Dagens budgetdebatt: utspel för att vinna valet den 9 sept – eller det första steget i ett handlingsprogram för att undvika en katastrof 2028

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är bland annat detta som jag och vissa andra gör.

____________________________________

Ingress.
Idag måndag den 18:e juni diskuterar vi – ytligt sett – Umeå kommuns budget för 2019. Men det vi borde diskutera är Umeå kommuns problem under en hel tioårsperiod (minst) nämligen decenniet 2019-2028.

Problemformulering
Under överskådlig tid står Umeå kommun inför växande ekonomiska problem av en karaktär som kommunen aldrig upplevt i modern tid. Under perioden 2019 – 2028 ökar kommunens kostnader snabbare än dess intäkter. Det hela kan liknas vid ett krokodilgap där avståndet mellan de båda käftarna hela tiden ökar. Se bild nedan.

Krokodilgapet

 Källa: Umeå kommun (Budget 2019, Ekonomisk långtidsprognos inklusive nämnders behov för befolkningstillväxt)

 

Om kommunen fortsätter på samma sorglösa sätt beräknas gapet mellan kostnader och intäkter att uppgå till nästan 1,7 miljarder kronor år 2028!

Om ett sådant underskott tillåts bli verklighet skulle detta framtvinga akuta åtgärder som i sin tur skulle drabba kommunens vardagsverksamheter på ett katastrofalt sätt. Vi tänker bland annat på förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorger, kollektivtrafik, bostadsbyggande, underhåll av gatunät och fastighetsbestånd. Arbetarpartiets övergripande mål blir därför att förebygga att ett sådant katastrofalt budgetunderskott någonsin uppstår.

Därför siktar vi på år 2028 när vi lägger vår budget för 2019.

Denna ett-årsbudget utgör endast ett steg av en lång och krävande trappa. Alternativt uttryckt: vår budget för år 2019 utgör den första delen av en plan på tio år. Jag presenterar här våra fem viktigaste punkter för att stänga krokodilens gap – att minska klyftan mellan kostnader och intäkter. Jag presenterar helt enkelt hur vi vill få underskottsmonstret att hålla käften.

 

Åtgärd 1: En miljard är inte alltid en miljard

Arbetarpartiet är övertygat om den positiva kraft som finns i ”styrkan från golvet”. Om denna styrka används rätt kommer varje arbetad timme att innebära mer – mer produktion, mer trivsel, större trygghet men mindre sjukfrånvaro. Både för elever och äldre, anställda och övriga umebor. Detta gör att vi starkt betonar behovet av ökat personalinflytande. Alltför ofta handlar debatten i och utanför kommunfullmäktige om huruvida verksamheterna ska toppstyras av politiker eller om verksamheterna ska utföras av privata huvudmän.

Arbetarpartiet har dock en tredje ståndpunkt.
Vi vill öka personalinflytandet! Detta gäller både på golvet och längre upp i organisationen.

En miljard är inte alltid en miljard – den kan både vara större eller mindre. Med rätt personalpolitik – som tar vara på ”styrkan från golvet” – kan vi få ut ”produktion” av undervisning, eller av äldreomsorg, som motsvarar exempelvis 1 250 miljoner kronor!

Låt oss ta Äldrenämnden som ett exempel. Denna nämnd behöver ungefär en miljard kronor årligen för att utföra sina uppgifter. Men om personalen ges ökat inflytande över exempelvis schemaläggning, personaltäthet och arbetsmiljö – kort sagt får större möjlighet att påverka sin arbetssituation – kommer trivsel och motivation att öka, sjuktal och personalomsättning att minska.

Med en förbättrad personalpolitik kan alltså en budget på en miljard innebära en ”produktion” av äldreomsorg (eller utbildning) som motsvarar 1,25 miljarder! Men detsamma gäller även i motsatt riktning.

En dålig personalpolitik, präglad av toppstyrning och ”management by fear”, riskerar att öka såväl sjukfrånvaro, personalomsättning och vantrivsel. En försämrad personalpolitik riskerar att innebära att en miljard endast ”producerar” omvårdnad (eller utbildning) för 750 miljoner!

Insikten om att ”styrkan från golvet” måste tas tillvara genom en bättre personalpolitik med ökat personalinflytande utgör den i särklass viktigaste målsättningen i Arbetarpartiets Alternativbudget.

Detta kommer även att kunna mätas i pengar – förutom i ökad trivsel och högre kvalité.

 

Åtgärd 2: Behåll den kommungemensamma förvaltningen

Detsamma gäller för tjänsteorganisationen. Den kan också bidra till att en avsatt miljard kan skapa ”produktion” inom förskola, skola eller omsorger på mer än en miljard. Eller mindre.

Året 2009 beslöts att Umeå kommun skulle omorganiseras. Omorganisationen sjösattes år 2010. Efter ett antal år som präglats av denna omorganisering, och de inkörningsproblem som en sådan måste innebära har den kommun-gemensamma förvaltningen börjat fungera allt bättre. Målet år 2009 var att en kommungemensam förvaltning skulle spara in uppåt 100 miljoner åt kommunen i form av (främst) uteblivna kostnadsökningar. I samband med budgetupptakten den 23 februari i år rapporterades att detta hade uppnåtts – fast med råge.

Sannolikt så tjänar Umeå kommun mellan 200-300 miljoner kronor per år – i form av uteblivna kostnadsökningar. Mot denna bakgrund anser jag att den kommungemensamma förvaltningen måste få längre tid på sig för att kunna utveckla sin fulla potential. Först därefter skall denna förvaltning utvärderas.

Om den kommungemensamma förvaltningen avvecklas kommer denna naturligtvis inte att kunna utveckla sin fulla potential. Den är ju borta tillsammans med de mekanismer som idag sparar mellan 200 – 300 miljoner kr /år i uteblivna kostnadsökningar – pengar som kommer äldreomsorg och utbildning, underhåll av gatunät och fastighetsbestånd tillgodo. Kastas tjänsteorganisationen istället ut i en ny stor omorganisation riskeras både ett kaos, och en trötthet hos de berörda, med risk att kommunen förlorar kompetenta tjänstemän som inte vill genomgå en ytterligare omorganisation.

Konsultfirman PwC som gjorde en utvärdering åt Umeå kommun formulerade sig bland annat på följande sätt:
”PwC konstaterar i rapporten att Umeå kommun har ett antal utmaningar att hantera för att få organisationen att fungera bättre: medvetenhet om att kommunen nu har en processorienterad organisation behöver öka, rollfördelningen mellan politik och förvaltning behöver tydliggöras, och det behöver också i högre utsträckning skapas en förståelse för att organisationen fortfarande är inne i ett förändringsarbete.

PwC anser inte att kommunen bör gå tillbaka till en organisation med flera förvaltningar. Istället bör fokus läggas på att fokusera på ett antal förbättringar på kort och lång sikt i det fortsatta arbetet.”

Jag anser att det vore direkt destruktivt att tvinga in tjänsteorganisationen i ny omorganisation.

 

Åtgärd 3: Vardagsverksamheter måste gå före skrytprojekt

Väven och Navet berövar skola och omsorger, underhåll av gatunät och fastighetsbestånd, cirka 100 miljoner kronor. Varje år! Nya skrytprojekt som en exklusiv och oansvarigt dyr färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa är oacceptabelt. Det är dags att utbildning, omsorg, underhåll och miljön kommer främst.

Sedan år 2010 har skrytprojekten gått före vardagsverksamheterna vid en rad olika tillfällen. Vi vill speciellt nämna Kulturväven, Kulturhuvudstadsåret och det överdimensionerade och miljömässigt felplacerade äventyrsbadet Navet.

 

Åtgärd 4: För en bättre stadsplanering – utan skadlig luft och förgiftat vatten

I Umeå handlar det om att luftföroreningarna i centrala stan måste minska. Idag är luften farlig att andas – speciellt under den långa kalla årstiden. Den luft Umeborna andas i centrum en kall vinterdag innebär att fler riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer, astma och allergi samt demenssjukdomar som Alzheimers.

För att slå vakt om Umeås miljö krävs även en reningsanläggning för att undanröja hotet från algblomning i Nydalasjön.

Miljöfrågorna måste åter ställas på dagordningen.

 

Åtgärd 5: Vi höjer slutligen skatten med 20 öre – för att vinna tid

Jag tog plats i Umeå kommunfullmäktige 1991. Detta är första gången som det parti jag tillhör föreslår en skattehöjning. Frågan om huruvida skatten skall höjas eller sänkas är ingen principfråga för Arbetarpartiet. En skattehöjning på 20 öre innebär inte heller att Umeå kommuns långsiktiga ekonomiska problem är lösta.

Som jag redogjorde för i inledningen till denna blogg, så riskerar kommunens budgetunderskott att bli gigantiskt stort 2028. Om vi lägger samman de prognostiserade underskotten mellan åren 2019 – 2028 pekar detta mot ett totalt underskott i intervallet 7,5-10 MILJARDER !

Jag ser Arbetarpartiets budget för 2019 som inledningen på ett antal strukturella förändringar i syfte att förhindra en hotande katastrof, en katastrof som skulle drabba nästan allt och alla i kommunen: utbildning och omsorger, underhåll av gatunät och fastigheter, kommunalt anställda och umebor samt miljön.

Det är om detta som dagens budgetdebatt borde handla.
Budgetdebattens syfte borde vara att komma överens om ett handlingsprogram, för kommunens bästa, under det kommande decenniet. Men tyvärr så handlar dagens budgetdebatt om olika utspel, från diverse partier, som vill sitt eget bästa i årets val.

För mig, och för det parti som jag tillhör, så är dagens debatt mycket allvarligare än så. Dagens budgetdebatt utgör inledningen på hur vi – genom strukturella åtgärder – skall tvinga det ekonomiska underskottsmonstret att hålla käften. Inte idag. Men om tio år !

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

23 kommentarer

 1. Olle

  Men de kommunala bolagen går ju bra varför inte föra över kapital därifrån och tex lägga färjan på is ??

  • jonas

   De kommunala bolagen går ju bra, skriver du. Så bra då, men varför skriver du att pengar från dom skall överföras till den kommunala budgeten? Du vill alltså påföra hyresgäster och elkunder m.fl en ytterligare extra skatt. Varför ska dom reda upp den kommunala budgeten?. Ett tydligt exempel på hur det kan gå visar ju Bostaden. Från miljonprogrammet och framåt har ju kommunen mjölkat bolaget på pengar med påföljd att man nu sålde ut en hel del av beståndet för s.k renoveringar. Renoveringar borde och hade kunnat utföras under denna tid men nu får istället dagens hyresgäster med sina hyror betala för detta under lång tid eftersatta underhåll. Pengar skall stanna och användas i bolagen.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     I. Frågan är inte ställd till mig. men som en allmän upplysning kan jag nämna att alla helägda kommunala bolag finns inom Umeå Kommunföretag (UKF). Inför budgeten 2019 – som antogs måndagen den 18 juni – överförde UKF 60 miljoner kr till kommunala verksamheter som omsorger och utbildning, miljö och underhåll /Janne.

   • Olle

    Jonas, kan du presentera fakta runt detta tack.
    Vilka belopp är det frågan om,nåt du vet eller tror ??

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   En viss del av bolagens vinster brukar föras över till äldrenämnden, skolan och till andra verksamheter. Men färjan, och andra stora investeringar, avstår Umeås makthavare inte ifrån. De försöker, enligt min mening, inte ens upphandla den billigaste färjan. Tyvärr. Nu spekulerar jag. Men jag tror att ordern på färjan KOMMER ATT HAMNA I FINLAND! Detta för att få finnarna med på detta projekt.

 2. Carmencita Nilsson

  Hej Jan
  Naturligtvis skall kommunpolitiker planera för kommuninvånarnas väl och ve. Vi behöver handlingsprogram för Umeå det kommande decenniet, så som du för fram.
  Hoppas att du får resonerbara människor med dig. Varför inte försöka att samarbeta med Vänsterpartiet och vänstersossar? De bör inte stå så långt ifrån ändå.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det är helt uppenbart att det finns socialdemokrater och socialdemokrater. Går valet bra för oss i Arbetarpartiet – vilket jag tror – kommer vi själva att ta, och reagera positivt på, eventuella initiativ från de som du kallar vänstersossar.

 3. Sören

  Det verkar inte vara någon kris. Politikerna i Umeå anser ju att det finns pengar till att höja egna arvoden.. Man vill bara spy åt Uneås överbetalda och egoistiska politiker. Dock finns det några få undantag, heder till er.

 4. Mia

  Hej! Ville bara säga tack för era många och väldigt bra inspel under gårdagens kommunfullmäktige. Både under budgetärendet men också under ärendet om höjda arvoden. Det är för mig mycket märkligt att de inte kunde återremittera ärendet för att ta fram bättre underlag. Giriga politiker som höjer sina egna ersättningar utan att visa på tydliga anledningar till varför medan andra sliter som djur och får 1-2 procent varje år på redan låga löner. Fy f-n!
  Så återigen tack, jag kommer definitivt rösta på er och jag ska försöka få många andra att göra samma sak!

 5. Renstimmet

  Med höjda arvoden för nästa mandatperiod får ni min röst. Självklart ska man ha bra betalt om man fattar bra beslut, men uppenbarligen verkar inte insikten finnas att mindre bra beslut inte automatiskt ska leda till bättre betalt.

 6. MB

  Har följt din blogg med intresse. Tack för ovärderlig information, du kan räkna med min och hustruns röst. Så här kan det inte få gå till i en kommun!

 7. Bergis

  Och man frågar sig hur biljettpriserna blir med en splitterny Finlandsfärja? Blir det som med det nya och misslyckade badhuset i Umeå. Många får inte råd att köpa biljett?.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det tråkiga är att det inte går att få klara besked om ifall det verkligen ÄR så att alla har samma möjlighet att delta i upphandlingen. Vi vet att det går att bygga en färja med rätt isklassificering som blir billigare med andra motorer.

 8. Mia

  Hej, såg på SVT Västerbotten att Hans har brutit mot grundlagen och efterfrågat källor. Han är till och med så oslipad att han har gjort det till reportern. Vad har han/de då gjort innanför kommunens stängda dörrar? Går det polisanmäla? Hoppas du hoppar på frågan omgående!

 9. Mia K

  Hej Jan! Varför saknas prognoser i S:s och Alliansens budgetar? SD vågade presentera framtidsscenario i sin budget och inse att skattehöjning måste ske i Umeå kommun vid fortsatt verksamhet, samtidigt som de två kommunalråden är svaret skyldiga!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hej. Det är val den 9 september. Hans Lindbergs intresse finns i att utmåla Umeå kommun som en plats med en lysande framtid. Då passar en kortsiktig budget på ett års sikt utmärkt. Anders Ågren, som vill sänka skatten, har ett ännu större intresse av att utmåla Umeås ekonomi som extra lysande. Detta trots att han ska vara ”Oppositionen” med stort O. Men ska skatten sänkas måste ekonomin vara ännu mer lysande. Ingen av dessa båda herrar är intresserad av att tala allvar – åtminstone inte före valdagen den 9 september. Men sedan ska vi inte vara förvånade om de båda börjar tävla med att tala om hur många anställda som måste bort, hur svårt det är att behålla anständiga löner och arbetsvillkor, god service, m.m. Sådana är de, Hans & Anders.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.