Mellan 3 – 4 miljarder av umebornas pengar kastas bort under tio år då storförvaltningen avskaffas. Läs vilka partier som är ansvariga

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är detta som jag och vissa andra gör. Bland annat.

_____________________________________

 

 

Idag är det två månader – minus två dagar – kvar till valet och jag ska börja redovisa vårt alternativ.

Och därmed ta striden mot Lindberg, Holmlund, Ågren och andra

Jag och en partikamrat har just färdigställt den andra, utökade, versionen av vårt Valmanifest. Det är inget inställsamt litet material vi framställt utan en mindre bok på 20 sidor. Vissa sidor är svåra, medan andra är mindre svåra. Verkligheten är svår – men i vårt manifest går den att förstå bara du koncentrerar dig. Med detta material som grund är vi redo att styra Umeå – tillsammans med insiktsfulla i andra partier. Följ med. Jag ska förklara de skrämmande läget för de kommunala verksamheterna.

 

I.    Problemformulering
Arbetarpartiet utgår ifrån ”Team Aidanpääs” problemformulering.
Under perioden 2019 – 2028 (och troligen även under ytterligare många år framöver) ökar kostnaderna i Umeå kommun snabbare än intäkterna. Detta beror på att antalet umebor som arbetar och betalar skatt minskar – som andel av kommunens befolkning. Samtidigt ökar antalet barn, skolelever och äldre (80 år och uppåt) – som andel av kommunens befolkning. Det är detta som innebär att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Detta kommer att hända även om kommunen inte gör några nya satsningar exempelvis på minskade barngrupper- eller klasstorlekar.

I.I.   Underskotten som sänker Umeå
Då kostnaderna ökar snabbare än intäkterna uppstår underskott. Dessa underskott ökar på följande sätt:

 

År              underskottens storlek

2019:         ca 149 miljoner kr
2020           större än föregående år

2021           större än föregående år
2022           större än föregående år

2023           ca 746 miljoner kr

2024            större än föregående år

2025            större      – ” –

2025            större      – ” –

2026             större     – ” –

2027             större     – ” –

2028           ca 1673 miljoner


Summa:     7,5 – 10, 0 miljarder kr (inte miljoner) i underskott.

 

I.2.   Kommentarer
A.     Då det handlar om så stora underskott, och under så många år, går det inte att ange en exakt siffra då de tio årens olika underskott läggs samman. Vi måste göra som Statistiska centralbyrån (SCB) brukar göra och ange framtidsprognosen i form av intervall mellan den högsta och lägsta tänkbara siffran. Våra matematiker har enats om att det totala underskottet, om vi lägger samman de tio åren (2019 – 2028), kommer att uppgå till ett intervall på mellan 7 500 miljoner och 10 000 miljoner (alltså mellan 7,5 miljarder och 10,0 miljarder)!

B.     Om ett underskott i denna storlek skulle tillåtas bli verklighet innebär det att Umeå kommuns verksamhet skulle slås sönder, bland annat barn- och äldreomsorg, skola, bostadsbyggande och kollektivtrafik, underhåll av gator, fastigheter, parker och idrottshallar och kulturcentra.

 

II.    Definiera problemen
Det är ett absolut krav på de partier som gör anspråk på att styra Umeå kommun att klara av att se – och formulera det katastrofalt växande underskottet som den första, största och viktigaste uppgiften.

Därför borde det ha varit alla partiers allt annat överskuggande uppgift, i samband med debatten i juni i år om vilket partis budget som skulle antas, att lägga fram sina förslag till hur detta förödande underskott på mellan 7,5 – 10,0 miljarder skulle förhindras från att bli verklighet.

Alla partier som vill styra Umeå kommun måste:
* för det första att klara av den absolut viktigaste uppgiften – och det är att våga förstå den hotande faran i form av ett skenande underskott. Detta kräver mer av politiskt mod än av personlig förmåga att förstå att stora siffror i detta fall är farligare än små,
* för det andra att utarbeta ett åtgärdsprogram för att minska underskotten – vilket endast kan betyda att öka intäkterna och minska utgifterna. Och detta är inte möjligt för ett parti som inte klarar av att fatta obekväma beslut – och släppa sina egna favoritprojekt.

 

III.   Intäkterna måste öka.
Detta kan bland annat, till en liten men dock märkbar del, åstadkommas genom en skattehöjning.
Även om en skattehöjning inte löser de långsiktiga, djupgående, problemen kan en skattehöjning vara berättigad som en akut åtgärd för att vinna tid – tid som sedan måste används för att genomföra strukturella förändringar.
Men det snabbaste och överlägset mest effektiva sättet att öka intäkterna är också det enklaste: behåll den  kommungemensamma förvaltningen! Denna åtgärd, ensam, skulle innebära att Umeå kommun skulle tjäna mellan 300-400 miljoner /år – detta i jämförelse med den situation som rådde då kommunen hade tolv förvaltningar.
Ta sedan summan 300-400 miljoner tio gånger. Alla förstår det fantastiska! Umeås kommuns makthavare kan halvera det skenande underskottet endast genom att ge fan i att sabotera för sig själv. Allt de behöver göra är att inte göra något.
Allt de behöver göra är att låta den kommungemensamma förvaltningen vara ifred.

Ändå skrotas den kommungemensamma förvaltningen i ett läge med ett skenande ekonomiskt underskott. Detta är nog det absolut minst intelligenta beslut som tagits sedan jag tog plats i Umeå kommunfullmäktige 1991. Vilka partier är ansvariga:
De partier som inledde attacken var Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna under ledning av underfurir A. Ågren. För att straffa Socialdemokraterna, som Vänsterpartiet var sura på, anslöt sig V till Alliansen.

Men Vänsterpartiet straffade inte S. V straffade umeborna. Men mellan 3-4 miljarder under en tioårsperiod. Arbetarpartiet är ofta ursinniga på Socialdemokraterna. Men detta innebär inte att vi straffar umeborna.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade först för att behålla den kommungemensama förvaltningen. Det var ju bl a deras ”baby”. Men efter en veckas strid gav S och MP upp och anslöt sig till falangen som ville avskaffa den kommungemensamma förvaltningen. Och därmed slänga mellan 3,5 miljarder och 4,0 miljarder kr i sjön på en tioårs-period.

De som därmed är skyldiga till detta groteska misstag är: M, C, L, KD, + V, S och MP.
Vi som vill rädda mellan 3,5 och 4,0 miljarder kr på, tio år, endast genom att inte bete oss som idioter är Arbetarpartiet.
Slutligen vet jag inte hur Petter Nilsson (SD) och Sasha (FI) har agerat i denna fråga?
IV.    Kostnaderna måste minska.
Detta måste ske genom att gamla skrytbyggen stegvis avvecklas – som kulturväven. Och nya skrytbyggen skrinläggs. Bron över älven till Bölesholmarna är helt sanslös – sedd utifrån behovet att minska kostnaderna. Löften om att minska grupp- och klasstorlekar kan inte genomförs innan trenden av ständigt växande underskott har brutits. Därför måste sådana skjutas på till nästa mandatperiod (2022-2026).

Bara om budgetdebatten i juni hade handlat om detta hade den varit värd något. Men det var endast Arbetarpartiet som tagit fasta på prognoserna rörande det – likt en dödlig tsunami – växande underskottet. Detta kunde vi tack vare ”Team Aidanpääs långsiktiga prognoser. Denna demokratisering av kunskaperna tror jag var ett av hennes största ”brott” i det Social-Moderata partiets ögon.

 

V.     Socialdemokraterna och Alliansen, V och MP visar att de inte förstår hotet.
Budgetalternativet från M, C, L och KD innehöll en skattesänkning. Innebär en skattesänkning innebär att intäkterna krymper samtidigt som kostnaderna inte minskar. Resultatet blir att en skattesänkning ökar underskottet.
Socialdemokraterna och övriga partier lovade nya kostsamma reformer. Även en onödigt dyr färja mellan Umeå och Vasa ska byggas.

Detta innebar att alla partier, utom Arbetarpartiet, låtsades som om hotet från det tsunami-liknande underskottet inte existerade. Detta innebar att det som ställdes mot varandra i budgetdebatten endast var värdelös önskelistor. Socialdemokraterna, med sina stödpartier MP och V, argumenterade och budgeterade som om det inte fanns något hotande underskott. Detsamma gällde för (M)odsen och deras stödpartier C, L och KD.

 

VI.    Den första, största och viktigaste uppgiften togs upp av Arbetarpartiet – ensamt
Jag syftar alltså på underskottet som hotar att krossa Umeå kommun. Det främsta syftet med Arbetarpartiets budgetförslag är alltså att få kontroll över det skenande underskotten. Vi fick visserligen beröm av Centerns gruppledare Mattias Larsson och av S-kommunalrådet Margareta Rönngren. Men i omröstningarna följde dessa sitt eget partis, och även sitt politiska blocks, handlingslinje.

Det var synd för umebornas del.

Därför blev det ingen debatt om hur kommunfullmäktige skulle kunna stoppa skräckscenariot på ett underskott på mellan 7,5 – 10,0 miljarder år 2028. Inte ens faran av underskottet, och därmed behovet av att öka intäkterna och minska kostnaderna, erkändes. Och diskuterades. Debatten höjde sig aldrig över nivån av att diskutera valfläsk:
* Socialdemokraternas genom att lova mindre barngrupper – på kort sikt,
* Alliansen genom behovet att lova skattesänkningar – på kort sikt.

Jag återkommer med vår handlingsplan för att bryta trenden av växande underskott – och ta kontroll över Umeå kommuns ekonomi.

VII.   Men två saker lovade även vi:
a) att alla som vill jobba heltid också ska få det. Men detta kommer att kosta. Vi tillhörde ett av de få partier som kunde visa hur detta kan finansieras,
b) att underlätta att värva, och behålla, personal till äldreomsorgen och hemtjänst. Detta genom att införa en ”karriärstege” där alla ska ges utbildning och där undersköterskorna ska kunna specialisera sig.

Vårt viktigaste bidrag var dock att vi satte fokus på den skenande skulden i samband med debatten i juni om budgeten för nästa år – och att vi visade att skulden växer likt en kraftfull tsunami strax innan den träffar land.

Under mandatperioden 2018-2022 kommer vi att försöka rädda så många väsentliga kommunala verksamheter som möjligt – upp på högre och tryggare finansiell mark – så att inte Umeå kommuns verksamheter (och umeborna med dem) sveps bort på grund av vilseledande information från de partier som inte vågar gripa tag i problemet med det växande skuldberget.

Under valrörelsen, och även därefter ända fram till 2026, kommer vi att varna umeborna för opålitlig information från strandvakterna ”Bill och Bull”. Dessa två ansvarslösa Baywatch-kopior uppmanas befolkningen i Umeå att fortsätta att bada och skratta, sorglöst, intill stranden som om det inte fanns något att vara rädd för – samtidigt som tsunamin växer vid horisonten.

 

VIII. Skuldberget hotar att sopa bort barn- och äldreomsorg, förskola och skola, kollektivtrafik och bostadsbyggande, samt underhållet av fastighetsbestånd, gatunät och parker.

I denna valrörelse kommer det att bli Arbetarpartiets viktigaste uppgift att visa på den hotande katastrofen som KOMMER att ske, om ingen konstellation av partier tar itu med att bygga vallar och fördämningar, INNAN jättevågen slår in över strandkanten. Med vallar menar vi ökade intäkter. Med fördämningar menar vi minskade kostnader.

Vi kan även lära folk att simma – till skillnad från Baywatch-kopiorna Bill och Bull.
Fråga: Vem är stygge Måns – folk har hört av sig om detta?

 

IX.    I kommande bloggar ska jag redovisa våra åtgärder för att komma tillrätta med underskottet – som alltså beror på att kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Detta beror i sin tur på att den andel av befolkningen som arbetar och betalar skatt minskar, samtidigt den andel av befolkningen som består av barn, skolelever och äldre (80 år och mer) ökar.

*Det är detta som utgör problemformuleringen för vårt kombinerade Handlingsprogram och Valmanifest.
*Vi ska även visa en väg framåt, både för kommunanställda och umebor i övrigt, oavsett om de kan simma eller inte.

När vi styr Umeå kommer, dessutom, alla att få lära sig att simma. Om inget annat hjälper mot tsunamin

________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition som bekämpar skrytprojekt och vill skapa personal- och medborgarmakt i Umeå. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra oss från att återväljas till kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att få 10 %  av rösterna – så att vi kan fortsätta att utmana de etablerade.

3 kommentarer

  1. Mia

    Tack för en bra genomgång. Håller helt med dig om att andra partier mer eller mindre totalt blundar för detta växande problem, men så är det ju valår och för dem är det viktigare än hållbar ekonomisk utveckling.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.