Schlagern inget för SVT

Mångmiljonfest.

Lör­dags­kväl­len in­ne­bär schla­ger­fest. Själv ska jag åka till Vin­deln, hem till Pia och Fred­rik och tit­ta på sänd­ning­en från Mal­mö. Mina goda vän­ner Eva och Si­vert. två rik­ti­ga schla­ger­fan­tas­ter, är ock­så med. 

Det blir ga­ran­te­rat en trev­lig kväll, en kväll vi li­cens­be­ta­lan­de svens­kar fi­nan­sie­rat. Schla­ger­fes­ter för mång­mil­jon­be­lopp är dock inte vad public ser­vice ska syss­la med. Det finns in­get folk­bil­dan­de i mångmiljonfesten. EBU och SVT mås­te hit­ta nya vä­gar in i fram­ti­den. 
Mina li­cens­peng­ar läg­ger jag hell­re på nå­got som ger and­ra vär­den. VK:s re­dak­tör Mats Olofs­son stack ut ha­kan i ons­da­gens VK och ar­gu­men­te­ra­de väl för att SVT bor­de kli­va av schla­gern. 
– Låt de kom­mer­si­el­la ka­na­ler­na ta hand om det, me­na­de han. 
Jag hål­ler med ho­nom. Vec­kans schla­ger­fest i Mal­mö kos­tar runt 125 mil­jo­ner kro­nor. Hur myc­ket av des­sa som gått till Pet­ra Medes fem klän­ning­ar från Jean Paul Gaul­ti­er vet jag inte. 
Mil­jon­rull­ning­en är märk­lig. Spe­ci­ellt i en tid när SVT:s or­ga­ni­sa­tion ro­par ef­ter mer peng­ar till dra­ma, lo­ka­la ny­hets­pro­gram och di­gi­ta­la sats­ning­ar. Den­na typ av sats­ning­ar ger ett stör­re och mer be­stå­en­de vär­de än en dyr schla­ger­fest.
Jag ifrå­ga­sät­ter även att stä­der runt om i Sverige an­vän­der skat­te­me­del för att med­fi­nan­sie­ra SVT:s schla­ger. Även i Umeå finns många som hop­pas att sta­den med­ar­ran­ge­rar en del­täv­ling näs­ta år. Visst – det skul­le helt sä­kert bli en ro­lig vec­ka för Umeå. Det är dock inte rim­ligt att det fi­nan­sie­ras med vik­ti­ga kom­mu­na­la skat­te­me­del.
Låt schla­gern vara en fest. Ta den gär­na hit till Umeå un­der 2014.
Men våra skat­te- och li­cens­peng­ar ska främst an­vän­das till in­ne­håll som byg­ger
and­ra vik­ti­ga­re vär­den.
 
 
 
 
Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.