Snus och rökning – arbetsrätt och personlig integritet

Av , , 1 kommentar 2

 

Den 6 december beslutade Umeås Kommunstyrelse bl a att ”följa upp satsningen för tobaksfrihet, föreslå rökfri arbetstid under 2012 med sikte på tobaksfri arbetstid”. Beslutet väcker en rad mycket viktiga frågor. Frågorna har givetvis med hälsa och hygien att göra.
 
Men frågorna berör även arbetsrätt och personlig integritet.
 
Vi i Arbetarpartiet – som under våra tjugo år i Umeå Kommunfullmäktige (under namnet Rättvisepartiet Offensiv som vi alltså bytt mot Arbetarpartiet) – har diskuterat denna fråga tidigare. Vi har sedan tidigare en hållning i denna fråga. Vi känner oss förpliktigade att föra fram vår hållning i dessa tider av framstötar från arbetsgivarna – mot löntagarnas rättigheter. Men vi vill även få klart besked i en rad frågor. Av dessa båda skäl kommer vi att ta upp frågan på nästa kommunfullmäktige.
 
Måndagen den 19 december vill vi, tillsammans med tusentals anställda i Umeå Kommun, att Lennart Holmlund besvarar en rad viktiga frågor på mötet med Umeå Kommunfullmäktige.
 
Först vill vi säga: det är lovvärt att kommunen stöder anställda som vill sluta med olika former av tobaksbruk som snus och rökning. Men det ska ske genom frivillighet och stöd – inte genom förbud som uppmuntrar till någon form av ”angiveri”.
 
Snuset och personlig integritet
När det gäller snuset anser vi i Arbetarpartiet att kommunen inte ska lägga sig i huruvida de anställda brukar snus, eller inte brukar, utom genom att erbjuda stöd till de som anmäler att de vill ha hjälp med att sluta. Något annat anser vi vore att kränka den personliga integriteten. (Självklart ställer arbete i kök, och annan jämförbar verksamhet, särskilda krav på hygien som berör både snusning och annat – men det tror vi att alla redan är med på).
 
Rökning på fritid – en arbetsrättslig fråga av principiell natur 
Vi i Arbetarpartiet anser inte att arbetsgivaren ska kunna bestämma över vad de anställda gör på sin fritid. Det spelar ingen roll om det handlar om styrketräning eller rökning. För oss utgör detta en arbetsrättslig principfråga. Arbetsgivaren ska inte kunna bestämma över de anställda gör på deras fritid – även om vi anser att det vore positivt om alla människor klarade av att sluta röka frivilligt – med hjälp av stöd.
 
Är lunch fritid?
Lunchen har en speciell ställning, bl a rent arbetsrättsligt. Är lunchen att betrakta som arbetstid eller som fritid? Det finns motsägelsefulla signaler.
Å ena sidan: när det gäller försäkringsfrågor, eller arbetsgivarens rätt att under vissa omständigheter ändra på tidpunkten för när lunchen tas ut, tyder detta på att lunchen inte är att anse som ren fritid. Å andra sidan: den anställde har, enligt §15 Arbetstidslagen, rätt att lämna arbetsstället under vissa uppehåll i arbetet (lunchen). Och då kan den anställde välja att vistas på allmän plats. Detta antyder att lunchen är att anse som fritid – åtminstone vad rökning anbelangar – för på allmän plats får man röka.
 
Den anställde måste få bestämma på sin fritid
Om lunchen är fritid så kan vi i Arbetarpartiet inte acceptera att arbetsgivaren tar sig rätt att bestämma vad de anställda gör på sin fritid. Sedan spelar det ingen roll om det handlar om nyttiga saker som att styrketräna eller mindre nyttiga saker som att röka. Det är inte detta som frågan handlar om! Det handlar om ifall arbetsgivaren ska kunna bestämma vad den anställde gör på sin fritid! Eller inte. Detta måste klarläggas. Och för att detta ska kunna klarläggas måste lunchens ställning – rent arbetsrättsligt – klarläggas en gång för alla.
 
Vad är det som gäller för rökningen?
Men kan vi inte läsa att Åsa Ögren, S, säger att frågan om att försöka förhindra rökning inte gäller för lunchen. Jo! Men det vi då får läsa är vad Åsa Ögren tycker. Tycker just nu! Men när frågan väl kommit upp så passar det alldeles utmärkt att vi tar reda på vad som verkligen gäller – rent arbetsrättsligt. Idag. Och till dess lagarna ändras. Detta så att vi får vet på vilken grund vi står på då vi diskutera rökningens framtid. Det är därför som vi tar upp följande frågor.
 
 
Frågor som måste klargöras i fullmäktige måndag 19 december:
1. Kommunstyrelsens majoritet (S och V) måste klargöra sin syn på lunchens ställning rent arbetsrättsligt: betraktar S och V lunchen som arbetstid eller fritid,
 
2. S och V måste klargöra sin syn vad gäller följande: har en anställd som lämnar sitt arbetsställe under lunchen och vistas på allmän plats – exempelvis på Rådhustorget – har rätt att röka eller snusa. 
 
3. Alla måste få veta om det har framkommit någon påtaglig opinion bland kommunens anställda, brukare eller anhöriga med krav på att snuset ska bort?
 
4. Kommer bruk av tobak (ett bruk som inte innebär regelbrott) att missgynna anställda vid ett anställningsförfarande, vid en framtida befordringsgång eller i något annat avseende inom Umeå Kommun?
 
5. På vilket sätt kommer kommunen att stötta de som vill bli kvitt sitt tobaksberoende?
 
6. Hur mycket pengar är avsatt till detta friskvårdsarbete?

 

Naturområden på Holmön hotade av omfattande exploatering

Av , , Bli först att kommentera 5
Vindkraft är en viktig förnyelsebar energikälla. I syfte att bidra till en utbyggnaden av vindkraften har Umeå kommun med angränsande kommuner upprättat och antagit en tematisk översiktsplan för utbyggnaden av vindkraften inom kommunerna. Ett tillägg till översiktsplanen antogs år 2010. Av den antagna översiktsplanen framgår att inom Umeå kommun är 8 områden utvalda som ”riksintresse för vindbruk”. Syftet med översiktsplanen är att ”ta fram gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar och att ge förslag på utbyggnadsområden för vindkraft i Umeåregionen ” (sid 7).
 
I översiktsplanen sägs att: ”det bedöms inte nödvändigt att inom planeringsperioden välja andra platser än vad som föreslås i planen. Exploatörer med intresse för andra områden bör därför tydligt motivera varför avsteg från planen behöver göras.”
 
I nämnda plan ingår inte ögruppen Holmöarna som ett av de föreslagna utbyggnadsområdena. Trots detta pågår sedan några år en projektering för storskalig, industriell utbyggnad av vindkraft på Holmön genom företaget Slitevind AB. Det handlar om planer på att bygga 29 stycken 180 meter höga vindkraftverk på ön. Markavtal har under åren skrivits med ett stort antal markägare.
 
Holmöarna är utsett till riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv. Lokalt är ögruppen viktig som Umeå-regionens rekreationsområde. Särskilt då Umeå förväntas växa ytterligare under kommande decennier. Vindkraftsparken, med de 29 vindkraftverken på 180 meter, riskerar att bli ett kraftigt ingrepp i den unika naturen och kulturhistoriska miljön på Holmön. Med tanke på detta bör eventuella vindkraftsexploatörer hänvisas till något av de andra åtta områden i kommunen som redan avsatts som ”riksintresse för vindbruk”.
 
Mot bakgrund av den tillväxt som väntas inom Umeåregionen under de kommande decennierna framstår det som mindre framsynt och strategiskt att inte slå vakt om detta unika och opåverkade skärgårdsområde. Bevara Holmön!
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,