Lägg ned satsningen på Kulturhuvudstadsåret!

Av , , 3 kommentarer 10

 

Umeå kommun måste dra sig ur satsningen att bli Europas Kulturhuvudstad. Därför har jag om mina partikamrater skrivit en motion till kommunfullmäktige som kräver detta. Anledningarna att dra sig ur är flera:  
a) Det ekonomiska läget i Umeå kommun har försämrats på grund av den ekonomiska krisen. Trots extra intäkter på cirka 200 miljoner kronor väntar nya nedskärningar inom kommunens kärnverksamheter. Skolor hotas av nedläggningar (för Sofiehemsskolans del är beslutet redan fattat) och löftet att minska barngrupperna har brutits. Inom äldre- och handikappomsorgen kämpar personalen för att klara allt fler arbetsuppgifter med allt lägre personaltäthet. Dessutom väntar troligen nya nedskärningar inom socialnämndens verksamhet, nästa år, på tiotals miljoner. Under de senaste åren har även kultursektorn fått känna på svångremspolitiken, bland annat genom en minskning av öppethållandet på stadsdelsbiblioteken.

b) Jobb och god service måste gå före skrytprojekt. När det gäller arbetslösheten beräknas den öka och närma sig elva procent år 2010 – för landet som helhet. De flesta bedömare är överens om att det kommer att dröja länge innan antalet jobb ökar, även om ekonomin vänder uppåt. Och precis som efter krisen i början på 90-talet förväntas en bestående ökning av arbetslösheten. I detta utsatta läge är det extra viktigt att kommuner och landsting prioriterar försvaret av jobben i sina vardagsverksamheter, både för att bekämpa arbetslösheten och försvara kvalitetén i verksamheterna, detta istället för att satsa på dyrbara skrytprojekt.

c) När Umeå lämnade in sin ansökan saknades en seriös budget!
Beslutet att Umeå ska bli Kulturhuvudstad ska formellt fattas av EU:s kulturministrar i maj 2010. Detta betyder att det ännu finns tid att dra sig ur kulturhuvudstadsprojektet. Den naturliga motiveringen för att dra sig ur är det nya ekonomiska läget. Då vi kollade den ekonomiska planen för kulturhuvudstadsåret i september i år fanns ingen egentlig budget! Däremot hade utgiftssidan ökat från 300 miljoner till 410. Det enda som var klart på inkomstsidan var Umeå kommuns bidrag på 100 miljoner samt EU-pengar på 15 miljoner.
I övrigt handlade inkomstsidan om förhoppningar där finansieringen vilade på statens/regeringens välvilja. Och regeringens välvilja riskerar att minska med ökad arbetslöshet och fördjupad kris inom exempelvis bilindustrin. Jag undrar om Umeås konkurrenter, och de beslutsfattare som gav kulturhuvudstadsåret till Umeå, kände till att Umeå kommun konkurrerade om kulturhuvudstadsåret – utan att ha någon finansieringen klar! Är detta över huvudtaget ett korrekt förfarande?
 
d) Kulturhuvudstadsåret kan användas som ett slagträ mot demokratin
Jag befarar att kulturhuvudstadsåret även är på väg att användas för att hetsa igenom fler större byggprojekt – detta utan tillräcklig bedömning när det gäller kostnader och långsiktiga behov. Bakgrunden till våra farhågor är bl a följande: för att öka tyngden i Umeås kulturhuvudstadsansökan nämns i denna en rad projekt. Flera av projekten var inte beslutade, och inte ens diskuterade på ett öppet sätt, i exempelvis kommunfullmäktige. Jag befarar att kulturhuvudstadsåret kommer att användas som ett slagträ för att skynda på beslutsprocesserna så att även den demokratiska debatten blir lidande.
 
e) Det finns tid att dra sig ur. Umeå kommun måste prioritera jobben och servicen inom bl a skola, äldre- och handikappomsorg samt vardagskulturen och inte ett kulturhuvudstadsår, med dess många bieffekter, med risk för bland annat ogenomtänka, överdimensierade och otillräckligt förankrade byggprojekt. Detta i en situation som präglas av vad många beskriver som den allvarligaste ekonomiska krisen på 80 år. Att dra sig ur kulturhuvudstadsåret är det enda ansvarsfulla. Och det finns inga juridiska hinder för att dra sig ur. Formellt fattas alltså inte beslutet förrän i maj nästa år. Rättvisepartiet Socialisterna är övertygade om att ett beslut att dra sig ur, mot den bakgrund vi här redogjort för, skulle mötas både med respekt och glädje av de umebor som känner till situationen i dess helhet.

 

3 kommentarer
Etiketter: ,

Kampen för replokalerna lönade sig

Av , , 2 kommentarer 3

Fantastiskt roligt med Hamnmagasinet. Visar att protesterna lönat sig. Mitt parti har stött protesterna från första stund. Min partikamrat Anna Hedlund skrev följande interpellation till kommunfullmäktige för att försvara replokalen:  

————————————————————————————————————

Replokalernas framtid?

Umeå har ett rikt musikliv. Detta beror till en del på att ungdomar sedan länge getts möjlighet att repa på Galaxen och senare Hamnmagasinet. Utan de replokaler som kommunen erbjudit hade betydligt färre haft möjlighet, inte minst ur ekonomisk aspekt, att utöva sitt musikintresse.

I kulturhuvudsstadsansökan berömde man sig av verksamheten i Hamnmagasinet. Nu hotas dock replokalsverksamheten att försämras då ett verksamhetsbeslut fattats som innebär att man ska övergå till enbart digitala instrument.  Anledningen är att verksamheten är för högljudd, särskilt när Kulturcentrum för barn och unga ska flytta in i samma lokaler. Beslutet har mött stora protester eftersom det inte tillnärmelsevis är samma upplevelse att repa rock, hardcore osv med digitala instrument istället för ”vanliga” analoga.

Att försämra replokalsverksamheten på hamnmagasinet är ett slag mot Umeås musikintresserade unga. Om beslutet blir verklighet bekräftas återigen kulturhuvudstads-satsningens avsaknad av koppling till grundbultarna i Umeås kulturliv.

Utifrån detta vill vi ställa följande frågor:

1. Vad krävs (i form av ljudisolering etc) för att replokalsverksamheten ska kunna fortsätta som tidigare?

2. Kommer du som fritidsnämndens ordförande att verka för att replokalsverksamheten får fortsätta med analoga instrument?

————————————————————————————————————-

Interpellationen har besvarats positivt, tack vare alla som engagerat sig i Hamnmagasinets framtid!

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Nej till skolnedläggningar – försvara Sofiehemsskolan

Av , , 3 kommentarer 27Igår beslutade för- och grundskolenämnden att Sofiehemsskolan ska läggas ned (se artikel i VK). En nedläggning av Sofiehemsskolan kommer innebära att barn i åldern 6-9 år varje dag tvingas korsa den stundtals hårt trafikerade Studentvägen mellan Sofiehem och Ålidhem. Föräldrar till de drabbade barnen har gjort beräkningar som pekar på att den nya Ålidhemsskolan kan komma att vara full redan 2014.

 

Samtidigt hänger nedläggningshotet ännu tungt över Östra Ersbodaskolan. På ett möte med oroliga föräldrar framgick det tydligt att Östra Ersbodaskolan är en populär och trygg skola som dessutom betyder väldigt mycket för hela stadsdelen Östra Ersboda. Flera föräldrar varnade för att en nedläggning riskerar att få negativa konsekvenser med utflyttning från stadsdelen och ökad otrygghet för barnen. Jag delar helt dessa farhågor! Om människor börjar flytta från Östra Ersboda kan det bli början på en negativ spiral med tomma bostäder och ännu mindre underlag för service i form av dagis, skola och så vidare.

 

Sofiehemsskolan och Östra Ersbodaskolan är s.k. ”låg-och mellanstadieskolor” . Båda skolorna är exempel på att den skolformen skapar en trygg och bra miljö för de yngre barnen.

 

Orsaken till Sofiehemsskolans nedläggning och hotet mot Östra Ersbodaskolan är att för- och grundskolan ska spara 45 miljoner kronor år 2010. Allt tyder nu på att för- och grundskolan kommer att få ett extra tillskott nästa år på minst 35 miljoner kronor. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att kämpa för att det ska blir mer – exempelvis med hjälp av de 38 miljoner som lagts undan till Kulturhuvudstadsåret. Med dessa pengar är det möjligt att rädda både Östra Ersbodaskolan och Sofiehemsskolan. Skolorna ska inte ställas mot varanda. Båda skolorna är bra och båda skolorna behövs. Rättvisepartiet Socialisterna säger nej till nedläggning av såväl Östra Ersbodaskolan som Sofiehemsskolan!

 

3 kommentarer
Etiketter: ,

Volvoarbetarnas engagemang räddade monteringen

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Arbetarna på Volvo Umeverken har ett tungt år bakom sig. Nära hälften av personalstyrkan på fabriken har fått gå. Mot bakgrund av detta är det mycket glädjande att monteringen får stanna kvar i Umeå.
 
Att monteringen får vara kvar beror på kampen och engagemanget från volvoarbetarna. Vi i Rättvisepartiet Socialisterna vill gratulera alla volvoarbetare till denna delseger!
 
Men samtidigt vill vi varna för att helt blåsa faran över. Den ekonomiska krisen kan förändra situationen mycket snabbt. Det krävs därför ett fortsatt tryck på makthavare och arbetsgivare, bland annat för att återställa transportstödet.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Nej till snusförbudet

Av , , 1 kommentar 3

Under förra veckan antog Kommunstyrelsens arbetsutskott förslaget om att införa så kallad ”tobaksfri arbetstid” – det vill säga tvinga kommunanställda att sluta snusa! I en intervju för SVT antyde Lennart Holmlund att de anställda som bröt mot förbudet skulle kunna straffas med sänkt lön! Idag tvingades däremot den tidigare så samstämmiga Kommunstyrelsen att backa från förbudet som väckt upprörda känslor i Umeå (se artikel i VK).

Rättvisepartiet Socialisterna anser att en arbetsgivare absolut INTE kan lägga sig i frågan om rätten att snusa på detta sätt. Vi tycker givetvis att det är viktigt att kommunen aktivt arbetar för att minska tobaksanvändingen bland sina anställda och även bland Umeås kommuninnevånare. Samtidigt så anser vi att kommunens anställda måste ha rätt att SJÄLVA BESTÄMMA om de vill snusa eller inte – även under arbetstid. Vi förutsätter att de anställda själva har förmågan att avgöra i vilka situationer det är olämpligt att lägga in en prilla.

Vi menar att ”snusförbudet” är ett sällsynt grovt utslag av storebrorsmentalitet som på sikt riskerar att leda till ett system av angiveri. Mentaliteten hos makthavarna blir mer och mer av släng samhällets stödåtgärder överbord, lägg ansvaret på individen. Och som pricken över i:et – hota med sämre lön. Detta är en viktig principiell fråga – och skulle förbud som detta gå igenom så öppnas dörren för fler angrepp på folk som inte för ett ”exemplariskt” liv – på folk som äter fet mat och inte motionerar.
 
RS kan inte acceptera en sådan metod. Vi vill hjälpa folk att bli tobaksfria (eller äta bättre) – vilket ofta kräver mindre stress på arbetsplatsen. Däremot avvisar vi, å det bestämdaste, metoden att hota de anställda. När det sedan gäller rökning så vill vi ju även se ett stöd till folk som vill sluta att röka. Ju färre som röker desto bättre. Men vi kan absolut INTE acceptera att en arbetsgivare lägger sig i ifall de anställda röker på sin fritid – d v s på sina raster.
1 kommentar
Etiketter: ,