Yttrandefriheten måste återställas i fullmäktige genom att alla ledamöter får närvara och tid avsätts för debatt – coronan innebär möten via nätet

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingress
Yttrandefriheten under mötena med Umeå kommunfullmäktige måste återställas. Detta innebär att alla 65 ledamöter måste få delta, att tidsramarna återställs samt att viktiga frågor åter börjar debatteras på allvar.

Del 1
Corona-pandemin innebar att partierna i Umeå kommunfullmäktige kom överens om att göra ett undantag när det gällde antalet ledamöter som skulle närvara på mötena. Från och med i mars minskades antalet tjänstgörande ledamöter från 65 till 35. Dessutom beslutades att ersättarna (suppleanterna) inte skulle närvara. Tiden för mötena med Umeå kommuns högsta beslutande organ mer än halverades (från cirka sju timmar till cirka tre). Till detta kom att debatterna kring interpellationer och enkla frågor ersattes med skriftliga svar. Tillsammans innebär dessa förändringar en inskränkning av den fria debatten under mötena med Umeå kommunfullmäktige. Tillsammans innebar de olika besluten ett slags ”undantagstillstånd”.

Del 2
Alla partier stod bakom denna inskränkning. Så ock Arbetarpartiet. Skälet var Corona-pandemin.
Ledamöterna i kommunfullmäktige bör gå före vad gäller social distansering. Dessutom måste ledamöterna även försöka hålla sig friska. Detta för att kunna fatta de beslut som lagen kräver för att Umeå kommuns olika verksamheter ska kunna hållas igång. Eftersom årets viktigaste fullmäktigemöte – mötet om nästa års budget – kunde skjutas upp till i oktober har enigheten om detta ”undantagstillstånd” kunnat bevaras. Och enigheten är helt avgörande för att ”undantagstillståndet” ska gälla.

Del 3
”Undantagstillståndet” vilar nämligen inte på någon paragraf, varken i kommunallagen eller i någon annan lag, utan uppgörelsen är helt frivillig. Den bygger helt och hållet på att alla partier i Umeå kommunfullmäktige är eniga om exempelvis ”halveringen” av antalet ledamöter i fullmäktige. Detta innebär att om något parti inte är nöjd med överenskommelsen finns det inget som hindrar detta parti från att komma till mötet med alla ordinarie ledamöter och ersättare.

Vi i Arbetarpartiet är inte nöjda längre!

Del 4
Vi anser att ”uppgörelsen” som ingicks inför mötet med kommunfullmäktige i mars, och som gällt fram till och med fullmäktiges möte nu i juni, har varit rätt och riktigt.
Men undantagstillståndet har utgjort ett nödvändigt ont.
Undantagstillståndet är, i längden, skadligt för den fria debatten. Vi anser även att ett längre undantagstillstånd även strider mot intentionerna i kommunallagen. Arbetarpartiet föreslår därför att den fria debatten, under mötena med Umeå kommunfullmäktige, ska återfå sitt legitima utrymme. Vi vill att detta ska ske från och med fullmäktigemötet måndag den 31 augusti.

Vi föreslår därför följande:
att antalet ledamöter och ersättare ska återgå till det normala,
att interpellationer och enkla frågor åter måste få debatteras under mötena,
att mötenas längd ska återgå till det som tidigare varit brukligt.

Del 5
En sådan normalisering skulle kunna ske på följande sätt:
a. Vi fortsätter att ha 35 ledamöter i salen. Vi ansluter sedan de övriga 30 ordinarie / tjänstgörande digitalt via nätet. Även ersättarna ansluts digitalt via nätet.
b. Det är viktigt att försöka upprätthålla den sociala distanseringen. Så kan dock ske även med en mindre ökning av antalet ledamöter i salen (från dagens 35 till cirka 40). Detta innebär att endast cirka 25 -30 ordinarie / tjänstgörande skulle behöva anslutas digitalt via nätet.
c. Det är naturligtvis tänkbart att alla ledamöter, och ersättare, deltar i kommunfullmäktiges möten digitalt.

Del 6
I dagsläget är det oklart hur länge Corona-pandemin kommer att hålla i sig och hur länge det kommer att finnas en omfattande samhällssmitta i landet. Detta innebär att det kan ta lång tid innan större fysiska möten kan återupptas. Vår uppfattning är därför att Umeå kommun, under sommaren, måste förbereda ett delvis digitalt deltagande på fullmäktigemötena från och med i augusti. Vi anser att i augusti måste fullmäktigemötena ha återfått sitt normala innehåll – även om mötena delvis sker genom att vissa ledamöter deltar digitalt.

Avslutningsvis
Jag bifogar en sammanställning över ett antal kommuner och regioner runt om i Sverige som har genomfört fullmäktigemöten där vissa av ledamöterna, eller alla, har deltagit digitalt. Klicka på länkarna och ta reda på mer

 

*Borås kommun – där gjorde kommunen en stor sak av sitt första digitala möte med Svt närvarande
Genomförde sitt första digitala fullmäktigesammanträde den 29 april. Svt rapporterade om hur Borås kommunfullmäktige testade digitalt möte. Se här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/har-testar-politiken-i-boras-distansforhallanden

Sammanträdena genomförs i Teams, som är samma programvara som Umeå kommun har. Borås kommun har även tagit fram en instruktion, både i skrift och som video, om hur detta går till som finns tillgänglig för alla på kommunens hemsida: https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/kommunfullmaktigessammantradenpadistans.4.2922c046170f3905086b5e7b.html

 

*Botkyrka kommun
I denna kommun har den digitala närvaron successivt ökats. Den 28 maj genomfördes det första helt digitala fullmäktigesammanträdet i Botkyrka med 75 tjänstgörande ledamöter plus ersättare.
Läs mer: https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2020-05-29—forsta-digitala-fullmaktige.html

 

*Värmdö kommun
Har genomfört digitala fullmäktigesammanträden sedan i april. Beslutet togs den 20 mars. 26 ledamöter deltog på plats och 48 via länk.
Läs mer: https://www.varmdo.se/arkiv/aktuellanyheter/varmdosforstadigitalakommunfullmaktige.5.63b12db61712332f8d880c0d.html

 

*Uppsala kommun
Första digitala kommunfullmäktigemötet genomfördes den 27 april. Kommunstyret har fått viss kritik för att ledamöterna har haft för lite tid till att sätta sig in i det tekniska samt att enbart 41 av 81 ledamöter får delta i mötena.
Läs mer: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Adw4Qx/kritik-mot-historiskt-kommunfullmaktige


*Täby kommun
Rapporterade i maj att nämndsmöten och kommunfullmäktige kommer att bli digitala.
Läs mer: https://www.taby.se/nyheter/2020/maj/namndmoten-och-kommunfullmaktige-blir-digitala/

 

*Norrtälje kommun
Möjlighet finns att delta på fullmäktige via länk genom Teams (samma programvara som Umeå kommun använder).
Läs mer: https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/handlingar-och-protokoll/politiska-moten-pa-distans-i-norrtalje-kommun/

 

*Region Uppsala
Denna region tillåter närvaro digitalt på fullmäktigemötena. De använder Teams, precis som Umeå kommun. Precis som Borås kommun har de även sammanställt en liten instruktion till hur deltagande via Teams går till.
Läs mer: https://www.regionuppsala.se/Global/Extran%c3%a4t/F%c3%b6rtroendevalda/Lathund%20Teams-m%c3%b6te.pdf

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.