Schlagern inget för SVT

Av , , Bli först att kommentera 1

Mångmiljonfest.

Lör­dags­kväl­len in­ne­bär schla­ger­fest. Själv ska jag åka till Vin­deln, hem till Pia och Fred­rik och tit­ta på sänd­ning­en från Mal­mö. Mina goda vän­ner Eva och Si­vert. två rik­ti­ga schla­ger­fan­tas­ter, är ock­så med. 

Det blir ga­ran­te­rat en trev­lig kväll, en kväll vi li­cens­be­ta­lan­de svens­kar fi­nan­sie­rat. Schla­ger­fes­ter för mång­mil­jon­be­lopp är dock inte vad public ser­vice ska syss­la med. Det finns in­get folk­bil­dan­de i mångmiljonfesten. EBU och SVT mås­te hit­ta nya vä­gar in i fram­ti­den. 
Mina li­cens­peng­ar läg­ger jag hell­re på nå­got som ger and­ra vär­den. VK:s re­dak­tör Mats Olofs­son stack ut ha­kan i ons­da­gens VK och ar­gu­men­te­ra­de väl för att SVT bor­de kli­va av schla­gern. 
– Låt de kom­mer­si­el­la ka­na­ler­na ta hand om det, me­na­de han. 
Jag hål­ler med ho­nom. Vec­kans schla­ger­fest i Mal­mö kos­tar runt 125 mil­jo­ner kro­nor. Hur myc­ket av des­sa som gått till Pet­ra Medes fem klän­ning­ar från Jean Paul Gaul­ti­er vet jag inte. 
Mil­jon­rull­ning­en är märk­lig. Spe­ci­ellt i en tid när SVT:s or­ga­ni­sa­tion ro­par ef­ter mer peng­ar till dra­ma, lo­ka­la ny­hets­pro­gram och di­gi­ta­la sats­ning­ar. Den­na typ av sats­ning­ar ger ett stör­re och mer be­stå­en­de vär­de än en dyr schla­ger­fest.
Jag ifrå­ga­sät­ter även att stä­der runt om i Sverige an­vän­der skat­te­me­del för att med­fi­nan­sie­ra SVT:s schla­ger. Även i Umeå finns många som hop­pas att sta­den med­ar­ran­ge­rar en del­täv­ling näs­ta år. Visst – det skul­le helt sä­kert bli en ro­lig vec­ka för Umeå. Det är dock inte rim­ligt att det fi­nan­sie­ras med vik­ti­ga kom­mu­na­la skat­te­me­del.
Låt schla­gern vara en fest. Ta den gär­na hit till Umeå un­der 2014.
Men våra skat­te- och li­cens­peng­ar ska främst an­vän­das till in­ne­håll som byg­ger
and­ra vik­ti­ga­re vär­den.
 
 
 
 
Bli först att kommentera
Etiketter:

De hetaste lokala valfrågorna

Av , , 2 kommentarer 7

 

Valet 2014 närmar sig. Redan nu kan vi ana vad som blir de hetaste valfrågorna.
För både läsare, medier och politiker väntar en spännande tid. 
Vilka blir då de viktigaste lokala valfrågorna? Här är tipsen!
Dorotea. Ockupationen av sjukstugan och sittande majoritetens uppgörelse med landstinget.
Åsele. Avvecklingen av kommunal service i Fredrika.
Vilhelmina. Ekonomin och ungdomsarbetslösheten. 
Robertsfors. Skolfrågorna. Jenningskolans framtid. 
Nordmaling. Bristen på nyinflyttning. Skolfrågor. Ledarskap. 
Sorsele. Neddragningar 
i vården. Lärarbristen på Vindelälvsskolan
Umeå. Valfrihet inom vård och omsorg. Hur man ska klara den åldrande befolkningen och hur man ska få Umeå att växa.
Bjurholm. Bristen på bostäder för nyinflyttade barnfamiljer och problemen med timarbeten. 
Vindeln. Hur kommunen ska bryta den negativa trenden och bli attraktiv.
Storuman. Fördelningspolitiska frågor. Jobben – och om gruvor är viktigare än miljö.
Vännäs. Byskolorna. Blir det folkomröstning?
Lycksele. Ekonomin. Tuffa besparingar som drabbar unga och äldre är troliga.  
 
Valet är som en OS-final för de lokala partiorganisationerna. Det gäller att prestera på absolut topp den 14 september 2014. 
Ska man vinna väljarnas förtroende gäller det dock att komma i gång långt tidigare. 
Därför är den lokala politiska bevakningen intressant även mellan valen. 
VK satsar hårt på den lokala politiska bevakningen. 
Den som följer vår rapportering ska känna sig trygg i att ha fått alla fakta som behövs för att göra sitt egna val.
 
 
 

 

2 kommentarer