar du kontakt med oss om du har en bra idé och om du tycker att vår ideologi är vettig och vi verkar vara ett bra gäng, så är du ytterst välkommen till att arbeta med oss!

Slutord
Nu påbörjar vi resan till att återigen växa oss till en stor S-förening med stark lokal förankring med influenserna och minnet från det lokala perspektivet som b.l.a. kommundelsnämnden hade. Vill vi att Holmsund i framtiden skall ha en stark demokratisk röst bakom sig, där besluts ta med förankring så är du välkommen att bidra till att utveckla vårt parti, vår kommun och i slutändan vårt land.   Välkommen in till arbetet för en folkrörelse beredd och redo inför framtiden!

Mycket vänliga häslningar och Välkommen!
Stellan Elebro, ordförande i Holmsunds S förening
Denna text är skriven av honom som privatperson, på semester i fjällen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.