Umeå är ”snålast i Sverige” när det gäller ersättningen per hemtjänst-timme! Detta beror på medvetna nedskärningar – inte på LOV

 Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

Ingress

Debatten om ifall LOV ska behållas, eller ersättas med upphandling via LOU, har dolt andra behov. Jag och Arbetarpartiet har bland annat fäst uppmärksamheten på behovet av en förbättrad grundutbildning. Det krävs en strävan efter att alla inom hemtjänsten (minst) ska ha en vårdbiträdesutbildning i botten. Detta skulle höja den utbildningsmässiga grundnivån inom hemtjänsten i Umeå. Vi har även visat på behovet av att slopa den av Umeå kommun påhittade regeln om att 70 procent av alla tillsvidareanställda ska vara utbildade undersköterskor (uskor). Om den regeln slopas kan antalet tillsvidareanställda öka.

I. Det finns även andra saker som måste belysas inom äldreomsorgen.
En av dessa handlar om nivåerna på ersättningen per hemtjänsttimme. Dels ersättningsnivån per hemtjänsttimme för omsorgen. Dels ersättningsnivån per hemtjänsttimme för service.
Enligt Umeå kommuns beskrivning handlar omsorg om hjälp med matlagning, personlig hygien/dusch, uppstigning och läggning, på- och avtagning av kläder. Service handlar om att erbjuda hjälp med inköp samt tvätt, städning, fönsterputs och liknande.


Omsorg, tätort dagtid

 

Egen regi

Privat regi

Umeå

283 kr/tim

323 kr/tim

Sundsvall

343 kr/tim

343 kr/tim

Genomsnitt Sverige

404 kr/tim

413 kr/tim

 

Service, tätort dagtid

 

Egen regi

Privat regi

Umeå

256 kr/tim

295 kr/tim

Sundsvall

304 kr/tim

304 kr/tim

Genomsnitt Sverige

371 kr/tim

372 kr/tim

Källa: SKL:s jämförelse mellan kommuner som
infört LOV inom hemtjänsten (2018)


II. Fortsättning

Som läsaren kan se av tabellerna ovan betalar Umeå mindre per producerad hemtjänsttimme både i jämförelse med Sundsvall och i jämförelse med genomsnittet för hela Sverige. Men när vi jämför Umeå med SKL:s statistik för hela Sverige får vi fram rent skrämmande uppgifter, nämligen följande:

* Umeå är ”snålast i Sverige” vad gäller nivån på ersättningen per hemtjänsttimme när det gäller omsorg inom hemtjänsten – både vad gäller den egna kommunala utföraren och ersättningen till de privata utförarna.

* När det gäller service inom hemtjänsten är Umeå näst snålast i Sverige vad gäller nivån på ersättningen per hemtjänsttimme för den egna kommunala utföraren. När det gäller nivån på ersättningen till de privata utförarna är Umeå den sjunde snålaste kommunen i Sverige – vilket alltså betyder att endast sex kommuner betalar ut mindre ersättning per hemtjänsttimme än vad Umeå kommun gör.

(Du som själv vill studera uppgifterna kan klicka här för den fullständiga statistiken från SKL:s hemsida)

 

III. Umeås snåla ersättning beror inte på LOV – den beror på de styrande politikernas nedskärningar
Många, både anställda inom äldreomsorgen och andra umebor, har fått det felaktiga intrycket att det var införandet av LOV inom hemtjänsten i Umeå hösten 2010 som innebar sänkningen av ersättningen per hemtjänsttimme som skedde under samma period. Sanningen är att införandet av LOV råkade sammanfalla, tidsmässigt, med att de styrande politikerna beslutade att göra ”effektiviseringar” (läs: nedskärningar) inom hemtjänsten på sju miljoner. Denna nedskärning innebar framförallt en sänkning av ersättningen per producerad hemtjänsttimme med 20 kr. Men denna nedskärning skulle ha ägt rum oavsett om det rått valfrihet när det gäller hemtjänsten eller inte; oavsett om LOV hade införts eller om hemtjänsten reglerats i enlighet med någon annan lagstiftning. Nedskärningen handlade helt enkelt om en … nedskärning!

Till detta kom att kommunen skar ned på den s.k. ”kringtiden”, dvs den mycket väsentliga tid som personalen behöver för att ta sig från en brukare till en annan, till nödvändiga raster, till att överföra information om brukarna eller för att hålla arbetsplatsträffar för personalen där man diskuterar arbetsförhållandena. Nedskärningen av ”kringtiden” var ett resultat av att denna tid ska vara lika för den kommunala utföraren och de privata utförarna.

Här gjorde de styrande politikerna en verkligt ful manöver. Före införandet av LOV hade de privata utförarna endast ca 11 minuter ”kringtid” medans den kommunala utföraren hade nästan 19 minuter ”kringtid”. Eftersom införandet av LOV kräver ”neutralitet” ställdes de beslutande politikerna inför ett val: skulle de öka kringtiden för de privata utförarna till 19 minuter – eller skulle de sänka kringtiden för den kommunala utföraren till de privata utförarnas 11 minuter? Vad tror ni de styrande politikerna fattade för beslut? Självklart sänkte de tiden för den kommunala utföraren! Inte heller detta hade något med LOV att göra. Det utgjorde en annan del av de ”effektiviseringar” (läs: nedskärningar) på sju miljoner som skulle genomföras!

 

IV. I nästa blogginlägg kommer vi att belysa ytterligare saker inom äldreomsorgen.
Vi kommer dels att redogöra för hur andelen av de som är 80 år och äldre som bereds plats på ett särskilt boende inom Umeå kommun har minskat över åren. Vi kommer dessutom att redogöra för hur personaltätheten inom kommunens särskilda boenden har minskat över tid i Umeå kommun. Vi hoppas kunna publicera detta blogginlägg på onsdag.

—    —    —    —    —    —

Kommentarer:
SKL:s siffror gäller den ersättning som betalas ut per hemtjänsttimme i tätort dagtid. I många kommuner – däribland Umeå – tillkommer det extra ersättningar per timme för hemtjänst som utförs på kvällstid samt för brukare som bor i glesbygd. Detta förändrar dock inte Umeås placering som ”snålast i Sverige”.

I Umeå och ungefär hälften av alla kommuner betalas ersättningen ut per timme hemtjänst som beviljats vårdtagaren. I den andra hälften betalas ersättningen ut för varje utförd timme hemtjänst. Kommuner som betalar per utförd timme har i regel något högre ersättning per hemtjänsttimme. Men inte heller detta har någon påverkan på Umeås placering som ”snålast i Sverige”.

_________________________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

4 kommentarer

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      UPPDATERAD 13.00 onsdag 9/1-19. Tack. Just nu har bevarandet av LOV 34 röster (inklusive våra). Avskaffandet av LOV har 31 röster (20 socialdemokrater och 11 vänsterpartister). Om inte Miljöpartiet ”spricker” i denna fråga, eller byter fot, så kommer LOV att bli kvar. Tills dess att Socialdemokraterna gör ett nytt försök att avskaffa denna lagstiftning. Eller, rättare sagt, ett par heltidsanställda förtroendemän inom den lokala sektionen av Kommunal (Kommunal Umeå). Det har nämligen framkommit – i kommentarer från en av dessa två heltidsanställda förtroendevalda inom Kommunal Umeå till ett blogginlägg som en annan gruppledare än jag har skrivit – att det är dessa två som tar på sig ”äran” av att ha fått upp frågan i Socialdemokraternas högsta beslutande organ i Umeå kommun ”Representantskapet (repskapet). Idén att ersätta LOV med upphandling via LOU har alltså inte växt fram via de folkvalda som finns i Umeå kommunfullmäktige. Förslaget att ersätta LOV med upphandling via LOU kommer från Socialdemokraternas ”repskap” i Umeå. Där erhöll förslaget majoritet. Då Representantskapet står över S-gruppen i kommunfullmäktige blir de socialdemokrater som sitter i Umeå kommunfullmäktige tvungna att driva idén att ersätta LOV med LOU – vare sig de vill det eller inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.