Skärpning!

Nät­ha­tet väx­er. Upp­drag gransk­nings re­por­ta­ge i SVT i onsdags vi­sar det med otäck tyd­lig­het. 

Går det att stop­pa?
Ja, till viss del.
Näs­tan dag­li­gen får jag sam­tal och mejl från lä­sa­re vars kom­men­ta­rer vi valt att inte pub­li­ce­ra.
De för­står inte att de på­hopp de gör ska­dar män­ni­skor.
På VK ser vi nät­ha­tet dag­li­gen och vi stäl­ler oss ofta frå­gan: vil­ka är de som skri­ver? Hur tän­ker de? De är all­tid ano­ny­ma, och ofta fyll­da av hat.  
 
VK:s re­dak­tion läg­ger ned ett om­fat­tan­de ar­be­te på att läsa dessa för att und­vi­ka att de pub­li­ce­ras. Det är tid vi hell­re läg­ger på att be­dri­va an­ge­lä­gen jour­na­li­stik. 
Än så län­ge har vi valt att tillå­ta ano­ny­ma kom­men­ta­rer som vi grans­kar in­nan de pub­li­ce­ras. Vi fö­re­drar sig­ne­ra­de åsik­ter, men sä­ger ja till de ano­ny­ma som är re­le­van­ta. Att skri­va ano­nymt är i vis­sa si­tu­a­tio­ner fullt be­grip­ligt. Inte minst för att und­vi­ka at­tac­ker från nät­mob­ben. 
Ut­by­te av åsik­ter är vik­tigt i en öp­pen de­mo­kra­ti. En bra de­batt le­der till ett bätt­re sam­hälls­kli­mat. 
De fles­ta som skri­ver är ock­så se­riö­sa och väl­for­mu­le­ra­de. 
Pro­ble­met är nät­mob­ben. En grupp per­so­ner som ska­dar mer än de för­står. 
På VK fly­ter de upp till ytan så fort vi ex­em­pel­vis skri­ver om in­vand­ra­re, 
sa­mer eller ho­mo­sex­u­el­la.
De hop­par gär­na på lo­ka­la po­li­ti­ker. De för­vräng­er fak­ta, spri­der lög­ner och skräm­mer 
i värs­ta fall dem som vill föra en se­riös de­batt till tyst­nad. 
 
Allt of­ta­re tving­as vi stänga av möj­lig­he­ten till att kom­men­te­ra, när de­bat­ten spå­rar ur.
För oss är det i läng­den en ohåll­bar 
si­tu­a­tion. 
Om nät­ha­tet väx­er kom­mer ty­värr även VK be­grän­sa möj­lig­he­ter­na till ano­ny­ma kom­men­ta­rer och en­dast tillå­ta de som står med sitt namn. 
Det är inte me­nings­fullt att han­te­ra en mobb som sak­nar re­spekt för en sak­lig de­batt. 
Vårt vik­ti­gas­te an­svar gäller dem som är se­riö­sa, de som an­sträng­er sig. 
 Som Me­die­värl­dens Axel An­dén klokt ut­tryck­te det: 
”Att en per­son slu­tar ut­tryc­ka sina åsik­ter i räds­la för på­hopp är en stör­re för­lust för ytt­ran­de­fri­he­ten än om ald­rig så många ano­ny­ma troll inte tillåts an­vän­da de se­riö­sa me­di­er­na för att väd­ra sitt hat.”
Skärp­ning!
 

En kommentar

  1. Tommy Streling

    Du var en del av underblåsandet av näthatet då du under en lång period vägrade erkänna kräkningar och förtal på ett antal bloggar på VK. Eftersom VK då var ansvarig för ”cencuren” av kommentarer har jag allvarligt övervägt att polisanmäla dig som ansvarig utgivare, för rättslig prövning.

    Det som en VK-bloggare under lång tid vräkte ur sig, både på bloggar och i kommentarer, faller under förtal och falsk tillvitelse. Ditt svar var, att det här var politik. Dvs något man fick finna sig i. Jag var och är äcklad av ditt bemötande. Du var en del i att tillåta en dehumanisering genom din gränslösa tillåtlighet, där du ställde dig på den kränkandes sida. Totalt oförstående inför dem som drabbades.

    Oacceptabelt och oursäktligt. Men som bror duktig kan du nu kliva ut på barrikaderna för allmän mediell hyfsning. Du är inte konsekvent och förtroendet för dig är minimalt. Hycklare är ett rättvisande epitet för ditt vidkommande. Anser du eptitet vara förtal, anmäl saken,jag ser fram mot en rättlig prövning i en tingssal med offentlig massmediell bevakning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.