Starka känslor om VK och morötterna

Vec­kans mest hög­ljud­da dis­kus­sion hand­la­de om … mo­röt­ter!

Runt om i Umeå finns ett 25-tal mo­röt­ter må­la­de på oli­ka fa­sa­der, men är graf­fi­tin il­le­galt klot­ter el­ler ga­tu­konst som bor­de tillå­tas?
För att få en sam­lad bild av hur om­fat­tan­de mo­rots­graffitin är bad vi lä­sar­na att skic­ka in bil­der på mo­röt­ter­na.
Po­li­sen rea­ge­ra­de skarpt på vår upp­ma­ning och fle­ra från po­lis­hu­set hör­de av sig och me­na­de att vi upp­vig­la­de till brott.
Mats Bäck­ström, po­lis vid ung­doms­en­he­ten, var mest kri­tisk.
– Klott­ret är ett brott och kos­tar sto­ra re­sur­ser för po­li­sen.
Mo­de­ra­ternas kom­mu­nal­rå­d An­ders Ågren var inne på sam­ma lin­je.
– Ska­de­gö­rel­se på an­nan egen­dom är brotts­ligt. 
Även på vk.se fick VK kri­tik från fle­ra per­so­ner på grund av vår pub­li­cer­ing.
Sig­na­tu­ren Bia skri­ver:
– Ni ver­kar ty­värr vara full­stän­digt na­i­va på VK som väl­jer att skri­va om det här. Vad ni gör är att ni ger ett kän­dis­skap till klot­ter­ma­ro­dö­ren som har spra­yat des­sa mo­röt­ter på hus­väg­gar­na. 
 
Själv­kri­tiskt kan jag säga att vi bor­de ha va­rit tyd­li­ga­re med att be­rät­ta att klot­ter är en brotts­lig hand­ling. 
Pro­ble­met är dock inte det­ta. Pro­ble­met är att lag­bo­kens syn på graf­fi­ti inte rim­mar med hur en del av Umeborna ser på fe­no­me­net.
När VK ställ­de frå­gan om gra­fit­tin är klot­ter el­ler ga­tu­konst sva­ra­de 50 pro­cent att det INTE nöd­vän­digt­vis ska be­trak­tas som klot­ter.
Jag läg­ger inga vär­der­ing­ar i sva­ren utan kon­sta­te­rar att i Umeå finns en rå­dan­de upp­fatt­ning bland vis­sa att det är OK att till-
lå­ta graffiti om den är rätt ut­förd och på rätt plats, trots att lag­bo­ken sä­ger nå­got an­nat.
 
Jag hål­ler med både Mats Bäck­ström och An­ders Ågren om att kost­na­der­na och re­sur­ser­na för att åter­stäl­la fas­tig­he­ter som bli­vit ut­sat­ta för klot­ter/ga­tu­konst är ett stort be­kym­mer. Det är ock­så bra att otillå­tet klot­ter po­lis­an­mäls. 
Det är ändå fel att tro att pro­ble­met får en lös­ning ge­nom att vif­ta med lag­bo­ken. En lag som inte har ac­cep­tans bland in­vå­nar­e bru­kar säl­lan fun­ge­ra.
VK:s pub­li­cer­ing­ar upp­vig­lar inte till fler brott utan satte ljuset på ett problem. 
Tack vare våra publiceringar diskuteras frågan nyanserat för första gången på länge.
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.