Här en kartläggning av stora delar av islamisternas nätverk i Sverige. Bakom ”mångfalden” finns en skrämmande centralisering. Den sammanhållande länken är Muslimska brödraskapet samt individer som ständigt återkommer. Läs och lär.

Den 7/3 sände jag och en kollega våra frågor om varför Umeå kommuns makthavare ställde en lokal till Abu Muadhs förfogande samt fortsätter att hålla den förening som inbjöd predikanten med lokal. Just nu är det den 23/3, kl 07.35. Ännu inget svar.
Beslutsångest?

 

Del I

Muslimska brödraskapet (MB) har under årens lopp byggt upp ett mycket stort och mycket komplicerat nätverk i Sverige genom föreningar och frontorganisationer. Dessa är så många att MB har behövt skapa, minst, tre paraplyorganisationer för att hålla reda på allt och alla. När du, här nere, försöker tränga in i detta nätverk så är det några saker som jag vill att du ska hålla i minnet. En av dessa är att vissa personer återkommer gång på gång. Nätverket hålls nämligen samman av huvudsakligen två faktorer.

Den organisatoriska faktorn: Denna består av en kombination av paraplyorganisationer och personalunioner – där ett fåtal individer står i centrum för verksamheten i förening efter förening efter förening.
Tolkningsföreträde när det gäller hur den sunnitiska grenen av islam ska förstås: Detta är den allt annat överordnade strävan för det Muslimska brödraskapet. Den organisation inom sunniterna som har tolkningsföreträdet när det gäller hur denna gren av islam ska förstås – religiöst – ideologiskt – politiskt – besitter också makten över sunniterna. Detta oavsett hur organisationerna är sammanflätade. Sunniterna har cirka fyra gånger så många anhängare som islams andra gren shiiterna.

 

Del II

De flesta muslimer är inte islamister
Här måste jag dock göra ett uppehåll och understryka en faktor av avgörande betydelse: Du som läser detta får aldrig, aldrig, aldrig glömma en sak. Detta är att endast en minoritet av muslimerna i Sverige är med i MB:s nätverk – eller i någon annan islamistisk organisation. Islamister kallar vi sådana som strävar efter en lagstiftning och rättsskipning som bygger på föreställningen om en gudomlig rätt. Det är här som sharialagarna kommer in. Muslimer anser att Koranen bokstavligen är guds ord berättade för Profeten Muhammed. Sharialagarna bygger på 350 verser ur Koranen samt på profetens sunna (gärningar och uttalanden). Detta är källorna till föreställningen om en gudomlig rätt.

Till dessa ska läggas imamernas tolkningar av dessa källor som kallas fiqh. Det är på dessa beståndsdelar som de muslimska prästerna (imamerna) tolkar hur samhället ska fungera och hur tvister skall lösas. Och i detta system, som alltså bygger på föreställningen om en gudomlig rätt, finns det inget utrymme för det  majoritetsbefolkningen i exempelvis Sverige och Europa anser vara demokrati.

Men de flesta människor som har kommit till Sverige från länder som domineras av islam accepterar det sätt på vilket lagar stiftas här och hur landet regeras. Det vill säga via fria val till en lagstiftande församling som kallas riksdag i Sverige (parlament i Storbritannien och förbundsdag i Tyskland). I Sverige är det sedan riksdagen som stiftar lagar och som godkänner, eller förkastar, förslag på en regeringsbildare som Stefan Löfven och före honom Fredrik Reinfeldt. Religionen styr alltså inte samhället – vilket är vad de islamistiska sharia-anhängarna strävar efter. I exempelvis Sverige och Europa är religionen en privatsak. Detsamma gäller om du är ateist (vilket är det vanligaste i Sverige). Även detta är en privatsak.

Sverige är ett (mycket omedvetet men dock) sekulärt samhälle – även om kampen för det sekulära samhället i Sverige inte är fullbordad. Men återigen: de allra flesta muslimer accepterar att samhället styrs via fria val till en riksdag som sedan stiftar lagar och utser regeringsbildaren. Det är dessa muslimer som utgör våra viktigaste allierade i kampen mot de islamister som vill införa sharialagar för (i första hand) den delen av Sveriges befolkning som kommer från länder där islam dominerar. De muslimer som accepterar fria val till riksdagen – som stöder att riksdagen sköter lagstiftning och utser regeringsbildare samt accepterar att religionen är en privatsak – måste ges allt stöd.

De behöver stöd! Muslimer som är nöjda med Sverige när det gäller religion, demokrati och lagstiftning pressas idag av islamisterna. Islamisterna vill få även de övriga muslimerna att förkasta den sekulära staten och de demokratiska traditionerna i Sverige. Om vi inte stöttar de muslimer som accepterar att religionen ska vara en privatsak, och att lagstiftning och regeringsbildare ska skötas av en riksdag utsedd i fria val, så stöter vi bort dessa  – våra viktigaste – allierade. Istället för att försvara den sekulära staten och det demokratiska samhället tillsammans med majoritetsbefolkningen driver vi dessa muslimer rakt i armarna på islamister och jihadister som ”brödraskapet” och IS samt deras medlöpare som imamen Abu Muadh).

Vi måste slå vakt om våra så viktiga muslimska allierade i kampen mot islamister som Muslimska brödraskapet och i kampen mot jihadister som Muslimska Staten.

 

Del III

Tillbaka till kartläggningen av Muslimska brödraskapet

Jag och andra har gjort ett försök att kartlägga huvudaktörerna inom Muslimska brödraskapets nätverk. Både på föreningsnivå och på personnivå. Till vår hjälp har vi haft tidigare kartläggningar gjorda av a) Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) samt den skickliga borgerliga opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell. Vi har även fått värdefull information från avhoppare från ”brödraskapet” (men inte från islamismen) som Mahmoud Aldebe. Till detta ska läggas uttalanden gjorda av företrädare för Muslimska brödraskapet i Sverige när dessa varit i andra länder. Exempelvis av Mahmoud Khalfi.

Ett viktigt syfte med Muslimska brödraskapets skapande av en lång rad föreningar är den möjlighet som denna ”mångfald” ger när det gäller att söka bidrag. Opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell kartlägger bidragen till de största muslimska föreningarna. Här bygger vi till stor del på hennes kartläggningar från april 2016 (Uvell har sedan dess fortsatt att kartlägga  bidragsindustrin).

Uvells kartläggning visade att olika muslimska samfund fick 8,8 miljoner kronor i statliga stöd till trossamfund år 2015 genom det s.k. Islamiska Samarbetsrådet (ISR). Det är en miljon mer än 2014 och 2,6 miljoner mer än 2013. Detta trots att ISR redovisar samma antal församlingsmedlemmar. Till detta kommer att studieförbundet Ibn Rushd fick 17,3 miljoner i statsbidrag 2014. Enligt Ibn Rushds årsredovisning fick de dessutom ytterligare 7,9 miljoner i ”övriga bidrag”.

 

Del III B – en utvikning om studieförbundet Ibn Rushd

Ibn Rushd försökte stoppa ett seminarium som jag, i egenskap av privatperson, arrangerade tillsammans med två andra privatpersoner samt ett studieförbund. Temat på det seminarium som Ibn Rusdh försökte stoppa var ”Hur bekämpa terrorism och parallellsamhällen”. Föredragshållaren var forskaren Magnus Norell som bland annat specialiserat sig på islams roll i mellanöstern och nordafrika. Han har skrivit en bok som heter ”Kalifatets återkomst”. I denna bok visar Norell att Islamiska Staten och Muslimska brödraskapet har samma mål – att upprätta ett nytt Kalifat. Ett Kalifat är ett muslimskt ”rike” styrd av en kalif – som gör anspråk på att utgöra både den religiösa och världsliga överhögheten. Denna kombination av både religiös och världslig makt till en enda person (lika mäktig som om påven också vore kejsare) visar mycket tydligt varför sharia och demokratiska traditioner, är oförenliga. Det som skiljer Muslimska brödraskapet från Islamiska Staten är att ”brödraskapet” inte använder sig av våld. Inte i Europa. Inte idag.

Detta budskap ville det Muslimska brödraskapet närstående studieförbundet Ibn Rusdh stoppa. Och det är en obegriplig skandal att detta studieförbund får sådana väldiga skattebidrag – pengar som de sedan kan använda till att försöka stoppa det fria ordet. Pengar som de kan använda till att försöka utmåla en framstående forskare som islamofob och rasist.Bland mycket annat. Rebecka Uvell berättar att ”Ibn Rushd byggdes upp med hjälp av Tro och Solidaritet och en av deras ansvariga, Sara Gunnered, kommer från S”.

Jag vill själv poängtera följande: Det var just Sara Gunnered som försökte stoppa vårt seminarium med forskaren Magnus Norell här i Umeå. Gunnereds agerande kan endast åskådliggöras genom begreppet ”politisk torped”. 

Det jag sedan måste understryka är att organisationen ”Tro och solidaritet” – som tog över socialdemokraternas kristna del ”Broderskapsrörelsen” – i mina ögon framstår som ”något” som har skräddarsytts för att passa in i socialdemokraternas uppgörelse med de islamister som står Muslimska brödraskapet nära.

 

Del IV

Även Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) delar ut stora bidrag till dessa föreningar.
Den av Mehmet Kaplan startade föreningen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa fick 2,4 miljoner i bidrag från MUCF år 2015. Samma år betalade MUCF ut 1,8 miljoner till Sveriges Unga Muslimer.

Uvells kartläggning har inte tagit med de stöd som har betalats ut från Allmänna arvsfonden, eller i form av föreningsbidrag från kommuner runt om i landet. Men troligen handlar det om ytterligare miljoner i skattepengar som gått till organisationer med kopplingar till Muslimska Brödraskapet.

 

Del V

Islamistiska organisationer, nyckelpersoner, politiska partier – och Muslimska brödraskapet som spindeln i nätet
Här nedan kan du försöka tränga in i de olika kopplingarna mellan några av de mest kända och dominerande muslimska organisationerna i Sverige – organisationer som kontrolleras av islamister – som i sin tur nästan alla har kopplingar till (eller kontrolleras av) Muslimska Brödraskapet.

Här nedan kan du också försöka tränga in i kopplingarna mellan olika islamistiska nyckelpersoner och deras partipolitiska kontakter och hemmahörighet. Dessa sammanställningar gör inte anspråk på att vara komplett. Däremot finns många av de viktigaste islamistiska organisationerna och personerna och kopplingarna (även till riksdagspartier) med.

Så ta fram penna och papper och försöka sätta dig in i detta.

 

 

mb-1 mb-2

mb-3

mb-4

mb-5

7 kommentarer

 1. Basic Rules

  Tack för den utmärkta sammanställning och ”Uppdrag granskning” du gör !

  Kan inte undgå reflektera kring integrationen och invandring i detta läge, så länge partier/Regering tillåter stöd till dessa samhällsfientliga föreningar och organisationer, oavsett vad de kallar sig kommer integrationen få lida. Allt handlar inte bara om pengar, arbete och utbildning utan Medborgarskapet och Samhällskontraktet är förutsättningen för en framgångsrik integration.

  Nationalekonomerna Lindbeck och Persson skriver i DN:
  ”Det är märkligt att ett land som visat sig så dåligt rustat att ta emot invandrare ändå har tagit emot långt fler än andra västländer. Egentligen är det omoraliskt att uppmuntra invandring när man inte lyckas bättre att erbjuda invandrarna arbete och bostad …
  För att [integrationspolitiken] ska lyckas fordras naturligtvis att åtgärderna kombineras med en restriktiv invandringspolitik under kommande decennier.”

  Anhöriginvandringen måste också begränsas kraftigt. Vi måste erkänna att Sverige är odugligt på mottagande, och då ska vi inte ge människor falska förhoppningar.

 2. jonas

  Ett stort TACK. Du gör oss alla en stor tjänst genom dina avslöjanden. Såg en insändare som skrev att än så skulle man inte starta ett islamiskt parti utan man skulle vänta tills senare. Att man kommer att göra det är jag övertygad om. Islam är en religiös ideologi, men framför allt en politisk sammanslutning med en dold agenda.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack.
   Det är sannolikt att det kommer att startas ett parti av islamister med ett namn som ”islamiska partiet för tro, kärlek och demokrati”. Men detta kommer att innebära minst tre saker:
   a) de vanliga riksdagspartierna kommer att sluta krypa för sin nya motståndare i riksdagen, köpslåendet med ”brödraskapet” kommer att upphöra,
   b) de som tidigare varit blinda för islamisternas hyllande av martyrdöden, kvinno- och barnfientlighet, hets mot homosexuella, mm, kommer plötsligt att upptäcka allt detta, och pressen mot ”islamiska partiet för tro, kärlek och demokrati” kommer att bli hård nu när de blivit politiska fiender,
   c) inför kritiken kommer motsättningen mellan islamister och jihadister å ena sidan, och vanliga muslimer å den andra att öka.
   Detta kommer att slita ett vapen ur händerna på ”brödraskapet”. De kommer inte längre att få ”monopol” när det gäller att berätta för majoritetssamhället vad som muslimer tycker och vill ha. Istället för att riksdagspartierna tävlar om muslimska brödraskapets gunst, kommer ”muslimbröderna” att tvingas tävla med de vanliga traditionella riksdagspartierna om muslimernas gunst. För alla muslimer är inte islamister. För första gången kommer de vanliga muslimerna att ha ett skäl att organisera sig. Det är bara islamister och jihadisterna som hittills haft något skäl att organisera sig.

   Det muslimska samhället kommer att genomgå en nödvändig polarisering mellan islamister och jihadister å ena sidan, och vanliga muslimer å den andra. Detta kan till och med visa sig vara bra.

   Islamisterna har en egen agenda. Men den går på troligtvis ut på att inrätta ett muslimsk parallell-samhälle.

   Skulle islamisterna bilda eget parti skulle allt bli tydligare politiskt. Jag tror till och med många saker skulle bli bättre. Många muslimer skulle få en anledning att organisera sig, i partier, för att skydda sig på allvar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.