Umeås ungdomar protesterade mot lögnaktig rasism

Av , , 5 kommentarer 4

Sverigedemokraterna ljög om våldtäktsvåg orsakad av invandrare.

Sverigedemokraterna (SD) höll torgmöte på apberget i Umeå fredagen 27 aug. Ett motmöte ägde rum. Tre saker är speciella med detta motmöte.

FÖRST: Det visslas, och buas, visas fingrar och delas ut antirasistiskt material. Samtidigt har SD högt ljud som i längden inte någon orkar överrösta. SD förde alltså ut sitt budskap. Som består av tre lögner jag strax ska återkomma till.

SEDAN: det är INTE den närmast sörjande vänstersvansen som DOMINERAR motprotesten, även om naturligtvis också dessa ungdomar deltar. Motmötet domineras istället av helt NORMALA umeungdomar – vilket gläder en socialistisk veteran, som jag, nästan till tårar. Hur vet jag att det INTE är vänstersvansen som dominerar? Därför att "vänstern" inte dansar breakdance. Och på under denna protest mot SD dansades det breakdance – mot rasism!

SIST: Dominansen av vanliga ungdomar märks tyvärr inte i VK:s rapportering. VK verkar veta vad artikeln ska utmynna i – INNAN VK:s utsände kommit till platsen. Och det som ska stå i VK är att det var just det VANLIGA "vänsterbuset" som försökte hindra martyrerna i SD från att föra fram sitt budskap. Men sanningen är att det, förutom en dominans av helt vanliga ungdomar, OCKSÅ fanns ett TUNGT inslag av människor som, alldeles tysta, vände ryggen åt högerrasisterna. SD avbröt innan deras torgmötestid var slut. Då kunde vi alla, tillsammans, omedelbart genomföra ett torgmöte. SD ska aldrig få sista ordet.

Uppenbart såg VK:s utsände inte oss. Han hörde inte våra argument på mötet efter SD, riktat mot deras rasistiska lögner om invandrare och våldtäktsvåg.

Alltså: ett ytterst ringa antal, somliga hitresta ända från Göteborg, agerade, aktivt, för att anti-Sd-protesten skulle provocera fram ett polisingripande. Andra agerade för att alla skulle kunna uttrycka sin avsky mot rasisterna, men utan att mötet skulle sluta i tumult och i en martyrstämpel för SD. Det pågick en dragkamp under anti-sd-manifestationen. Bara en blind kunde ungå att se detta.

Efter att SD, med sin rasistiska högerpolitik, var klara hölls ett högljutt torgmöte. Detta var arrangerat av Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista. Där fick alla tala som ville tala – med reservationen för att tiden var begränsad. Själv slog jag hårt  mot SD:s tre punkter. Jag avslöjade a) ihåligheten i SD-kravet på hårdare straff, b) ihåligheten i SD-påståendet att de vill satsa mer på äldreomsorgen, c) ihåligheten i SD-påståendet att det finns en våldtäktsvåg i Sverige som beror på invandrarna.

Jag ska avsluta krönikan med att bemöta denna, sista och värsta, punkt. I detta stöder jag mig på SvD.se:s faktakoll:

1. Det finns inget  som talar för att det existerar en våldtäktsvåg i Sverige – just nu – som SD påstår (samtidigt anser jag naturligtvis att det är viktigt att göra allt som går för att stoppa de våldtäkter som sker). Bakgrund:

a) I Sverige innebär lagstiftningen att övergrepp klassificeras som våldtäkt, medan detta inte skulle ske i många andra länder. Särskilt efter en lagförändring i Sverige 2005. I Sverige anmäler kvinnor även sin partner för våldtäkt i större utsträckning än i många andra länder. 

b) invandrare diskrimineras, visar forskning, i nästan alla led i rättsprocessen. Detta  ger, med största sannolikhet, utslag även när det gäller kopplingen invandrare – våldtäkter. SD-påstående för att  2/3 av alla våldtäkter i Sverige skulle utföras av första och andra generationens invandrare finns det inga belägg för. 

Våldtäkter är ett fruktansvärt övergrepp och ett allvarligt brott. Och det sker för många sådana brott i Sverige. Men en del i kampen mot sexualbrottsligheten är att hålla sig till sanningen. Och det gör INTE SD. Istället begår SD ett grovt och våldsamt övergrepp på sanningen. Mycket som tyder på att SD:s hets mot invandrare, i denna fråga, utgör ett av detta högerpartis mest rasistiska utspel.

Bedrövligt av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att inte delta i protesten. De hade bara behövt vandra över Rådhustorget och greppa mikrofonen. Precis som andra gjorde. Men nej. Tur att Umeås ungdomar fattar bättre än S och V att det är NU det gäller. Inga rasister på Umeås gator. Eller i Umeå kommunfullmäktige.

Till sist: glöm aldrig hur Jimmie Åkesson, med flera, inom Sverigedemokraterna satt och sjöng: "skottet brann, blodet rann, Olof Palme han försvann". Om S håller sig för fina för att demonstrera med oss, och ungdomar i Umeå, varför då inte ordna ett eget anti-SD-möte? Orkeslöst och hållningslöst.

Jan Hägglund,

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista

5 kommentarer
Etiketter: , ,

Klarspråk om vägpaketet

Av , , Bli först att kommentera 1
Det är tråkigt när makthavarna lyckas spela ut boende på olika bostadsområden mot varandra. Detta har skett när det gäller dragningen av Västra Länken. Mot den bakgrunden vill jag redovisa det alternativ mitt parti kämpat för under många år när det gäller dragningen av vägarna. Men först kort om de alternativ som ställt boende på olika bostadsområden på Backen (och i hela Umeå) mot varandra.

 

Västra Länken – förslaget som splittrar

Det finns två huvudalternativ. Båda alternativen innebär att en fyrfilig väg kommer att dras från dagens E4, på Tegssidan, över umeälven ovanför eller nedanför Backens Kyrka. Söder om älven, på Tegssidan, skulle trafikleden riskera att försämra livsmiljön för de boende på områden som Röbäck, Teg och Böleäng. Detta då vägen dras för nära. Norr om älven kan vägen dras på i huvudsak två sätt:

alternativet uppströms Backens kyrka: en fyrfilig motorväg kommer att passera älven på en 650 meter lång bro uppströms Backens kyrka. Detta alternativ skulle innebära ett stort ingrepp i landskapsbilden. Den långa bron över älven kommer nämligen att vila på ca 40 meter höga pelare! Vägen kan sedan dras antingen öster eller väster om Prästsjön. Dragningen öster om sjön innebär att vägen hamnar väldigt nära de boende på Umedalen och skulle drabba de boende extra mycket.

alternativet nedströms Backens kyrka: Här kommer den stora vägen, efter att ha passerat umeälven, att braka rätt in i Kungsänget – det unika miljö- och kulturlandskapet nedströms kyrkan. Bron över älven kommer sannolikt att fortsätta ca 300 m in över land! Sedan går vägen ned i en tunnel för att komma upp vid ICA Kvantum och ansluta till Vännäsvägen (E12). Dragningen av vägen innebär ett oacceptabelt ingrepp i det unika landskapet nedanför Backenkyrkan. 

 

Jag beklagar djupt att de boende på Backenområdet spelats ut mot varandra genom dessa två förslag. Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista stöder inte något av dessa två s.k kombinationsalternativ!

 

Centrumtunnel – alternativet som dribblades bort

Vårt alternativ till både Västra Länken och den utbyggda Kolbäcksleden (ringlederna runt Umeå) har alltid varit en sk Centrumtunnel, rakt igenom Umeå, via en tunnel under Västra Esplanaden.  Det är den enda väglösning som verkligen skulle minska trafiken på Västra Esplanaden – den väg där idag både E4 och E12 går igenom stan – och där luften är mest förorenad och farlig. I Vägverkets utredning från slutet av 1990-talet visades, mycket tydligt, att en Centrumtunnel skulle avlasta Västra Esplanaden, och därmed centrala Umeå, mer än både Västra Länken och Kolbäcksleden – tillsammans!

Centrumtunneln skulle börja där Tegsbron slutar, vid Thulehuset, och dras under Västra Esplanaden (i samma riktning som Esplanaden) och komma upp ur underjorden vid Maxgrillen – eller längre norrut. Utsläppen från avgaserna skulle tas omhand via skorstenar med filter. Tyvärr fick aldrig Centrumtunneln en ärlig chans.

                               

Centrumtunnel gör Västra Länken överflödig

Idag har redan ombyggnaden av Kolbäcksleden till en fyrfilig motorväg påbörjats. Detta innebär att en Centrumtunnel måste ställas enbart mot Västra Länken – ekonomiskt. Och då blir Centrumtunneln dyrare än Västra Länken. Men om Centrumtunneln ställs mot det s k inre kombinationsalternativet, som också innehåller en tunnel, blir skillnaden mindre. Och en Centrumtunnel har så stora fördelar i andra avseenden att vi fortfarande förespråkar denna lösning – istället för alla varianter av Västra Länken. Fördelarna är bl a:

– påtagligt kortare körsträcka än Västra Länken vilket ger mindre utsläpp,

– inga ingrepp i naturen, vare sig i det unika området vid Backens kyrka eller vid Prästsjön,

– mindre trafik i närheten av bostadsområden: både på Tegssidan och vid Umedalen,

– eventuellt mindre trafik också efter Kolbäcksleden vilket skulle gynna alla där boende.

 

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslistas totala trafiklösning innehåller naturligtvis även en rad andra inslag. Ett av de viktigaste inslagen är ett försök med gratis buss under tre år – som sedan utvärderas. I Jokkmokk och Övertorneå är det gratis att åka buss. I Göteborg åker alla över 65 år gratis. I Lidköping är bussarna gratis på lördagar. Ett annat inslag är en upprustning/utbyggnad av cykelstråken.

 

Ett tredje inslag kallas ”samordnade varutransporter”. Tunga fordon står för ca tio procent av antalet fordon men för hälften av utsläppen. En lastbil släpper alltså i dagsläget ut nästan tio gånger så mycket som en personbil. I Uppsala och Linköping har man gjort försök att samordna varutransporterna. I Linköping har avgasutsläppen från lastbilar minskat med ca 50 procent i stadskärnan! Allt som behövs är en lokal för omlastning och ett datasystem för samordning. Samordnade varutransporter i Umeå skulle kunna göra 300 – 350 lastbilstransporter per dygn onödiga (inte flytta dem från ett ställe till ett annat – som ringlederna gör). Den sammanlagda kostnaden skulle ligga på endast ca 5 miljoner kronor. Minskningen av trafik/utsläpp skulle bli större än effekten av ombyggnaden av hela Kolbäcksleden som kostar flera hundra miljoner kr! Men precis som Centrumtunneln får denna fantastiska lösning, av outgrundliga skäl, inte en chans av makthavarna i Umeå.

 

Rättvisepartiet – rött parti med gröna förslag

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista har under många år varit det parti i Umeå kommunfullmäktige som satsat mest på att ta fram seriösa alternativ till ringlederna. Vi har lyft fram buss och cykel – som alternativ till personbilarna. Men hela problematiken med trafiken kan inte lösas med fler bussar och cykelbanor. Tyvärr finns det både partier och andra som låtsas att så är fallet. Detta är rent ut sagt oärligt. Man måste nämligen skilja mellan personbilar och lastbilar.

 

I centrala Umeå överskrids miljökvalitetsnormerna, MKN, på allt fler ställen – men särskilt efter Västra Esplanaden (där E4 och E12 går genom Umeå). Västra Länken skulle skulle avlasta centrala Umeå med minst 900 lastbilar per dygn. Och att avlasta centrala Umeå är en absolut nödvändighet. Vi är emot den Västra Länken. Men då är vi också, i ärlighetens namn, skyldiga att presentera ett alternativ till Västra Länken – som kan ta hand om lastbilarna. Och låt oss tala klarspråk: det går inte att få lastbilar att åka buss eller att cykla. Därför förespråkar vi en Centrumtunnel under Västra Esplanaden och samordnad varudistribution. Detta är det realistiska alternativet för den tunga lastbilstrafiken som ensam står för hälften av alla utsläpp.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Om staden och kapitalet

Av , , Bli först att kommentera 2

Stadsmiljön är en viktig faktor för trivseln i en stad. I Umeå ger de gamla trähusen karaktär åt staden och berättar något om historien. Den låga bebyggelsen ger en småstadskaraktär åt regionhuvudstaden. Men som en följd av en rad beslut hotar nu en total förändring av Umeås stadsbild.

Ägaren City Fastigheter vill riva det s k Rosa huset, som ligger mitt emot länsresidenset. Rosa huset är ett av få bevarade byggnader från det Umeå som byggdes upp efter den stora branden 1888. Huset ligger i ett område som, än så länge, domineras av äldre vackra trähus. Argumentet för rivningen är att Rosa Huset är för dyrt att restaurera. Ärendet har gått upp i kammarrätten som gett företaget rätt att riva huset – mot byggnadsnämndens vilja. Frågorna kring rivningen är många. Varför köpte den nuvarande ägaren över huvudtaget det kulturminnesmärkta huset om han inte var beredd att rusta upp det? Varför har byggnadsnämnden tidigare samarbetat med ägaren om en rivning? Och varför har byggnadsnämnden, som de senaste åren motsatt sig en rivning, inte gått in med ett föreläggande om upprustning av huset innan det hunnit förfalla ännu mer?

Helt klart är däremot att Rosa Huset kan bli ett pilotfall. Balticgruppen, som äger det gamla varmbadhuset, pressar också på för en rivning. Om dessa två hus rivs försvinner allt mer den kulturmiljö som idag finns bevarad längs älvskanten – och ytterligare rivningar kan motiveras med de redan genomförda. Bakom de aggressiva rivningsplanerna ligger starka kapitalintressen. Om låga trähus med grästomter kan ersättas med höga moderna kolosser finns miljoner att tjäna.

Men det är inte bara gamla trähus som hotas. Enligt långt framskridna planer ska två gigantiska höghus byggas alldeles vid stadens hjärta, Rådhustorget. Balticgruppen vill bygga ett 15 våningar högt hus ovanpå Kungspassagen. Ovanpå Åhlens-huset vill hotellkungen Hilding Holmqvist bygga ett 14 våningar högt hotell. Rådhustorget, där umeborna idag lapar glass och solsken, kommer att skuggas av mastodontbyggnader.
Till detta måste de kommunala skrytprojekten läggas. Mitt inne i stan ska ett av Sveriges största äventyrsbad byggas. Även här ingår en stor (och hög) hotelldel. Dessutom vill kommunledningen flytta stadsbiblioteket till ett nytt Kulturens hus som ska byggas nere vid älven.

Byggplanerna visar på en uppenbar brist på demokratiskt inflytande för umeborna. Inget av de etablerade partierna vill göra stadsmiljön till en valfråga – trots att den engagerar Umeborna. Men att mycket av förändringarna sker i tysthet understryker också de starka kopplingarna mellan den politiska och ekonomiska makten. Rivningen av Rosa Villan försvaras i en insändare av f.d. förste byggnadsinspektör i Umeå, numera anställd av City Fastigheter. Balticgruppen, å sin sida, har anställt den tidigare mark- och planeringschefen i Umeå Kommun som vd för sitt utvecklingsbolag. Till detta kan man lägga att den folkpartikontrollerade mediakoncernen VK bildat ett gemensamt fastighetsbolag med Balticgruppen.

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista är inte nödvändigtvis emot allt byggande i centrala Umeå. Inte ens när det gäller höghus. Men projekten måste beslutas efter en plan som demokratiskt diskuteras och beslutas av umeborna. Den maktelit, bestående av högdjur inom politik, ekonomi och media, som idag sätter dagordningen i Umeå måste utmanas.