Nya politiska fajter

Av , , 3 kommentarer 1

Jag riktar ett tack till alla VK-läsare som ringt och mejlat de senaste veckorna. Detta efter att jag berättat om att börssidan eventuellt skulle tas bort.

Vår bedömning var att dessa inte längre fyllde ett betydande behov hos våra läsare. 

Många, inte minst äldre och trogna VK-prenumeranter, har dock förklarat hur betydelsefulla de är för dem. Vi lyssnar givetvis på kloka synpunkter. Börssidan är därför kvar.Samma sak gäller TV-tidningen.

 

 

Senaste veckan har debatten mycket handlat om näthat och alla de anonyma och oförsonliga påhopp som allt för många tvingas genomlida.

 

I min krönika förra lördagen berättade jag om hur VK ser på detta. Där förklarade jag även att vi var beredda att agera.

På måndag gör vi därför vissa förändringar. På vår Doroteasajt behövs då ett Facebookkonto för att lägga en kommentar på vår uppskattade tjänst  "Tyck till".

De allra flesta har i dag ett sådant konto så jag hoppas att de som tidigare skrivit anonymt fortsätter delta i debatten, fast med sitt namn.

 

 

Vi gör detta som ett test. Faller det väl ut överväger vi att införa det på fler delar av vår sajt. Fördelen är att den som läser bättre ser vem som är avsändare.

Vad tycker du om detta? Är det rätt att kräva att kommentarer på nätet inte är anonyma?

Hör gärna av dig till mig.

 

 

VK:s Hanna Degerström berättade i torsdag om de infekterade turerna kring Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Ett viktigt projekt för inte minst Tamara Spiric (V).

Centerns Sven-Olov Edvinsson reagerade först av alla och var kritisk till Spiric agerande. Anders Ågren (M) hakade snabbt på och sa att moderaterna planerar att hoppa av projektet. Kristdemokraterna och Folkpartiet ifrågasätter de skenande kostnaderna.

Lennart Holmlund (S) backar upp Spiric. 

 

 

En ny politisk fajt är under uppsegling i Umeå.

 

I Vilhelmina fortsätter bråken mellan Åke Nilsson (S) och Maria Kristoffersson (C).

I landstinget pågår ett politiskt spel kring folkomröstningen.

Lokal politik är spännande och viktigt.

Följ utvecklingen i VK om du vill vara uppdaterad.

3 kommentarer

Skärpning!

Av , , 1 kommentar 2

Nät­ha­tet väx­er. Upp­drag gransk­nings re­por­ta­ge i SVT i onsdags vi­sar det med otäck tyd­lig­het. 

Går det att stop­pa?
Ja, till viss del.
Näs­tan dag­li­gen får jag sam­tal och mejl från lä­sa­re vars kom­men­ta­rer vi valt att inte pub­li­ce­ra.
De för­står inte att de på­hopp de gör ska­dar män­ni­skor.
På VK ser vi nät­ha­tet dag­li­gen och vi stäl­ler oss ofta frå­gan: vil­ka är de som skri­ver? Hur tän­ker de? De är all­tid ano­ny­ma, och ofta fyll­da av hat.  
 
VK:s re­dak­tion läg­ger ned ett om­fat­tan­de ar­be­te på att läsa dessa för att und­vi­ka att de pub­li­ce­ras. Det är tid vi hell­re läg­ger på att be­dri­va an­ge­lä­gen jour­na­li­stik. 
Än så län­ge har vi valt att tillå­ta ano­ny­ma kom­men­ta­rer som vi grans­kar in­nan de pub­li­ce­ras. Vi fö­re­drar sig­ne­ra­de åsik­ter, men sä­ger ja till de ano­ny­ma som är re­le­van­ta. Att skri­va ano­nymt är i vis­sa si­tu­a­tio­ner fullt be­grip­ligt. Inte minst för att und­vi­ka at­tac­ker från nät­mob­ben. 
Ut­by­te av åsik­ter är vik­tigt i en öp­pen de­mo­kra­ti. En bra de­batt le­der till ett bätt­re sam­hälls­kli­mat. 
De fles­ta som skri­ver är ock­så se­riö­sa och väl­for­mu­le­ra­de. 
Pro­ble­met är nät­mob­ben. En grupp per­so­ner som ska­dar mer än de för­står. 
På VK fly­ter de upp till ytan så fort vi ex­em­pel­vis skri­ver om in­vand­ra­re, 
sa­mer eller ho­mo­sex­u­el­la.
De hop­par gär­na på lo­ka­la po­li­ti­ker. De för­vräng­er fak­ta, spri­der lög­ner och skräm­mer 
i värs­ta fall dem som vill föra en se­riös de­batt till tyst­nad. 
 
Allt of­ta­re tving­as vi stänga av möj­lig­he­ten till att kom­men­te­ra, när de­bat­ten spå­rar ur.
För oss är det i läng­den en ohåll­bar 
si­tu­a­tion. 
Om nät­ha­tet väx­er kom­mer ty­värr även VK be­grän­sa möj­lig­he­ter­na till ano­ny­ma kom­men­ta­rer och en­dast tillå­ta de som står med sitt namn. 
Det är inte me­nings­fullt att han­te­ra en mobb som sak­nar re­spekt för en sak­lig de­batt. 
Vårt vik­ti­gas­te an­svar gäller dem som är se­riö­sa, de som an­sträng­er sig. 
 Som Me­die­värl­dens Axel An­dén klokt ut­tryck­te det: 
”Att en per­son slu­tar ut­tryc­ka sina åsik­ter i räds­la för på­hopp är en stör­re för­lust för ytt­ran­de­fri­he­ten än om ald­rig så många ano­ny­ma troll inte tillåts an­vän­da de se­riö­sa me­di­er­na för att väd­ra sitt hat.”
Skärp­ning!
 
1 kommentar

VK:s granskning visar en värld vi sällan talar om

Av , , Bli först att kommentera 2

"Det gäller inte mig, det gäller inte mitt barn."

 

VK:s serie om droger i Umeå visar en annan bild.

Användandet av illegala droger bland unga är betydligt större än vad de flesta föräldrar vågar tro.

Reaktionerna på VK:s granskning har inte låtit vänta på sig.

– Responsen har varit enorm, säger VK:s reporter Sven Björkland, som tillsammans med Elin Turborn arbetat med granskningen. Under två månaders tid har de tagit fram fakta och gjort intervjuer.

De har sett ett Umeå vi sällan pratar om. Ett Umeå där drogen spice under skoltid säljs mellan barn i grundskolan, ett Umeå där föräldrar tappat bort sina ungdomar i droger, ett Umeå där unga röker en joint på Vasaplan lika självklart som om de tar en snus.

 

 

Drogernas Umeå pratar vi sällan om. Vi pratar hellre om stadens positiva utveckling, kulturhuvudstadsår, lyftkranar och framgång.

 

Den mörka sidan är vi inte lika bekväma med ? men även den bilden måste visas.

Just detta var det viktigaste syftet med VK:s granskning. Att visa hur stort och omfattande användandet är av illegala droger, hur lätta de är att få tag på, hur drogliberala många har blivit.

Drogerna finns i alla typer av hem. Social klass spelar ingen roll. Drogerna är billiga, lättillgängliga och bevisligen farliga. Den nya drogen spice är tillsammans med cannabis den drog ungdomar ofta testar först.

Steget till tyngre missbruk, till ännu värre brottslighet och förstörda liv som följd är inte stort.

– I vår granskning har vi märkt att droger är accepterat av väldigt många, säger Sven Björkland.

 

 

Granskningen fortsätter. Vi berättar bland annat om hur drogerna förs till oss via båtar, lastbilar, kurirer, men även med vanliga paket via Posten.

 

Vi har samlat allt material på vår speciella sajt vk.se/droger. Där finns även en expertpanel som svarar på frågor, ger stöd och upplysningar.

Så till alla föräldrar: var inte naiva. Droger kan finnas även i ditt barns liv.

 

 

Till sist en förklaring och ett glädjebud:

– Vi förbättrar tryckeriet. Under ombyggnationen kan vissa sidor vara svartvita.

 

– Efter flera påpekanden från läsare: VK:s postlåda i MVG-gallerian är snart tillbaka.

Bli först att kommentera