Pendeltågtrafik till Holmsund (kommentar V:s budget)

I Vänsterpartiet Umeås skuggbudget går att läsa under Kommunstyrelsen uppdrag, punkt 13, följande:

pendeltagVilket föranleder några kommentarer. Den första är att Socialdemokraterna i Holmsund debatterat och diskuterat frågan länge och vi bör anta att den har plockats upp från vårt håll. Jag själv diskuterade frågan intensivt föregående år. Internt har vi dock ej enat oss i något beslut, baserat på att hålla exporten prioriterad på det enkelspår som idag finns för sådan trafik. Vi fick helt enkelt välja, hålla igång exporten eller chansa på pendelstågtrafik – då var det ett ganska enkelt val. Vi har ju dock ägnat tid åt att lära oss om frågan och diskutera t.e.x. med Trafikverket och andra aktörer för att få en fördjupat kunskap i det hela och följt ombyggnationerna i b.l.a. Hamnen som skett genom EU te.x. för att nysta i frågan.

Sedan vi lyckats med att få en långsiktig updatering av infrastrukturen i Holmsund, inte minst genom att bangården flyttas, så har dock läget förändrats något. Den mark som nu öppnas upp medger utrymme för en station för sådan trafik (som ej funnits före) samt att förtätningen i Holmsund, den ökande befolkningen i just centrumområdet, också motiverar, ytterligare, en större kollektivtrafiksatsning på längre sikt. Hitills har argumenten mot en sådan satsning varit just att i biltäta Holmsund så skulle det vara för långt till stationen för att ändra folks vanor. Med den starka centrumutveckling som nu väntar Holmsund så ändras detta läge i grunden.

I samspel dessutom att Hamnen byggs ut både för handel och persontrafik samt att SCA i en förstudie nu undersöker möjligheterna att kraftigt expandera fabriken söderut så motiverar det för att utöka järnvägstrafiken till och från Holmsund, vilket möjliggör en sådan satsning. Vi måste ha ordentligt på fötterna för att motivera järnvägssatsningar som kostar pengar och ofta tyvärr också är en kassakista som mycket sällan landar i norra delarna av landet, tack vare de underhållskostander som släpar efter i järnvägsnätet generellt. Men det är görbart, på sikt. Så länge Umeå Kommun fotfarande vill ha handel och kan prioritera industriell verksamhet så kommer det onekligen vara en konsekvens av ökad trafik på nuvarande spår.

Jag ställer mig personligen helt för en sådan utveckling, men med den klara bilden, att före detta kan genomföras så måste väl valda bitar av infrastrukturen falla på plats. Hillskär måste byggas om färdigt. Bangården flyttas. Vill vi behålla prioriteten att hålla igång hamnverksamheten så kommer pendeltågstrafiken komma igång i takt med att nuvarande järnvägssystem inte kan upprättahålla den takt och tonvikt som krävs när Holmsund skall bli en ”Nod” i transatlantiska handeln som beskrivs i b.l.a. E12 Transport Atlantica. Detta är i sig är inget konstigt, sveriges järnvägar är byggda för handel, persontrafiken har alltid varit ett extra plus i kanten. I det här fallet tror jag det kommer gå till på samma sätt. Men att kommunen skall verka för att få det till stånd, genom att försäkra sig om att beslutade infrastrukturella satsningar genomförs, det är vi Socialdemokrater nog eniga med Vänsterpartiet om – om det var detta som åsyftades.

Det man däremot kan kommentera, är att detta inte är ett löfte som kan genomföras idag eller kommande fem åren, när Holmsund kommer byggas om. Därför är det anmärkningsvärt att det dyker upp i en skuggbudget för nästkommande år. En djupare utredning på ämnet hade dock varit tacksamt om det tillsattes redan idag, om detta redan är gjort, låter jag dock vara osagt. Situationen har dock gått från ogörligt till mycket möjligt i framtiden.

I övrigt skulle jag om någon välkomna Vänsterpartiet att komma på våra öppna möten och ta deatten med oss och engagera sig mer för Holmsund, var fjärde år duger inte.  I skuggbudgeten i övrigt kan jag dock notera viljan att skapa ett kommunalt byggbolag, vilket jag principiellt faktiskt tycker är vettigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.