UPPDAT. VERSION III. Innan vi tittar på äktenskapet V -islamisterna måste frågan ställas: Är det S, V och MP som utnyttjar muslimer för att vinna röster? Eller utnyttjar ett islamistiskt nätverk, som hoppar mellan partierna, S, V och MP för egna syften?

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt, Del III

 

Avsnitt A

Vänsterpartiet och islamisterna – ett stadigt äktenskap

Förord
Innan vi går in och tittar på äktenskapet mellan Vänsterpartiet och islamisterna måste vi ställa oss en fråga av avgörande vikt: Är det S, V och MP som utnyttjar muslimer för att vinna fler röster i valen?
Eller finns det ett nätverk av islamister som hoppar från parti till parti och som utnyttjar S, V och MP för sina egna syften?

Ju fler fakta jag tagit del av – i form av politiska ställningstaganden, personliga kopplingar och stöduttalanden vid känsliga tillfällen i konflikter – desto mer berättigad anser jag att denna fråga är. Alla har vi, vid något tillfälle i livet, studerat någon form av ”flödesprocess”. Flödet fungerar. Men när du försöker kartlägga HUR det fungerar går inte ekvationen ihop. Det finns en faktor X. Min uppgift är inte endast att kartlägga äktenskapet mellan V och islamisterna. Det ska jag göra här. Idag.

Men jag har också en annan uppgift. Den består i att ställa följande fråga: existerar det en faktor X i Umeås politiska liv – ett islamistiskt nätverk inom främst S, MP och V?

Om det finns ett sådant vore det nämligen inte alls unikt. Tvärtom.

ETT exempel härifrån Umeå: Muslimska brödraskapets största framgång var naturligtvis att de fick in en av sina representanter i regeringen som bostadsminister (Mehmet Kaplan). Men de har även infiltrerat rättsväsendet i Solna via Centerpartiet. I Umeå skulle jag kunna nämna en person vid namn som började hos oss, sedan gick vidare till sossarna, därifrån till Liberalerna (då FP) och idag återfinns inom V. Är denna person endast en hejdlös opportunist. Eller sysslar personen med ett systematisk sökande efter det parti där den största makten finns – när det gäller att driva på mot sharia och ett parallellsamhälle. S är naturligtvis mest intressant – OM du får någon position. V är intressant OM de får styra med S. MP är intressant av samma skäl. L var intressant OM Alliansen hade tagit över. Jag repeterar frågeställningen: en hejdlös opportunist. Eller en som söker MAKTEN där den finns?

 

Avsnitt B

”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” (MSB) har gjort två rapporter för att bland annat kartlägga det Muslimska brödraskapet och deras arbetsmetoder.
I dessa två rapporter beskrivs hur ”brödraskapet” arbetar. Den ena sidan av ”muslimska brödraskapet utgörs av deras väldigt stora flexibilitet vad gäller organisationsformer. De är mästare på att ”nätverka”. Den endra sidan av ”brödraskapet” utgörs av dess fasta grund, och sammanhållande kärna, nämligen deras ideologiska tolkning av islam. Om Muslimska brödraskapets organisatoriska flexibilitet utgör den ena sidan av myntet, så utgör deras målmedvetna och teologiskt hårdhänta strävan efter ett tolkningsmonopol när det gäller hur islam ska förstås myntets andra sida. Det är detta tolkningsmonopol, eller tolkningsföreträde, som Muslimska brödraskapet strävar efter att vinna. När ”brödraskapet” väl har vunnit denna strid, i förhållande till andra muslimska inriktningar, och tillförskansat sig tolkningsmonopolet behöver inte de formella banden vara så starka.

Det som håller ihop ”brödraskapets” olika organisationer, i det större nätverket, är inte så mycket den formella strukturen. Det är främst två faktorer: främst den gemensamma tolkningen av islam – ”brödraskapets” tolkning. Sedan olika personalunioner. Den som studerar nätverket av islamistiska organisationer kommer att slås av hur ofta vissa namn, på personer och organisationer, återkommer. De återkommer gång, på gång, på gång.

När det ”Muslimska brödraskapet” har erövrat det ideologiska tolkningsmonopolet om hur islam ska förstås kan ”brödraskapet” börja föra fram sin politik inom i stort alla typer av organisationer:
-Uppenbarligen inom riksdagspartierna,
-Inom Röda korset,
-Inom Rädda barnen, o s v.

Sedan har vi en uppsjö av medlöpare.
Medlöparna består av både individer, delar av organisationer och hela organisationer. En mycket anmärkningsvärd organisation i detta sammanhang som (delvis) har agerat som en medlöpare åt ”brödraskapet” är Svenska kyrkan!

Därför vore det inte alls konstigt om det fanns ett islamistiskt nätverk, bestående av renodlade islamister och deras medlöpare, även här i Umeå. Med detta sagt kan jag inte bevisa att något sådant nätverk existerar. Men jag tänker återkomma till denna frågan för att försöka finna sanningen.

 

Avsnitt C

Ett av Muslimska brödraskapets huvudmål är att skydda muslimer från vad de anser vara det skadliga inflytandet från majoritetssamhället och deras skadliga demokratiska fri- och rättigheter. Medlet är att skapa ett parallellsamhälle där människor som kommer från muslimska länder ska styras av sharialagar – inte via lagar beslutade av en riksdag utsedd via allmänna och fria val. En viktig roll i detta arbete fyller alla fega medlöpare till islamisterna. ”Den politiska fegheten i Sverige” är helt enkelt perfekt för Muslimska brödraskapet som utgör islamismens huvudkraft i Europa och Sverige. I Sverige representeras ”brödraskapet” av  Islamiska Förbundet.

Islamiska Förbundet har en rad av frontorganisationer runt omkring sig. De binds alla samman av a) en gemensam tolkning av islam, b) Muslimska brödraskapets väldiga auktoritet, c) samt av personalunioner. Islamiska Förbundet ÄR Muslimska brödraskapet i Sverige. Runt denna huvudorganisation kretsar islamistiska frontorganisationer som studieförbundet Ibn Rushd, paraplyorganisationen Sveriges Muslimska Råd och den organisation som används för att skapa en så bred kontaktyta som möjligt med ungdomar i detta land: organisationen ”Sveriges Unga Muslimer”.

 

Avsnitt D

Den islamist jag vill rikta blickarna mot inom V i Umeå är Abdi Hanad – och hans samröre med Rashid Musa
Abdi Hanad är idag vänsterpartistisk ledamot i Fritidsnämnden och utgör en av partiets kandidater till Umeå kommunfullmäktige. Han står på plats tio på partiets kommunalvalsedel och det är uppenbart att han tänker försöka kryssa sig förbi andra Vänsterpartiet för att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige.

För att bätte förstå vem Abni Hanad är ska vi först ta och titta på personen Rashid Musa och den organisation denne har lett sedan 2014 nämligen Sveriges Unga Muslimer. Ersboda Folkets Hus tog det modiga beslutet att ställa in mötet med denne Rashid Musa som annars skulle ha hållits lördag 28 april .

Rashid Musa är alltså sedan 2014 bland annat ordförande för organisationen ”Sveriges Unga Muslimer”. Denna organisation fick i april i år avslag på sin ansökan om statsbidrag. Avslaget kom från ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf). Myndigheten anser nämligen inte att organisationen Sveriges Unga Muslimer uppfyllde kravet på att (citat) ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.
Detta är en allvarlig motivering.

Det blev också ett ”hårt” avslag på organisationens bidragsansökan.
Förutom att ”Sveriges Unga Muslimer” inte fick några nya pengar beslutades det även att organisationen skulle återbetala tidigare bidrag. När det gäller återbetalningen handlar det dels om att betala tillbaka hela 1 366 741 kr för verksamhetsåret 2016. Dels handlar det även om krav på återbetalning av tidigare utbetalade statsbidrag, detta för åren 2011, 2012, 2013 och 2015. Då dessa ärenden ansågs vara avslutade beslöt myndigheten dock att efterskänka kraven på återbetalning för dessa år.

Bakgrunden till avslaget på statsbidrag till organisationen ”Sveriges Unga Muslimer”, som Rashid Musa varit ordförande för sedan 2014, redovisas i ett 57 sidor långt dokument som Du själv kan skaffa och läsa. Myndigheten beskriver där hur ”Sveriges Unga Muslimers” medlemsorganisationer anlitat föreläsare som:
– gjort antisemitiska uttalanden,
– förhärligat martyrskapet – döden för det rättfärdiga kriget jihad,
– försvarat självmordsbombningar,
– förordat dödsstraff för avfällingar från islam,
– uttalat sig nedlåtande om homosexuella,
-uttalat sig nedlåtande om kvinnor.

 

Avsnitt E

Men det finns ännu allvarligare inslag i detta 57-sidiga dokument.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) kunde även visa på kopplingar mellan, till ”Sveriges Unga Muslimer” knutna, medlemsorganisationer som hyllat Islamiska Staten (IS). Och värre ändå: det fanns kopplingar mellan medlemmar i ”Sveriges Unga Muslimer” och personer som rest ned till Syrien för att själva ansluta sig till Islamiska Staten (IS)!

Därtill konstaterade Myndigheten (Mucf) även att organisationen Sveriges Unga Muslimer, med stor sannolikhet, har internationella kopplingar till den islamistiska rörelsen Muslimska Brödraskapet. Kom ihåg att jag tog upp förekomsten av denna mäktiga islamistiska organisation redan under Avsnitten A, B och C i detta blogginlägg.

Detta är den allvarliga bakgrunden till varför Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) ansåg att ”Sveriges Unga Muslimer” inte uppfyllde kravet på att ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering” och därför kräver tillbaka över 1,3 miljoner i statliga bidrag av organisationen.
Detta är också skälet till att Ersboda Folkets Hus, rakryggat ,ställde in Rashid Musas föreläsning. Ersboda Folkets Hus tillhör riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Riksorganisationen har en policy av att inte hyra ut sina mötesplatser till ”rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser”.

 

Avsnitt F

I mitt förra blogginlägg om Rashid Musas föreläsning visade jag hur två socialdemokrater – en ledamot i kulturnämnden och den andre ordförande för Ersboda S-förening – både spred Rashid Musas föreläsning (på nätet) och tog även Rashid Musa i försvar mot den mycket allvarliga kritik som jag har redovisat här. De två socialdemokraterna tog Rashid Musa i försvar trots innehållet i det 57-sidiga dokumentet som bland annat påvisar:
– hur den organisation som Rashid Musa lett sedan 2014 (”Sveriges Unga Muslimer”) anlitat föreläsare med antisemitiska åsikter; föreläsare som hyllar självmordsbombare; föreläsare som förhärligat martyrskapet – döden för det rättfärdiga kriget jihad; föreläsare som förordat dödsstraff för avfällingar från islam, mm,
-att det fanns kopplingar mellan medlemsorganisationer i ”Sveriges Unga Muslimer” och personer som hyllat den Islamiska Staten (IS) men också kopplingar till ungdomar som själva åkt ned till Syrien för att ansluta sig till IS.

Abdi Hanad har också delat föreläsningen med Rashid Musa på sin facebook.
Abdi Hanad har kommenterat Nasteho Osman Landers inlägg rörande att föreläsningen med Rashid Musa är inställd. I denna kommentar använder Abdi Hanad följande ord: ”Helt sjukt samma krafter som talar yttrandefrihet demokrati som vill tysta andra”.

Då Ibn Rushd, ett det Muslimska brödraskapet närstående studieförbund, försökte stoppa en föreläsning som jag och två andra personer organiserade hösten 2017, tillsammans med ett annat studieförbund, hörde vi ingen kritik från Abni Hanad mot detta uppenbara försök att just tysta yttrandefriheten. Abdi Hanads engagemang för för det fria ordet verkar vara ytterst selektivt. Och dessutom väldigt okänsligt. Jag vill återigen understryka att det fanns väldigt starka skäl för Ersboda Folkets Hus att inte tillåta Rashid Musa att tala i deras lokaler.
Skillnaden här var att Ibn Rushd försökte stoppa vårt seminarium över huvud taget. Ersboda Folkets Hus försöker inte stoppa Rashid Musa från att sprida sina odemokratiska idéer. De vill bara inte upplåta SINA lokaler till detta ändamål. Jag vill att alla ska uppmärksamma denna betydelsefulla skillnad.

 

Avsnitt G

Abni Hanad skändar två stora människor och muslimer – på ett sätt som gör mig fullständigt ursinnig. På sin Facebook har Abdi Hanad delat en bild där han jämställer Malcolm X, Muhammad Ali med islamisten Rashid Musa. Till bilden har han satt  orden ”tre tuffa bröder”. Det enda ord jag har för detta fruktansvärda övergrepp mot de döda är moralisk gravskändning.

Jag följde Muhammad Ali från 1964, då jag var elva år gammal, fram till hans död, i juni 2016.

År 1990 fick jag den fantastiska chansen att träffa Dr. Betty Shabazz, på Medgar Evers College i Brooklyn, New York, där hon undervisade. Jag fick tillåtelse att spela in vårt samtal. Det vi talade om var det politiska arvet från hennes man – Malcolm X.

Den som missbrukar stora historiska personer, som Muhammad Ali och Malcolm X, genom att använda dem för sitt eget småsinta och själviska syfte, släpar han dessa historiska personligheter, och även deras religiösa tro, i smutsen. Abdi Hanad saknar all kunskap och därför även respekt och anständighet när han försöker blanda samman Muhammad Ali och Malcolm X med sin kompis Rashid Musa. Moraliskt sett är detta en stöld.

Abdi Hanad kallar dessa historiska personer för ”tre tuffa bröder”!

Muhammad Ali eller Malcolm X var inte ”tuffa bröder” med någon. Genom att använda detta uttryck reducerar han Muhammad Ali och Malcolm X till nivån av gatu-ligister. Abdi Hanad förfalskar på detta sätt även den muslimska tro som Muhammad Ali och Malcolm X utövade.

Ja, Abdi Hanad, nu talar du inte med någon som ser ned på islam. Eller är helt okunnig.

Varken Muhammad Ali eller Malcolm X arbetade för att införa sharialagar eller ett parallellsamhälle i USA. I sitt försök att förfalska den muslimska tro som både Malcolm X och Muhammad Ali representerade går Abdi Hanad ännu ett steg längre när han försöker sammankoppla dem med en person som har direkta eller indirekta kopplingar till Islamiska Staten. Jag syftar naturligtvis på Rashid Musa.

För er som inte känner till det var Muhammad Ali var en gång världens mest kända människa. De som kände igen hans ansikte räknades i miljarder. Han var en förebild för 100-tals miljoner människor. Hans ord betydde mycket både för muslimer och för icke-muslimer. Muhammad Ali använde inte sitt gigantiska kändisskap till att aktivt försöka omvända alla till att bli muslimer – även om han visste han att hans ord betydde mycket till och med i det dåvarande Sovjetunionen! Hans ord betydde också mycket för småkillar som mig, och nästan ALLA som svenskar som jag kände. Han skapade en stor respekt för islam bland många i USA. Men främst för att han krävde att andra skulle respektera honom för hans tro. Muhammad Ali missionerade inte aktivt. Jag sitter just nu, i skrivande stund, med den bok i handen som gavs ut efter Alis död. Boken är gjord av honom och en av hans döttrar tillsammans. De sista orden i boken som finns på omslaget lyder så här: ”Jag skulle vilja bli ihågkommen … som en man som försökte ena all mänsklighet genom tro och kärlek”. Muhammad Ali skulle vända sig i sin grav om han visste att hans namn och tro missbrukades på det satt som Abdi Hanad gör.

Malcolm X´ kamp för de svartas rättigheter i USA är idag inte lika känd som för tidigare generationer. Men bland USA:s svarta hålls hans minne levande även idag. Det var Malcolm X som omvände Muhammad Ali till den muslimska tron. Malcolm X ställde en fråga till det vita etablissemanget i USA, i ett tal han höll i april 1964. Han slog fast att USA:s svarta skulle få sina rättigheter ”by any means necessary”. Men Malcolm X höll frågan öppen om med vilken metod detta skulle ske: genom att valsedeln eller kulan (”The Ballot or the Bullet”). Hans liv gav inget svar på denna fråga. Men han gav sitt liv för denna fråga – i sin kamp för de svartas framtid. När Malcolm X mördades i januari 1965 befann han sig i en politisk utvecklingsprocess där ett samarbete med Martin Luther King var på väg att växa fram. Även Martin Luther King befann sig i en politisk utvecklingsprocess där han rörde sig mot demokratisk socialism, stödde strejkande arbetare med pengar och närmade sig fackföreningsrörelsen klasskamp. Och låt mig berätta för dig, Abdi Hanad, Malcolm X var muslim och Martin Luther King var kristen. Ett samarbete mellan dessa hade enad USA:s svarta på ett sätt som hade fått det vita amerikanska etablissemanget att skaka. Detta var skälet till att två av dem dödades och en sattes i fängelse på toppen av sin karriär.

Ett samarbete mellan två svarta ledare med olika tro som Malcolm X och Martin Luther King står i DIREKT MOTSÄTTNING till den kamp för ett shariastyrt parallellsamhälle som du och din kompis Rashid Musa står för. Och dessa historiskt så betydelsefulla personer – Malcolm X, Muhammad Ali och Martin Luther King – skulle med vämjelse ha vänt sig mot de metoder som används av Muslimska Staten och andra liknande rörelser.

Jag repeterar: Den som försöker koppla så oerhört betydelsefulla personligheter, historiskt sett, som Muhammad Ali och Malcolm X, med sin egen kompis Rashid Musa visar en outhärdlig brist på kunskap och du förfalskar deras tro. Detta för att du, i ditt eget självintresse, ska vinna poänger. Ditt handlande är så lågt att jag faktiskt saknar alla ord utom ett – och därför ska jag använda detta ord igen: Abni Hanad – du skändar!

 

Avsnitt H – detta avsnitt håller inte den kvalitet som jag kräver av mig själv och måste bearbetas, så läs det med detta i bakhuvudet / Jh.

Abdi Hanads vänskapliga kontakter med Rashid Musa verkar ha pågått länge.
I december 2017 skrev Abdi Hanad på Facebook att han kommer ställa upp på Vänsterpartiets valsedel i Umeå. Han gratuleras då av Rashid Musa som skriver ”Grattis och lycka till broshan”. Det är i bandet mellan Abni Hanad och Rashid Musa som islamismen i Vänsterpartiet syns så tidigt. För jag vill åter påminna om de saker som stoppade Rashid Musa från att hålla sitt möte på Ersboda Folkets Hus idag:
-under Rashid Musas ledning har Sveriges Unga Muslimer

 

Men Abdi Hanads kopplingar till den islamistiska miljön i Sverige går ännu längre tillbaka i tiden.

I april 2016 avslöjades att dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan:
a) firat ramadan tillsammans med den turkiska fascistorganisationen Grå vargarna,
b) men också vid ett flertal tillfällen gästat islamiströrelsen Milli Görüs.

I samband med denna så allvarliga situation delade Abdi Hanad – som då satt i styrelsen för Vänsterpartiet i Umeå – en rad artiklar som försvarade Mehmet Kaplan och försökte bagatellisera och bortförklara hans samröre med islamister och turkiska fascister! Detta trots att Kaplans kopplingar till den islamistiska miljön varit kända länge.

Redan i februari 2013 skrev Mahmoud Khalfi, direktör vid Stockholmsmoskén, följande i tidningen Tunisnews: ”Genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i svensk politik”.

Men inte ens detta fick alltså Abni Hanad att fundera.

Den fråga som jag ställer mig är hur övriga offentliga företrädare för Vänsterpartiet i Umeå ställer sig till att Abdi Hanad stödjer Rashid Musa? Abdi Hanads uppfattningar när det gäller exempelvis hans stöd till Mehmet Kaplan kan inte ha varit okända för den lokala V-ledningen.

Hur längre har Vänsterpartiet känt till denna koppling mellan sin partiorganisation och den svenska islamismen?

Vad har Vänsterpartiet har gjort mot de medlemmar som är islamister.

 

Avsnitt I

Nu ska jag ta itu med det eventuella nätverket som finns, som vill driva igenom sin egna intressen, hoppande från parti till parti. Men det kommer att ta ett tag innan jag kan publicerar något kring denna frågan.

För detta är viktigt.

2 kommentarer

 1. Basic Rules

  Tack, inställandet av islamframträdandet på Ersboda vart ett rakryggat och korrekt beslut och visar vägen för den ängslige Hans(S).

  Inget sker av slumpen i politiken, från M till V har den medvetna korrektheten varit vägledande till gagna för ”mångfalden” , men nu är det slut förhoppningsvis (tack vare dig), och den stora opinion som stödjer dig. I valrörelsen lovats miljarder hit och dit, den fråga du berör är den viktigaste då det rör vår demokrati och samhällskontraktet, som är fundament för en väl fungerande stat.

  Det som är frapperande i denna ideologiska soppa, är att man från liberal vänster(C) till Vänstern(VPK) välkomnar feodal människosyn och total intolerans mot sunt förnuft och kritiskt tänkande.
  Tydligen har vi behov av en ny upplysningstid, som började uttalat på 1700 talet i Europa och var förutsättningen för vår utveckling inom vetenskap, litteratur och medmänsklighet.

  Nyttiga idioter finns det nog av !

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Ja, tyvärr framstår det som om det finns behov av en ny upplysningstid. DET är ett nederlag och visar att samhällsutvecklingen kan gå baklänges. Många människor har en mer eller mindre medveten uppfattning att allt utvecklar sig i rätt riktning. Det är bara en fråga om tid. Men historien har visat upp en rad perioder av reaktion. Tiden från nazismen maktövertagande var en reaktion. Även Muslimska brödraskapets bildande i Egypten var en form av reaktion på friska vindar i Egypten. I Iran var slöjan något som näst intill försvunnit i de större städerna då mullorna grep makten 1979. Vi har sett reaktionära perioder dels i allmänhet på 30- och 40-talen i Europa. Dels i de länder (och många fler) som jag räknade upp. Själv uppfattar jag att den strid vi är inblandade i är ett försvar mot en utveckling som kan urarta i en reaktion. Det står och väger. Och varje persons insats på den ”våg” vi befinner oss på är viktig. Men en ny upplysning, det behövs, för alternativet är ett nytt mörker. Det kommer inte att stå och väga hur länge som helst. Förr eller senare kommer vågen att visa att den ena sidan är tyngre än den andra. Det är därför folk måste välja nu. Inte när det blir tiodubbelt svårare att stå emot antidemokratiska krafter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.