Aidanpää och Malm skulle få rättvisa i en rättegång – för där efterfrågas sanningen. Den ”dragning” som Hans & Anders riggat i kommunledningen saknar all trovärdighet. Dessa herrar måste bort

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.

Men den måste bekämpas. Det är  bland annat detta som jag och vissa andra gör.

____________________________________

 

Ingress.

Kommunalråden Hans Lindberg och Anders Ågren försöker idag, efter 2 månaders slit, motivera att de godkänt avstängningarna av ekonomidirektör Susanne Aidanpää samt budgetchef Lennart Malm. I detta har t.f stadsdirektör Margaretha Alfredsson och personaldirektör Birgitta Forsberg varit Hans och Anders (Bill och Bull) behjälpliga.

Detta kan man läsa om i dagens VK (nätupplagan).

Rapporteringen i VK utgår ifrån en ”dragning” som  KSau fick rörande resultatet av de utredningar som Margaretha Alfredsson beställt. KSau betyder kommunstyrelsens arbetsutskott och består av sju ledamöter från följande fem partier: S, M, L, MP och V. KSau utgör kommunens högsta politiska ledning.

Kära läsare: Då jag hör ordet ”dragning”, i detta sammanhang, kommer jag osökt att tänka på ishockey. Där förknippas ordet dragning med att finta bort andra spelare.

Jag ska nu berätta hur man inte gör ifall man strävar efter
* Sanning
* Rättvisa

 

Del I.
Om detta hade utspelats i en rättegångssal istället för i KSau

 

Om samma anklagelser hade framförts mot ekonomidirektör Susanne Aidanpää i en rättegångssal (jag tänker på anklagelserna som framfördes i ”dragningen” i KSau), och om ledamöterna i KSau hade bestått av nämndemän, hade situationen varit radikalt annorlunda.

Aidanpää själv hade naturligtvis fått vara närvarande. Hon hade fått frågor och kunnat besvara dessa. Men Aidanpää hade också själv kunnat ställa frågor – exempelvis till Hans Lindberg, Anders Ågren samt till t.f. stadsdirektör Margaretha Alfredsson och personaldirektör Birgitta Forsberg. Och till andra. Och ifall dessa velat hålla sig undan hade dessa kallats till rättegångssalen. Men Aidanpää, huvudpersonen, fick inte vara med på ”dragningen” med KSau.

I VK:s mittuppslag från i lördags framgick också att Aidanpää över huvud taget inte getts tillfälle att försvara sig.

Vid en rättegång hade Aidanpää, naturligtvis fått tillgång till sin dator, till sin e-post och till sina medarbetare. Då hade hon kunnat reda ut uppenbara missförstånd – och kunnat besvara ”anklagelserna” om att verksamheterna fått 70 miljoner mer år 2016 än vad de ursprungligen hade trott.

 

 

Del II
Om detta hade utspelats i en rättegångssal istället för i KSau

Just år 2016 är väldigt intressant i detta sammanhang.
Låt mig citera vad Hans Lindberg skrev i ”Årsredovisning 2016”. Hans ”Bill” Lindgren skrev bland annat följande:

”Umeås kommuns ekonomi är på rätt väg. Efter tre år med successivt minskade underskott, kan kommunen uppvisa ett positivt resultat för 2016 på 85 mnkr [miljoner kr]. Det är en klar förbättring både jämfört med 2015, då resultatet var -42 mnkr, och i förhållande till prognosen i augusti, som pekade mot -16 mnkr”.

Kommentar.
Hade jag tillhört nämndemännen i en Tingsrätt skulle jag ha frågat Susanne Aidanpää om hon och hennes medarbetare verkligen både hade:
– lyckats skjuta till 70 miljoner kr extra till verksamheterna,
– och samtidigt, för första gången på många år, lyckats få kommunens ekonomi att gå med ett överskott !?

Själv tycker jag inte att detta låter som något allvarligare brott. Det låter snarare som verket av en ovanligt duktig ekonomidirektör omgiven av ovanligt duktiga medarbetare.

Just sådana saker hade alltså kunnat redas ut under en rättegång.
Vid en rättegång hade naturligtvis Aidanpää varit närvarande med tillgång till sitt arbetsmaterial och sina medarbetare. Men just därför kunde ingenting redas ut i KSau. För där fick Aidanpää inte närvara. Hon blev inte ens ombedd att besvara skriftligt ställda frågor – på distans. Och om hon hade velat göra det ändå, så hade hon inte kunnat, detta eftersom hon förvägrades tillgång till sina arbetsredskap och medarbetare. Storsint.

En sak är säker: skulle en rättegång vara så riggad som ”dragningen” i KSau, då skulle Sverige ifrågasättas som rättsstat.

Jag hoppas att de ”riggnings-ansvariga” hålls ansvariga den 7 september – och långt därefter.

 

 

Del III

Om detta hade utspelats i en rättegångssal istället för i KSau

 

Men nu till det verkligt intressanta.

I en rättegång skulle Aidanpää, med ombud, ha kunnat presentera mer material än bara det som producerats på initiativ av ”De fyras gäng” (Hans och Anders, Alfredsson och Forsberg).  I en rättegång skulle annat material inte ha kunnat trollas bort som i samband med en ”dragning” i KSau.

Jag vill att alla mina läsare ställer sig följande frågor:

A. Varför har inte Hans Linberg (S) och Anders Ågren (M) sett till så att de två redan gjorda utredningarna rörande arbetsklimatet på delar av ekonomiavdelningen ”drogs” för KSau?

B. Varför har två utredningar ”försvunnit” ur handläggningen av detta ärende?

Det ytterst intressanta material jag talar om skulle ha kommit nämndemännen till del i en rättegångssal där syftet hade att komma fram till Sanning och Rättvisa.
Och inte, som i KSau, där syftet den 5 juni var att motivera en avstängning som beslutades två månader tidigare (6/4).

Det har nämligen gjorts två utredningar rörande arbetsmiljön på ekonomiavdelningen.
Detta i samband med det förnyelsearbete som pågick på denna avdelning innan avstängningarna av ekonomidirektör Aidanpää och budgetchef Malm verkställdes.

Som alla löntagare vet uppstår det lätt oro i samband med ett förändringsarbete där flera anställda ges nya roller. Många människor vill förbli vid det gamla eftersom det känns tryggare. Men folk kan även må dåligt av andra skäl än av situationen jobbet – något som ändå kan avspegla sig på jobbet.

Mot denna bakgrund tog ekonomidirektör Susanne Aidanpää in företaget Ugil Konsult och budgetchef Lennart Malm tog hjälp av företaget Myneeds. Detta för att få stöd av utomstående ”ögon”. Dessa kartlade arbetsmiljön och skulle bistå i samband med förändringsarbetet. Aidanpää och Malm agerade som ansvarsfulla chefer gör.

Deras agerande kan exempelvis jämföras vid hur politiker och chefer behandlade tusen, undersköterskor och andra, anställda i samband med införandet av den nya heltidsmodellen. Då var tongångarna dessa: ”skriv under på att du accepterar inom fem arbetsdagar annars riskerar du sparken …”.

Men ”De fyras gäng” – Hans och Anders, Margaretha Alfredsson och Birgitta Forsberg – har:

* Medvetet avbrutit kontakterna med Ugil Konsult och, såvitt jag förstår, även med MyNeeds,
* Inte heller efterfrågat den omfattade kunskap som finns hos det företag som vi varit i kontakt med (Ugil konsult). Inte heller någon annan representant för Umeå kommun har efterfrågat denna kunskap.
Jag förutsätter att detsamma gäller för MyNeeds.

Vad har därmed gått förlorat?

 

 

Del IV

Om detta hade utspelats i en rättegångssal istället för i KSau

 

Tillsammans har dessa båda expertföretag intervjuat 15 – 20 anställda på ekonomiavdelningen. I en rättegångssal skulle delas information vara verkligt intressant och absolut ha kommit nämndemännen till del. Men de båda konsultföretagens kunskaper var inte tillräckligt viktig för att vara med på ”dragningen” för KSau.
Men återigen: Jag kan garantera att deras information skulle vara intressant om avstängningen av Aidanpää och Malm hamnar i Arbetsdomstolen.

Låt oss fördjupa oss lite i det arbete som Ugil Konsult utfört.

Konsultföretaget intervjuade alla som arbetade tillsammans med, eller under, med Susanne Aidanpää. Företaget hade träffat alla dessa anställda, både en och en, samt i grupp. Träffarna skedde den 13 december i fjol och den 27 februari i år. Det tredje besöket avbokades med en veckas varsel efter att Aidanpää hade blivit avstängd från sitt arbete. Då vi var i kontakt med företaget hade ingen från Umeå kommun hört av sig. Ingen hade efterfrågat Ugil Konsults uppfattning om läget bland alla de anställda som företaget hade träffat på Aidanpääs del av ekonomiavdelningen

Företaget MyNeeds hade träffat de som arbetade tillsammans med, eller under, Lennart Malm.

Hade dessa företag fått några intryck?

 

Del V

Om detta hade utspelats i en rättegångssal istället för i KSau

 

Vad ansåg då Ugil konsult – som vi varit i kontakt med.
Företaget hade alltså träffat ett tiotal personer och intervjuat dem både en och två gånger, enskilt och i grupp. Och dessa personer arbetade alltså tillsammans med, eller direkt under, Aidanpää. Här nedan kan du läsa vad företaget i stort berättade om sina intryck:

a. Konsultföretaget hade genomfört en kartläggning av arbetsmiljön på delar av ekonomiavdelningen,

b. Detta hade skett på uppdrag av Susanne Aidanpää som kontaktat företaget, efter att den tidigare stadsdirektören rekommenderat konsulten – nöjd med företagets tidigare arbete,

c. Alla som arbetat tillsammans med Aidanpää hade intervjuats – individuellt och i grupp,

d. Orsaken till att företaget hade kontaktats var att Aidanpää hade velat förebygga negativa reaktioner som kan uppstå när arbetet omorganiseras, och även då viss ny personal skulle anställas, vilket innebar att många fick nya roller,

e. De intervjuade var kommunikativa, både enskilt och i grupp, och stämningen var god; det fanns ovanligt lite av negativa reaktioner i jämförelse med vad som ofta är brukligt i samband med förändringsprocesser. Enligt konsultens mening var stämningen positiv och öppen – inga konstigheter.

f. Det största problemet var negativa reaktioner på andra avdelningar, och konsultens arbete kom delvis att beröra hur personalen på ekonomi skulle hantera detta,

g. samarbetet avbröts med en veckas varsel före en inplanerad tredje träff med personalen på ekonomiavdelningen,

h. efter avstängningarna av Aidanpää hade ingen från Umeå kommun kontaktat Ugil Konsult för att ta del av den information företaget besitter.

 

Myneeds
Enligt information fann inte heller företaget Myneeds något anmärkningsvärt sedan de intervjuat de som arbetat tillsammans med, eller under, budgetchef Lennart Malm.
Del VI

Om detta hade utspelats i en rättegångssal istället för i KSau

 

Varför sorteras person och information bort?

Jag frågar mig återigen varför inte Susanne Aidanpää bereddes tillfälle att besvara frågor genom att närvara vid ”dragningen” på KSau.

Jag frågar mig ännu en gång varför inte Aidanpää beretts tillfälle att använda dator för att komma år sitt siffermaterial, e-post och att samtala med sina medarbetare, för att kunna kommentera påståenden skriftligt.

Jag frågar mig slutligen varför ”De fyras gäng” (Bill och Bull, Alfredsson och Forsberg) avbröt kontakten med de två konsultföretagen. Och varför inte dessa företags intryck av situationen på delar av ekonomiavdelningen redovisades i samband med ”dragningen” inför KSau.

Totalt har ju dessa två konsultföretag, experter på frågor som dessa, intervjuat mellan 15 – 20 personer som arbetat i direkt kontakt med både Aidanpää och Malm.

Denna kunskap borde vara helt ovärdelig:
a) för den som vill se Rättvisa skipad,
b) för den som strävar efter Sanningen.

Vilket är vad som sker i en rättegångssal – men inte sker i samband med ”dragningar” på KSau.

 

Del VII

Om detta hade utspelats i en rättegångssal istället för i KSau

 

Aidanpää sände dock detta till KSau – enlig VK

”Anledningen till att jag skriver till er är att jag känner mig personligt utpekad och ledsen….. Min önskan är att komma överens med Umeå kommun, helst utan smutskastning och utan badwill för kommunen. Det bemötande och den behandling jag utsätts för gör att det nu känns svårt. Om jag tvingas in i en strid kommer jag att ta den och den kommer inte att göra mest ont för mig”.

Jag var imponerad av vår förra ekonomidirektör. Jag är imponerad av vår nuvarande direktör. Och jag hoppas att skattebetalarna i Umeå får behålla henne.

Tyvärr har agerandet från Bill och Bull reducerat denna chans.

 

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

12 kommentarer

 1. Bekymrad

  Du har väldigt mycket rätt i det du skriver. Jag tror att den dragning och det torftiga underlag som utgör utredningarna kommer att ifrågasättas kraftigt och att motbevis främst mot Ernst och Youngs köpta rapport kommer inom kort. Håll öron och ögon öppna!

 2. asasuh

  Medelmåttornas tyranni. Det är upprörande att de fyras gäng så till den grad underskattar väljarnas intelligens att de tror att deras falsarier och ’dragningar’ ska gå hem. Fega politiker i avsaknad av vanlig heder, moral och ryggrad är en skam för en stad i allmänhet, för en stad med Umeås höga svansföring i synnerhet. Stort tack till dig och ditt grävande!!

 3. Olof

  Hela den här kommunen verkar rutten. Om det redan finns två olika företag som varit inkopplade rörande arbetsmiljön, varför får inte det dom kommit fram till någon vikt?

  Jag kan fatta att kommunalråden Hans Ågren och duon Alfredsson-Forsberg inte har något intresse av experter som de inte lagt en beställning hos skall få yttra sig. Men varför har inte VK eller Folkbladet berättat om dessa? Skulle jag varit journalist i denna stan så skulle jag kastat mig på telefon för att ringa dem.

  • Jan Sjöström

   Hej

   Uppenbarligen så ser media liten eller ingen nytta i en granskning som
   tar utgång i demokratiska behov.

   Uppenbarligen anser vår lokala media att ett beskrivande i händelse som
   i en eventualitet kan medföra att illusionen om det ”goda samhället” av
   och för folket inte kan eller får riskeras, i vart fall inte under ett valår.

   Uppenbart blir även att lokal media ”väljer bort” den aktiva roll all skatte
   finansierad media har, eller i vart fall måste ha i ett av folket styrt land.

   Hur kan det vara möjligt kanske någon undrar – media skall ju vara garanten
   för vårt lands demokratiska fundament, eller ?

 4. Renstimmet

  Jag håller tummarna för att berörd person orkar ta striden. Vi är många som vill se rättvisa.

 5. Ville-Valle

  …f.n ta dig Jan Hägglund för fortsätter du så här ligger det nära till hand att du får även min röst i höstens kommunalval…

Lämna ett svar till Jan Hägglund Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.