Nej till försäljning av Scharinska Villan

Av , , Bli först att kommentera 9

Med anledning av den senaste tidens rykten kring en eventuell försäljning av Scharinska Villan vill vi från Arbetarpartiet säga följande:

1. Arbetarpartiet anser att kommunen inte ska sälja Scharinska Villan, utan behålla den själv.

2. Vi anser att kommunen har resurser att lägga ut de ca 10 miljoner kronor som en renovering av Scharinska skulle kosta. De senaste 6 åren har Umeå kommun, inklusive kommunens företag, haft sammanlagda överskott på 1 323 miljoner kronor.

3. Arbetarpartiet har även startat en egen ”utredning” vad gäller planerna på att sälja Scharinska, i syfte att reda ut: a) om något beslut tagits, b) om det finns en politisk majoritet i Umeå bakom en försäljning av Scharinska, och c) vem den eventuelle köparen kan tänkas vara. Vi återkommer med detta samt eventuella andra resultat av vår ”utredning”.
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Därför vill Arbetarpartiet ha IKEA på Klockarbäcken – nej till Entré Syd

Av , , 3 kommentarer 4

Det finns tre viktiga skäl att placera IKEA på Klockarbäcken.

Först: Enligt Trafikverkets beräkningar kommer trafiken längs Västra Esplanaden/E4 att öka med 3 000 bilar per dygn om IKEA placeras på Teg (Entré Syd).

Trafikökningen understryks av den jätteparkering för 2500 bilar som planeras vid Entré Syd. Umebladet har tidigare rapporterat om att de kraftiga överskridandena av gränsvärdena för luftföroreningar leder till en ökad frekvens av både astma och lungcancer för de som bor eller arbetar vid Västra Esplanaden.

Det andra skälet att lokalisera IKEA till Klockarbäcken är att de nya ringleder som ska att byggas runt Umeå kommer att leda trafiken (både från norr, söder och väster) rakt till Klockarbäcken. Detta UTAN att bilarna passerar genom Umeås luftföroreningsdrabbade centrum. En lokalisering av IKEA på Klockarbäcken kommer alltså att minimera trafikökningen i centrala stan. Placeras IKEA däremot på Teg kommer en stor del av trafiken norrifrån att gå längs Västra Esplanaden.

Tredje skälet: Att placera IKEA på Umeås två andra externa köpcentra, Ersboda eller Strömpilen, är orealistiskt. Vid Ersboda råder redan idag platsbrist och hög trafikbelastning. Strömpilen, som är intryckt mellan Holmsundvägen och älven, skulle helt enkelt inte kunna rymma en IKEA-etablering.

Arbetarpartiet har inget emot att IKEA etablerar sig i Umeå. Men vi är däremot mycket kritiska till att etableringen sker på Teg. Detta innebär en ytterligare försämring av luften. En placering på Klockarbäcken vore mycket bättre för miljön – och för Umeåbornas lungor.

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Arbetarpartiets sjupunktsprogram – för bättre luft i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 2

* Planeringen av stadens centrala delar
Idag vore en omprövning av var den tänkta befolkningsexpansionen ska förläggas den enskilt viktigaste åtgärden. Beslutet är att tränga in ytterligare 10 000 människor i centrala Umeå, till stor del nära de två nuvarande europavägarna, kommer att medföra ytterligare biltrafik och avgasutsläpp i centrum. Detta understryks av ett ökat behov av 1 000 nya P-platser.

Arbetarpartiet vill förlägga de nya bostadsområdena nära de köpcentra som finns. Detta skulle både minska behovet av biltransporter och ge de boende en god närservice. Lämpliga platser för nya bostadsområden är Tegelbruksberget (vid Strömpilen), I20-skogen (vid Coop-Forum). Dessutom bör nya bostadsområden läggas i Holmsund-Obbola, detta skulle både skapa underlag för bättre kollektivtrafik och en förbättrad närservice.

* IKEA till Klockarbäcken – nej till Entré Syd
Den tänkta placeringen av IKEA på Tegssidan kommer att generera en väldig ökning av antalet bilresor över broarna. Detta understryks av den jätteparkering för 2 500 bilar som ingår i den detaljplan som nu utarbetas. Arbetarpartiet vill förlägga IKEA till Klockarbäckens köpcentra, dit trafiken numera har en naturlig länk efter Trafikverkets beslut att bygga Västra Länken. Den önskvärda befolkningsexpansionen på Tegssidan anser vi ska ske på Ön. Men dessutom måste genomfartsleden, dagens E4:a, grävas ned och täckas över, på samma sätt som när tunnelbacken byggdes på Ålidhem. Sedan kan dagens centrum på Teg växa genom att bostäder, affärer och även parker byggs ovanpå den nedgrävda genomfartsleden.

* Samordna varutransporterna – nu
Den tunga trafiken står för tio procent av antalet fordon men för 50 procent av de farliga utsläppen.

Idag sker många transporter till butiker med halvfulla lastbilar som ibland tvingas vänta på varandra med motorn igång. Genom att omlasta godset utanför Umeå, och samordna transpoterna, skulle antalet lastbilsresor inom Umeå kunna redoceras med 300-350 stycken. I Linköping innebar samordnade varutranspoter att att avgasutsläppen från lastbilar, i stadskärnan, minskade med upp till 50 procent.

Det finns även positiva resultat från andra kommuner. Arbetarpartiet har under fem år kämpat, i stort sett ensamma, för att en kraftfull satsning på samordnade varutransporter för hela handeln i Umeå – och inte bara för kommunens egna relativt blygsamma transporter. En satsning på 5-10 miljoner skulle ge en större effekt än för hela Östra Länken (Kolbäcksleden) som kostar hundratals miljoner. Makthavarnas handlingsförlamning oförklarlig.

* Försök med gratis kollektivtrafik
Ska en satsning på att öka andelen persontransporter med buss, på bekostnad av biltransporterna, krävs det troligen flera komponenter: a) tätare turer på vissa linjer, b) fler direktlinjer mellan stadsdelarna, c) ett försök med gratis busstrafik. Försöket har troligen störst chans att påverka den yngre generationen. De som är vana att ta bilen kräver en längre omställningstid för att ställa om sina resevanor. Det är viktigt att försöket inte avbryts efter några månader utan får 2-3 år på sig, för att sedan utvärderas. Gratis busstrafik är inte lika viktigt för äldre med ordnad ekonomi. Här avgör turtätheten. Men för många yngre skulle gratis buss vara viktigt. ”Gratis buss” är dessutom en kraftfull markering när det gäller kommunens viljeinriktning.

* Motorvärmare på alla p-platser i centrum
Det är under vinterhalvåret som luften i Umeås centrala delar är som mest hälsovådlig. När en bilmotor är kall släpper den ut mer avgaser. Motorvärmare på alla p-platser skulle motverka denna ”kallstartseffekt” – under den mest kritiska årstiden.

* Satsning på mer miljövänliga bilbränslen
Mindre miljöskadliga bränslen som kan användas i vanliga bilmotorer gör entré. Redan idag blandas 5 % biodiesel i vanlig diesel. Ett nytt diesel lanserades för några år sedan som sänkte utsläppen av koldioxid med 12 %. Både Scania och Volvo har tidigare garanterat att deras lastbilar kan köras på 100 % biodiesel. Detta är särskilt viktigt då lastbil och buss idag står för 50 % av utsläppen från fordonstrafiken. Till detta ska läggas de satsningar som görs på att bygga upp en ny bilspark i form av olika el-hybridbilar för persontrafik.

* Trafiksystem och ringleder
Det mest effektiva medlet i kampen mot luftföroreningarna hade varit en trafiktunnel under Västra Esplanaden (längs Esplanaden). Denna trafiklösning hade varit mer effektiv än Västra och Östra länken tillsammans! Arbetarpartiet kämpade för en tunnel under V:a Esplanaden så länge det fanns en chans.